agenda - Dijous, 14 de Novembre

Dijous, 14 de Novembre

agenda Calendari
Dijous, 14 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Canet de Mar
Resum: La col·laboració público privada en la gestió d'espais protegits
Descripció: La governança dels espais naturals protegits és un aspecte clau per a l'assoliment dels objectius de conservació i socioeconòmics definits en cada cas. El rol dels diversos agents públics i privats (administracions públiques, propietaris, entitats ambientalistes i del territori, empreses, la comunitat que hi viu o la societat en general) s'ha d'adequar al context territorial per tal d'optimitzar l'eficàcia de la gestió i garantir l'equitat social. Existeixen múltiples fórmules de governança, moltes de les quals ja s'han posat en pràctica a casa nostra amb resultats molt positius. A la jornada se'n presenten algunes de les més rellevants i consolidades.<strong>Jornada apla&ccedil;ada pel 14 de novembre!</strong>

<strong>Programa i inscripcions </strong>(<a href='http://parcs.diba.cat/web/agenda/-/xpn-jornada-tecnica-d-espais-naturals-la-col-laboracio-publico-privada-en-la-gestio-d-espais-protegits-#programa' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)09.30 h: Acreditaci&oacute; dels assistents09.45 h: Inauguraci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Representant de l&rsquo;Ajuntament de Canet de Mar

Representant de la Diputaci&oacute; de Barcelona</em></div>


10.00 h:&nbsp;La governan&ccedil;a d&#39;espais protegits.&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep M&ordm; Mallarach. Consultor ambiental</em></div>
&nbsp;

10.30&nbsp;h: La participaci&oacute; de la comunitat en la conservaci&oacute; del Parc Natural de la Serra de Collserola.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Gl&ograve;ria Arribas. Responsable del programa de foment de la participaci&oacute; i suport al voluntariat del Parc Natural de la Serra de Collserola

Maria Garr&eacute;s. Associaci&oacute; de Ve&iuml;ns i Ve&iuml;nes Santa Maria de Vallvidrera-Mas Saur&oacute;</em></div>


11.00 h: PAUSA &ndash; CAF&Egrave;11.30 h: La Xarxa Espais Natura, un model de gesti&oacute; privada d&rsquo;espais naturals
<div style='margin-left: 40px;'><em>Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient de la Fundaci&oacute; Catalunya- La Pedrera</em></div>


11:50 h:&nbsp;Aig&uuml;es de Viladrau, un exemple de comprom&iacute;s amb la sostenibilitat del territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>David Bonilla. Nestl&eacute; Waters

Representat del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny</em></div>


12.15&nbsp;h: Els projectes de cust&ograve;dia al voltant del riu Gai&agrave;
<div style='margin-left: 40px;'><em>H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez. Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia

Jordi Pijoan. Alcalde de Querol</em></div>


12.45&nbsp;h: El model de cogesti&oacute; de la Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix
<div style='margin-left: 40px;'><em>Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup de Natura Freixe i coordinador de la Reserva

Francesc Barbero. Alcalde de Flix</em></div>


13.15&nbsp;h: Debat14.00 h: Fi de la jornada

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Destinataris</strong>

&nbsp;

Responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tot el personal t&egrave;cnic que treballi per a la gesti&oacute; i conservaci&oacute; d&#39;espais naturals, la gesti&oacute; del territori i el medi ambient. Qualsevol persona que hi estigui interessada

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Organitzaci&oacute; i coordinaci&oacute;</strong>

&nbsp;

Ger&egrave;ncia de Serveis d&#39;Espais Naturals&nbsp;de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute; de la Diputaci&oacute; de Barcelona

&nbsp;

<strong>M&eacute;s informaci&oacute;</strong>

&nbsp;

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute;

934 049 300 -&nbsp;ds.formacio@diba.cat&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Emergència climàtica i migracions. Refugiats climàtics, un repte global&quot;
Descripció: Els efectes de l&rsquo;escalfament del sistema clim&agrave;tic, i les tend&egrave;ncies i previ-sions, fan del canvi clim&agrave;tic un dels reptes m&eacute;s importants del segle XXI, amb conseq&uuml;&egrave;ncies tant greus sobre l&rsquo;economia, els sistemes naturals i humans, que ens situen davant d&rsquo;una crisi i una emergencia clim&aacute;tica.El canvi clim&agrave;tic afecta a tot el planeta, per&ograve; amb efectes desiguals, agreu-jant-se en les poblacions m&eacute;s pobres per la seva baixa capacitat de resi-li&egrave;ncia, i especialmente en les dones.Mentre que els riscos es distribueixen de manera desigual, i solen ser m&eacute;s grans per les comunitats desfavorides, hem de tenir en compte que gran part de la poblaci&oacute; m&eacute;s vulnerable al canvi clim&agrave;tic ha contribuit poc a les emissions globals de GEH.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>

17:15 h -&nbsp;Inscripcions i documentaci&oacute;17:30 h -&nbsp;Benvinguda i presentaci&oacute;17:45 h -&nbsp;Pon&egrave;ncia marc.&nbsp;Migracions clim&agrave;tiques, l&rsquo;impacte del canvi clim&agrave;tic del qu&egrave; en tenim menys consci&egrave;ncia.

Cristina Monge Lasierra. Polit&ograve;loga. Assessora executiva d&rsquo;ECODES.&nbsp;18:45 h -&nbsp;Els Reptes de les Migracions Clim&agrave;tiques
<div style='margin-left: 40px;'>1. El repte de l&rsquo;acollida i el refugi. Miguel Pajares ( President de la Comissi&oacute; Catalana d&rsquo;Ajuda al Refugiat)

2. El repte de la transici&oacute; energ&egrave;tica. Pep Salas. (Smart-Grit, Assessor del CADS)</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2019/191114_jornada_emergencia_climatica.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar