agenda - Novembre de 2018

Novembre de 2018

agenda Calendari
Dimarts, 6 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: IEC. Barcelona
Resum: Jornada Anual de la XCT - XVAC 2018
Descripció: Enguany la Jornada Anual de la XCT - XVAC es realitzarà el proper dimarts 6 de novembre a les instal·lacions de l'IEC (Barcelona). Com cada any, durant la jornada hi hauran tallers formatius i ronda de comunicacions curtes.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h201/mm/image/imgnews/2018/181106_jornada%20anual.png' style='width: 250px; height: 201px; margin: 10px;' />

L&#39;objectiu de la jornada &eacute;s esdevenir un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i el voluntariat ambiental, tot donant resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu. Per assolir l&rsquo;objectiu, durant la jornada es duran a terme les seg&uuml;ents sessions:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>- Pon&egrave;ncia inaugural&nbsp;<strong>&quot;Conviure amb la diversitat dels valors de la natura: la clau per a la sostenibilitat&quot;</strong>&nbsp;, a c&agrave;rrec de l&#39;Unai Pascual, professor de la Fundaci&oacute; Ikerbasque i investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3)-- 6 sessions de formaci&oacute; i debat (1h cada sessi&oacute;, 2 formacions en paral&middot;lel). Les tem&agrave;tiques d&#39;aquestes sessions s&oacute;n:&nbsp;

&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 80px;'>-&nbsp;Experi&egrave;ncia de la Fundaci&oacute;n Global Nature en cust&ograve;dia del territori. Eduardo de Miguel, director de la Fundaci&oacute;n Global Nature

-&nbsp;La feina ben feta: claus i casos per aconseguir finan&ccedil;ament privat.&nbsp;Andrea &Aacute;lamo, responsable de comunicaci&oacute; de #GivingTuesday, Valores &amp; Marqueting

-&nbsp;Voluntariat Internacional en la conservaci&oacute; de la natura (en portugu&egrave;s).&nbsp;Ana Rita Pereira, Associaci&oacute; Montis (Portugal)

-&nbsp;La recollida, emmagatzematge i gesti&oacute; de dades de biodiversitat en projecte de seguiment i conservaci&oacute;.&nbsp;Pau Sainz, Generalitat de Catalunya i Andreu Salvat, Apr&egrave;n Serveis Ambientals

-&nbsp;Gesti&oacute; de la Xarxa Natura 2000 i les entitats de cust&ograve;dia.&nbsp;Joaquim Bach, Generalitat de Catalunya i &Oacute;scar Rivas, Asociaci&oacute;n Galega de Custodia do Territorio

-&nbsp;Eines tecnol&ograve;giques per a la gesti&oacute; i organitzaci&oacute; de les entitats. Pep Oliveras, Cooperativa Colectic</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

- Ronda de comunicacions curtes. S&rsquo;exposaran 18 projectes de cust&ograve;dia del territori i de voluntariat ambiental (en 3 sales en paral&middot;lel). Consulteu el programa amb el detall de cada comunicaci&oacute;.</div>


Us recomanem que<a href='/mm/file/2018/Programa%20jornada%20anual_2018_DEF.pdf' target='_blank'>&nbsp;consulteu el programa detallat de la jornada,</a> on hi trobareu una descripci&oacute; de cada sessi&oacute; de formaci&oacute; i els t&iacute;tols de les 18 comunicacions curtes.&nbsp; &nbsp;La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta i inclou la pausa caf&egrave;.&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/D1cA68O8q7YcxDtk1' target='_blank'>Cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del formulari online</a>. El nombre de places &eacute;s limitat i es donar&agrave; prefer&egrave;ncia a les persones que pertanyen a organitzacions membres de la XCT i/o de la XVAC.Aquelles persones que es vulguin quedar a dinar ho hauran d&rsquo;indicar al formulari d&rsquo;inscripci&oacute; i hauran d&rsquo;abonar el cost de l&rsquo;&agrave;pat el mateix dia, a l&rsquo;inici de la jornada (en el control d&rsquo;inscripcions). El dinar tindr&agrave; un cost aproximat de 20&euro; (a peu dret, al claustre de l&rsquo;IEC).Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb asubirana@xct.cat&nbsp;
Dijous, 8 de Novembre
Hora: Event diario
Resum: VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio
Descripció: Gr&agrave;cies al suport de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente i de la Generalitat Valenciana, els propers<strong> 8, 9 i 10 de novembre es celebraran a Val&egrave;ncia</strong> les &quot;VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio&quot; (VIIJECdT ).Des d&#39;ara, i fins a la data de les jornades, es desenvolupar&agrave; el treball dels grups de treball per avan&ccedil;ar sobre tem&agrave;tiques clau.Properament s&#39;oferir&agrave; m&eacute;s informaci&oacute;.Per avan&ccedil;ar en tem&agrave;tiques concretes es crearan i dinamitzaran quatre grups de treball en relaci&oacute; a aspectes rellevants per al desenvolupament de la cust&ograve;dia a Espanya. Cada un d&#39;aquests grups elaborar&agrave; un documents de s&iacute;ntesi que es validar&agrave; i debatr&agrave; en les JECT.<strong>GT1. Administracions P&uacute;bliques i cust&ograve;dia del territori</strong>

Les administracions p&uacute;bliques s&oacute;n actors clau per contribuir al desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori a Espanya. En els &uacute;ltims anys, es mostra des de les diferents administracions territorials un creixent inter&egrave;s per aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute; col&middot;laborativa i participativa. Aquest grup aprofundir&agrave; en les diferents formes d&#39;actuaci&oacute; del sector p&uacute;blic per generar iniciatives s&ograve;lides de cust&ograve;dia del territori en el marc de les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.<strong>GT2. Les entitats de cust&ograve;dia del territori com a part del Tercer Sector Ambiental. Reptes i propostes de futur</strong>

El conjunt de les entitats sense &agrave;nim de lucre que formen el Tercer Sector Ambiental &eacute;s clau per a la participaci&oacute; de la ciutadania i l&#39;enfortiment del teixit social. Com a part d&#39;aquesta forma de societat civil organitzada, les entitats de cust&ograve;dia s&oacute;n catalitzadors de primer nivell que permeten el manteniment d&#39;iniciatives s&ograve;lides de gesti&oacute; participada i col&middot;laborativa i faciliten el di&agrave;leg entre actors en el territori. Debatre sobre els reptes i les propostes de futur del Tercer Sector Ambiental per visibilitzar i mantenir la seva rellev&agrave;ncia social &eacute;s especialment rellevant en temps de canvis i incertesa.<strong>GT3. Els comunals a la cust&ograve;dia del territori</strong>

El paper de les comunitats locals en la conservaci&oacute; de la natura ha estat i &eacute;s molt rellevant a Espanya com a forma de gesti&oacute; col&middot;lectiva dels recursos naturals. La governan&ccedil;a exercida per aquestes comunitats sobre el territori &eacute;s especialment rellevant donada la seva capacitat de contribuir a la conservaci&oacute; dels valors naturals, culturals i paisatg&iacute;stics i l&#39;empoderament de la poblaci&oacute; rural. &Eacute;s objecte d&#39;aquest grup de treball reflexionar sobre els valors i metodologies de treball compartides amb la cust&ograve;dia del territori.<strong>GT4. Cust&ograve;dia agr&agrave;ria i Pol&iacute;tica Agr&agrave;ria Comuna.</strong>

La cust&ograve;dia agr&agrave;ria segueix sent de gran inter&egrave;s a causa de l&#39;enorme extensi&oacute; de territori dedicat a l&#39;agricultura, ramaderia i silvicultura. El febrer de l&#39;any passat s&#39;ha donat comen&ccedil;ament al debat sobre la futura pol&iacute;tica agr&iacute;cola comuna. La nova perspectiva que anuncia el document de proposta de la Comissi&oacute; Europea i els resultats de l&#39;enquesta ciutadana sobre el seu futur apunten cap a mesures enfocades al pagament per resultats ja un major suport a sistemes agraris ambientalment sostenibles. La cust&ograve;dia pot i ha de tenir un paper principal en aquest nou escenari. El grup de treball es centrar&agrave; en consolidar una posici&oacute; i proposta de les entitats de cust&ograve;dia per a la nova PAC.&nbsp;<strong>&nbsp;Les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT)</strong>

Cada dos anys, les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT) s&oacute;n un punt de trobada i reflexi&oacute; entre xarxes i entitats involucrades en la cust&ograve;dia del territori, aix&iacute; com un f&ograve;rum obert a altres agents socials i econ&ograve;mics vinculats d&#39;una o altra forma a aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute;.Les JECdT se celebren bianualment des de l&#39;any 2004. Es tracta de la trobada de major rellev&agrave;ncia per a les entitats que treballen a l&#39;Estat espanyol amb aquesta eina de conservaci&oacute; del patrimoni natural, cultural i paisatg&iacute;stic, recollida en la legislaci&oacute; espanyola en la Llei 42 / 2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.La preparaci&oacute; i el desenvolupament de les jornades han estat un exemple de com el moviment de cust&ograve;dia del territori, oberts a les organitzacions interessades, treballa en xarxa des de les entitats de cust&ograve;dia fins al propi FRECT passant per les diferents xarxes regionals d&#39;entitats.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada &quot;Les varietats tradicionals d&#039;horta, una via per l&#039;increment de l&#039;eficiència productiva&quot;
Descripció: Les varietats locals d&rsquo;horta poden ser el motor d&#39;una diversificaci&oacute; productiva en moltes explotacions que nom&eacute;s poden competir en produccions d&#39;alt valor afegit. D&#39;altra banda, en molts casos, l&#39;efici&egrave;ncia productiva d&#39;aquestes varietats, en condicions d&#39;escassessa de recursos, pot ser comparable a algunes varietats millorades. En aquest sentit, l&#39;elecci&oacute; de varietat locals per a la producci&oacute; hort&iacute;cola pot ser una bona alternativa tant econ&ograve;mica com d&#39;efici&egrave;ncia de recursos per afrontar una major viablitat de les explotacions agr&igrave;coles.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181108_varietats%20tradicionals%20dhorta.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada10.30 h - Les varietats locals d&rsquo;horta amb millor potencial per a la producci&oacute; a escala comercial12.00 h - Pausa12.30 h - Visita de camp a una finca amb el 95% de varietats locals d&rsquo;horta13.30 h - Cloenda de la Jornada</strong></div>


Totes les pon&egrave;ncies aniran a c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig Roca, doctor en Ci&egrave;ncies Ambientals, especialitat Canvi Clim&agrave;tic i Canvi Global Ambiental.<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>

Masia Can Feliu&agrave; (veue mapa). 08415 BIGUES I RIELLS<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a&nbsp;jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274.

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>

<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;</em>

&nbsp;
Divendres, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Congrés Nacional d’Educació Ambiental
Descripció: <p>Aquest congr&eacute;s vol teixir aliances entre centres educatius, universitats, entitats, i administracions per proposar accions d&rsquo;educaci&oacute; ambiental que prenguin en consideraci&oacute; la sostenibilitat de les ciutats, la diversitat dels ecosistemes i el consum responsable.&nbsp;Per assolir el repte&nbsp;proposem inspirar-nos en les aportacions de ponents de refer&egrave;ncia internacional, con&egrave;ixer experi&egrave;ncies educatives innovadores i compartir reptes, oportunitats i aliances.Un espai per a la construcci&oacute; de coneixement dels i les professionals de l&rsquo;educaci&oacute; ambiental de Catalunya. Si us interessa presentar una experi&egrave;ncia educativa al Congr&eacute;s, teniu temps fins al 15 de juliol.</p>

<p>El congr&eacute;s tindr&agrave; lloc el proper 16 i 17 de novembre a Girona.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del Congr&eacute;s:&nbsp;<a href='http://www.cnea.cat' target='_blank'>www.cnea.cat</a>

&nbsp;</p>
Hora: Event diario
Lloc: Ribes de Freser
Resum: Jornada Tècnica &quot;Gestió forestal i conservació de la biodiversitat als boscos públics de titularitat municipal inclosos a la XN2000 del Ripollès&quot;
Descripció:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h120/mm/image/imgnews/2018/181116_sortida%20gtcfo.png' style='width: 250px; height: 120px; margin: 10px; float: right;' />L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s con&egrave;ixer les mesures i actuacions de conservaci&oacute; de la biodiversitat que s&rsquo;integren en la planificaci&oacute;, l&rsquo;execuci&oacute; i el seguiment dels treballs forestals als boscos p&uacute;blics de titularitat municipal inclosos a la Xarxa Natura 2000 del Ripoll&egrave;s. De la m&agrave; del seu &ograve;rgan gestor, el Consorci d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181116_programa%20sortida%20Ripolles%20GTCFo.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10:00 Visita a les instal&middot;lacions del Consorci d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s </strong>i explicaci&oacute; de les tasques que realitza (a c&agrave;rrec de Jordi Faus Colomer, Director t&egrave;cnic del CEINR).<strong>11:00 Visita a la forest &ldquo;Bosc Vedat&rdquo; CUP 39 (municipi de Toses).</strong> En aquest indret hi conflueixen actuacions de gesti&oacute; amb objectius diversos, entre els que destaquen:</div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Treballs forestals per la millora de l&rsquo;h&agrave;bitat per al gall fer (CEINR)

- Mesures de conservaci&oacute; de flora forestal amena&ccedil;ada (CEINR)

- Iniciatives de cust&ograve;dia del territori per a la conservaci&oacute; del gall fer (Paisatges Vius)</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>13:30 Fi de la jornada</strong></div>


<strong>Lloc de trobada</strong>:&nbsp;Consorci Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s.&nbsp;C/ Sant Miquel, 44, Ribes de Freser (Mapa)

&nbsp;

<strong>Inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a forestal@custodiaterritori.org . En el moment d&#39;inscripci&oacute; cal indicar si es disposa de 4x4<em>Organitza: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Forestal de la XCT

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Amb la col&middot;laobraci&oacute; de: Consorci Espais Inter&egrave;s Natural del Ripoll&egrave;s (CEIN)</em>&nbsp;
Dimarts, 20 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Bases legals per a la custòdia del territori en l&#039;administració local&quot;
Descripció: Jornada de formaci&oacute; sobre el paper de l&rsquo;administraci&oacute; p&uacute;blica local en la cust&ograve;dia del territori. S&rsquo;exposar&agrave; el marc legal que empara aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute; i es presentaran les eines m&eacute;s adients per desenvolupar-la des dels ajuntaments.A trav&eacute;s de diferents casos pr&agrave;ctics i un debat, s&rsquo;identificaran les potencialitats de la cust&ograve;dia municipal, i tamb&eacute; es detectaran i analitzaran les problem&agrave;tiques que avui en dia limiten el seu &egrave;xit.20 de novembre del 2018. Espai Francesca Bonnemaison &ndash; Sala la Cuina. C/ de Sant Pere M&eacute;s, Baix 7, 08003 - Barcelona

<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w194-h399/mm/image/imgnews/2018/181120_jornada_inerventors.png' style='width: 194px; height: 399px; margin: 10px; float: right;' />A qui s&#39;adre&ccedil;a la jornada?</strong>

Jornada adre&ccedil;ada principalment a secretaris i interventors municipals. Tamb&eacute; pot resultar d&rsquo;inter&egrave;s a t&egrave;cnics de medi ambient i entitats de cust&ograve;dia amb voluntat de treballar conjuntament.

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181120_jornada%20interventors_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)09.30h - 10.00h -<strong> Recepci&oacute;</strong>10.00h &ndash; 10.15h - <strong>Presentaci&oacute; de la col&middot;laboraci&oacute; entre la Diputaci&oacute; de Barcelona i la XCT. Explicaci&oacute; del projecte &ldquo;Impuls a la cust&ograve;dia municipal&rdquo;.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Carles Castell, ger&egrave;ncia d&rsquo;Espais Naturals de l&rsquo;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Clara Blasco, t&egrave;cnica de projectes de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>


10.15h &ndash; 10.45h - <strong>El paper de les administracions p&uacute;bliques en la cust&ograve;dia del territori. Actualitat i reptes de futur.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, doctor en dret especialitzat en dret administratiu i ambiental &ndash; Foro de Redes y Entidades de Cust&ograve;dia del Territorio</em></div>


10.45h &ndash; 11.00h -<strong> Eines per fer cust&ograve;dia des d&rsquo;una perspectiva legal. Marc legal i legitimaci&oacute; jur&iacute;dica en l&rsquo;&agrave;mbit de la cust&ograve;dia municipal.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Mireia Salazar, responsable jur&iacute;dica de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori</em></div>


11.00 &ndash; 11.30h - <strong>Pausa caf&egrave;.</strong>11.30h &ndash; 13.00h - <strong>Com articulem la cust&ograve;dia municipal? Secretaris, interventors municipals i altres actors clau exposaran com fonamenten la cust&ograve;dia del territori en el s&iacute; dels seus ajuntaments, identificant tamb&eacute; els fen&ograve;mens que dificulten la implementaci&oacute; de projectes.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Emili Santos, secretari-interventor de l&rsquo;Ajuntament de Palau-Saverdera

Jordi Turon, vicesecretari de la Diputaci&oacute; de Girona

M&iacute;riam Bosch, lletrada del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l&rsquo;Ajuntament de Terrassa

Xavier Vicens, cap del Departament de Protecci&oacute; del Medi de l&rsquo;&Agrave;rea de Gesti&oacute; del Medi de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua

Espai de debat dinamitzat per Dolors Clavell, advocada experta en dret administratiu i pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.</em></div>


13.00h &ndash; 13.15h -<strong> Cloenda.</strong>

Jornada gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari online. Places limitades.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb cblasco@xct.cat o b&eacute; trucant a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori al 93 886 61 35Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Amb el suport de: Diputaci&oacute; de Barcelona&nbsp;
Divendres, 23 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Curs de formació en Educació i interpretació ambiental inclusiva
Descripció: La Societat Catalana d&#39;Educaci&oacute; Ambiental (SCEA) ha organitzat el seg&uuml;ent curs de formaci&oacute;:&nbsp;Es tracta d&#39;una formaci&oacute; en educaci&oacute; ambiental inclusiva oberta a tot el p&uacute;blic per&ograve; dirigida a professionals de l&#39;educaci&oacute; ambiental, del lleure, etc. La formaci&oacute; ser&agrave; els dies 23, 24 i 25 de novembre.Aquest curs formatiu est&agrave; destinat a professionals de l&#39;educaci&oacute; i interpretaci&oacute; ambiental, guies de natura, int&egrave;rprets de signes, professionals del sector de la diversitat funcional, professorat, mestres i educador/es.El calendari del curs &eacute;s el seg&uuml;ent:&nbsp;

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Divendres 23&nbsp;de novembre,</strong> de 17:30 a 20:30h. Taula d&#39;Experi&egrave;ncies d&#39;IEA inclusiva. Diverses entitats i professionals compartiran les seves experi&egrave;ncies en aquest &agrave;mbit, tot debatent que s&#39;ha fet fins ara i quins s&oacute;n els reptes i oportunitats actuals i de futur.<strong>Dissabte 24&nbsp;de novembre</strong>, de 9 a 13:30h. Formaci&oacute; te&ograve;rica combinada amb din&agrave;miques, sobre els tipus de diversitat funcional i sobre com establir relacions amb persones discapacitades.

De 14:30 a 19h. Mitjan&ccedil;ant el treball en grup i els conceptes apresos al mat&iacute;, es crearan diversos itineraris d&#39;educaci&oacute; ambiental inclusius al voltant del Bosc Turull, amb diferents activitats.<strong>Diumenge 25&nbsp;de novembre</strong>, de 10 a 13h. Es posaran en pr&agrave;ctica els itineraris dissenyats el dissabte, amb diferents col&middot;lectius de diversitat funcional, per posar a provar i millorar el resultat.</div>


A c&agrave;rrec d&#39;Oriol Porcel, de la SCEA, i Enrich Lluch, president de +ACCESS.&Eacute;s imprescindible la inscripci&oacute; pr&egrave;via per poder participar a l&#39;activitat. Places limitades! Us podeu inscriure a&nbsp;aula@boscturull.cat&nbsp;o b&eacute; al 93 213 39 45 facilitant el nom complert, tel&egrave;fon de contacte i correu electr&ograve;nic de les persones interessades.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.boscturull.cat/index.php/activitats-hivern/151-curs-de-formacio-en-interpretacio-i-educacio-ambiental-inclusives' target='_blank'>consulteu el Programa del curs</a>.&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h688/mm/image/imgnews/2018/181123_curs_educacio_ambiental.jpg' style='width: 550px; height: 688px; margin: 10px;' />
Dimarts, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Av. de Catalunya, 35, Tarragona).
Resum: Jornada &quot;Nova llei de contractació pública i implicacions per als professionals de media ambient&quot;
Descripció: Des del CEDAT organitzen conjuntament amb el Col&middot;legi d&rsquo;Ambient&ograve;legs de Catalunya una sessi&oacute; per resoldre els vostres dubtes sobre la nova llei de contractaci&oacute; p&uacute;blica i les seves implicacions.&nbsp;<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09:30 a 9:40 h &bull; Benvinguda. A c&agrave;rrec de Ricard Vizcarra (COAMB) i Luc&iacute;a Casado (CEDAT).9:40 - 10:55 h &bull; Novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector p&uacute;blic (LCSP) i implicacions pr&agrave;ctiques. Ponent: Xavier Ruiz de Loizaga i Sol&eacute; (associat principal de Garrigues).Pausa caf&egrave; (30 minuts)11:25 a 12:40 h &bull; Elements clau i criteris ambientals i socials a tenir en compte en la redacci&oacute; dels contractes. Ponent/s: Dr. Juan Jos&eacute; Pernas Garc&iacute;a (professor titular de dret administratiu de la Universitat de La Corunya i director de l&rsquo;&Agrave;rea de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de La Corunya).12:40 a 14 h &bull; Debat, dubtes, preguntes i aportacions amb el p&uacute;blic assistent</div>


Dimarts, 27 novembre 2018. De 9:30 a 14 h.

