agenda - Dimecres, 20 de Novembre

Dimecres, 20 de Novembre

agenda Calendari
Dimecres, 20 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornades Formatives per a la Defensa Jurídica del Medi Ambient
Descripció: Estàs interessat en la defensa jurídica del medi ambient? Aprendràs com defensar el medi ambient amb les eines que ens aporta el dret. Del 18 de novembre al 9 de desembre (dilluns i dimecres de 18 a 19:30H9. Seu de DEPANA<strong>Dilluns 18 de novembre</strong>

El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participaci&oacute; p&uacute;blica.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Campins i Eritja, Catedr&agrave;tica de Dret internacional p&uacute;blic de la UB i titular de la C&agrave;tedra Jean Monnet de Dret ambiental de la Uni&oacute; Europea

Adriana Fabra i Aguilar, Consultora en dret i pol&iacute;tica ambiental (entre d&rsquo;altres institucions, de la FAO) i coordinadora de la Tuna Compliance Network.</em></div>


<strong>Dimecres 20 de novembre</strong>

La protecci&oacute; del dret al medi ambient a la Constituci&oacute; espanyola i a l&rsquo;Estatut d&rsquo;Autonomia de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Aguilera i Vaques, Professora titular de Dret constitucional de la UB i coordinadora de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB</em></div>


<strong>Dilluns 25 de novembre</strong>

L&rsquo;acc&eacute;s a la informaci&oacute; ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sonia Lozano Goldberger, Assessora jur&iacute;dica del Fons de Defensa Ambiental

M&ograve;nica L&oacute;pez Escard&iacute;vol, Membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dimecres 27 de novembre</strong>

La participaci&oacute; p&uacute;blica davant de les administracions p&uacute;bliques i l&rsquo;acc&eacute;s a la just&iacute;cia per a la defensa del medi ambient
<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Pe&ntilde;alver i Cabr&eacute;, Professor titular de Dret administratiu de la UB i coordinador de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB

Francesc Espinal i Tr&iacute;as, Advocat del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 2 de desembre</strong>

Els delictes ambientals i la participaci&oacute; de la ciutadania i dels grups en el proc&eacute;s penal
<div style='margin-left: 40px;'><em>Antoni Pelegr&iacute;n L&oacute;pez, Fiscal coordinador d&rsquo;urbanisme i medi ambient del TSJC</em></div>


<strong>Dimecres 4 de desembre</strong>

Vies de defensa ambiental en l&rsquo;ordenaci&oacute; del territori i l&rsquo;urbanisme: en particular, el s&ograve;l no urbanitzable i els espais protegits
<div style='margin-left: 40px;'><em>Llu&iacute;s-Xavier Toldr&agrave; i Bastida, Advocat ambientalista i membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 9 de desembre</strong>

La prevenci&oacute; i el control ambiental de les activitats i l&rsquo;avaluaci&oacute; d&rsquo;impacte ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Judit Lig&uuml;erre, Presidenta de la Secci&oacute; de Dret ambiental de l&#39;I.lustre Col&middot;legi d&#39;Advocats de Barcelona i advocada s&ograve;cia de Sinergia EDM</em></div>


Les sessions seran a la seu de l&#39;associaci&oacute; Depana, amb un cost de 15 &euro; per a membres d&rsquo;associacions i estudiants, o 25 &euro; per a altres persones. Per a inscripcions cal enviar un mail a fda@fonsdefensaambiental.org abans del 7 de novembre de 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://fonsdefensaambiental.org/blog/wp-content/uploads/2019/08/JORNADES-FORMATIVES-PER-a-LA-DEFENSA-jur%C3%ADdica-DEL-MEDI-AMBIENT.pdf' target='_blank'>consulta el programa de les Jornades</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: IEC. Barcelona
Resum: Sisè Fòrum Forestal de Barcelona: les polítiques del bosc privat a Catalunya
Descripció: La gran rellev&agrave;ncia del bosc privat a Catalunya queda reflectida en les xifres seg&uuml;ents: ocupa el 46% del territori del pa&iacute;s, suma el 77% de la superf&iacute;cie forestal catalana i pertany a 221.779 propietaris.Hist&ograve;ricament, la pol&iacute;tica forestal d&rsquo;Espanya s&rsquo;ha adre&ccedil;at fonamentalment al bosc de propietat p&uacute;blica i ha redu&iuml;t l&rsquo;acci&oacute; sobre el boscam privat al control dels aprofitaments a trav&eacute;s d&rsquo;autoritzacions administratives. En aquest sentit, resulta significatiu que la legislaci&oacute; estatal no dediqui ni un sol cap&iacute;tol al bosc privat.L&rsquo;any 1980 la Generalitat de Catalunya es va fer c&agrave;rrec de l&rsquo;administraci&oacute; forestal i va haver d&rsquo;afrontar la modernitzaci&oacute; del govern dels boscos privats buscant soluci&oacute;: a la manca de cooperaci&oacute;, participaci&oacute; i associaci&oacute; entre els actors del sector; als problemes derivats del fraccionament de la propietat, i a les escasses transpar&egrave;ncies i orientacions productives del mercat. La llei forestal catalana del 1988 determina diverses l&iacute;nies i instruments per a aconseguir aquests objectius i ordenar la totalitat de la superf&iacute;cie forestal privada. El balan&ccedil; del per&iacute;ode 1984-2017 es pot resumir amb aquestes dades:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>- S&rsquo;ha creat el Centre de la Propietat Forestal, una eina per a la cooperaci&oacute; entre interessos p&uacute;blics i privats.

- S&rsquo;han afavorit les pol&iacute;tiques finca per finca per sobre de les pol&iacute;tiques associatives.

- S&rsquo;han elaborat plans de gesti&oacute; forestal per al 29?% de la superf&iacute;cie forestal privada.

- La pol&iacute;tica d&rsquo;ajuts p&uacute;blics s&rsquo;ha adre&ccedil;at fonamentalment a finques planificades de m&eacute;s de 25?ha, i la seva aplicaci&oacute; territorial ha estat redu&iuml;da i desequilibrada.

- Han participat en aquestes l&iacute;nies 3.619 propietats, que representen un 1,63?% de les propietats privades forestals.</div>


Aquests resultats s&oacute;n meritoris, per&ograve; insuficients. Es pot afirmar que s&rsquo;ha fet un esfor&ccedil; important en relaci&oacute; amb l&rsquo;immobilisme de la pol&iacute;tica forestal de la dictadura. Tot i aix&ograve;, queda encara molt cam&iacute; per rec&oacute;rrer. El F&ograve;rum Forestal de Barcelona creu que pot ser d&rsquo;inter&egrave;s fer un balan&ccedil; dels darrers trenta-tres anys d&rsquo;aplicaci&oacute; d&rsquo;aquestes pol&iacute;tiques. Per ajudar als debats, els organitzadors han redactat un document titulat Reflexions sobre les pol&iacute;tiques del bosc privat a Catalunya.Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.agrifor.org/repositori/documents/actes/ca/PROGRAMA%20Sis%C3%A8%20F%C3%B2rum%20Forestal%20de%20Barcelona%202019.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar