agenda - 2019

2019

agenda Calendari
Dissabte, 26 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Flix
Resum: 3a Jornada "Xarxa Aigua, Educació i Comunitat"
Descripció: Les jornades pretenen facilitar un espai de reflexió i intercanvi d’experiències entre persones, entitats i institucions que tenen propostes i programes educatius relacionats amb l’aigua (aigües continentals), amb l’objectiu de fer créixer conjuntament les xarxes de col·laboració.Les propostes recollides s&rsquo;inclouran en un espai web de recursos educatius relacionats amb l&rsquo;aigua.<a href='http://www.aiguaieducacio.cat' target='_blank'> www.aiguaieducacio.cat</a>Si sou una entitat, escola, entitat d&rsquo;EA, equipament, associaci&oacute;, empresa, docent&hellip; i voleu participar del projecte feu-nos arribar la vostra experi&egrave;ncia i/o participeu de les jornades presencialment.Per participar contacteu amb nosaltres a: coordinacio@aiguaieducacio.cat<strong>26/01/2019 - Flix</strong><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://www.aiguaieducacio.cat/flix-tarragona-26-01-19/' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>)

10:00 h - Recepci&oacute; i entrega de material10:15 h - Benvinguda10:30 h - Pon&egrave;ncia &ldquo;40 anys d&rsquo;educaci&oacute; en el medi i per el medi&rdquo; a c&agrave;rrec del Dr. Mart&iacute; Boada i Junc&agrave;.11:00 h - Presentaci&oacute; de diferents programes educatius que tenen l&rsquo;aigua com a eix estrat&egrave;gic a c&agrave;rrec de:
<div style='margin-left: 40px;'>&middot;Sergi S&aacute;nchez, director de l&rsquo;entorn d&rsquo;aprenentatge de Sebes i Meandre de Flix.

&middot;Imma Pi&ntilde;as. de l&rsquo; escola de natura Cel Rogent / Ematsa. A raig d&lsquo;aixeta.

&middot;Magda Amill, Gemma Ferran i Margarita Galofr&eacute;. de l&rsquo;escola Bernard&iacute; Tolr&agrave;. De Font en Font, Racerkids i Comenius &ldquo;Racer cycle arround Europe&rdquo;

&middot;Ram&oacute;n Vidal, del Parc Natural del Delta de l&rsquo;Ebre.</div>


12:45 h - Pausa - caf&egrave;12:30 h - &ldquo;L&rsquo;estenedor&rdquo; Activitat d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies entre tots els assitents, al Centre del cam&iacute; de Sirga.13:30 h - Guiatge per la Reserva Natural de Sebes a c&agrave;rrec de Pere Josep Jimenez.14:00 h Cloenda

&nbsp;
Dimecres, 30 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Palau Macaya. Barcelona
Resum: Jornada final &quot;Natura és salut. Reptes de futur per a Catalunya&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h303/mm/image/imgnews/2019/190130_cloenda%20salut%20i%20natura.png' style='width: 250px; height: 303px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' />Amb aquest acte conclou el <strong>Cicle Salut i Natura</strong>, que ha posat en valor la contribuci&oacute; de la natura en la salut de les persones, destacant la import&agrave;ncia de disposar d&rsquo;un entorn ben conservat, amb una rica biodiversitat, per garantir un desenvolupament hum&agrave; m&eacute;s sostenible a nivell social, econ&ograve;mic i ambiental.Es presentar&agrave; una declaraci&oacute; p&uacute;blica sobre els principis b&agrave;sics del binomi salut i natura, i una estrat&egrave;gia d&rsquo;acci&oacute; a Catalunya a partir del treball en xarxa dels diferents actors implicats, fruit de les 3 jornades de treball que s&rsquo;han desenvolupat al llarg del cicle: Com generem territoris sans i sostenibles?, Com constru&iuml;m ciutats saludables? i Com garantim un acc&eacute;s equitatiu a la natura?<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190130_cloenda_salutinatura_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<strong>17:45h - Recepci&oacute;</strong><strong>18:00h - 18:30h - Pon&egrave;ncia inaugural: Scottish Program &ldquo;Our Natural Health Service&rdquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Pete Rawcliffe. Scottish Natural Heritage. Coordina la iniciativa Our Natural Health System impulsada l&rsquo;any 2007. Es basa en una estrat&egrave;gia de col&middot;laboraci&oacute; estable entre el patrimoni natural escoc&egrave;s, el departament de salut i altres departaments del govern escoc&egrave;s. T&eacute; per objectiu aconseguir un canvi en l&rsquo;&uacute;s de solucions basades en la natura per aconseguir resultats en la salut de la poblaci&oacute;, i mostrar que el patrimoni natural d&rsquo;Esc&ograve;cia &eacute;s un recurs que pot ajudar a abordar part dels problemes de salut actuals.</em></div>


<strong>18:30h - 19:15h - Presentaci&oacute; de la Declaraci&oacute; de Salut i Natura per Catalunya</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep Maria Mallarach. Membre de la Comissi&oacute; d&rsquo;&Egrave;tica de la XCT

Jordi Pigem. Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, especialista en filosofia de la ci&egrave;ncia i pensament ecol&ograve;gic</em></div>


<strong>19:15h - 19:45h - Cloenda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Marc Vilahur. President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Marta Subir&agrave;. Secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Carme Bertral. Secret&agrave;ria d&rsquo;Atenci&oacute; Sanit&agrave;ria i Participaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya</em></div>


&Eacute;s necessari realitzar inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del web <a href='http://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-medioambiental/ciclo-de-debates-salud-y-naturaleza' target='_blank'>www.palaumacaya.com</a>. Entrada gratu&iuml;ta. Capacitat limitada. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb Sandra Carrera, scarrera@xct.cat

&nbsp;
Dijous, 7 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Castelló d&#039;Empúries
Resum: Jornada &quot;Com fer compostatge per a una finca agrícola professional&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190207_jornada_compostatge_GTCA.jpg' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />La fertilitat del s&ograve;l cada vegada desperta m&eacute;s inter&egrave;s dins del m&oacute;n agr&iacute;cola, degut a la relaci&oacute; directa amb l&rsquo;increment dels rendiments dels cultius, amb la maximitzaci&oacute; de l&rsquo;efici&egrave;ncia de l&rsquo;&uacute;s de l&rsquo;aigua en un context futur de canvi clim&agrave;tic i per la seva contribuci&oacute; a millorar els ecosistemes agraris i fer-los m&eacute;s equilibrats i sostenibles. El compostatge &eacute;s una acceleraci&oacute; intencionada del proc&eacute;s de descomposici&oacute; de la mat&egrave;ria org&agrave;nica i de material vegetal, la proporci&oacute; correcte d&rsquo;aquests ser&agrave; clau per adaptar el compost a les necessitat de cada finca. Aquesta jornada pret&eacute;n ser de caire pr&agrave;ctic i per aix&ograve; es presentar&agrave; com fer aquesta pila de compost, quins requeriments de normativa i quines quantitats de material en funci&oacute; del s&ograve;l requereix. Finalment es far&agrave; una demostraci&oacute; pr&agrave;ctica de com fer una pila de compost.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190207_jornada_compostatge_GTCA.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.45 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada Sra. Montse Pascual, IAEDEN.10.15 h - C&agrave;lcul te&ograve;ric de les proporcions de material a compostar a partir d&rsquo;una anal&iacute;tica del s&ograve;l de la finca que rebr&agrave; el compost Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.11.00 h - Demostraci&oacute; pr&agrave;ctica de com fer una pila de compost barrejant el material i de com fer el voltatge Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.13.00 h - Cloenda de la Jornada Sra. Montse Pascual, IAEDEN.</div>


El despla&ccedil;ament de la part te&ograve;rica de la Sala d&rsquo;actes el Cortalet a la part pr&agrave;ctica a Mas Llovet es realitzar&agrave; amb vehicles particulars.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;</strong>

Part te&ograve;rica Sala d&rsquo;actes del Cortalet. Seu del parc natural dels Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;. GIV-6216 (crta. Sant Pere Pescador-Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries) km 4,2.

Part pr&agrave;ctica A Mas Llovet 17486 CASTELL&Oacute; D&rsquo;EMP&Uacute;RIESLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: IAEDEN (Tel.:972670531- A/e: iaeden@iaeden.cat) Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT</a><em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT) promogut pel Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.</em>&nbsp;
Divendres, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: El curs té la modalitat online
Resum: Curs de comunicació en espais naturals protegits
Descripció: L&#39;objectiu general del curs &eacute;s avan&ccedil;ar en el coneixement te&ograve;ric i pr&agrave;ctic sobre les millors maneres de plantejar i desenvolupar iniciatives i accions de comunicaci&oacute; en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits. Aix&ograve; es concreta en els seg&uuml;ents <strong>objectius espec&iacute;fics:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Repassar conceptes clau en la comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; cient&iacute;fica i ambiental.

2. Prendre contacte amb algunes eines i formats concrets de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute;.

3. Analitzar l&#39;aplicaci&oacute; d&#39;aquestes eines en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits.

4. Con&egrave;ixer i discutir algunes experi&egrave;ncies concretes en aquest camp.</div>


Es tracta d&#39;un curs de formaci&oacute; de 75 hores a repartir en una part teoricopr&agrave;ctica de car&agrave;cter no presencial (60 hores), i una part pr&agrave;ctica impartida en 2 jornades presencials (15 hores). Aquells interessats que no puguin assistir a les sessions presencials, podran realitzar alternativament una versi&oacute; completament no presencial del curs.El curs es pot realitzar en 2 modalitats: semipresencial o completament online.<strong>Dates de realitzaci&oacute;</strong>: des de mig febrer fins mig abril.S&#39;ofereixen descomptes en la matr&iacute;cula per a estudiants, aturats i t&egrave;cnics d&#39;administracions membres d&#39;Europarc-Espanya. A m&eacute;s el curs &eacute;s bonificable per la Fundaci&oacute; Tripartita.Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el curs <a href='http://fungobe.org/curso-comunicacion-espacios-naturales' target='_blank'>consulteu la seva p&agrave;gina web</a> i el <a href='http://fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/formacion_continua/folleto_curso_COM_19.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; del curs</a>.

&nbsp;
Dilluns, 11 de Febrer
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació del COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
Descripció: Acte de presentaci&oacute; del &ldquo;Cos Europeu de Solidaritat&rdquo;, el nou programa de la Comissi&oacute; Europea que pret&eacute;n potenciar el voluntariat com a eina de transformaci&oacute; social. L&rsquo;acte, coorganitzat per la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies, comptar&agrave; amb la participaci&oacute; i presentacions del l&rsquo;Hble Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies i del Sr. Christos Stylianides, Comissari Europeu d&rsquo;Ajuda Humanit&agrave;ria i Gesti&oacute; de Crisi.Posteriorment, es far&agrave; una taula rodona d&rsquo;experi&egrave;ncies amb entitats que gestionen projectes de voluntariat i s&rsquo;informar&agrave; dels resultats de la primera convocat&ograve;ria d&rsquo;octubre del 2018, aix&iacute; com del pla de formaci&oacute; i difusi&oacute; que sobre el programa implementar&agrave; la Direcci&oacute; General de Joventut a Catalunya durant l&rsquo;any 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/participacio_i_solidaritat/Programa-Cos-Europeu-de-Solidaritat_11_2_19.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.

En cas de voler-hi participar, <a href='http://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/formularis/jornada-de-presentacio-del-cos-europeu-de-solidaritat/index.html' target='_blank'>us heu d&#39;inscriure a trav&eacute;s del formulari online</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 15 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Solsonès i Ripollès
Resum: Postgrau &quot;Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació i Integració&quot;
Descripció: El curs comen&ccedil;a el 15 de febrer, amb una lli&ccedil;&oacute; inaugural, a l&#39;aula magna de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, a c&agrave;rrec del fil&ograve;sof Jordi Pigem.<strong>Dates del curs: </strong>15/02/2019 fins 19/07/2019.<strong>Volum d&#39;hores</strong>: 15 ECTS (84 hores presencials).<strong>Localitzaci&oacute;:</strong> dels quatre m&ograve;duls de que consta el curs, tres es faran a El Miracle (Solson&egrave;s) i un a N&uacute;ria (Ripoll&egrave;s). L&#39;import del curs inclou l&#39;allotjament i els &agrave;pats dels 4 caps de setmana.<strong>OBJECTIUS DEL POSTGRAU</strong>En relaci&oacute; amb els significats dels valors espirituals de la natura, l&rsquo;estudiant ser&agrave; capa&ccedil; de:
<div style='margin-left: 40px;'>&ndash; Identificar-los, descriure&rsquo;ls i caracteritzar-los.

&ndash; Comunicar-los d&rsquo;una manera clara i atractiva.

&ndash; Identificar i avaluar les amenaces que puguin afectar-los.

&ndash; Proposar i, si s&rsquo;escau adoptar, mesures de gesti&oacute; adients.

&ndash; Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s&rsquo;hi.

&ndash; Avaluar l&rsquo;impacte que aquests valors tenen en les persones.

&ndash; Proposar formes d&rsquo;integrar-los a la pr&agrave;ctica professional, l&rsquo;organitzaci&oacute; o entitat, mitjan&ccedil;ant propostes constructives i viables.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; del postgrau i sol&middot;licitud de les beques consulteu la <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-valors-espirituals-natura.html' target='_blank'>web de la Fundaci&oacute; Universitat de Girona</a>.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
Dimarts, 19 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Assemblea Extraordinària XCT - XVAC
Descripció: &nbsp;La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) estem treballant per fusionar-nos.A tal efecte us convoquem a l&rsquo;Assemblea Extraordin&agrave;ria del<strong> proper 19 de febrer al Castell de Montesquiu</strong>. <a href='/mm/file/2019/190219_Assemblea_fusio_programa.pdf' target='_blank'>Consulteu el programa</a> amb els horaris i l&#39;ordre del dia!&nbsp;En aquesta Assemblea es sotmetr&agrave; a vot la fusi&oacute; de la XCT i la XVAC, aix&iacute; com diversos aspectes derivats de la fusi&oacute;: el nom de la nova entitat, els nous estatuts, el sistema de quotes i la creaci&oacute; d&rsquo;una nova junta.

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><strong>Des de la XCT - XVAC fem una crida a les entitats membres i persones s&ograve;cies: reserveu-vos la data i participeu a l&rsquo;Assemblea!DECIDEIX EL NOU RUMB!</strong></div>


<strong>Per qu&egrave; us interessa participar a l&rsquo;Assemblea?</strong>- Perqu&egrave; &eacute;s el principal espai de debat i reflexi&oacute; de les entitats membres i s&ograve;cies. Ens agradaria<strong> con&egrave;ixer les vostres opinions!</strong>

- Perqu&egrave; &eacute;s l&rsquo;&ograve;rgan sobir&agrave; d&rsquo;ambdues associacions. Aix&ograve; vol dir que les decisions que es prenguin durant l&rsquo;Assemblea seran vinculants. Ens agradaria <strong>saber el vostre posicionament sobre els temes que hem proposat!</strong>

- Perqu&egrave; debatrem sobre les noves l&iacute;nies estrat&egrave;giques de treball a seguir per la nova entitat. Ens agradaria <strong>definir conjuntament el nou rumb a seguir!</strong>

- Perqu&egrave; aquesta Assemblea marcar&agrave; l&rsquo;inici d&rsquo;una etapa en la que la nova entitat tindr&agrave; un &agrave;mbit m&eacute;s ampli d&rsquo;actuaci&oacute;. <strong>Cada persona compta!</strong>

- Perqu&egrave; decidirem el nom de la nova entitat. Ens agradaria<strong> decidir conjuntament aquest nom!</strong>

- Perqu&egrave; entre tots formem una fam&iacute;lia d&rsquo;entitats que treballem per la conservaci&oacute; de la natura. Ens agradaria <strong>seguir fent xarxa amb tots vosaltres!</strong>Properament us facilitarem el programa detallat de l&rsquo;Assemblea aix&iacute; com la documentaci&oacute; relacionada.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h423/mm/image/imgnews/2018/flyer_assemblea2.jpg' style='width: 550px; height: 423px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Divendres, 8 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Sant Hilari Sacalm
Resum: Jornada &quot;Implantació de l&#039;entorn natural als espais urbans. Equilibri, biodiverrsitat i sostenibilitat
Descripció: Seguint amb la mateixa l&iacute;nia de treball dels anys anteriors, des de la <strong>C&agrave;tedra de l&rsquo;Aigua, Natura i Benestar</strong>, programen una&nbsp;jornada t&egrave;cnica per divulgar els coneixements i noves t&egrave;cniques de gesti&oacute; dels espais verds urbans des d&rsquo;una perspectiva de respecte al medi natural i a les persones.Durant la jornada es tractaran temes com <strong>diferents esp&egrave;cies d&#39;arbrats i din&agrave;miques de poda, disseny de jardins sostenibles pel foment de la biodiversitat, t&egrave;cniques per generar m&eacute;s h&agrave;bitats per insectes</strong> aix&iacute; com la utilitzaci&oacute; d&#39;aus i altra fauna pel control de plagues i l&#39;obtenci&oacute; d&#39;un equilibri natural. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s la de compartir informaci&oacute; i experi&egrave;ncies en aquest &agrave;mbit per tal de proporcionar eines als gestors i t&egrave;cnics municipals.La Jornada es realitzar&agrave; el proper&nbsp;8 de mar&ccedil; a l&rsquo;Espai AQUA de Sant Hilari Sacalm.

&nbsp;

Podeu consultar el&nbsp;programa i fer la&nbsp;inscripci&oacute;: <a href='http://www.catedraaigua.cat/iii-jornada-de-les-guilleries' target='_blank'>www.catedraaigua.cat/iii-jornada-de-les-guilleries</a>

&nbsp;

Aquesta activitat s&rsquo;inscriu dins del Pla Anual 2019 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del DARP.

&nbsp;
Dimecres, 13 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Institut d&#039;Estudis Catalans (C. del Carme 47, Barcelona)
Resum: II Congrés del Món de la Masia: &quot;Una mirada de futur al territori rural català&quot;
Descripció: 13, 14 i 15 de mar&ccedil; del 2019

Institut d&#39;Estudis Catalans (C. del Carme 47, Barcelona)El II Congr&eacute;s del M&oacute;n de la Masia &laquo;Una mirada de futur al territori rural catal&agrave;&raquo; vol aprofundir en l&rsquo;estudi d&rsquo;un dels elements clau en l&rsquo;ocupaci&oacute; del territori catal&agrave;, la masia, per&ograve; tamb&eacute; vol continuar amb l&rsquo;an&agrave;lisi dels territoris rurals, com es va fer ara fa tres anys durant les tres jornades del 1r Congr&eacute;s.Continuen obertes moltes de les q&uuml;estions que llavors ens v&agrave;rem plantejar: com podem integrar aquelles velles construccions en la din&agrave;mica econ&ograve;mica, social i mediambiental actual? Quins models de gesti&oacute; del territori destaquen avui? Quin paper poden tenir les estructures tradicionals en les noves pautes de desenvolupament que es van discutir? Quin &eacute;s el paper de les administracions locals i com ha de ser la &laquo;governan&ccedil;a &raquo; per a permetre la recuperaci&oacute; d&rsquo;uns territoris i d&rsquo;unes estructures productives marginades dels beneficis de la industrialitzaci&oacute;?La primera jornada d&rsquo;aquest congr&eacute;s s&rsquo;orienta cap al tractament de la tecnologia, el canvi clim&agrave;tic, la demografia i, molt espec&iacute;ficament, el paper de la dona. La segona tractar&agrave; els elements materials, constructius i legislatius per a obrir un debat sobre la seva idone&iuml;tat i exposar casos concrets. Es prestar&agrave; tamb&eacute; una atenci&oacute; especial al paper dels agents territorials i les entitats locals.La darrera jornada oferir&agrave; una mirada al futur que inclour&agrave; la innovaci&oacute; territorial, l&rsquo;emprenedoria i les oportunitats pol&iacute;tiques i din&agrave;miques territorials sostenibles.<a href='http://congres-masia-territori.espais.iec.cat/' target='_blank'>Consulteu el programa</a> amb el detall dels 3 dies.&nbsp;<strong>Inscripci&oacute;</strong>

Per a inscriure-us-hi cal que <a href='http://www.iec.cat/jornades/masia2019.asp' target='_blank'>empleneu el formulari</a>&nbsp;que trobareu al <a href='http://icea.iec.cat/jorandes/masia2019.asp' target='_blank'>web del congr&eacute;s</a>&nbsp;junt amb m&eacute;s informaci&oacute;. Tamb&eacute; al <a href='http://icea.iec.cat/' target='_blank'>web de la ICEA</a>

<div style='margin-left: 40px;'>&bull; Inscripci&oacute; general: 50 &euro;

&bull; Inscripci&oacute; redu&iuml;da: 30 &euro; (socis d&rsquo;entitats col&middot;laboradores, estudiants, jubilats i aturats)

&bull; Forma de pagament transfer&egrave;ncia i targeta de cr&egrave;dit (el formulari inclou la informaci&oacute; per a fer el pagament)

&bull; Per&iacute;ode d&rsquo;inscripci&oacute;: fins l&rsquo;11 de mar&ccedil; de 2019</div>

<div>

<em>Organitza: Institut Catal&agrave; d&#39;Estudis Agraris</em>&nbsp;</div>
Divendres, 22 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;L’Aprenentatge Servei, una eina d’educació ambiental per conservar rius, basses i rieres&quot;
Descripció: En motiu Dia Mundial de l&rsquo;Aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Ger&egrave;ncia de Serveis de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Barcelona organitzem la jornada &ldquo;L&rsquo;aprenentatge Servei, una eina d&rsquo;educaci&oacute; ambiental per conservar rius, basses i rieres&rdquo;.Una jornada destinada a totes aquelles persones (representants d&rsquo;ajuntaments, entitats o centres educatius) amb ganes de con&egrave;ixer com l&rsquo;Aprenentatge Servei esdev&eacute; una eina educativa de transformaci&oacute; comunit&agrave;ria.Podeu inscriure-us en el formulari que trobareu en aquest<a href='http://formularis.diba.cat/diba/mediambient/inscripcio-jornada-aprenentatge-servei-eina-educacio-ambiental-per-conservar-rius-basses' target='_blank'> enlla&ccedil;</a>.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190322_Jornada%20ApS.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9:00 &ndash; 9:30 - Recepci&oacute; dels assistents9:30 -9:45 - Benvinguda i presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep Planes. Subdirector general d&#39;Informaci&oacute; i Foment de la Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Inma Pruna. Gerent de Serveis de Medi Ambient. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>


9:45 &ndash; 11:00 - Qu&egrave; &eacute;s l&rsquo;aprenentatge servei i qu&egrave; pot aportar a l&rsquo;educaci&oacute; ambiental?
<div style='margin-left: 40px;'><em>Maribel de la Cerda. Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei</em></div>

<div>

11:00 &ndash; 11:30 - Pausa</div>

<div>

11:30 &ndash; 12:30 - Guia pr&agrave;ctica d&rsquo;Aprenentatge Servei en ecosistemes aqu&agrave;tics continentals. Una experi&egrave;ncia did&agrave;ctica i comunit&agrave;ria de comprom&iacute;s amb el medi ambient</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Jes&uacute;s Canelo. Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental

Marina Barroso. Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental</em></div>

<div>

12:30 &ndash; 13:30 - Taula rodona: Per qu&egrave; sumar-se a l&rsquo;Aprenentatge Servei?</div>

<div style='margin-left: 40px;'>El rol dels ajuntaments:

- &ldquo;Parets, net, lliure de brossa&rdquo; i &ldquo;Parets, lliure d&rsquo;esp&egrave;cies invasores&rdquo;. Ferran Lozano. Ajuntament de Parets del Vall&egrave;s.

- &ldquo;Ajudem el bosc de ribera del riu Llobregat&rdquo;. David Calabuig. Ajuntament de Cornell&agrave; de Llobregat.El rol de les entitats:

- &ldquo;Projecte Rius&rdquo;. Associaci&oacute; Habitats. (Pendent de confirnar)El rol dels centres educatius:

- &ldquo;Aprenentatge Servei a la Riera de Ribes&rdquo;. Anna Gris. IES Montgr&oacute;s de Sant Pere de Ribes.</div>

<div>

13:30 &ndash; 14:00 - Torn obert de preguntes i debat</div>
Dissabte, 23 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: 9es Jornades de Medi Ambient a Girona
Descripció: 23 i 24 de mar&ccedil; de 2019 Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona&nbsp;&nbsp;L&rsquo;Ajuntament de Girona convoca biennalment les Jornades de Medi Natural, que aquest any arriben a la seva novena edici&oacute;. En la seva organitzaci&oacute; col&middot;laboren activament la Universitat de Girona, els docents dels centres de secund&agrave;ria de la ciutat, Consorci del Ter i Consorci de les Gavarres, Associaci&oacute; de Naturalistes de Girona i Associaci&oacute; El Blauet i el Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.Les Jornades actuen de lloc de trobada, d&rsquo;espai de refer&egrave;ncia i de mitj&agrave; per difondre tots aquells projectes que tenen a veure amb la realitat del medi natural que tenim m&eacute;s proper. Hi participen naturalistes i persones provinents del m&oacute;n cient&iacute;fic, per&ograve; tamb&eacute; els alumnes que han elaborat treballs de recerca i moltes persones que, des dels seus &agrave;mbits professionals o vocacionals, tenen en com&uacute; l&rsquo;estimaci&oacute; a la natura i el desig d&rsquo;aprofundir en el coneixement de la fauna i la flora del nostre territori.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www2.girona.cat/ca/caseta_9jornadesmedinatural' target='_blank'>consulteu la web de les Jornades</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimarts, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Amposta
Resum: Jornada tècnica &quot;Patrimoni natural com a eina de desenvolupament&quot;
Descripció: El &laquo;patrimoni natural&raquo; &eacute;s el conjunt d&rsquo;elements, recursos, processos i &agrave;mbits del medi als quals es reconeix un valor ecol&ograve;gic, ambiental, cient&iacute;fic, paisatg&iacute;stic o cultural. Mitjan&ccedil;ant la cust&ograve;dia del territori podem afavorir el patrimoni natural perqu&egrave; sigui una eina de desenvolupament de les nostres comarques. Amb exemples concrets de diferents ens: a nivell fluvial per una entitat, mar&iacute; per una empresa i el projectes p&uacute;blic de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta, tot emmarcar dins el projecte de &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo; que duu a terme el Consorci BEMO. La jornada est&agrave; destinada tant a personal empresari, t&egrave;cnic com d&rsquo;associacions o interessats en el tema.&nbsp;<strong>Amposta, 16 d&#39;abril&nbsp;</strong><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190416_Amposta_patrimoni.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Sr. Rub&eacute;n Alegria, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;.<strong>10.15 h Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.<strong>10.45 h Amposta i la cust&ograve;dia del territori</strong>

Sr. Dani Forcadell, regidor de serveis municipals, pagesia i medi natural de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta.<strong>11.15 h Pausa</strong><strong>11.45 h Pl&agrave;ncton Diving: divulgant els fons marins</strong>

Sra. Eli Bonfill, codirectora de Pl&agrave;ncton i coordinadora del grup de treball de cust&ograve;dia marina.<strong>12.45 h La cust&ograve;dia i la gesti&oacute; d&#39;espais naturals com a eina de desenvolupament local: el cas de la Reserva de Sebes a Flix</strong>

Sr. Pere Josep, membre fundador del Grup de Natura Freixe, coordinador de la Reserva Natural de Sebes i vice-president de la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>13.45 h Cloenda de la jornada</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.</div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: gbosch@leader.cat (Tel.: 977 445 308 - A/e: Gisela Bosch)
Dissabte, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Sortides guiades de descoberta de les flors de camp i de marge
Descripció: Del 20 al 22 d&#39;abril s&#39;organitzaran un <strong>cicle de 12 sortides naturalistes </strong>per donar a con&egrave;ixer les flors de camp i de marge. Aquestes sortides estan organitzades per organtizacions d&#39;arreu del territori catal&agrave; i obertes a la participaci&oacute; de tothom.<strong>Consulta les sortides que s&#39;organitzaran i inscriu-te a la que m&eacute;s t&#39;interessi!</strong>Podeu consultar el detall de cada sortida en el<a href='/mm/file/Flora.pdf' target='_blank'> Programa del cicle</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h616/mm/image/imgnews/2019/Flora_Pagina_1.jpg' style='width: 550px; height: 616px; margin: 10px;' />Aquest cicle est&agrave; organitzat conjuntament amb Cosset&agrave;nia edicions, Oryx i en Toni Llobet.&nbsp;
Divendres, 26 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Can Balaguer. C/ de la Unió 3. Palma de Mallorca
Resum: Jornada &quot;Oportunitats de la custòdia urbana per a l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic&quot;
Descripció: L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s reflexionar sobre com els espais verds de les ciutats poden adaptar-se al canvi clim&agrave;tic i el paper que pot tenir la cust&ograve;dia del territori en aquesta adaptaci&oacute;. Durant la jornada es mostraran experi&egrave;ncies (de Barcelona i de Mallorca) en les que s&rsquo;ha comptat amb la participaci&oacute; d&rsquo;actors diversos. Tamb&eacute; s&rsquo;identificaran les accions priorit&agrave;ries per a la gesti&oacute; de la infraestructura verda a la ciutat de Palma.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h96/mm/image/imgnews/2019/190426_jornada%20palma%20de%20mallorca.png' style='width: 250px; height: 96px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190426_programa%20mallorca.pdf' target='_blank'>consultar PDF</a>)

<strong>09:30h &ndash; Inauguraci&oacute;</strong><strong>09:45h - Canvi clim&agrave;tic a les Balears: impactes i reptes d&rsquo;adaptaci&oacute;</strong>

<em>Dr. Agust&iacute; Jans&agrave;. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Clim&agrave;tic (UIB)</em><strong>10:00h - Infraestructura verda a la ciutat de Palma</strong>

<em>Gabriel Horrach i Josep Maria Rigo. Ajuntament de Palma</em><strong>10:20h - Infraestructura verda a la ciutat de Barcelona: m&eacute;s, millor, amb la ciutadania</strong>

<em>Sra. Margarita Par&eacute;s. Cap del Programa de Biodiversitat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona</em><strong>10:40h - Antecedents i formalitzaci&oacute; d&rsquo;una prova pilot de cust&ograve;dia urbana a Barcelona</strong>

<em>Sr. Guillem Bagaria. Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em><strong>10:50h - Planificaci&oacute; de la gesti&oacute; d&rsquo;una finca en cust&ograve;dia a la ciutat de Barcelona: el cas de la Foixarda</strong>

<em>Sr. Guillem Mas. Associaci&oacute; Paisatges Vius</em><strong>11:05h - Pausa</strong><strong>11:30h - Experi&egrave;ncies de gesti&oacute; participativa de la natura i la infraestructura verda urbana: cust&ograve;dia del territori a les Illes Balears</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Parc Agrari de l&rsquo;Horta d&rsquo;Amunt.

IES Joan Alcover

Creu Roja</div>


<strong>11:45h - Din&agrave;mica participativa: Identificaci&oacute; dels reptes i les accions priorit&agrave;ries per a la gesti&oacute; de la infraestructura verda a la ciutat de Palma</strong>

Dinamitzat per la XCT i la ICTIB<strong>13:30 h - Cloenda</strong>&nbsp;
Dimarts, 30 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Centre Camadoca. Santa Maria de Merlès
Resum: Formació sobre espècies exòtiques invasores i com implicar a la ciutadania
Descripció:

El proper&nbsp;30 d&rsquo;abril organitzem una jornada que t&eacute; com a objectiu&nbsp;debatre sobre com podem implicar a la ciutadania en la problem&agrave;tica de les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores.Per aquest motiu els&nbsp;t&egrave;cnics del Servei de Fauna&nbsp;de la Generalitat, juntament amb l&rsquo;associaci&oacute;&nbsp;ADEFFA, ens oferiran les eines necess&agrave;ries per con&egrave;ixer qu&egrave; s&oacute;n les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, quins impactes provoquen en els ecosistemes i altres esp&egrave;cies aut&ograve;ctones,&nbsp;quina gesti&oacute; es realitza a Catalunya&nbsp;des de l&rsquo;administraci&oacute; amb l&rsquo;ajuda de diversos agents com les entitats ambientals, exemples d&rsquo;algunes d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies i com implicar a la ciutadania.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190430_jornada%20camadoca%20especies%20exotiques.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10h - Quina gesti&oacute; es fa a Catalunya de les EEI?

Sisco Ma&ntilde;as, Pere Magran&eacute;, Rosa Cases i Lola Burgos (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya)11.30h Pausa12h - El control d&rsquo;invasores d&rsquo;ADEFFA. La finalitat educativa de les accions de voluntariat ambiental

N&uacute;ria Valls (Adeffa)13h - Posada en com&uacute; dels projectes de les entitats relacionats amb EEI i resoluci&oacute; de dubtes14h Dinar

&nbsp;

15.30h - Visita al centre de Camadoca

Descobrirem els animals que hi habiten i la tasca que realitza ADEFFA de conservaci&oacute; de la fauna i sensibilitzaci&oacute; de la poblaci&oacute;.</div>


Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via:<a href='https://forms.gle/xHAJZpm5MjodLec69' target='_blank'> accedeix al formulari online</a>Les inscripcions estan obertes a tothom, per&ograve; les places s&oacute;n limitades, pel que&nbsp;es prioritzar&agrave; l&rsquo;assist&egrave;ncia d&rsquo;associacions ambientals.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb nosaltres a info@setmananatura.cat

<strong>Les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura d&rsquo;enguany</strong>Enguany la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura girar&agrave; entorn les&nbsp;esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores&nbsp;(EEI). Volem visibilitzar aquesta problem&agrave;tica, ja que &eacute;s considerada la 2a causa mundial de p&egrave;rdua de biodiversitat. Hi ha moltes maneres d&rsquo;implicar a la ciutadania vers aquest tema: amb jornades de voluntariat extraient esp&egrave;cies de flora invasora, amb rutes de mapatge d&rsquo;alguna d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies per augmentar-ne el coneixement que tenim sobre el seu impacte... i d&rsquo;altres que podrem compartir el proper 30 d&rsquo;abril.<strong>Esperem la vostra participaci&oacute;!</strong>
Dijous, 2 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: UAB
Resum: III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès
Descripció: <em><strong>2 i 3 de maig</strong>. Sala de Graus de la Facultat de Lletres. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona</em>L&rsquo;organitzaci&oacute; de la <strong>III Confer&egrave;ncia de la Plana del Vall&egrave;s,</strong> &eacute;s una acci&oacute; que d&oacute;na suport a totes les entitats vallesanes que defensen i estudien el territori, &eacute;s una motivaci&oacute; per treballar i incidir en el disseny territorial de la nostra comarca i el seu futur.El principal objectiu &eacute;s fomentar la participaci&oacute; ciutadana i dels diferents agents, per tal de<strong> garantir la gesti&oacute; sostenible de territori que afavoreixi el manteniment, conservaci&oacute; i protecci&oacute; dels espais naturals, de les funcions ecol&ograve;giques i paisatg&iacute;stiques del territori </strong>fent-ho compatible amb el desenvolupament de l&rsquo;activitat econ&ograve;mica i l&rsquo;&uacute;s social per garantir la millora de la qualitat de vida. Es tracta d&rsquo;un punt de trobada, un espai per propiciar debats p&uacute;blics, fets amb rigor, amb la participaci&oacute; de diversos sectors que intervenen en la realitat del nostre territori: cient&iacute;fic, administraci&oacute;, t&egrave;cnics, empreses i ciutadania.El contingut de la jornada est&agrave; organitzat en 4 blocs:&nbsp; Bloc 1: Rep&agrave;s hist&ograve;ric; Bloc 2: La biodiversitat de la Plana del Vall&egrave;s; Bloc 3: Gesti&oacute; del territori; Bloc 4: Agricultura vallesana.&nbsp;Organitza: Adenc

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://adenc.cat/calendari/iii-conferencia-dels-espais-naturals-de-la-plana-del-valles/' target='_blank'> consulteu la web</a> o b&eacute; contacteu amb correu@adenc.cat / 93 717 18 87

&nbsp;
Diumenge, 5 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Ultra Clean Marathon
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h56/mm/image/logos/logo_UCM.jpg' style='width: 150px; height: 56px; float: right; margin: 10px;' />La 2a edici&oacute; de l&#39;<a href='http://ultracleanmarathon.cat/' target='_blank'>Ultra Clean Marathon</a> es dur&agrave; a terme del <strong>5 a l&#39;11 de maig</strong>. Enguany la cursa es realitzar&agrave; en 3 modalitats esportives: corrent, en bici i en caiac!Enguany les 7 etapes es realitzaran amb&nbsp;3 modalitats esportives: les dues primeres etapes es farab en bicicleta, les tres seg&uuml;ents corrent i les dues &uacute;ltimes per mar, en caiac, nedant o b&eacute; amb vela.Les etapes per on passarem aquesta edici&oacute; seran:
<div style='margin-left: 40px;'>Dia 1, 5 de maig: Barcelona &gt; Lleida

Dia 2, 6 de maig: Lleida &gt; Ripoll

Dia 3, 7 de maig: Ripoll &gt; Olot

Dia 4, 8 de maig: Olot &gt; Girona

Dia 5, 9 de maig:&nbsp;Girona &gt; Blanes

Dia 6, 10 de maig:&nbsp;Blanes &gt; Matar&oacute;

Dia 7, 11 de maig:&nbsp;Matar&oacute; &gt; Barcelona</div>


L&rsquo;Ultra Clean Marathon&nbsp;(UCM) &eacute;s un repte ambiental i esportiu que t&eacute; com a objectiu conscienciar i canviar h&agrave;bits de la ciutadania, a trav&eacute;s d&#39;una cursa pel territori. Per assolir-ho, durant 7 dies es realitzen 7 etapes. T&eacute; dos ambaixadors de la natura, l&rsquo;Albert Bosch i la Nicole Ribera, que recorren territori catal&agrave; mentre recullen residus acompanyats de tots els participants. D&rsquo;aquesta manera augmentem el comprom&iacute;s en la cura del medi ambient i posem en valor el territori per on es passem.L&#39;UCM &eacute;s organitzada conjuntament entre la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i l&rsquo;Ag&egrave;ncia de Residus de Catalunya, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.La particularitat per&ograve;, &eacute;s que&nbsp;no &eacute;s una cursa competitiva&nbsp;on hi pot participar tot tipus de p&uacute;blic i col&middot;lectius: associacions, federacions, administracions, centres d&rsquo;ensenyament, clubs esportius, empreses (patrocinadores i/o participants) i tamb&eacute; a persones a t&iacute;tol individual. Els participants poden escollir organitzar/participar en un punt de neteja o tamb&eacute; acompanyar als ambaixadors de la natura en una etapa determinada.<strong>El funcionament</strong>Durant les etapes es proporcionaran bosses als participants per recollir els residus i hi haur&agrave; punts on els podran anar deixant les deixalles. Des de l&#39;organitzaci&oacute; vetllarem per a que els residus siguin gestionats de manera correcta. Es faran caracteritzacions (separant pl&agrave;stic, paper, vidre, org&agrave;nic i rebuig/altres) i s&rsquo;aniran pesant les quantitats per obtenir, al final de l&#39;UCM, la xifra de residus totals recollits.&Eacute;s l&rsquo;&uacute;nic acte esportiu que est&agrave; dedicat exclusivament a la natura! Us hi esperem!Per m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la&nbsp;p&agrave;gina web&nbsp;de l&#39;Ultra Clean Marathon o b&eacute; envieu un correu a info@ultracleanmarathon.cat

&nbsp;
Dijous, 9 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Cartoixa d&#039;Escaladei
Resum: Simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona. 9 i 10 de maig de 2019
Descripció: El <a href='http://pad.catpaisatge.net/' target='_blank'>Simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona</a> es celebrar&agrave; els dies 9 i 10 de maig de 2019 a la Cartoixa d&#39;Escaladei (Priorat). Hi participaran ponents de diferents continents i pa&iuml;sos.En un m&oacute;n globalitzat, en qu&egrave; la subsist&egrave;ncia de les identitats col&middot;lectives i la necess&agrave;ria connexi&oacute; i intercanvi malden per conviure, existeixen models agraris resilients que, des de la tradici&oacute; i la innovaci&oacute;, posen de manifest la viabilitat de sistemes que s&rsquo;adeq&uuml;en a la idiosincr&agrave;sia dels territoris i procuren una vida digna a les persones que els habiten i els construeixen dia a dia. S&oacute;n models en els quals la relaci&oacute; directa entre les persones i el seu entorn &eacute;s ancestral, present i viva, i on el paper de la dona t&eacute; una import&agrave;ncia cabdal, tant en la pr&agrave;ctica quotidiana com en la transmissi&oacute; de sabers.El Simposi pret&eacute;n crear lligams entre paisatges, iniciatives i projectes d&rsquo;arreu del m&oacute;n que treballen pel reconeixement d&rsquo;aquests models agr&iacute;coles, la seva viabilitat, i la salvaguarda de l&rsquo;insubstitu&iuml;ble capital biocultural que representen.El Simposi est&agrave; estructurat en quatre blocs: valors, model, governan&ccedil;a i paisatge cultural agr&iacute;cola del Priorat. Els eixos tem&agrave;tics del Simposi (paisatge, agricultura i dona) es presentaran i es treballaran de manera transversal en els quatre blocs.Les <a href='http://pad.catpaisatge.net/inscripcions/' target='_blank'>inscripcions</a> tenen preu redu&iuml;t fins al 15 d&#39;abril.Organitzat per l&#39;Observatori del Paisatge de Catalunya, i impulsat per la Comissi&oacute; del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat, el Simposi t&eacute; tamb&eacute; el suport del Consell Comarcal del Priorat, l&#39;associaci&oacute; Prioritat, la Diputaci&oacute; de Tarragona i els seg&uuml;ents departaments de la Generalitat de Catalunya: Cultura; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;; i&nbsp;Territori i Sostenibilitat.&nbsp;&nbsp;
Dijous, 16 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Sant Pere de Ribes
Resum: Jornada &quot;Introducció pràctica al treball amb tracció animal en horticultura&quot;
Descripció: La tracci&oacute; animal moderna &eacute;s una alternativa agron&ograve;mica, ecol&ograve;gica, econ&ograve;mica i social per a treballar la terra. I tot i l&rsquo;inter&egrave;s creixent que

desperta, encara la seva implantaci&oacute; &eacute;s molt petita.

Aquesta jornada, de car&agrave;cter pr&agrave;ctic i demostratiu, consistir&agrave; en una visita i presentaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia de l&rsquo;Horta de les Casetes de Sant Pere de Ribes.

Durant el mat&iacute; explicaran que al llarg dels set anys d&rsquo;experi&egrave;ncia han passat de treballar exclusivament amb animals a combinar la feina amb

tractor i animals, si b&eacute; actualment els animals es fan servir en poques ocasions i per feines molt precises. Tamb&eacute; ens mostraran les eines emprades o els criteris de planificaci&oacute; del cultiu adient per al treball amb animals.Dijous 16 de maig. Sant Pere de Ribes<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190516_jornada%20traccio-animal.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09:50 h - Inscripcions10:00 h - Presentaci&oacute; de la jornada

<em>Sra. Montse Pascual, IAEDEN</em>10:10 h - Tracci&oacute; animal en horticultura

Presentaci&oacute; de l&#39;experi&egrave;ncia de l&#39;Horta de les Casetes

El cavall i les eines

Criteris de planificaci&oacute; del cultiu adient per al treball amb animal

<em>Sr. Ricard Huguet, pag&egrave;s de l&#39;Horta de les Casetes</em>13:30 h - Cloenda de la jornada

<em>Sra. Montse Pascual, IAEDEN</em></div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s de l&#39;IAEDEN: 972 670 531. Tamb&eacute; escrivit a agroterritori@iaeden.catAquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;
Dijous, 23 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada tècnica &quot;Planificació de finques agràries per afrontar els reptes del canvi climàtic&quot;
Descripció: L&#39;increment de temperatura global i regional fa que la planificaci&oacute; dels cultius i de les finques hagi d&#39;incorporar les futures anomalies clim&agrave;tiques. L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s explicar diversos models que permeten visualitzar la distribuci&oacute; futura de qualsevol cultiu en funci&oacute; dels escenaris de canvi clim&agrave;tic.D&rsquo;altra banda, la xerrada tamb&eacute; permetr&agrave; identificar possibles zones on poden apar&egrave;ixer noves oportunitats per a cultius que permetin diversificar les finques agr&agrave;ries i fer-ho des d&rsquo;una &ograve;ptica de cust&ograve;dia del territori.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190523_Planificacio%20finques%20agraries.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Principis b&agrave;sics de planificaci&oacute; d&rsquo;una finca agr&agrave;ria per adaptar-la als nous escenaris del canvi clim&agrave;tic</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Model clim&agrave;tics existents

- Previsions de l&rsquo;IPCC (Grup Intergovernamental d&rsquo;Experts sobre el Canvi Clim&agrave;tic) per a Catalunya

- Metodologia per planificar una finca en funci&oacute; d&rsquo;aquests models clim&agrave;tics

- Identificaci&oacute; d&rsquo;oportunitats i de riscos a partir de l&rsquo;an&agrave;lisi realitzat</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.</em><strong>11.30 h Pausa</strong><strong>12.00 h Visita de camp</strong>

Es realitzar&agrave; una visita de camp a la masia de Can Feliu&agrave; de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agr&iacute;cola i que servir&agrave; d&rsquo;exemple per aplicar la modelitzaci&oacute;.<strong>14.00 h Cloenda de la jornada</strong></div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&#39;Espigall (jordi@espigall.cat)Organitza la jornada. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCN<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.</em>
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Online
Resum: &quot;Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals?&quot; Jornada online
Descripció: La sessi&oacute; se centrar&agrave; a entendre<strong> quina &eacute;s l&rsquo;aplicaci&oacute; de la llei en el camp espec&iacute;fic de voluntariat ambiental i quines implicacions t&eacute; per a les entitats d&rsquo;aquest &agrave;mbit</strong>. Aquesta normativa t&eacute; per objecte fomentar, recon&egrave;ixer, protegir i donar a con&egrave;ixer l&rsquo;associacionisme i el voluntariat com a agents de transformaci&oacute; social, i tamb&eacute; preservar el model catal&agrave; de voluntariat i recon&egrave;ixer les accions solid&agrave;ries dutes a terme pels ciutadans de Catalunya.Aquesta legislaci&oacute;<strong> &eacute;s d&rsquo;aplicaci&oacute; a les entitats sense afany de lucre d&rsquo;&agrave;mbit catal&agrave; amb programes de voluntariat</strong> i, per tant, &eacute;s important que tant les associacions com les fundacions coneguin quines s&oacute;n les principals obligacions que han de complir respecte al seu voluntariat. Farem un recull dels principals requisits que han de complir les entitats d&rsquo;acord amb la llei.&nbsp;

<img alt='' src='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Flyer-webinar-768x512.jpg' style='width: 350px; height: 233px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Programa_llei_voluntariat-webinar.pdf' target='_blank'>consultar programa online</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10:30 h &ndash;&nbsp;Presentaci&oacute; de la Jornada</strong><strong>10:40 h &ndash;&nbsp;Drets i deures de les entitats ambientals en la implementaci&oacute; de la llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l&rsquo;associacionisme</strong>

A c&agrave;rrec de Marc Vi&ntilde;as, Subdirector General de Cooperaci&oacute; Social i Voluntariat del Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies<strong>11:10 h &ndash;&nbsp;Aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica&nbsp;de la llei i incid&egrave;ncia a les entitats ambientals i als seus projectes de conservaci&oacute; de la natura</strong>

A c&agrave;rrec de Gl&ograve;ria Arribas, coordinadora dels programes de foment de la participaci&oacute; i suport al voluntariat del Consorci del PN de la Serra de Collserola. Va ser coordinadora del projecte &ldquo;Voluntaris de Collserola&rdquo;. Membre de la Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental.<strong>11:30 h &ndash;&nbsp;Torn obert de preguntes</strong><strong>12 h &ndash;&nbsp;Fi de la jornada</strong></div>


&nbsp;&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia al webinar a&nbsp;trav&eacute;s del formulari online.Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un email amb les instruccions per connectarse al webinar. Pel bon seguiment de la jornada es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i consultes contacteu amb la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura (asubirana@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35).
Dissabte, 25 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Acte de lliurament del II Premi &quot;Natura i Societat de la Fundació Privada GIRBAU
Descripció: La&nbsp;Fundaci&oacute; Privada GIRBAU&nbsp;us convida a l&rsquo;acte de lliurament del&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/ca/iniciatives/premi_fundacio_privada_girbau_natura_societat.html' target='_blank'>II Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU &ldquo;Natura i Societat&rdquo;</a>, el qual ha seleccionat el projecte guanyador:

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><strong>&ldquo;Xarxa d&#39;Observadors Ambientals de la Conca del riu Gai&agrave;&quot;, de l&#39;Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</strong></span></div>


Durant l&#39;entrega tamb&eacute; es lliurar&agrave; un<strong> acc&egrave;ssit al projecte &quot;FLUEIX&quot; </strong>de l&#39;Associaci&oacute; de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Aut&ograve;ctona (ADEFFA).&nbsp;A continuaci&oacute; tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia&nbsp;<strong>&ldquo;30 anys d&#39;aprenentatge: natura, territori i persones&rdquo;</strong>, a c&agrave;rrec de Pere Josep Jim&eacute;nez, coordinador del Grup de Natura Freixe, entitat guanyadora de la 1a edici&oacute; d&#39;aquest premi.&nbsp;L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&#39;Auditori de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Manlleu (Rambla Hospital 11) de Vic,&nbsp;el proper&nbsp;dissabte 25 de maig a les 19h.

&nbsp;

Agra&iuml;m confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s de&nbsp;premifundaciogirbau@gmail.com,&nbsp;trucant al 93 886 61 35 (de dill a div de 9 a 17h) o <a href='http://forms.gle/jcLnsuruXsF1ws6u6' target='_blank'>completant el&nbsp;formulari online</a>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2019/Targeto_invitacio_25%20maig_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu la invitaci&oacute;</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h382/mm/image/imgnews/2019/Targeto_invitacio_25_maig_DEF.png' style='width: 550px; height: 382px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px;' />
Dimarts, 28 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: L&#039;Ametlla de Mar
Resum: Jornada tècnica &quot; Gestió pesquera preventiva i tortugues marines a Terres de l&#039;Ebre&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190528_jornada%20GTCMiL.png' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />Aquesta jornada vol reflexionar sobre la problem&agrave;tica de la interacci&oacute; de la tortuga babaua amb els diferents arts de pesca, i reflexionar sobre les possibles mesures compatibles amb la pesca i preventives per a la conservaci&oacute; de la tortuga babaua.La idea central &eacute;s la de, sense menystenir la import&agrave;ncia de la recuperaci&oacute; de les tortugues capturades accidentalment, incidir especial i priorit&agrave;riament en contribuir al di&agrave;leg entre tots els actors amb l&#39;objectiu de compartir ievitar que es capturin m&eacute;s tortugues marines a la nostra costa.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190528_Gestio%20pesquera%20preventiva%20i%20tortugues%20marines%20a%20les%20Terres%20de%20lEbre.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)<strong>10.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.15 h - Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT

Sr. Xavier Jim&eacute;nez, president del GEPEC-Ecologistes de Catalunya</em><strong>10.30 h - Estat de conservaci&oacute; de la tortuga babaua a Catalunya</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg, Universitat de Barcelona</em><strong>11.30 h - Pausa-networking</strong><strong>12.00 h - Taula rodona &laquo;Com podem col&middot;laborar per a disminuir la interacci&oacute; entre pesca i tortugues marines?&raquo;</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg,Universitat de Barcelona

Sr. Bernat Margalef, pescador de la Confraria de l&rsquo;Ametlla de Mar

Sr. Joan Balagu&eacute;, secretari de la Confraria de pescadors de Sant Carles de la R&agrave;pita

Sr. Sergi Rasero, cap de la secci&oacute; de Protecci&oacute; del Litoral i del Medi Mar&iacute;.DARP

Sr. Ricard Casanovas, cap del servei de Fauna i Flora.DTES

Moderador: Sr. Manel Gazo, bi&ograve;leg de l&rsquo;entitat Submon</em><strong>13.00 h - Cloendade la Jornada</strong>

<em>Sr. Ramon Ferr&eacute;,GEPEC.

Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT</em>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&rsquo;adre&ccedil;a electr&ograve;nica (A/e: secretaria@gepec.cat).<em>Organitza la jornada: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral juntament amb el GEPEC.