Lloc:&nbsp;Sala de Graus de la Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques de la Universitat Rovira i Virgili (Av. de Catalunya, 35, Tarragona).Preu: 25&euro; per a membres del COAMB o del CEDAT. 40 &euro; altresPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.cedat.cat/noticies/1074/nova-llei-de-contractacio-publica-i-implicacions-per-als-professionals-del-medi-ambient-tarragona' target='_blank'>consulteu el programa</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Acte de presentació de l&#039;estratègia de patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
Descripció: Despr&eacute;s d&rsquo;un intens proc&eacute;s de participaci&oacute; ciutadana, al juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar per Acord de Govern l&rsquo;Estrat&egrave;gia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el document de planificaci&oacute; estrat&egrave;gica que defineix el full de ruta de les pol&iacute;tiques de conservaci&oacute; de la natura a Catalunya per als propers anys.Per donar a con&egrave;ixer p&uacute;blicament aquest document, el proper 27 de novembre a les 17.30h s&rsquo;organitza un acte de presentaci&oacute; al Palau de Pedralbes de Barcelona. L&rsquo;acte ser&agrave; presidit per l&rsquo;Hble. Sr. Dami&agrave; Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, i comptar&agrave; amb una taula rodona amb representants de diferents &agrave;mbits de l&rsquo;Estrat&egrave;gia.Les persones interessades a assistir-hi,<a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20181107_acte_presentacio_estrategia' target='_blank'> hauran d&#39;omplir el formulari d&#39;inscripcions del web.</a>
Dijous, 29 de Novembre
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Mollerussa
Resum: Jornada &quot;Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d&#039;aplicacions&quot;
Descripció: Els cabals ambientals o ecol&ograve;gics tenen l&rsquo;objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi h&iacute;dric. Sovint aix&ograve; representa conflictes amb la resta de demandes ordin&agrave;ries dels cursos fluvials (usos dom&egrave;stics, industrials i agr&iacute;coles) i en les planificacions futures.A Catalunya, la determinaci&oacute; i la implantaci&oacute; d&rsquo;aquests cabals es fa separadament per als dos &agrave;mbits de planificaci&oacute; hidrol&ograve;gica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de l&rsquo;Ebre i la Garona. L&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua t&eacute; plenes compet&egrave;ncies per establir i implantar un r&egrave;gim de cabals de manteniment a les conques internes.En canvi, a les conques catalanes de l&rsquo;Ebre i la Garona, l&rsquo;ACA realitza els estudis necessaris, el c&agrave;lcul i la validaci&oacute; de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d&rsquo;obtenir uns cabals de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l&rsquo;organisme de conca competent (Confederaci&oacute; Hidrogr&agrave;fica de l&rsquo;Ebre) per a la seva implantaci&oacute;.En aquesta l&iacute;nia, l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua (ACA) des de l&rsquo;1 de juny implanta l&rsquo;obligatorietat d&rsquo;alliberar cabals ambientals o ecol&ograve;gics en el 50% dels rius i conques internes, seguint les directrius que marca l&rsquo;actual planificaci&oacute; hidrol&ograve;gica catalana entre el 2016 i el 2021. &Eacute;s important destacar que per primera vegada a Catalunya es fixen cabals de manteniment d&rsquo;obligat compliment pels aprofitaments existents.En aquesta jornada abordarem el tema dels cabals ambientals des de diferents perspectives, veurem exemples de col&middot;laboracions entre diferents actors i debatrem sobre un tema tan controvertit com sensible.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181129_sortida%20cabals%20ambientals.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h82/mm/image/imgnews/2018/181129_jornada%20cabals%20ambientals%20capsalera.png' style='width: 250px; height: 82px; margin: 10px; float: right;' />09:45h &ndash; <strong>Presentaci&oacute; de la jornada</strong>10:00h -<strong> Implantaci&oacute; de cabals ambientals a Catalunya</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>M&ograve;nica Bardina, t&egrave;cnica del Departament de control i qualitat de les aig&uuml;es de l&rsquo;ACA</em></div>


10:40h -<strong> Quin valor tenen 2 m3/s? Els rius com a sistemes socio-ecol&ograve;gics</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>D&iacute;dac Jord&agrave; Capdevila, doctor en ci&egrave;ncies ambientals i investigador postdoctoral a l&rsquo;Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua</em></div>


11:20h - <strong>Propuestas de mejora y avance en relaci&oacute;n con los caudales ambientales: el proyecto QCLIMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Tony Herrera, bi&oacute;logo. Presidente del Centro Ib&eacute;rico de Restauraci&oacute;n Fluvial, miembro de la Fundaci&oacute;n Nueva Cultura del Agua y Director-gerente de la consultora MEDIODES, Consultor&iacute;a Ambiental y Paisajismo, S.L.</em></div>


12:00h - Pausa caf&egrave;12:15h - <strong>Regulaci&oacute; dels cabals dels rius per a compatibilitzar usos socials, ecol&ograve;gics i empresarials. Exemples de sin&egrave;rgies entre empreses, administracions i col&middot;lectius socials</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>

Exemple del riu Gai&agrave; (la S&iacute;nia-Repsol).<em> H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez, Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</em>Exemple del Pallars Sobir&agrave; (l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave; - Consell Comarcal &ndash; Endesa). <em>Florido Dolcet, President de l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave;</em></div>


12:45h<strong> - Torn de preguntes i taula rodona amb:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>M&ograve;nica Bardina. Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua

D&iacute;dac Jord&agrave;. Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua

&Agrave;lex Mases. Batlle Ajuntament de Linyola

H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez. Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia

Pere Josep Jim&eacute;nez. Coordinador Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix

Florido Dolcet. President de l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave;</em></div>


13:30h - <strong>Presentaci&oacute; del Projecte de recuperaci&oacute; fluvial de la S&eacute;quia del Poble de Linyola (afluent del riu Ondara).</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Mases, batlle de l&rsquo;Ajuntament de Linyola

Toni Costa, La Llena ambiental (t&egrave;cnic encarregat del projecte de restauraci&oacute;)

Rafel Rocaspana, Gesna (t&egrave;cnic encarregat del projecte de restauraci&oacute;)</em></div>


13:45h -<strong> Dinar. </strong>2 opcions recomanades al municipi de Linyola:

Amoca: www.amocarestaurant.cat (973575110). Men&uacute; 16 &euro;. C/ Llibertat, 32, 25240 Linyola, Lleida.

