agenda - Abril de 2019

Abril de 2019

agenda Calendari
Dimarts, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Amposta
Resum: Jornada tècnica "Patrimoni natural com a eina de desenvolupament"
Descripció: El «patrimoni natural» és el conjunt d’elements, recursos, processos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, ambiental, científic, paisatgístic o cultural. Mitjançant la custòdia del territori podem afavorir el patrimoni natural perquè sigui una eina de desenvolupament de les nostres comarques. Amb exemples concrets de diferents ens: a nivell fluvial per una entitat, marí per una empresa i el projectes públic de l’Ajuntament d’Amposta, tot emmarcar dins el projecte de “Custòdia per Desenvolupament” que duu a terme el Consorci BEMO. La jornada està destinada tant a personal empresari, tècnic com d’associacions o interessats en el tema. <strong>Amposta, 16 d&#39;abril&nbsp;</strong><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190416_Amposta_patrimoni.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Sr. Rub&eacute;n Alegria, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;.<strong>10.15 h Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.<strong>10.45 h Amposta i la cust&ograve;dia del territori</strong>

Sr. Dani Forcadell, regidor de serveis municipals, pagesia i medi natural de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta.<strong>11.15 h Pausa</strong><strong>11.45 h Pl&agrave;ncton Diving: divulgant els fons marins</strong>

Sra. Eli Bonfill, codirectora de Pl&agrave;ncton i coordinadora del grup de treball de cust&ograve;dia marina.<strong>12.45 h La cust&ograve;dia i la gesti&oacute; d&#39;espais naturals com a eina de desenvolupament local: el cas de la Reserva de Sebes a Flix</strong>

Sr. Pere Josep, membre fundador del Grup de Natura Freixe, coordinador de la Reserva Natural de Sebes i vice-president de la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>13.45 h Cloenda de la jornada</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.</div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: gbosch@leader.cat (Tel.: 977 445 308 - A/e: Gisela Bosch)
Dissabte, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Sortides guiades de descoberta de les flors de camp i de marge
Descripció: Del 20 al 22 d&#39;abril s&#39;organitzaran un <strong>cicle de 12 sortides naturalistes </strong>per donar a con&egrave;ixer les flors de camp i de marge. Aquestes sortides estan organitzades per organtizacions d&#39;arreu del territori catal&agrave; i obertes a la participaci&oacute; de tothom.<strong>Consulta les sortides que s&#39;organitzaran i inscriu-te a la que m&eacute;s t&#39;interessi!</strong>Podeu consultar el detall de cada sortida en el<a href='/mm/file/Flora.pdf' target='_blank'> Programa del cicle</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h616/mm/image/imgnews/2019/Flora_Pagina_1.jpg' style='width: 550px; height: 616px; margin: 10px;' />Aquest cicle est&agrave; organitzat conjuntament amb Cosset&agrave;nia edicions, Oryx i en Toni Llobet.&nbsp;
Divendres, 26 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Can Balaguer. C/ de la Unió 3. Palma de Mallorca
Resum: Jornada &quot;Oportunitats de la custòdia urbana per a l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic&quot;
Descripció: L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s reflexionar sobre com els espais verds de les ciutats poden adaptar-se al canvi clim&agrave;tic i el paper que pot tenir la cust&ograve;dia del territori en aquesta adaptaci&oacute;. Durant la jornada es mostraran experi&egrave;ncies (de Barcelona i de Mallorca) en les que s&rsquo;ha comptat amb la participaci&oacute; d&rsquo;actors diversos. Tamb&eacute; s&rsquo;identificaran les accions priorit&agrave;ries per a la gesti&oacute; de la infraestructura verda a la ciutat de Palma.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h96/mm/image/imgnews/2019/190426_jornada%20palma%20de%20mallorca.png' style='width: 250px; height: 96px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190426_programa%20mallorca.pdf' target='_blank'>consultar PDF</a>)

<strong>09:30h &ndash; Inauguraci&oacute;</strong><strong>09:45h - Canvi clim&agrave;tic a les Balears: impactes i reptes d&rsquo;adaptaci&oacute;</strong>

<em>Dr. Agust&iacute; Jans&agrave;. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Clim&agrave;tic (UIB)</em><strong>10:00h - Infraestructura verda a la ciutat de Palma</strong>

<em>Gabriel Horrach i Josep Maria Rigo. Ajuntament de Palma</em><strong>10:20h - Infraestructura verda a la ciutat de Barcelona: m&eacute;s, millor, amb la ciutadania</strong>

<em>Sra. Margarita Par&eacute;s. Cap del Programa de Biodiversitat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona</em><strong>10:40h - Antecedents i formalitzaci&oacute; d&rsquo;una prova pilot de cust&ograve;dia urbana a Barcelona</strong>

<em>Sr. Guillem Bagaria. Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em><strong>10:50h - Planificaci&oacute; de la gesti&oacute; d&rsquo;una finca en cust&ograve;dia a la ciutat de Barcelona: el cas de la Foixarda</strong>

<em>Sr. Guillem Mas. Associaci&oacute; Paisatges Vius</em><strong>11:05h - Pausa</strong><strong>11:30h - Experi&egrave;ncies de gesti&oacute; participativa de la natura i la infraestructura verda urbana: cust&ograve;dia del territori a les Illes Balears</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Parc Agrari de l&rsquo;Horta d&rsquo;Amunt.

IES Joan Alcover

Creu Roja</div>


<strong>11:45h - Din&agrave;mica participativa: Identificaci&oacute; dels reptes i les accions priorit&agrave;ries per a la gesti&oacute; de la infraestructura verda a la ciutat de Palma</strong>

Dinamitzat per la XCT i la ICTIB<strong>13:30 h - Cloenda</strong>&nbsp;
Dimarts, 30 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Centre Camadoca. Santa Maria de Merlès
Resum: Formació sobre espècies exòtiques invasores i com implicar a la ciutadania
Descripció:

El proper&nbsp;30 d&rsquo;abril organitzem una jornada que t&eacute; com a objectiu&nbsp;debatre sobre com podem implicar a la ciutadania en la problem&agrave;tica de les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores.Per aquest motiu els&nbsp;t&egrave;cnics del Servei de Fauna&nbsp;de la Generalitat, juntament amb l&rsquo;associaci&oacute;&nbsp;ADEFFA, ens oferiran les eines necess&agrave;ries per con&egrave;ixer qu&egrave; s&oacute;n les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, quins impactes provoquen en els ecosistemes i altres esp&egrave;cies aut&ograve;ctones,&nbsp;quina gesti&oacute; es realitza a Catalunya&nbsp;des de l&rsquo;administraci&oacute; amb l&rsquo;ajuda de diversos agents com les entitats ambientals, exemples d&rsquo;algunes d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies i com implicar a la ciutadania.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190430_jornada%20camadoca%20especies%20exotiques.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10h - Quina gesti&oacute; es fa a Catalunya de les EEI?

Sisco Ma&ntilde;as, Pere Magran&eacute;, Rosa Cases i Lola Burgos (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya)11.30h Pausa12h - El control d&rsquo;invasores d&rsquo;ADEFFA. La finalitat educativa de les accions de voluntariat ambiental

N&uacute;ria Valls (Adeffa)13h - Posada en com&uacute; dels projectes de les entitats relacionats amb EEI i resoluci&oacute; de dubtes14h Dinar

&nbsp;

15.30h - Visita al centre de Camadoca

Descobrirem els animals que hi habiten i la tasca que realitza ADEFFA de conservaci&oacute; de la fauna i sensibilitzaci&oacute; de la poblaci&oacute;.</div>


Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via:<a href='https://forms.gle/xHAJZpm5MjodLec69' target='_blank'> accedeix al formulari online</a>Les inscripcions estan obertes a tothom, per&ograve; les places s&oacute;n limitades, pel que&nbsp;es prioritzar&agrave; l&rsquo;assist&egrave;ncia d&rsquo;associacions ambientals.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb nosaltres a info@setmananatura.cat

<strong>Les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura d&rsquo;enguany</strong>Enguany la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura girar&agrave; entorn les&nbsp;esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores&nbsp;(EEI). Volem visibilitzar aquesta problem&agrave;tica, ja que &eacute;s considerada la 2a causa mundial de p&egrave;rdua de biodiversitat. Hi ha moltes maneres d&rsquo;implicar a la ciutadania vers aquest tema: amb jornades de voluntariat extraient esp&egrave;cies de flora invasora, amb rutes de mapatge d&rsquo;alguna d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies per augmentar-ne el coneixement que tenim sobre el seu impacte... i d&rsquo;altres que podrem compartir el proper 30 d&rsquo;abril.<strong>Esperem la vostra participaci&oacute;!</strong>

Gràcies a PHP iCalendar