Hi col&middot;labora l&#39;Ajuntament de l&#39;Ametlla de Mar</em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;
Dissabte, 1 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura
Descripció: <strong>Enguany la Setmana de la Natura ser&agrave; de l&#39;1 al 9 de juny.&nbsp;</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h98/mm/image/logos/logo_setmana_natura_2019.png' style='width: 250px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />&Eacute;s una setmana plena d&rsquo;activitats entorn la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient, per posar en valor i donar a con&egrave;ixer tots aquells actors del territori catal&agrave; que dediquen el seu dia a dia a cuidar la terra, i que difonen el seu coneixement i les seves problem&agrave;tiques: entitats ambientals, parcs naturals, ajuntaments, biblioteques, escoles, empreses, universitats... diverses organitzacions d&rsquo;arreu amb l&rsquo;objectiu com&uacute; de la conservaci&oacute; del medi ambient.<strong>Com participar?</strong>

Organitza una activitat i inscriu-la a la web&nbsp;<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a>, on es far&agrave; difusi&oacute; de la teva activitat a trav&eacute;s de la web i de les xarxes socials, i a m&eacute;s, rebr&agrave;s els bra&ccedil;alets #SetmanaNatura per regalar als participants.Durant la Setmana, podeu seguir totes les activitats que es faran a trav&eacute;s de les xarxes socials amb el hashtag&nbsp;<strong>#setmananatura</strong>. Tamb&eacute; podeu seguir-nos a&nbsp;Facebook,&nbsp;Twitter&nbsp;o&nbsp;Instagram&nbsp;al perfil @SetmanaNatura. Per qualsevol dubte o suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a&nbsp;info@setmananatura.cat&nbsp;i us informarem!<em>La Setmana de la Natura &eacute;s una iniciativa conjunta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l&rsquo;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;. Aquest projecte ha estat possible, en part, gr&agrave;cies a la subvenci&oacute; rebuda&nbsp;destinada&nbsp;a incentivar la contractaci&oacute; en pr&agrave;ctiques de persones joves benefici&agrave;ries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.</em>&nbsp;
Diumenge, 9 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Festes de la Natura
Descripció: <strong>Viure la natura &eacute;s defensar-la, per&ograve; tamb&eacute; celebrar-la.&nbsp;</strong>&Eacute;s per aix&ograve; que per aquesta 4a edici&oacute; de la Setmana Natura, el diumenge 9 de juny dia en que culmina la setmana, <strong>se celebraran 5 Festes de la Natura</strong> repartides pel territori catal&agrave;, organitzades per entitats ambientals.<img alt='' src='https://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_general2-copia-768x272.jpg' style='width: 450px; height: 159px; margin: 10px; border-width: 0px; border-style: solid;' />Durant aquests dies es podr&agrave; disfrutar d&rsquo;un gran ventall d&rsquo;activitats per la conservaci&oacute; i la celebraci&oacute; de la natura: rutes per mar i per terra per tal d&rsquo;aconseguir el major nombre d&rsquo;observacions possible, extracci&oacute; de plantes ex&ograve;tiques invasores, aprendre sobre la biodiversitat del territori, tallers naturalistes familiars i per infants, taules rodones i debats, fires de productes i d&rsquo;entitats ambientals, presentaci&oacute; de projectes de conservaci&oacute;, ruta en vaixell per l&rsquo;Ebre, vermuts, dinars populars i concerts per a tothom!Participar a una Festa de la Natura &eacute;s una gran oportunitat per apropar-te a l&rsquo;entitat ambiental m&eacute;s propera i con&egrave;ixer qu&egrave; fan durant el seu dia a dia per conservar i divulgar els valors naturals del territori, i com implicar-te.

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><strong>La natura &eacute;s cosa de tots i totes!</strong></div>


A m&eacute;s, durant les festes es podr&agrave; con&egrave;ixer qu&egrave; s&oacute;n les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, tem&agrave;tica principal d&rsquo;enguany, i qu&egrave; hi podem fer nosaltres, per mitj&agrave; de xerrades, rutes de ci&egrave;ncia ciutadana, tallers, sortides naturalistes, gimcanes, exposicions, etc.Les festes tindran lloc a Girona, Riudarenes, Barcelona, Torredembarra i Tortosa.<img alt='' src='https://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_general-724x1024.jpg' style='width: 500px; height: 707px; margin: 10px;' />Per m&eacute;s informaci&oacute; es poden consultar els cartells:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>Festa Natura Girona: <strong>Aplec dels 4 rius</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/girona_cartell.jpg' target='_blank'>Cartell.</a>

Festa Natura Riudarenes: <strong>La Festa de la Tortuga</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/festa_tortuga_riudarenes.jpg' target='_blank'>Cartell.</a> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/festa_tortuga_riudarenes2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.

Festa Natura Barcelona: <strong>Les Portes de la Natura</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_barcelona-1.jpg' target='_blank'>Cartell.</a>

Festa Natura Torredembarra: <strong>II Fira de la Transici&oacute;.</strong> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_torredembarra.jpg' target='_blank'>Cartell.</a> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_torredembarra2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.

Festa Natura Tortosa:<strong> Cuidem l&rsquo;Ebre!</strong> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_tortosa.jpg' target='_blank'>Cartell</a>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_tortosa2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/tortosa_logos.jpg' target='_blank'>Entitats col&middot;laboradores</a>.</div>


&nbsp;
Dilluns, 10 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 1er Simposi Ibèric sobre Conservació d&#039;Ecosistemes Fontinals (SICEF’19)
Descripció: Les fonts naturals s&#39;han revelat recentment com l&#39;h&agrave;bitat m&eacute;s ric en biodiversitat dels ecosistemes ib&egrave;rics, i al seu torn el m&eacute;s inexplorat, desprotegit jur&iacute;dicament i vulnerable davant el canvi clim&agrave;tic. La seva conservaci&oacute; emergeix com un dels reptes m&eacute;s importants i urgents que hauran de ser afrontats els propers anys a l&rsquo;Europa mediterr&agrave;nia.

&nbsp;

El Simposi es convoca com un f&ograve;rum d&#39;intercanvi de coneixement i de debat que integri a tots els responsables i t&egrave;cnics d&rsquo;administracions p&uacute;bliques competents en cicle de l&rsquo;aigua, biodiversitat, patrimoni i espais naturals, aix&iacute; com la comunitat cient&iacute;fica, t&egrave;cnics, grups ecologistes i propietaris. Al mateix temps, vol consolidar-se com una plataforma des de la qual impulsar una estrat&egrave;gia urgent per a la conservaci&oacute; de l&#39;ecosistema fontinal ib&egrave;ric.

&nbsp;

El SICEF 2019, organitzat per BioSciCat en el marc del &ldquo;Programa Fonts Naturals&rdquo;, compta amb la implicaci&oacute; t&egrave;cnica, log&iacute;stica i institucional de l&#39;Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua i la Generalitat de Catalunya. Tamb&eacute; aporten suport el Ministeri per a la Transici&oacute; Ecol&ograve;gica a trav&eacute;s de la Fundaci&oacute; Biodiversitat, i la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera.

&nbsp;

Tindr&agrave; lloc els dies <strong>10, 11 i 12 de juny</strong> a l&#39;edifici de La Pedrera (Casa Mil&agrave;) i al Palau Robert de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;

M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions al web: <a href='http://www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19' target='_blank'>www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19</a>

&nbsp;
Dimecres, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Regular el sòl agrari per revitalitzar les zones rurals&quot;
Descripció: El creixent nombre de persones interessades en desenvolupar un projecte agrari, aix&iacute; com l&rsquo;evident abandonament dels espais agraris, com a conseq&uuml;&egrave;ncia de la manca de relleu generacional, la planificaci&oacute; urbana no desenvolupada i una baixa productivitat, fan que la gesti&oacute; d&rsquo;aquests recursos sigui necess&agrave;ria per garantir la sostenibilitat al m&oacute;n rural.&nbsp; L&rsquo;abandonament dels espais agraris t&eacute; conseq&uuml;&egrave;ncies greus per la societat com els grans incendis forestals, la p&egrave;rdua de biodiversitat, la minva en la resili&egrave;ncia enfront el canvi clim&agrave;tic, la impossibilitat d&#39;avan&ccedil;ar en la sobirania aliment&agrave;ria, el fre a la transici&oacute; energ&egrave;tica, en definitiva, una p&egrave;rdua d&#39;oportunitats en el m&oacute;n rural que implica m&eacute;s despoblament i abandonament de l&#39;activitat agr&agrave;ria.Afavorir la pagesia i preservar el territori ha esdevingut un repte que cal afrontar, aix&iacute; com assegurar en un futur la productivitat del major nombre de terres possible. A m&eacute;s a m&eacute;s, cada cop hi ha m&eacute;s persones interessades en formar-se i desenvolupar el seu projecte agrari que no tenen un vincle familiar amb la pagesia i per tant el seu acc&eacute;s a la terra &eacute;s m&eacute;s complicat.En aquest escenari, els bancs de terres, la regulaci&oacute; del preu de la terra, la mediaci&oacute; en l&rsquo;arrendament de la terra, els espai test,&nbsp; etc., s&oacute;n eines que cal posar damunt de la taula per promoure l&rsquo;acc&eacute;s a la terra de nova pagesia i aix&iacute; revitalitzar el m&oacute;n rural.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/fmr_regular_sol_agrari_iii.pdf' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dijous, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: Assemblea General Ordinària de membres de la XCN
Descripció: El proper 13 de juny celebrarem l&rsquo;Assemblea General Ordin&agrave;ria de membres de l&rsquo;entitat, a Torre Jussana, Barcelona.Tal i com consta al <a href='/mm/file/2019/190528_Programa%20assemblea%20DEF.pdf' target='_blank'>programa de l&#39;Assemblea</a>, una part de la jornada es centrar&agrave; en debatre 2 punts d&rsquo;actualitat:

<div style='margin-left: 40px;'>

- <strong>Quina incid&egrave;ncia ha de fer la XCN? </strong>Durant el debat es presentar&agrave; la proposta de posicionament de la XCN sobre la proposici&oacute; de llei de l&rsquo;Ag&egrave;ncia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

- <strong>Qu&egrave; ha de fer la XCN per millorar el finan&ccedil;ament de les entitats? </strong>Debat obert per definir accions i l&iacute;nies de treball que ajudin a resoldre la situaci&oacute; actual.</div>


A m&eacute;s, es sotmetr&agrave; a votaci&oacute; el nou logotip de l&rsquo;entitat!VINE EL 13 DE JUNY I DIGA-HI LA TEVA!

Recordeu que per participar a l&rsquo;assemblea &eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmWFX0P6uVb5TkrMl54eB3NALIDyoK6a0E_wSS7BTNThrvVQ/viewform' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>.

Esperem veure&#39;us a tots i totes el proper dijous 13 a Barcelona!<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h367/mm/image/imgnews/2019/flyer_assemblea13juny2019.jpg' style='width: 550px; height: 367px; margin: 10px;' />&nbsp;
Divendres, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Debat sobre el darrer informe d&#039;avaluació global del IPBES
Descripció: &ldquo;Catalunya perd biodiversitat i necessitem un canvi&rdquo;

<em>Museu i Centre d&rsquo;Estudis de l&rsquo;Esport Doctor Melcior Colet C/Buenos Aires 56, Barcelona</em><strong>PROGRAMA </strong><a href='http://www.creaf.cat/sites/default/files/events/documents/programa_ipbescat.pdf' target='_blank'>(consultar en PDF)</a>

10:00 Benvinguda.&nbsp;

Arnau Queralt, director del CADS. Departament d&rsquo;Acci&oacute; Exterior, Relacions&nbsp;Institucionals i Transpar&egrave;ncia

Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural.&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.

&nbsp;

10:15 L&rsquo;informe IPBES. Avaluaci&oacute; global de l&rsquo;estat de la biodiversitat i&nbsp; dels serveis dels ecosistemes.

Llu&iacute;s Brotons, cient&iacute;fic titular del CSIC a la unitat mixta InForest (CTFC-CREAF)&nbsp;i observador a IPBES

&nbsp;

11:00 L&rsquo;estat de conservaci&oacute; de la biodiversitat a Catalunya.&nbsp;

Sergi Herrando, director cient&iacute;fic de l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia i&nbsp; investigador associat al CREAF

&nbsp;

11:30 Els serveis ambientals dels ecosistemes: quin pes tenen en el context socioecon&ograve;mic?

Unai Pascual, professor Ikerbasque al Centre per al Canvi Clim&agrave;tic del Pa&iacute;s&nbsp; Basc i el Centre pel Desenvolupament i el Medi Ambient de Su&iuml;ssa

&nbsp;

12:00 PAUSA CAF&Egrave;

&nbsp;

12:15 On cal concentrar els esfor&ccedil;os de recerca i coneixement per aturar la&nbsp; p&egrave;rdua de biodiversitat?

Jordina Belmonte. Presidenta de la ICHN

Joan Pino. Director del CREAF

Joaquim Garrabou. Investigador de l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar - CSIC

Representat d&rsquo;ISGlobal a confirmar

Sergi Sabater. Professor de l&rsquo;Institut d&rsquo;Ecologia Aqu&agrave;tica de la UdG i ICRA

Modera: Xavi Basora. Ambient&ograve;leg i periodista, Espai TReS

&nbsp;

13:00&nbsp; Implicacions de l&rsquo;informe de l&rsquo;IPBES a Catalunya i respostes per al canvi transformador.&nbsp;

Ferran Miralles. Director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural.&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.

Sergi Tudela. Director general de Pesca i Afers Mar&iacute;tims. Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;

Representant de l&rsquo;administraci&oacute; local a confirmar

Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient, Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera

Representant de l&rsquo;empresa a confirmar

Modera: M&ordf;Josep Pic&oacute;. Periodista ambiental i professora a la Universitat Jaume I

&nbsp;

14:00&nbsp;Cloenda.
Dijous, 27 de Juny
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Roquetes
Resum: Jornada formativa &quot;Importància dels barrancs del vessant marítim de Els Ports&quot;
Descripció: Creus que els barrancs que baixen de Els Ports cap al riu s&oacute;n poc importants per qu&egrave; solen estar secs? Saps per qu&egrave; molts d&#39;ells, formen part dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000? Des de Gra&euml;llsia us conviden a con&egrave;ixer les respostes a aquestes preguntes.La jornada s&#39;emmarca en el projecte &quot;La Xarxa Natura ens protegeix&quot;.

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w522-h729/mm/image/imgnews/2019/190627_jornada_barrancs.png' style='width: 522px; height: 729px;' />
Divendres, 28 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Prullans
Resum: Jornada &quot;La gestió forestal i el turisme en la conservació del gall fer&quot;
Descripció: La jornada s&#39;emmarca en el projecte PeriFer, de l&#39;Associaci&oacute; Paisatges Vius.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;, <a href='/mm/file/2019/190628_jornada%20perifer.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h777/mm/image/imgnews/2019/Jornada%20Perifer%20(2).jpg' style='width: 550px; height: 777px;' />
Dissabte, 29 de Juny
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Pantà de la Foixarda. Barcelona
Resum: Jornada de voluntariat per al foment de la biodiversitat al Sot del Pantà de la Foixarda
Descripció: El Sot del Pant&agrave; de la Foixarda &eacute;s una finca propietat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona on es desenvolupa una prova pilot de cust&ograve;dia urbana per a fomentar la biodiversitat i l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic. La gesti&oacute; de l&rsquo;espai la duen a terme l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats i l&rsquo;associaci&oacute; Paisatges Vius, i el projecte ha estat coordinat per la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura (XCN).En aquesta jornada es donar&agrave; a con&egrave;ixer el projecte i els voluntaris participaran en la construcci&oacute; de refugis per a la fauna (caixes niu per ocells, refugis per eri&ccedil;ons) i en l&rsquo;adequaci&oacute; i neteja de l&rsquo;espai, com a part de les actuacions necess&agrave;ries fer a fomentar la biodiversitat de la finca i fomentar la seva adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190614_Programa%20voluntariat%20Foixarda%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10 - 10:30h - <strong>Benvinguda i presentaci&oacute; del projecte &ldquo;Infraestructura verde y custodia urbana: contribuyendo a la adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico de las ciudades&rdquo;</strong>

- Presentaci&oacute; de les entitats implicades: Assoc. H&agrave;bitats, Paisatges Vius i XCN

- Valors naturals i potencial de l&rsquo;espai en cust&ograve;dia

- Prova pilot realitzada. El paper de la infraestructura verda en l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic10:30 - 12.30h -<strong> Tasques de millora de l&#39;espai</strong>

- Construcci&oacute; de refugis per a fauna

- Adequaci&oacute; de l&rsquo;espai i neteja de residus12.30h - 13h - <strong>Recollida i cloenda</strong></div>


<strong>&Eacute;s necess&agrave;ria la inscripci&oacute; pr&egrave;via trucant a Associaci&oacute; H&agrave;bitats al 93 421 32 16 o escrivinta info@associaciohabitats.cat . Inscripcions limitades a 25 persones</strong><em>Organitza:

Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura, Associaci&oacute; H&agrave;bitats i Associaci&oacute; Paisatges ViusAmb el suport de:

Fundaci&oacute;n Biodiversidad del Ministerio para la Transici&oacute;n Ecol&oacute;gicaAmb la col&middot;laboraci&oacute; de:

Ajuntament de Barcelona</em>

&nbsp;
Dimarts, 2 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: Curs &quot;Cremes prescrites i pastures per a la gestió sostenible i conservació d&#039;espais oberts de muntanya&quot;
Descripció:

Aquest curs t&eacute; per objectiu donar un coneixement i sensibilizar la import&agrave;ncia de la gesti&oacute; i conservaci&oacute; dels espais oberts muntanya del sud d&#39;Europa, actualment immersos en procesos de canvi global. Es vol mostrar models de gesti&oacute; i desenvolupament rural que garantitzin la sostenibilitat ecol&ograve;gica i socio econ&ograve;mica a llarg pla&ccedil;. Es realitzar&agrave; una visita a l&rsquo;experi&egrave;ncia pilot que es duu a terme al Parc Natural del Montseny.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://uab-my.sharepoint.com/personal/2012650_uab_cat/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F2012650%5Fuab%5Fcat%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FCurs%20OPEN%5Fdifusi%C3%B3%2Epdf&amp;parent=%2Fpersonal%2F2012650%5Fuab%5Fcat%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&amp;cid=d5c596a7-6f11-4165-af9c-13a9ee104dfb' target='_blank'>consulteu el programa del Curs</a>.

&nbsp;
Dilluns, 2 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: MónNatura Delta
Resum: Delta Birding Festival
Descripció: Com cada any, al Delta de l&rsquo;Ebre, un dels espais naturals m&eacute;s importants de la Mediterr&agrave;nia Occidental, el Delta Birding Festival ofereix un programa d&rsquo;activitats ampli i atractiu amb confer&egrave;ncies, cursos, tallers, concursos, etc&hellip; acompanyat d&rsquo;una gran fira de productes i serveis per als ornit&ograve;legs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.El 2019 ser&agrave; la sisena edici&oacute; de l&rsquo;&uacute;nic festival ornitol&ograve;gic que es celebra a Catalunya. Un dels trets caracter&iacute;stics del Festival es destinar el benefici econ&ograve;mic de les entrades a projectes relacionats amb l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i la natura.&nbsp;El festival ha assolit un gran prestigi entre els ornit&ograve;legs per la categoria dels seus ponents, de reconegut de prestigi internacional, pel gran nombre d&rsquo;activitats programades com ara sortides en vaixell, visites a alguna de les reserves integrals del Delta, tallers, etc&egrave;tera&nbsp; i per la gran quantitat d&rsquo;expositors, destacant la gran participaci&oacute; de les principals marques d&rsquo;&ograve;ptica i fotografia i un gran nombre d&rsquo;estands de productes i serveis.<strong>20, 21 i 22 de setembre.</strong>ORYX, la botiga de l&rsquo;amant de la natura, &eacute;s la impulsora del Delta Birding Festival que organitza conjuntament amb&nbsp;l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia (ICO)&nbsp;i&nbsp;la Fundaci&oacute; Catalunya &ndash; la Pedrera (FCLP).Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.deltabirdingfestival.com/programa-dactivitats-2019/' target='_blank'>consulteu el programa detallat</a>.&nbsp;
Dimarts, 3 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Congrés TERRAenVISION
Descripció: <p>En congr&eacute;s t&eacute; com a objectiu centrar-se en la investigaci&oacute; cient&iacute;fica per trobar solucions als temes socials del nostre temps. TERRAenVISION promou la col&middot;laboraci&oacute; interdisciplinar i la creaci&oacute; de xarxes. Per assolir-ho es reuniran cient&iacute;fics i grups d&#39;inter&egrave;s que tinguin el mateix objectiu i treballin sobre el mateix problema social. A m&eacute;s&nbsp; En aquest congr&eacute;s es vol vincular pol&iacute;tiques internacionals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, les convencions sobre el clima de l&#39;ONU, la PAC i la COP.En el cogr&eacute;s es seguir&agrave; el seg&uuml;ent forma: cada tema s&rsquo;inicia amb dos discursos plenaris de 20 minuts, seguits d&rsquo;un debat. Despr&eacute;s de la sessi&oacute; plen&agrave;ria, s&#39;organitzaran diverses sessions paral&middot;leles.Cal destacar que el congr&eacute;s no &eacute;s nom&eacute;s per als cient&iacute;fics, sin&oacute; que tamb&eacute; vol convidar gent de fora del m&oacute;n cient&iacute;fic.

&nbsp;</p>

<p><a href='https://terraenvision.eu/sessions/' target='_blank'>Temes</a> que es tractaran:&nbsp;</p>

<p style='margin-left: 40px;'>- Degradaci&oacute; i restauraci&oacute; de s&ograve;ls i aigua

- Serveis ecosist&egrave;mics

- Solucions basades en la natura

- El foc en el sistema de la terra

- Eines en ci&egrave;ncia

- Interficie de ci&egrave;ncia pol&iacute;tica

&nbsp;</p>

<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://terraenvision.eu/' target='_blank'>consulteu la p&agrave;gina web del congr&eacute;s</a>.</p>

<p>

&nbsp;</p>
Dijous, 5 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: 1r Simposi d’aprenentatge i servei i servei comunitari d’àmbit ambiental
Descripció: L&rsquo;aprenentatge servei &eacute;s una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal de l&rsquo;alumnat a trav&eacute;s de l&rsquo;adquisici&oacute; i la pr&agrave;ctica de coneixements, compet&egrave;ncies i valors exercint la ciutadania activa per mitj&agrave; de la participaci&oacute; en els afers de la comunitat. A trav&eacute;s de l&rsquo;aprenentatge servei es busca que l&rsquo;aprenentatge i la descoberta es faci a partir de l&rsquo;experi&egrave;ncia, de la transformaci&oacute; social i de la contribuci&oacute; ciutadana a la millora del seu entorn. A m&eacute;s, a partir del curs vinent, tots els centres de secund&agrave;ria comptaran amb el Servei Comunitari com a eina obligat&ograve;ria, de forma que milers d&rsquo;alumnes cada any estaran realitzant aquesta mena de projectes basats en la metodologia de l&rsquo;aprenentatge servei.<strong>L&#39;objectiu &eacute;s que aquest Simposi sigui un espai de trobada entre tots els agents que participen en aquest tipus de projectes: centres educatius, ens locals i entitats.5 de setembre al Cosmocaixa de Barcelona</strong>Aquest Simposi, adre&ccedil;at sobretot als centres educatius de la Xarxa d&rsquo;Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), est&agrave; organitzat per les seg&uuml;ents administracions p&uacute;bliques: la Diputaci&oacute; de Barcelona, l&rsquo;Ajuntament de Barcelona, l&rsquo;&Agrave;rea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d&rsquo;Educaci&oacute;. Tamb&eacute; hi col&middot;laboren en l&rsquo;organitzaci&oacute; les entitats seg&uuml;ents: La Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental, el Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei i la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.escolesxesc.cat/images/Simposi-Aps-19/programa_0509.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)09:00h Recepci&oacute; dels assistents i caf&egrave; de benvinguda09:45h Benvinguda institucional10:00h Di&agrave;leg a quatre veus: els agents que intervenen en els projectes ApS i SC ambiental
<div style='margin-left: 40px;'>Representant d&#39;un centre educatiu (pendent de concretar)

Sra. Helena del Pozo, t&egrave;cnica de medi ambient de l&#39;Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Mart&iacute; Boneta, director del CRP - Les Corts (CEB). Departament d&#39;Educaci&oacute;

Sr. H&egrave;ctor Hern&aacute;ndez, de l&#39;Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Moderadora: Roser Batlle, Fundadora de la Xarxa Espanyola d&#39;Aprenentatge i Servei</div>


11:00h Pausa caf&egrave; i Aparador de projectes, eines i recursos ambientals12:00h &Agrave;gora de projectes: Presentacions simult&agrave;nies de projectes d&#39;ApS i SC ambiental14:00h CloendaNota: El Simposi &eacute;s una activitat reconeguda pel Departament d&#39;Educaci&oacute; amb 5h de formaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20190628_simposi_aprenentatge_ambiental' target='_blank'>consulteu la web de la Generalitat de Catalunya, amb informaci&oacute; del Simposi</a> .

&nbsp;
Dimecres, 18 de Setembre
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum: Jornada &quot;Natura i salut als parcs naturals&quot;
Descripció: &nbsp;&nbsp;L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s donar a con&egrave;ixer la potencialitat dels espais naturals protegits com a escenaris privilegiats per fer salut a la natura.<strong>Programa </strong>(<a href='http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/novetats/2019/2019_Jornada_salut-i-natura.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)10.30 h.<strong> Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Jaume Vicens, sotsdirector general de la Biodiversitat i Medi Natural10.45 h. <strong>Taula Intersectorial Salut i Natura: reptes i oportunitats</strong>

Sandra Carrera, Xarxa per a la conservaci&oacute; de la natura11.15 h. <strong>Qu&egrave; entenem per itinerari forestal terap&egrave;utic? I per bany de bosc?</strong>

S&iacute;lvia Gili, Associaci&oacute; S&egrave;lvans11.45 h. <strong>Pausa</strong>12 h. <strong>Quin paper juguen els espais naturals protegits?</strong>

Maria Pery. Cap del Servei d&rsquo;Espais Naturals Protegits13 h. <strong>Els itineraris forestals terap&egrave;utics als parcs naturals i les noves propostes</strong>

Xavier Buqueras, Paratge Natural de Poblet

Joan Montserrat, Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa

Marc Garriga, Parc Natural de l&rsquo;Alt Pirineu13.15 h. <strong>Presentaci&oacute; del III Congr&eacute;s Internacional sobre el potencial dels Boscos en la Salut</strong>

Sandra Carrera, Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura

S&iacute;lvia Gili, Associaci&oacute; S&egrave;lvans13.45 h. <strong>Torn obert de paraules</strong>14 h. <strong>Cloenda</strong><em>Lloc:&nbsp;Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Barcelona

Activitat gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio-i-voluntariat-parcs-naturals/jornada-natura-i-salut-als-parcs-naturals/' target='_blank'>formulari online</a>.&nbsp;</em>
Dijous, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Jornada &quot;Territoris de Pastura&quot;
Descripció: <strong>Girona. Del 25 al 28 de setembre.&nbsp;</strong>Un any m&eacute;s es posa en marxa Territorios Pastoreados (TP$). Despr&eacute;s de les tres edicions anteriors, celebrades a Madrid, Saragossa i Plas&egrave;ncia, aquest any visitem a Girona els nostres amics de la Fundaci&oacute; Pau Costa i els seus interessant&iacute;ssims projectes de pastura i prevenci&oacute; d&rsquo;incendis.TP4 vol mostrar la realitat de la pastura, parlar dels aven&ccedil;os, els problemes i les persones vinculades a la ramaderia extensiva i els seus paisatges. Intercanviar noves i velles experi&egrave;ncies, parlar de g&egrave;nere, de canvi, de productes, de sostenibilitat i d&rsquo;adaptaci&oacute;. Escoltar els ramaders i ramaderes i lligar el seu coneixement amb el de la investigaci&oacute; cient&iacute;fica, la tecnologia i la innovaci&oacute;.En aquesta edici&oacute; es parlar&agrave; sobre la pastura del futur, que &eacute;s el que tantes persones i experi&egrave;ncies interessants estan construint avui. Han preparat un programa complet, que s&rsquo;organitza al voltant de quatre grans eixos: la formaci&oacute; i adaptaci&oacute; de la pastura en un futur canviant, el paper de les dones a la ramaderia extensiva, la prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals i la diferenciaci&oacute;, comercialitzaci&oacute; i innovaci&oacute; en els productes extensius.La jornada t&egrave;cnica es dur&agrave; a terme al llarg de dos dies, dijous i divendres 26 i 27 de setembre, dies en els quals se celebraran les taules i sessions amb nombroses intervencions curtes i experi&egrave;ncies actives que s&oacute;n el senyal d&rsquo;identitat de Territorios Pastoreados. El dissabte 28 es dedicar&agrave; a visites i treball de camp i a con&egrave;ixer-nos un xic millor.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal formalitzar-la a trav&eacute;s del<a href='http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA1gDfN3nhJeZW7SamOvyFc09KZ5BgiUHvJPoS_R3tAaXhmg/viewform' target='_blank'> formulari online</a>.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/05/Programa_TP4_140519-1.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Dilluns, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Jornada tècnica &quot;Priorització d&#039;àrees estratègiques per a la custòdia del territori. El cas del camp de Tarragona&quot;
Descripció: Des de l&#39;equip t&egrave;cnic de la XCN estem comen&ccedil;ant a treballar un sistema de prioritzaci&oacute; d&#39;&agrave;rees estrat&egrave;giques per a la cust&ograve;dia del territori, amb el que esperem contribuir a l&#39;enfortiment del sector conservacionista. Ara &eacute;s el moment de compartir amb vosaltres reflexions i inquietuds per tal de consensuar-ne l&#39;enfoc i detectar punts de millora.Amb aquest objectiu, organitzem la jornada &quot;prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees estrat&egrave;giques per a la cust&ograve;dia del territori&quot;, que tindr&agrave; lloc el dilluns 30 de setembre a Reus i que estar&agrave; focalitzada principalment en l&#39;&agrave;mbit agrari. Al programa adjunt veureu que la jornada pren el Camp de Tarragona com a &agrave;rea d&#39;estudi, per&ograve; els aprenentatges generats aquell dia serviran per a la totalitat del projecte, que implica tot el territori catal&agrave;. Podeu realitzar la inscripci&oacute; a trav&eacute;s d&#39;aquest formulari.A trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori, la societat civil organitzada es coordina amb propietaris i usuaris d&rsquo;una gran varietat de finques i gestiona i conserva els valors naturals associats a aquestes. Tot i aix&iacute;, el sector conservacionista a Catalunya no disposa d&rsquo;una estrat&egrave;gia de prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees que respongui q&uuml;estions com: On cal centrar esfor&ccedil;os i amb quina urg&egrave;ncia? Quins par&agrave;metres socio-ecol&ograve;gics proveeixen informaci&oacute; i com cal interpretar-la? On pot tenir m&eacute;s impacte la implementaci&oacute; de projectes de cust&ograve;dia? Sobre quins elements o processos cal actuar?Per tal d&rsquo;actuar de manera efica&ccedil; i coherent, cal establir les bases que permetin al moviment conservacionista apuntar en una mateixa direcci&oacute;. La XCN est&agrave; desenvolupant un sistema de prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees, que contribuir&agrave; a consolidar el marc conceptual del sector, millorar la seva fortalesa i capacitat d&rsquo;incid&egrave;ncia i facilitar l&rsquo;avaluaci&oacute; i demostraci&oacute; del seu impacte.Us agrairem molt que participeu a les din&agrave;miques de debat de la jornada, ja que per tal d&#39;obtenir uns resultats &uacute;tils i realistes &eacute;s imprescindible incorporar el criteri de les persones que estan a camp i arreu del territori desenvolupant projectes de conservaci&oacute;. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb en Guillem (gbagaria@xct.cat) o la Clara (cblasco@xct.cat).<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w315-h78/mm/image/imgnews/2019/190930_jornada_prioritzacio%20arees%20estrategiques.png' style='width: 315px; height: 78px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://agricultura.gencat.cat/web/.content/05-formacio-innovacio/jornades-tecniques/enllacos-documents/2019/fitxers-binaris/Reus_territori_30092019_190780.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - El per qu&egrave; d&rsquo;una estrat&egrave;gia de prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees per a la cust&ograve;dia del territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Clara Blasco, t&egrave;cnicade projectes de la XCN</em></div>


10.20 h - Resultats provisionals: detectant encerts i incoher&egrave;ncies
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Guillem Bagaria, t&egrave;cnic de projectes de la XCN</em></div>


10.45 h - Taula rodona: afinant criteris per a la valoraci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ramon Ferr&eacute;, t&egrave;cnicdel Grup d&rsquo;Estudi i Protecci&oacute; dels Ecosistemes Catalans &ndash;Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)

Sr. Laure&agrave; Gin&eacute;, cap de l&rsquo;Oficina de Tramitaci&oacute; d&rsquo;Avaluaci&oacute; Ambiental i de laSecci&oacute; de Biodiversitat a Tarragona del DTES

Sr. Joan Pino, directordel Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals(CREAF).</em></div>


12.00 h - Pausa i degustaci&oacute; de productes locals12.20 h - Taula de treball en grups: acad&egrave;mica, administraci&oacute; i entitats

Dinamitzat per la XCN.13.30 h - Conclusions de la jornadaSr.Guillem Bagaria, t&egrave;cnic de projectes de la XCN

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom, us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent <a href='http://forms.gle/ksKKJmSFEga5MTJVA' target='_blank'>formulari</a>. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb la Sra. Clara Blasco al correu cblasco@xct.cat o al tel&egrave;fon 938 86 61 35 (Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura).&nbsp;<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT) del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;</em>

&nbsp;
Dimarts, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Jornada online
Resum: “Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals?”. Jornada online
Descripció: <div style='margin-left: 40px;'><em>A la teva entitat hi participen persones volunt&agrave;ries?

Organitzeu jornades obertes de voluntariat ambiental?

Heu pensat en millorar-ne el funcionament a trav&eacute;s del pla de voluntariat?</em></div>


El proper&nbsp;1 d&rsquo;octubre&nbsp;de 2019 la&nbsp;Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura&nbsp;(XCN) organitza una jornada en format webinar, una confer&egrave;ncia on-line on tothom pot connectar-se des d&rsquo;on vulgui, i participar-hi fent preguntes o comentaris a trav&eacute;s del xat.La jornada vol&nbsp;donar resposta als dubtes habituals&nbsp;amb els que pot trobar-se una entitat ambiental a l&rsquo;hora d&rsquo;elaborar el seu&nbsp;pla de voluntariat&nbsp;i de posar-lo en funcionament.Comptarem amb l&rsquo;expertesa de la&nbsp;Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social&nbsp;(FCVS), una xarxa d&rsquo;entitats amb anys d&rsquo;experi&egrave;ncia en l&rsquo;acompanyament i assessorament a entitats per a l&rsquo;elaboraci&oacute; dels seus plans de voluntariat.La FCVS guiar&agrave; la sessi&oacute;, per tal de desgranar i con&egrave;ixer en profunditat totes les parts del pla i del cicle del voluntariat, de la m&agrave; de&nbsp;dos experi&egrave;ncies pr&agrave;ctiques&nbsp;amb entitats com l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats&nbsp;i la&nbsp;Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera.Comptarem amb:
<div style='margin-left: 40px;'><em>Esther Prats&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de la Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

Susanna Izquierdo&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de la Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera

Estela Anglada&nbsp;&ndash; T&egrave;cnica de projectes i gesti&oacute; de l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats</em></div>


1 d&rsquo;octubre de 2019 - De 10h a 13h.El webinar tindr&agrave; lloc a trav&eacute;s de la plataforma &lsquo;Zoom&rsquo;. Per poder participar &eacute;s&nbsp;necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via&nbsp;a trav&eacute;s <a href='http://forms.gle/pLYry8Bm86eSd1UW7' target='_blank'>d&rsquo;aquest formulari.</a>Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un e-mail amb les instruccions per connectar-se. Pel bon seguiment del webinar es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet.Aquesta sessi&oacute; s&rsquo;emmarca en les accions de promoci&oacute; i&nbsp;foment dels plans de voluntariat entre les entitats ambientals&nbsp;que duu a terme la XCN durant el 2019, amb l&rsquo;objectiu de millorar el funcionament intern de les entitats en la gesti&oacute; del voluntariat, fomentar la participaci&oacute; de la ciutadania vers la conservaci&oacute; de la natura i alhora, ampliar la base social de les entitats. Aquestes accions compten amb el suport del&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.Per m&eacute;s informaci&oacute;, <a href='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Cartell-Webinar-Plans-Voluntariat.pdf' target='_blank'>consulteu el cartell de la jornada</a> o b&eacute; contacteu amb nosaltres a asubirana@xct.cat&nbsp;o trucar al&nbsp;938 866 135.
Dijous, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sessions presencials: Fundació Estudis Superiors d&#039;Olot.
Resum: Postgrau en Il·lustració científica de ciències naturals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h354/mm/image/imgnews/2019/Cartell%20postgrau%20il%C2%B7lustracio%20cientificaCAT2.jpg' style='width: 250px; height: 354px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' /><strong>A qui s&#39;adre&ccedil;a</strong>A professionals de l&rsquo;&agrave;mbit de les ci&egrave;ncies, estudiants de biologia, veterin&agrave;ria i ambientals, educadors ambientals i&nbsp;naturalistes, metges, paleont&ograve;legs, etc., aix&iacute; com interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que vulguin accedir a una formaci&oacute; en il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica.La il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica i naturalista ha estat, des del principi dels temps, un mitj&agrave; de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; imprescindible per a la ci&egrave;ncia. Utilitzada en disciplines tan variades com la medicina, les ci&egrave;ncies naturals, l&rsquo;astronomia o la paleontologia, no &eacute;s tan sols una eina de gran utilitat per al cient&iacute;fic, sin&oacute; tamb&eacute; una manera d&rsquo;entendre i d&rsquo;interioritzar el subjecte que s&rsquo;investiga. No en va s&rsquo;afirma que no es coneix alguna cosa fins que no es dibuixa. Per&ograve; malgrat la seva import&agrave;ncia i pres&egrave;ncia actuals a moltes universitats europees, no hi ha cap formaci&oacute; oficial d&rsquo;aquesta disciplina a Catalunya, i &eacute;s per aix&ograve; que presentem aquest diploma de postgrau que omplir&agrave; un buit necessari i llargament reivindicat.La formaci&oacute; pret&eacute;n oferir uns coneixements b&agrave;sics sobre aquesta disciplina i donar les eines necess&agrave;ries perqu&egrave; l&rsquo;alumne descobreixi un nou camp on es pugui desenvolupar com a professional, aix&iacute; com utilitzar-lo de recurs i eina en la seva feina dins del camp de la ci&egrave;ncia, tant d&rsquo;investigaci&oacute; com d&rsquo;educaci&oacute; ambiental o divulgaci&oacute;, entre d&rsquo;altres.L&rsquo;observaci&oacute; i el coneixement d&rsquo;all&ograve; que volem dibuixar ser&agrave; la idea transversal de la formaci&oacute;, es donar&agrave; import&agrave;ncia al treball de camp, a la formaci&oacute; teoriconaturalista i a les t&egrave;cniques art&iacute;stiques.<strong>Objectius</strong>Oferir els coneixements b&agrave;sics d&rsquo;aquesta disciplina a professionals de la ci&egrave;ncia (bi&ograve;legs, veterinaris, ambient&ograve;legs, etc.) que vulguin saber-ne les possibles aplicacions en les seves disciplines respectives, ampliar el seu camp de coneixement i dotar-se d&rsquo;eines que els ajudin en els seus respectius camps d&rsquo;estudi. Tamb&eacute; s&rsquo;adre&ccedil;a a interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que desitgin descobrir una nova disciplina i formar-se, tant professionalment com personalment.La formaci&oacute; t&eacute; un enfocament molt pr&agrave;ctic en qu&egrave; el treball al camp n&rsquo;&eacute;s l&rsquo;element vertebrador b&agrave;sic i diferencial; aix&ograve; permet a l&rsquo;alumne la descoberta a partir de l&rsquo;observaci&oacute; i l&rsquo;experi&egrave;ncia personal.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-illustracio-cientifica-ciencies-naturals.html' target='_blank'>consulteu la web del postgrau</a>.&nbsp;
Dilluns, 7 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona i Garrotxa
Resum: III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut
Descripció: La s&#39;han obert les inscripcions per al <strong>III Congr&eacute;s Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut,</strong> que se celebrar&agrave; del 7 al 10 d&#39;octubre d&#39;enguany a Girona i la Garrotxa.El congr&eacute;s &eacute;s organitzat per l&rsquo;Associaci&oacute; S&egrave;lvans, la Xarxa de Conservaci&oacute; de la Natura, i el Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona.Les inscripcions compten amb un descompte fins el proper 30 de juny. Podeu formalitzar la vostra inscripci&oacute; <a href='http://selvans.3tbooking.com/ca/inscripcions/inscripcio/detalle/iii-congres-internacional-sobre-el-potencial-dels-boscos-en-la-salut.htm' target='_blank'>a la web de l&rsquo;Ass. S&egrave;lvans</a>.&nbsp;Les persones que treballen en una ONG vinculada a la tem&agrave;tica del congr&eacute;s poden gaudir del mateix descompte m&eacute;s enll&agrave; d&rsquo;aquesta data.&nbsp;<a href='http://issuu.com/selvansong/docs/selvans_-_congress_2019_journal_hd' target='_blank'>Consulteu el Pre-Programa per a m&eacute;s informaci&oacute;!</a>Entre d&#39;altres, ja han confirmat assist&egrave;ncia els seg&uuml;ents ponents:&nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>El Dr. <strong>Mart&iacute; Boada</strong>, Institut de Ci&egrave;ncia i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB). Assessor cient&iacute;fic de la UNESCO, i&nbsp; president honor&iacute;fic de la Comissi&oacute; T&egrave;cnic-Cient&iacute;fica del Congr&eacute;s

La Dra. <strong>Hiroko Ochiai</strong>, del National Tokyo Medical Center, en representaci&oacute; de la International Society of Nature and Forest Medicine &ndash; INFOM&nbsp;(Jap&oacute;)

El Dr. <strong>Won Sop Shin</strong>, professor de silvicultura social de la Chungbuk National University (Corea del Sud)

El Dr. <strong>Horst Klinkmann</strong>, consultor s&egrave;nior i ambaixador d&rsquo;economia de la salut de l&rsquo;Estat de Mecklenburg-Pomer&agrave;nia Occidental (Alemanya)

La Sra. <strong>Susan V. Joachim</strong> i el Dr.<strong> Dieter Kotte</strong>, respectivament presidenta i secretari/assessor estrat&egrave;gic internacional, de la International Nature and Forest Therapy Alliance - INFTA&nbsp;(Austr&agrave;lia)

El Sr. <strong>Amos Clifford</strong>, fundador de l&rsquo; Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs - ANFT&nbsp;(Estats Units)</div>


El Congr&eacute;s suposar&agrave; una oportunitat excel&middot;lent per posicionar Catalunya al capdavant en el desplegament d&#39;aquesta nova tecnologia forestal, per teixir sinergies a nivell local i de pa&iacute;s, com a projecte replicable arreu on hi hagi boscos d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic. El Congr&eacute;s vol tenir una orientaci&oacute; eminentment pr&agrave;ctica, d&rsquo;aplicaci&oacute; sobre el terreny en relaci&oacute; a un &agrave;mbit de treball, el de natura i salut, amb una projecci&oacute; enorme, com a tema tend&egrave;ncia.&nbsp; &nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h230/mm/image/imgnews/2019/191007_congres%20boscos.png' style='width: 300px; height: 230px; margin: 10px;' /><strong>Reconnexi&oacute; amb la natura a trav&eacute;s de la salut i el benestar</strong>El III Congr&eacute;s Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut signifi&shy;car&agrave; un pas endavant en l&rsquo;actualitzaci&oacute; en recerca biom&egrave;dica sobre el potencial dels boscos en la salut i el benestar de les persones. A m&eacute;s, propiciar&agrave; un espai de trobada per al coneixement i intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies d&rsquo;arreu del m&oacute;n en l&rsquo;&uacute;s i la valoritzaci&oacute; d&rsquo;aquests serveis.Una fita altament rellevant ser&agrave; la creaci&oacute; d&rsquo;un espai de cooperaci&oacute; internacional entre el conjunt de xarxes de boscos amb funcionalitat terap&egrave;utica dels diferents continents, que treballar&agrave; per harmonitzar-ne els est&agrave;ndards de qualitat i de certi&shy;ficaci&oacute;.L&rsquo;esdeveniment culminar&agrave; amb una defensa de la necessitat de preservar els boscos naturals com a espais prove&iuml;dors de salut i benestar per a les societats.<strong>A qui va dirigit</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- A totes les persones i organitzacions que tenen inter&egrave;s a ampliar el coneixement i la capacitat de conservaci&oacute; i valoritzaci&oacute; de la natura en general, i dels boscos d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic en particular.

- A les persones que desenvolupen activitats en el medi natural.

- Als propietaris i propiet&agrave;ries de boscos p&uacute;blics o privats.

- Als professionals, responsables, personal t&egrave;cnic i d&rsquo;investigaci&oacute; de ci&egrave;ncies de la salut, el benestar, el medi ambient, i la gesti&oacute; forestal.

- A l&#39;alumnat de postgraus, m&agrave;sters i doctorands en aquestes mat&egrave;ries.</div>


Els idiomes o&shy;ficials del congr&eacute;s son catal&agrave;, castell&agrave; i angl&egrave;s.<em>El Congr&eacute;s compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputaci&oacute; de Girona, la Diputaci&oacute; de Barcelona, i l&rsquo;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;. Tamb&eacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, el Patronat de Turisme Costa-Brava Girona, i l&rsquo;Ajuntament de Girona.</em>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Palau Macaya. Barcelona
Resum: 1a Jornada Transició Energètica i Territori
Descripció: Organitzada pel<a href='http://cmes.cat/' target='_blank'> col&middot;lectiu CMES</a> (Col&middot;lectiu per a un nou model energ&egrave;tic i social sostenible)7 d&#39;octubre - Palau Macaya. Barcelona<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/191007_transicio%20energetica%20jornada.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)

15h30 - Benvinguda i acreditacions.16h - Introducci&oacute;

<em>Eduard Furr&oacute;. Coordinador t&egrave;cnic del col&middot;lectiu CMES.</em>16h30 - L&#39;energia interna dels boscos en el seu creixement i ocupaci&oacute; del territori

<em>Doctor Mart&iacute; Boada.</em>17h10 - Torn obert de debat17h30 - Pausa.18h - Experi&egrave;ncies en la gesti&oacute; del territori forestal

<em>Joan Rovira. Secretari General del Consorci Forestal de Catalunya</em>18h25 - Experi&egrave;ncies en la gesti&oacute; de la Biomassa a Catalunya

<em>Marc Cortina. Gerent del Cl&uacute;ster de Biomassa de Catalunya</em>18h45 - La incorporaci&oacute; dels criteris de conservaci&oacute; en la gesti&oacute; dels espais forestals

<em>Marc Vilahur. President de la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura</em>19h10 - Torn obert de debat19h.50 - Cloenda de la Jornada

<em>Carles Riba. President del col&middot;lectiu CMES</em>&nbsp;
Dissabte, 12 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: XVII Jornades Herpetològiques Catalanes
Descripció: <strong>12 i 13 d&#39;octubre del 2019 </strong>

<em>Casa de la Cultura, Girona</em>Es poden presentar treballs/estudis/recerca herpetol&ograve;gica. <a href='http://soccatherp.org/2019/04/23/xvii-jornades-catalanes-dherpetologia-2/' target='_blank'>Consulta les normes de presentaci&oacute;</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://soccatherp.org' target='_blank'>visita la web de la Societat Catalana d&#39;Herpetologia</a>.Les inscripcions realitzades abans del 30 de setembre tenen descompte. <a href='http://soccatherp.org/2019/06/21/inscripcions-anticipades-a-les-xvii-jornades-herpetologiques-catalanes-2019/' target='_blank'>Inscriu-te!</a><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h194/mm/image/imgnews/2019/191013_jornades_SCH.jpg' style='width: 350px; height: 194px; margin: 10px; float: left;' />
Dimarts, 22 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ribes de Freser
Resum: Seminari &quot;El patrimoni geològic en la gestió del territori&quot;
Descripció: El seminari pret&eacute;n ser un punt de trobada en la geoconservaci&oacute; dels Pirineus i prepirineus Orientals. Un espai obert a tothom per intercanviar i generar coneixement a partir de les experi&egrave;ncies aportades.Ribes de Freser -&nbsp;22 d&rsquo;octubre<strong>PROGRAMA</strong><strong>Pon&egrave;ncies</strong>

<ul>
    <li>L&rsquo;inter&egrave;s geol&ograve;gic del vulcanisme del Pirineus &ndash; Joan Mart&iacute; i Molist (director del ICTJA del CSIC)</li>
    <li>La conservaci&oacute; del patrimoni natural i geol&ograve;gic en el PNZVG &ndash; Emili Bassols Isamat (responsable de la conservaci&oacute; del Patrimoni Natural Geol&ograve;gic)</li>
    <li>La gesti&oacute; del patrimoni geol&ograve;gic a Catalunya. L&rsquo;inventari d&rsquo;espais d&rsquo;inter&egrave;s geol&ograve;gic i reptes de Futur&ndash; N&agrave;dia Herrero Mart&iacute;nez (Servei de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Entorn Natural)</li>
    <li>Noves estrat&egrave;gies per la conservaci&oacute; del Patrimoni Geol&ograve;gic&ndash; &Agrave;ngel Salazar Rincon (ICHN)</li>
    <li>Filosofia i &egrave;tica en la conservaci&oacute; del patrimoni geol&ograve;gic &ndash; Ra&uuml;l Valls (CST)</li>
</ul>
<strong>?</strong><strong>Experi&egrave;ncies</strong>

<ul>
    <li>El patrimoni geol&ograve;gic del Cad&iacute;. Divulgaci&oacute; &ndash; Joan Casoliva (PN del Cad&iacute;)</li>
    <li>Inventari del Patrimoni Geol&ograve;gic de Coma de Vaca &ndash; Miquel Casas (ge&ograve;leg i pastor del grup Quera (CST))</li>
    <li>La prioritzaci&oacute; dels afloraments d&rsquo;inter&egrave;s en el PNZVG. Lloren&ccedil; Planagum&agrave; (ge&ograve;leg del CST)</li>
    <li>Educaci&oacute; Ambiental i conservaci&oacute; del patrimoni geol&ograve;gic en el PNZVG - Octavi Bonet i Blanch (Tosca EA)</li>
    <li>Quera, un grup de geoconservaci&oacute; &ndash; Mireia Jim&eacute;nez (Hidroge&ograve;loga del CST)</li>
    <li>Espais d&rsquo;inter&egrave;s geol&ograve;gic i les xarxes socials &ndash; Ingrid Terricabres i Lloren&ccedil; Planagum&agrave; (Ge&ograve;legs del grup Quera (CST))</li>
    <li>La cust&ograve;dia del territori i la geoconservaci&oacute; (*)</li>
    <li>La geoconservaci&oacute; en el Paratge Tudela - Marta Puiguriguer (AXIAL)</li>
    <li>El geoloSketchers, una eina d&#39;interpretaci&oacute; de la geologia - Isaac Camps (ge&ograve;leg i autor de Bloc de Camp)</li>
</ul>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2019/191022_seminari%20pat%20geologia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa del Seminari.</a>

&nbsp;
Dimecres, 23 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Corró d&#039;Avall
Resum: Jornada tècnica &quot;Eines per al càlcul de costos productius en horticultura agroecològica&quot;
Descripció: La manca d&rsquo;estudis de costos en agricultura ecol&ograve;gica &eacute;s important, per&ograve; encara m&eacute;s quan els projectes s&oacute;n a petita escala i amb un component agroecol&ograve;gic. En aquest sentit, l&rsquo;objectiu de la sessi&oacute; &eacute;s avaluar sistemes i eines de c&agrave;lcul que permetin a l&rsquo;agricultor determinar el seus costos productius i enfocar, d&rsquo;una manera m&eacute;s precisa, la comercialitzaci&oacute; de productes.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/191023_calcul_costos.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;9.45 h Part te&ograve;rica. Definici&oacute; dels principals aspectes que afecten els costos en horticultura ecol&ograve;gica</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Definici&oacute; del parcel&middot;lari i de les rotacions

- Costos laborals

- Distribuci&oacute; de tasques i dotaci&oacute; d&rsquo;hores de feina per cada cultiu

- C&agrave;lcul de necessitats h&iacute;driques

- C&agrave;lcul de costos de fertilitzaci&oacute;

- Generaci&oacute; de costos unitaris i de balan&ccedil; de l&rsquo;explotaci&oacute;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.11.15 h Pausa11.30 h Pr&agrave;ctica amb COL (Eina de c&agrave;lcul de costos agroecol&ograve;gics en horta)

Cal que els assistents portin un port&agrave;til i s&rsquo;hagin descarregat l&rsquo;eina COL. El PC ha de tenir MSOffice instal&middot;lat perqu&egrave; funcioni correctament l&rsquo;aplicaci&oacute;.13.00 h Cloenda de la jornada</div>


Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;

Centre Recursos Agraris (Masia Can Ribes).&nbsp;Cam&iacute; Antic de Vic, 31.&nbsp;08520 CORR&Oacute; D&rsquo;AVALL (Les Franqueses del Vall&egrave;s)La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: Espigall (jordi@espigall.cat)Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Delta de l&#039;Ebre
Resum: Fòrum Ecoturisme, Natura, Sostenibilitat
Descripció: Els propers 23 i 24 d&#39;octubre, Deltebre acollir&agrave; el <strong>II F&ograve;rum d&#39;Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat a Catalunya</strong>, la trobada biennal de refer&egrave;ncia dels professionals de l&#39;ecoturisme a Catalunya, impulsada per la Generalitat de Catalunya a trav&eacute;s de la seva Taula d&#39;Ecoturisme.La tem&agrave;tica d&#39;aquesta edici&oacute; 2019 ser&agrave; &quot;Ecoturisme tot l&#39;any&quot;. Com podem fer per qu&egrave; l&#39;ecoturisme sigui una opci&oacute; durant tot l&#39;any? Com podem impulsar el desenvolupament de productes que afavoreixi la diversificaci&oacute;, la desestacionalitzaci&oacute;, la desconcentraci&oacute; i que augmenti la despesa perqu&egrave; es pugui treballar a les destinacions durant tot l&#39;any?Si ets un/a professional amb vinculaci&oacute; al turisme de natura responsable, el II F&ograve;rum d&#39;Ecoturisme &eacute;s el teu punt de trobada. Inscriu-t&#39;hi i comparteix, debatre, aprendre i gaudir al Delta del Ebre.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/forum_ens/2019/programa.pdf' target='_blank'>consulta el programa del F&ograve;rum</a>.

&nbsp;

&nbsp;
Dijous, 24 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Institut d&#039;Estudis Catalans. C/ Del Carme 47. Barcelona
Resum: Jornada tècnica &quot;Comunicació estratègica per a les entitats ambientals&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w219-h195/mm/image/imgnews/2019/mass%20media.png' style='width: 219px; height: 195px; margin: 10px; float: right;' />En els darrers temps, els temes mediambientals comencen a estar d&rsquo;actualitat. En aquest marc les entitats tenen un bona oportunitat per esdevenir interlocutors de refer&egrave;ncia i jugar un paper clau com a actors implicats.Alhora, &eacute;s prioritari per a les entitats donar a con&egrave;ixer la seva missi&oacute; i els seus projectes m&eacute;s enll&agrave; de la seva base social a fi d&rsquo;assolir un major reconeixement i suport de la societat.Per tant, cal millorar la forma en que comuniquem i potenciar la relaci&oacute; mitjans &ndash; entitats per tal que els projectes de les entitats siguin not&iacute;cia. Per&ograve; com ho fem? Entre d&rsquo;altres &eacute;s necessari definir una bona comunicaci&oacute; estrat&egrave;gica i construir una relaci&oacute; estable amb els periodistes. En aquesta jornada detectarem els aspectes clau que hem de tenir en compte.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09:30 - 10h - Quan ser&agrave; not&iacute;cia salvar el planeta? De la invisibilitat al titular sensacionalista.</strong>

A c&agrave;rrec d&rsquo;Anna Villagordo. Ambient&ograve;loga especialitzada en comunicaci&oacute; i estrat&egrave;gia ambiental i professora universit&agrave;ria en disseny &egrave;tic i sostenible a la UOC, Elisava i BAU.<strong>10 - 11:30 h - M&agrave;rqueting emocional i Storytelling. T&egrave;cniques de comunicaci&oacute; per arribar al cor de la gent. </strong>A c&agrave;rrec de Giuseppe Cavallo

Es donar&agrave; una nova visi&oacute; del m&agrave;rqueting basada en el poder dels valors. Reflexionarem sobre la relaci&oacute; que una marca ha d&rsquo;establir amb el seu p&uacute;blic,

descobrirem eines d&rsquo;an&agrave;lisi i planificaci&oacute; i aprendrem els pilars fonamentals d&rsquo;un storytelling amb impacte. Durant el taller s&rsquo;introduiran continguts te&ograve;rics i

s&rsquo;analitzaran casos d&rsquo;experi&egrave;ncies reals, viscudes pels participants en les seves organitzacions.<strong>11:30 - 12h - Pausa caf&egrave;</strong><strong>12 - 13h - M&agrave;rqueting emocional i Storytelling. T&egrave;cniques de comunicaci&oacute; per arribar al cor de la gent. </strong>2a part<strong>13 - 14 h- Taula rodona : &lsquo;Arribar a la ciutadania a trav&eacute;s dels mitjans de comunicaci&oacute;&rsquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Anna Ramon - Cap de comunicaci&oacute; del Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals (CREAF)

- Anna Pe&ntilde;a &ndash; Responsable de comunicaci&oacute; de la Fundaci&oacute; Rezero

- Pilar Sampietro - Periodista. Presentadora del programa Vida Verda de RNE4</div>


Modera: Evelyn Segura. Divulgadora cient&iacute;ficaDijous 24 d&rsquo;octubre

Barcelona

Institut d&rsquo;Estudis Catalans.&nbsp;C/ Del Carme 47.&nbsp;08001 - Barcelona

Gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del<a href='http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefY2SDiHjNWtPksajS3iNZsh113-qCr8IwENfuUofDEwiejQ/viewform' target='_blank'> formulari online</a>.

Aforament limitat<a href='/mm/file/2019/Programa%20comunicacio%20estrategica%20DEF.pdf' target='_blank'>Consultar el programa complert.</a>

&nbsp;
Dimarts, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Oficines Consorci Port de Mataró
Resum: Jornada tècnica &quot;Gestió de la pesca professional, esportiva i recreativa en Zones Especials de Conservació (ZEC)&quot;
Descripció: Aquesta jornada pret&eacute;n reflexionar sobre la interacci&oacute; dels diferents tipus de pesca -professional, esportiva i recreativa- en zones declarades protegides per la pres&egrave;ncia de determinats h&agrave;bitats i esp&egrave;cies.

&nbsp;

La jornada ha de servir per fer una reflexi&oacute; conjunta entre tots els actors presents en aquestes &agrave;rees i valorar propostes per fer compatible la pesca amb el manteniment en un estat de conservaci&oacute; favorable dels h&agrave;bitats i les poblacions de les esp&egrave;cies presents en aquests espais.

&nbsp;

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/Mataro_Pesca_291019_190702_DEF.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)<strong>16.00 h&nbsp; Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

&nbsp;

1<strong>6.15 h&nbsp; Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Xesco Gomar, regidor de Transici&oacute; Energ&egrave;tica, Sostenibilitat, Espai P&uacute;blic i Serveis de Ciutat de l&rsquo;Ajuntament de Matar&oacute;.

Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCN.

Sr. Marcel Gubern, president de Posidonia 2021.</div>
&nbsp;

&nbsp;

<strong>16.30 h&nbsp; Ronda de pon&egrave;ncies: Models de gesti&oacute; pesquera integral a la Mediterr&agrave;nia des de diferents visions</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Cient&iacute;fica</strong>: Dra. S&iacute;lvia G&oacute;mez, investigadora a la UAB/ICM-CSIC i membre del grup de recerca SeaHealth.

<strong>Pesca professional</strong>: Sr. Jordi Rod&oacute;n, cap del Servei de Recursos Marins, DGPAM.

<strong>Pesca recreativa</strong>: Sra. Ariadna Purroy, t&egrave;cnica del Servei de Control i Acci&oacute; Mar&iacute;tima, DGPAM.&nbsp;</div>
&nbsp;

<strong>18.15 h&nbsp; Pausa</strong>

&nbsp;

<strong>18.45 h&nbsp; Taula rodona &laquo;Gesti&oacute; pesquera a les zones ZEC. Un cas pr&agrave;ctic: ZEC Costes del Maresme&raquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Javier Pulido, pesca arts menors Arenys de Mar.

Sr. Isaac Moya, pesca arts menors L&rsquo;Escala.

Sr. Isaac Vives, pesca esportiva.

&nbsp;</div>
<strong>20.00 h&nbsp; Cloenda de la jornada</strong>

&nbsp;
Dimecres, 30 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Territori, medi ambient i ramaderia extensiva. Oportunitats per a administracions i ramaders&quot;
Descripció: El canvi global ens empeny a revisar pol&iacute;tiques i accions. La crisi clim&agrave;tica i de biodiversitat han fet emergir els vincles entre la ramaderia, ecosistemes i societat.El pasturatge &eacute;s una activitat tradicional que &eacute;s considerat un servei ambiental. Tanmateix &eacute;s vulnerable a pol&iacute;tiques mal adaptades, a la invasi&oacute; d&rsquo;altres sectors i al mercat global. Durant les darreres d&egrave;cades la desaparici&oacute; del nombre d&rsquo;explotacions i la disminuci&oacute; de la superf&iacute;cie pasturada &eacute;s alarmant.Es proposa una trobada entre els diferents actors vinculats a aquest sector. Una taula rodona per mirar de donar resposta a aquesta situaci&oacute; amb voluntat d&rsquo;endegar un cam&iacute; de col&middot;laboraci&oacute; amb visi&oacute; intersectorial i nacional.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2019/191030_Jornada%20Ramaderia%20Extensiva%20i%20Territori.pdf' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 8 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada Tècnica &quot;Ciència ciutadana i Medi Ambient&quot;
Descripció: La jornada t&egrave;cnica t&eacute; com a objectiu principal reflexionar sobre les novetats i reptes de futur immediat dels projectes de ci&egrave;ncia ciutadana, per&ograve; tamb&eacute; esdevenir un espai de trobada i intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies entre personal t&egrave;cnic, administraci&oacute;, entitats i p&uacute;blic general.Per aquest motiu, la jornada s&rsquo;estructura amb una pon&egrave;ncia inicial de diagnosi de la situaci&oacute; de la ci&egrave;ncia ciutadana, dues taules rodones on diferents projectes aportaran punts de reflexi&oacute; des de la seva experi&egrave;ncia, una pon&egrave;ncia final on l&rsquo;administraci&oacute; mostrar&agrave; exemples d&rsquo;&uacute;s de dades obtingudes a trav&eacute;s de ci&egrave;ncia ciutadana, i tamb&eacute; un espai de trobada i interacci&oacute; dels diferents actors: centres de recerca, administraci&oacute;, entitats i p&uacute;blic general que vulgui assistir a les jornades.Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via. Jornada gratu&iuml;ta.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/ciencia-ciutadana-mediambient/Programa-jornada-mes-ciencia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa</a>.&nbsp;&nbsp;
Dimecres, 13 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Hotel Alimara. Barcelona
Resum: Marketplace Ambiental
Descripció: 13 de novembre, Hotel Alimara de BarcelonaT&agrave;ndem&nbsp;promou la col&middot;laboraci&oacute;&nbsp;win-win&nbsp;entre empreses i entitats sense &agrave;nim de lucre per desenvolupar projectes ambientals de car&agrave;cter innovador i amb valor social. El proper 13 de novembre&nbsp; tindr&agrave; lloc la jornada anual del projecte T&agrave;ndem on es troben empreses, entitats, institucions, grups de recerca i particulars per fer cr&eacute;ixer la seva xarxa de contactes en l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient i desenvolupar nous projectes amb valor social.Aquest any el fil argumental d&rsquo;aquesta jornada es centra en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, per posar a l&rsquo;abast de les empreses assistents tota la informaci&oacute; al respecte d&rsquo;aquests objectius i promoure que col&middot;laborin amb les entitats.

&nbsp;

Ja us podeu inscriure a trav&eacute;s de<a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'> www.tandem.cat</a>&nbsp;
Dijous, 14 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Canet de Mar
Resum: La col·laboració público privada en la gestió d&#039;espais protegits
Descripció: La governan&ccedil;a dels espais naturals protegits &eacute;s un aspecte clau per a l&#39;assoliment dels objectius de conservaci&oacute; i socioecon&ograve;mics definits en cada cas. El rol dels diversos agents p&uacute;blics i privats (administracions p&uacute;bliques, propietaris, entitats ambientalistes i del territori, empreses, la comunitat que hi viu o la societat en general) s&#39;ha d&#39;adequar al context territorial per tal d&#39;optimitzar l&#39;efic&agrave;cia de la gesti&oacute; i garantir l&#39;equitat social. Existeixen m&uacute;ltiples f&oacute;rmules de governan&ccedil;a, moltes de les quals ja s&#39;han posat en pr&agrave;ctica a casa nostra amb resultats molt positius. A la jornada se&#39;n presenten algunes de les m&eacute;s rellevants i consolidades.<strong>Jornada apla&ccedil;ada pel 14 de novembre!</strong>

<strong>Programa i inscripcions </strong>(<a href='http://parcs.diba.cat/web/agenda/-/xpn-jornada-tecnica-d-espais-naturals-la-col-laboracio-publico-privada-en-la-gestio-d-espais-protegits-#programa' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)09.30 h: Acreditaci&oacute; dels assistents09.45 h: Inauguraci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Representant de l&rsquo;Ajuntament de Canet de Mar

Representant de la Diputaci&oacute; de Barcelona</em></div>


10.00 h:&nbsp;La governan&ccedil;a d&#39;espais protegits.&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep M&ordm; Mallarach. Consultor ambiental</em></div>
&nbsp;

10.30&nbsp;h: La participaci&oacute; de la comunitat en la conservaci&oacute; del Parc Natural de la Serra de Collserola.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Gl&ograve;ria Arribas. Responsable del programa de foment de la participaci&oacute; i suport al voluntariat del Parc Natural de la Serra de Collserola

Maria Garr&eacute;s. Associaci&oacute; de Ve&iuml;ns i Ve&iuml;nes Santa Maria de Vallvidrera-Mas Saur&oacute;</em></div>


11.00 h: PAUSA &ndash; CAF&Egrave;11.30 h: La Xarxa Espais Natura, un model de gesti&oacute; privada d&rsquo;espais naturals
<div style='margin-left: 40px;'><em>Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient de la Fundaci&oacute; Catalunya- La Pedrera</em></div>


11:50 h:&nbsp;Aig&uuml;es de Viladrau, un exemple de comprom&iacute;s amb la sostenibilitat del territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>David Bonilla. Nestl&eacute; Waters

Representat del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny</em></div>


12.15&nbsp;h: Els projectes de cust&ograve;dia al voltant del riu Gai&agrave;
<div style='margin-left: 40px;'><em>H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez. Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia

Jordi Pijoan. Alcalde de Querol</em></div>


12.45&nbsp;h: El model de cogesti&oacute; de la Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix
<div style='margin-left: 40px;'><em>Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup de Natura Freixe i coordinador de la Reserva

Francesc Barbero. Alcalde de Flix</em></div>


13.15&nbsp;h: Debat14.00 h: Fi de la jornada

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Destinataris</strong>

&nbsp;

Responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tot el personal t&egrave;cnic que treballi per a la gesti&oacute; i conservaci&oacute; d&#39;espais naturals, la gesti&oacute; del territori i el medi ambient. Qualsevol persona que hi estigui interessada

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Organitzaci&oacute; i coordinaci&oacute;</strong>

&nbsp;

Ger&egrave;ncia de Serveis d&#39;Espais Naturals&nbsp;de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute; de la Diputaci&oacute; de Barcelona

&nbsp;

<strong>M&eacute;s informaci&oacute;</strong>

&nbsp;

Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute;

934 049 300 -&nbsp;ds.formacio@diba.cat&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Emergència climàtica i migracions. Refugiats climàtics, un repte global&quot;
Descripció: Els efectes de l&rsquo;escalfament del sistema clim&agrave;tic, i les tend&egrave;ncies i previ-sions, fan del canvi clim&agrave;tic un dels reptes m&eacute;s importants del segle XXI, amb conseq&uuml;&egrave;ncies tant greus sobre l&rsquo;economia, els sistemes naturals i humans, que ens situen davant d&rsquo;una crisi i una emergencia clim&aacute;tica.El canvi clim&agrave;tic afecta a tot el planeta, per&ograve; amb efectes desiguals, agreu-jant-se en les poblacions m&eacute;s pobres per la seva baixa capacitat de resi-li&egrave;ncia, i especialmente en les dones.Mentre que els riscos es distribueixen de manera desigual, i solen ser m&eacute;s grans per les comunitats desfavorides, hem de tenir en compte que gran part de la poblaci&oacute; m&eacute;s vulnerable al canvi clim&agrave;tic ha contribuit poc a les emissions globals de GEH.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>

17:15 h -&nbsp;Inscripcions i documentaci&oacute;17:30 h -&nbsp;Benvinguda i presentaci&oacute;17:45 h -&nbsp;Pon&egrave;ncia marc.&nbsp;Migracions clim&agrave;tiques, l&rsquo;impacte del canvi clim&agrave;tic del qu&egrave; en tenim menys consci&egrave;ncia.

Cristina Monge Lasierra. Polit&ograve;loga. Assessora executiva d&rsquo;ECODES.&nbsp;18:45 h -&nbsp;Els Reptes de les Migracions Clim&agrave;tiques
<div style='margin-left: 40px;'>1. El repte de l&rsquo;acollida i el refugi. Miguel Pajares ( President de la Comissi&oacute; Catalana d&rsquo;Ajuda al Refugiat)

2. El repte de la transici&oacute; energ&egrave;tica. Pep Salas. (Smart-Grit, Assessor del CADS)</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2019/191114_jornada_emergencia_climatica.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;&nbsp;
Divendres, 15 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sant Joan de les Abadesses
Resum: Fòrum d&#039;educació ambiental 2019
Descripció: Un espai on parlar, debatre i reflexionar al nostre territori. &Eacute;s un proc&eacute;s d&#39;&agrave;mplia participaci&oacute; i debat entorn de l&#39;educaci&oacute; ambiental, els seus reptes, agents i estrat&egrave;gies. S&#39;ent&eacute;n com una trobada de seguiment i revisi&oacute; per continuar renovant l&#39;educaci&oacute; ambiental davant els nous reptes de la sostenibilitat.El F&ograve;rum es portar&agrave; a terme a Sant Joan de les Abadesses, aprofitant el pas del Piribus per Ripoll i fomentant la participaci&oacute; a les activitats que hi ha programades per al cap de setmana del 16 i 17 de novembre a la comarca. Es compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.<strong>Divendres 15 de novembre</strong>

Lloc: Palau de l&rsquo;Abadia, Sant Joan de les Abadesses.

Horari: de 10 a 18:30 h10h acreditacions, 10:30 Benvinguda institucional

11 a 14h Confer&egrave;ncies i taules d&rsquo;entitats

14 a 15h Dinar cooperatiu

15 a 17h Debat i din&agrave;mica participativa

17:30 a 18:30h Visita guiada al Piribus, Ripoll

Inscripcions: scea@scea.cat

Cost: 15&euro;, 10&euro; per socis i s&ograve;cies de la SCEA

&nbsp;

<strong>Dissabte i Diumenge, 16 i 17 de novembre</strong>

Participaci&oacute; opcional a la graella d&rsquo;activitats programades del Piribus per entitats del territori

&nbsp;

Tota la informaci&oacute; i el programa del F&ograve;rum el trobareu properament a <a href='http://www.scea.cat' target='_blank'>www.scea.cat</a>

&nbsp;
Dilluns, 18 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornades Formatives per a la Defensa Jurídica del Medi Ambient
Descripció: Est&agrave;s interessat en la defensa jur&iacute;dica del medi ambient? Aprendr&agrave;s com defensar el medi ambient amb les eines que ens aporta el dret.&nbsp;Del 18 de novembre al 9 de desembre (dilluns i dimecres de 18 a 19:30H9. Seu de DEPANA<strong>Dilluns 18 de novembre</strong>

El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participaci&oacute; p&uacute;blica.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Campins i Eritja, Catedr&agrave;tica de Dret internacional p&uacute;blic de la UB i titular de la C&agrave;tedra Jean Monnet de Dret ambiental de la Uni&oacute; Europea

Adriana Fabra i Aguilar, Consultora en dret i pol&iacute;tica ambiental (entre d&rsquo;altres institucions, de la FAO) i coordinadora de la Tuna Compliance Network.</em></div>


<strong>Dimecres 20 de novembre</strong>

La protecci&oacute; del dret al medi ambient a la Constituci&oacute; espanyola i a l&rsquo;Estatut d&rsquo;Autonomia de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><em>Mar Aguilera i Vaques, Professora titular de Dret constitucional de la UB i coordinadora de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB</em></div>


<strong>Dilluns 25 de novembre</strong>

L&rsquo;acc&eacute;s a la informaci&oacute; ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sonia Lozano Goldberger, Assessora jur&iacute;dica del Fons de Defensa Ambiental

M&ograve;nica L&oacute;pez Escard&iacute;vol, Membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dimecres 27 de novembre</strong>

La participaci&oacute; p&uacute;blica davant de les administracions p&uacute;bliques i l&rsquo;acc&eacute;s a la just&iacute;cia per a la defensa del medi ambient
<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Pe&ntilde;alver i Cabr&eacute;, Professor titular de Dret administratiu de la UB i coordinador de la Cl&iacute;nica jur&iacute;dica ambiental de la UB

Francesc Espinal i Tr&iacute;as, Advocat del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 2 de desembre</strong>

Els delictes ambientals i la participaci&oacute; de la ciutadania i dels grups en el proc&eacute;s penal
<div style='margin-left: 40px;'><em>Antoni Pelegr&iacute;n L&oacute;pez, Fiscal coordinador d&rsquo;urbanisme i medi ambient del TSJC</em></div>


<strong>Dimecres 4 de desembre</strong>

Vies de defensa ambiental en l&rsquo;ordenaci&oacute; del territori i l&rsquo;urbanisme: en particular, el s&ograve;l no urbanitzable i els espais protegits
<div style='margin-left: 40px;'><em>Llu&iacute;s-Xavier Toldr&agrave; i Bastida, Advocat ambientalista i membre del Fons de Defensa Ambiental</em></div>


<strong>Dilluns 9 de desembre</strong>

La prevenci&oacute; i el control ambiental de les activitats i l&rsquo;avaluaci&oacute; d&rsquo;impacte ambiental
<div style='margin-left: 40px;'><em>Judit Lig&uuml;erre, Presidenta de la Secci&oacute; de Dret ambiental de l&#39;I.lustre Col&middot;legi d&#39;Advocats de Barcelona i advocada s&ograve;cia de Sinergia EDM</em></div>


Les sessions seran a la seu de l&#39;associaci&oacute; Depana, amb un cost de 15 &euro; per a membres d&rsquo;associacions i estudiants, o 25 &euro; per a altres persones. Per a inscripcions cal enviar un mail a fda@fonsdefensaambiental.org abans del 7 de novembre de 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://fonsdefensaambiental.org/blog/wp-content/uploads/2019/08/JORNADES-FORMATIVES-PER-a-LA-DEFENSA-jur%C3%ADdica-DEL-MEDI-AMBIENT.pdf' target='_blank'>consulta el programa de les Jornades</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimarts, 19 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornades d&#039;Innovació Democràtica 2019. Territoris Oberts. Pensant l&#039;espai físic amb la ciutadania
Descripció: Aquestes jornades volen pensar i debatre sobre com i amb qui actuem en el territori a partir de la conflu&egrave;ncia de dos perspectives: la de la planificaci&oacute; i desenvolupament territorial junt amb la del govern obert: l&rsquo;acc&eacute;s a la informaci&oacute;, la col&middot;laboraci&oacute; i participaci&oacute; ciutadana, la transpar&egrave;ncia i les dades obertes.Objectius
<div style='margin-left: 40px;'>- Destacar els beneficis d&rsquo;una gesti&oacute; democr&agrave;tica del territori

- Aprendre de diferents experi&egrave;ncies i territoris

- Compartir i intercanviar perspectives entre professionals i ciutadans&nbsp;</div>


<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>9.00- 9.15h RECEPCI&Oacute;</strong><strong>9.15- 9.30h BENVINGUDA I PRESENTACI&Oacute;</strong>- a c&agrave;rrec de Jordi Foz, Secretari de Transpar&egrave;ncia i Govern Obert i Agust&iacute; Serra, Secretari d&rsquo;Habitat Urb&agrave; i Territori de la Generalitat<strong>9.30- 10.30h SESSI&Oacute; INAUGURAL. EN TROBAR-SE UNA ARQUITECTA I UN BI&Ograve;LEG</strong>

Amb Itziar Gonz&aacute;lez, arquitecta, Institut Cartogr&agrave;fic de la ReVolta, i Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural

Moderaci&oacute;: Nel&middot;la Saborit, Enginyera civil del Gabinet T&egrave;cnic del Pla Estrat&egrave;gic Metropolit&agrave; de Barcelona<strong>10.30-11.00h PAUSA CAF&Egrave;</strong><strong>11.00- 14.00. ESTRAT&Egrave;GIES DE TERRITORIS OBERTS&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Ordenaci&oacute; territorial, transpar&egrave;ncia i dades obertes

- Pablo Mart&iacute;nez. Arquitecte i urbanista, 300.000k/s

- Jorge Rodr&iacute;guez. Mayorga-Fontana

- Camil Cofan. Sub-director general d&#39;Urbanisme de la Generalitat

Moderaci&oacute;: N&uacute;ria Espuny. Directora general de Transpar&egrave;ncia i Dades Obertes de la Generalitat2. Ordenaci&oacute; territorial i participaci&oacute; ciutadana

- Les Directrius d&#39;Ordenaci&oacute; Territorial a Euskadi. Rafael Sanchez Guerra. T&eacute;cnic del Govern Basc

- L&#39;Estrat&egrave;gia d&rsquo;Ordenaci&oacute; Territorial d&rsquo;Arag&oacute; (EOTA). Carlos Jes&uacute;s Oliv&aacute;n. Cap de Servei de Participaci&oacute; del Govern d&#39;Arag&oacute;

- Els Plans Directors Urban&iacute;stics de la Generalitat de Catalunya. Josep Armengol. Sub-director general d&#39;Acci&oacute; Territorial i de l&#39;H&agrave;bitat Urb&agrave; de la Generalitat

Moderaci&oacute;: Laura Su&ntilde;&eacute;. Sub-directora general de Participaci&oacute; Ciutadana de la Generalitat3. Ordenaci&oacute; territorial i col&middot;laboraci&oacute;

- La Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura. Marc Vilahur. President

- L&#39;experi&egrave;ncia de Geoinquiets. Marc Torres. Membre de Geoinquiets i Geostart

- L&#39;experi&egrave;ncia de Mirapeix Advocats. Carolina Mirapeix

Moderaci&oacute;: Cristina Pal&eacute;s. Cap del Servei d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental de la Generalitat</div>


<strong>14.00- CLOENDA</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://participa.gencat.cat/processes/territorisoberts?locale=oc' target='_blank'>consulteu la web de la Generalitat de Catalunya</a>.&nbsp;
Dimecres, 20 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: IEC. Barcelona
Resum: Sisè Fòrum Forestal de Barcelona: les polítiques del bosc privat a Catalunya
Descripció: La gran rellev&agrave;ncia del bosc privat a Catalunya queda reflectida en les xifres seg&uuml;ents: ocupa el 46% del territori del pa&iacute;s, suma el 77% de la superf&iacute;cie forestal catalana i pertany a 221.779 propietaris.Hist&ograve;ricament, la pol&iacute;tica forestal d&rsquo;Espanya s&rsquo;ha adre&ccedil;at fonamentalment al bosc de propietat p&uacute;blica i ha redu&iuml;t l&rsquo;acci&oacute; sobre el boscam privat al control dels aprofitaments a trav&eacute;s d&rsquo;autoritzacions administratives. En aquest sentit, resulta significatiu que la legislaci&oacute; estatal no dediqui ni un sol cap&iacute;tol al bosc privat.L&rsquo;any 1980 la Generalitat de Catalunya es va fer c&agrave;rrec de l&rsquo;administraci&oacute; forestal i va haver d&rsquo;afrontar la modernitzaci&oacute; del govern dels boscos privats buscant soluci&oacute;: a la manca de cooperaci&oacute;, participaci&oacute; i associaci&oacute; entre els actors del sector; als problemes derivats del fraccionament de la propietat, i a les escasses transpar&egrave;ncies i orientacions productives del mercat. La llei forestal catalana del 1988 determina diverses l&iacute;nies i instruments per a aconseguir aquests objectius i ordenar la totalitat de la superf&iacute;cie forestal privada. El balan&ccedil; del per&iacute;ode 1984-2017 es pot resumir amb aquestes dades:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>- S&rsquo;ha creat el Centre de la Propietat Forestal, una eina per a la cooperaci&oacute; entre interessos p&uacute;blics i privats.

- S&rsquo;han afavorit les pol&iacute;tiques finca per finca per sobre de les pol&iacute;tiques associatives.

- S&rsquo;han elaborat plans de gesti&oacute; forestal per al 29?% de la superf&iacute;cie forestal privada.

- La pol&iacute;tica d&rsquo;ajuts p&uacute;blics s&rsquo;ha adre&ccedil;at fonamentalment a finques planificades de m&eacute;s de 25?ha, i la seva aplicaci&oacute; territorial ha estat redu&iuml;da i desequilibrada.

- Han participat en aquestes l&iacute;nies 3.619 propietats, que representen un 1,63?% de les propietats privades forestals.</div>


Aquests resultats s&oacute;n meritoris, per&ograve; insuficients. Es pot afirmar que s&rsquo;ha fet un esfor&ccedil; important en relaci&oacute; amb l&rsquo;immobilisme de la pol&iacute;tica forestal de la dictadura. Tot i aix&ograve;, queda encara molt cam&iacute; per rec&oacute;rrer. El F&ograve;rum Forestal de Barcelona creu que pot ser d&rsquo;inter&egrave;s fer un balan&ccedil; dels darrers trenta-tres anys d&rsquo;aplicaci&oacute; d&rsquo;aquestes pol&iacute;tiques. Per ajudar als debats, els organitzadors han redactat un document titulat Reflexions sobre les pol&iacute;tiques del bosc privat a Catalunya.Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.agrifor.org/repositori/documents/actes/ca/PROGRAMA%20Sis%C3%A8%20F%C3%B2rum%20Forestal%20de%20Barcelona%202019.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dissabte, 23 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;aigua. Barcelona
Resum: Diàlegs/taules del tercer sector &quot;Crisi climàtica i acció a les entitats&quot;
Descripció:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h389/mm/image/imgnews/2019/191123_jornada_crisi_climatica.jpg' style='width: 550px; height: 389px; margin: 10px;' />&nbsp;
Dimarts, 26 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: Jornada de debat &quot;Incidència política a les entitats ambientals&quot;
Descripció: Quines estrat&egrave;gies tenim des de les entitats ambientals per dur a terme accions transformadores del nostre entorn? Quins s&oacute;n els eixos per a una acci&oacute; d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica efectiva? Quins s&oacute;n els reptes actuals i de futur?En aquesta jornada es posar&agrave; sobre la taula quines s&oacute;n les capacitats de les entitats ambientals per posar sobre la taula la urg&egrave;ncia d&rsquo;articular pol&iacute;tiques p&uacute;bliques per conservar el patrimoni natural i la biodiversitat al nostre pa&iacute;s, i com s&rsquo;ha de configurar una estrat&egrave;gia d&rsquo;incid&egrave;ncia que permeti enfortir el sector per promoure una societat m&eacute;s cr&iacute;tica i amb m&eacute;s implicaci&oacute; activa.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w351-h351/mm/image/imgnews/2019/191024_FLYER%20incidencia_politica_w.jpg' style='width: 351px; height: 351px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/191126_jornada_incidencia_politica.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)<strong>09:45 - 10h - Inscripcions</strong><strong>10 - 11h - Com fer incid&egrave;ncia pol&iacute;tica? Estrat&egrave;gies locals i internacionals</strong>

Irene Escorihuela. Llicenciada en Ci&egrave;ncies Pol&iacute;tiques i de l&rsquo;Administraci&oacute; i graduada en Dret amb M&agrave;ster d&rsquo;Advocacia. Directora de l&rsquo;Observatori DESC. Ens explicar&agrave; el funcionament de les institucions i els espais de representaci&oacute; pol&iacute;tica i ens donaran eines &uacute;tils per a la participaci&oacute; en reunions institucionals i amb altres agents de la societat civil.L&rsquo;Observatori DESC &eacute;s un centre de drets humans que concentra els seus esfor&ccedil;os en desmuntar la percepci&oacute; devaluada dels drets socials en relaci&oacute; a d&rsquo;altres drets considerats fonamentals com els drets civils i pol&iacute;tics i els drets patrimonials. Per fer-ho, l&rsquo;Observatori combina la incid&egrave;ncia pol&iacute;tica amb la recerca, l&rsquo;assessorament, l&rsquo;organitzaci&oacute; de cursos i jornades.<strong>11 - 11:45 h - De la teoria a la pr&agrave;ctica. Campanyes d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica socio-ambiental en l&rsquo;&agrave;mbit europeu, estatal i catal&agrave;</strong>

Lydia Chaparro. Bi&ograve;loga especialitzada en ecologia marina i experta en gesti&oacute; pesquera.&nbsp; Durant anys ha treballat i ha fet activisme en diverses campanyes d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica en l&rsquo;&agrave;mbit de la pesca sostenible i del medi ambient. La seva pon&egrave;ncia transcorrer&agrave; sobre algunes de les campanyes en les que ha participat a nivell europeu (Ocean2012), estatal (SOS Corall Vermell) i catal&agrave; (SOS Aiguafreda i SOS Costa Brava), entre d&rsquo;altres experi&egrave;ncies d&rsquo;inter&egrave;s.<strong>11:45 - 12:15h - Pausa caf&egrave;</strong><strong>12:15 - 13h - Moviments socioambientals i pol&iacute;tica institucional</strong>

Sergi Saladi&eacute;. Doctor en Geografia. Investigador i consultor aut&ograve;nom en paisatge, energia i planejament territorial. Professor associat al Departament de Geografia de la URV. Activista en defensa del territori i per un nou model energ&egrave;tic i intent de pag&egrave;s a temps parcial.<strong>13 - 14 h- Espai de debat: disseny d&rsquo;una estrat&egrave;gia conjunta d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica des de les entitats ambientals</strong>

L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del<a href='http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4Z9gqgbzfjwTsKlaT_RozoQp7QPRQjj_mHaXE_Us5JgBpA/viewform' target='_blank'> formulari online</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb la Mireia (msalazar@xcn.cat).&nbsp;
Dissabte, 30 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: La Pedrera - Casa Milà - Barcelona
Resum: Diàlegs/taules del tercer sector &quot;Biodiversitat&quot;. Aliances ambientals
Descripció: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h389/mm/image/imgnews/2019/191130_a%20jornada%20Aliances.jpg' style='width: 550px; height: 389px; margin: 10px;' />
Dilluns, 9 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: World Marine Mammal Conference
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h83/mm/image/imgnews/2019/191209_mammal%20congress.jpg' style='width: 250px; height: 83px; margin: 10px; float: right;' />7-8 December 2019 - Pre-Conference Workshops

<strong>9-12 December 2019 - Conference</strong>

Centre de Convencions Internacional de BarcelonaOn December 2019, the Society for Marine Mammalogy (SMM) and the European Cetacean Society (ECS) will jointly host the World Marine Mammal&nbsp;Conference in Barcelona, Catalonia, Spain. Our local organizers are SUBMON and the University of Barcelona.Our goal is to bring together scientists, managers, policy-makers, educators and students from across the globe to discuss the world&rsquo;s most exciting science and most pressing conservation issues.The World Marine Mammal Conference offers an unparalleled opportunity to engage in interdisciplinary and intercultural dialogue in order to foster international collaborations that will impact our understanding of marine mammal science and conservation.For more information visit&nbsp;<a href='http://www.wmmconference.org' target='_blank'>www.wmmconference.org</a>
Dimecres, 11 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;aigua. Barcelona
Resum: Diàlegs/taules del tercer sector &quot;Economia circular i ús de recursos&quot;. Aliances ambientals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h413/mm/image/imgnews/2019/191211_aliances_ambientals.jpg' style='width: 550px; height: 413px;' />

Gràcies a PHP iCalendar