Nou Ateneu: Men&uacute; 10 &euro; (973 71 43 41). Pla&ccedil;a Planell, 16, 25240 Linyola, Lleida15:00 &ndash; 16:30h - <strong>Visita a la S&eacute;quia del Poble de Linyola.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Alex Mases, Toni Costa i Rafel Rocaspana</em></div>
Lloc de trobada: Pla&ccedil;a de l&rsquo;Esgl&eacute;sia del municipi de Linyola.<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>

Espai Cultural dels Canals d&rsquo;Urgell (Casa Canal). Avinguda de Jaume I, 1. 25230 Mollerussa, LleidaJornada gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar asisst&egrave;ncia <a href='http://goo.gl/forms/2klpF5flciJS2yMC3' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>. Places limitades.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb fluvial@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 93 886 61 35

&nbsp;
Divendres, 30 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Vols formar part del voluntariat ambiental?&quot;
Descripció: <strong>T&rsquo;has plantejat mai passar a l&rsquo;acci&oacute; en la protecci&oacute; del medi ambient?</strong> Si has respost s&iacute;, vine a la sessi&oacute; de presentaci&oacute; del portal voluntariatambiental.cat, on podr&agrave;s trobar diversos projectes organitzats per entitats ambientals de Catalunya. Trobar&agrave;s la informaci&oacute; necess&agrave;ria per estar al dia de les crides de voluntariat, descobrir&agrave;s en quins projectes de voluntariat ambiental pots participar, i coneixer&agrave;s de primera m&agrave; dos entitats que vindran a explicar els seus projectes a la ciutat de Barcelona i rodalies. Tria una data i vine a informar-te!

&nbsp;

<strong>Divendres 30 de novembre</strong>&nbsp;&nbsp;

Aula Ambiental del Bosc de Turull
<div style='margin-left: 40px;'>17.30 - Presentaci&oacute; del portal www.voluntariatambiental.cat

17.45 - Entitats i projectes ambientals a Barcelona

18.15 - Voluntariat ambiental a Collserola

18.45 - Jornades comunit&agrave;ries a Bosc de Turull

19.15 - Dubtes i preguntes &nbsp;</div>

<div>&nbsp;&nbsp;

<strong>Dimarts 4 de desembre</strong>&nbsp;&nbsp;

La F&agrave;brica del Sol (Sala Barceloneta)
<div style='margin-left: 40px;'>17.30 - Presentaci&oacute; del portal www.voluntariatambiental.cat

17.45 - Entitats i projectes ambientals a Barcelona

18.15 &ndash; Descobrir la ci&egrave;ncia ciutadana amb l&rsquo;ICO

18.45 - Voluntariat a les platges &ndash; Centre de la Platja de Barcelona

19.15 - Dubtes i preguntes &nbsp;</div>
&nbsp;&nbsp;

Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via: <a href='http://goo.gl/forms/qbRd5uZAbHDB1K6D3' target='_blank'>https://goo.gl/forms/qbRd5uZAbHDB1K6D3</a>&nbsp; . Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2018/181130%20Jornades_voluntariat_ambiental_BCN_2018.pdf' target='_blank'>consulteu el cartell de difusi&oacute;</a>.&nbsp;Per qualsevol dubte o q&uuml;esti&oacute;, contactar amb la Paula Puy a trav&eacute;s del correu oficinavoluntariat@xvac.cat o al tel&egrave;fon 932866135.</div>
<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h353/mm/image/imgnews/2018/181130%20Jornades_voluntariat_ambiental_BCN_2018.jpg' style='width: 250px; height: 353px; margin: 10px; float: left;' /></strong>

<div>&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar