agenda - 5 de Novembre - 11 de Novembre

5 de Novembre - 11 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 6 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: IEC. Barcelona
Resum: Jornada Anual de la XCT - XVAC 2018
Descripció: Enguany la Jornada Anual de la XCT - XVAC es realitzarà el proper dimarts 6 de novembre a les instal·lacions de l'IEC (Barcelona). Com cada any, durant la jornada hi hauran tallers formatius i ronda de comunicacions curtes.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h201/mm/image/imgnews/2018/181106_jornada%20anual.png' style='width: 250px; height: 201px; margin: 10px;' />

L&#39;objectiu de la jornada &eacute;s esdevenir un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i el voluntariat ambiental, tot donant resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu. Per assolir l&rsquo;objectiu, durant la jornada es duran a terme les seg&uuml;ents sessions:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>- Pon&egrave;ncia inaugural&nbsp;<strong>&quot;Conviure amb la diversitat dels valors de la natura: la clau per a la sostenibilitat&quot;</strong>&nbsp;, a c&agrave;rrec de l&#39;Unai Pascual, professor de la Fundaci&oacute; Ikerbasque i investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3)-- 6 sessions de formaci&oacute; i debat (1h cada sessi&oacute;, 2 formacions en paral&middot;lel). Les tem&agrave;tiques d&#39;aquestes sessions s&oacute;n:&nbsp;

&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 80px;'>-&nbsp;Experi&egrave;ncia de la Fundaci&oacute;n Global Nature en cust&ograve;dia del territori. Eduardo de Miguel, director de la Fundaci&oacute;n Global Nature

-&nbsp;La feina ben feta: claus i casos per aconseguir finan&ccedil;ament privat.&nbsp;Andrea &Aacute;lamo, responsable de comunicaci&oacute; de #GivingTuesday, Valores &amp; Marqueting

-&nbsp;Voluntariat Internacional en la conservaci&oacute; de la natura (en portugu&egrave;s).&nbsp;Ana Rita Pereira, Associaci&oacute; Montis (Portugal)

-&nbsp;La recollida, emmagatzematge i gesti&oacute; de dades de biodiversitat en projecte de seguiment i conservaci&oacute;.&nbsp;Pau Sainz, Generalitat de Catalunya i Andreu Salvat, Apr&egrave;n Serveis Ambientals

-&nbsp;Gesti&oacute; de la Xarxa Natura 2000 i les entitats de cust&ograve;dia.&nbsp;Joaquim Bach, Generalitat de Catalunya i &Oacute;scar Rivas, Asociaci&oacute;n Galega de Custodia do Territorio

-&nbsp;Eines tecnol&ograve;giques per a la gesti&oacute; i organitzaci&oacute; de les entitats. Pep Oliveras, Cooperativa Colectic</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

- Ronda de comunicacions curtes. S&rsquo;exposaran 18 projectes de cust&ograve;dia del territori i de voluntariat ambiental (en 3 sales en paral&middot;lel). Consulteu el programa amb el detall de cada comunicaci&oacute;.</div>


Us recomanem que<a href='/mm/file/2018/Programa%20jornada%20anual_2018_DEF.pdf' target='_blank'>&nbsp;consulteu el programa detallat de la jornada,</a> on hi trobareu una descripci&oacute; de cada sessi&oacute; de formaci&oacute; i els t&iacute;tols de les 18 comunicacions curtes.&nbsp; &nbsp;La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta i inclou la pausa caf&egrave;.&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/D1cA68O8q7YcxDtk1' target='_blank'>Cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del formulari online</a>. El nombre de places &eacute;s limitat i es donar&agrave; prefer&egrave;ncia a les persones que pertanyen a organitzacions membres de la XCT i/o de la XVAC.Aquelles persones que es vulguin quedar a dinar ho hauran d&rsquo;indicar al formulari d&rsquo;inscripci&oacute; i hauran d&rsquo;abonar el cost de l&rsquo;&agrave;pat el mateix dia, a l&rsquo;inici de la jornada (en el control d&rsquo;inscripcions). El dinar tindr&agrave; un cost aproximat de 20&euro; (a peu dret, al claustre de l&rsquo;IEC).Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb asubirana@xct.cat&nbsp;
Dijous, 8 de Novembre
Hora: Event diario
Resum: VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio
Descripció: Gr&agrave;cies al suport de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente i de la Generalitat Valenciana, els propers<strong> 8, 9 i 10 de novembre es celebraran a Val&egrave;ncia</strong> les &quot;VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio&quot; (VIIJECdT ).Des d&#39;ara, i fins a la data de les jornades, es desenvolupar&agrave; el treball dels grups de treball per avan&ccedil;ar sobre tem&agrave;tiques clau.Properament s&#39;oferir&agrave; m&eacute;s informaci&oacute;.Per avan&ccedil;ar en tem&agrave;tiques concretes es crearan i dinamitzaran quatre grups de treball en relaci&oacute; a aspectes rellevants per al desenvolupament de la cust&ograve;dia a Espanya. Cada un d&#39;aquests grups elaborar&agrave; un documents de s&iacute;ntesi que es validar&agrave; i debatr&agrave; en les JECT.<strong>GT1. Administracions P&uacute;bliques i cust&ograve;dia del territori</strong>

Les administracions p&uacute;bliques s&oacute;n actors clau per contribuir al desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori a Espanya. En els &uacute;ltims anys, es mostra des de les diferents administracions territorials un creixent inter&egrave;s per aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute; col&middot;laborativa i participativa. Aquest grup aprofundir&agrave; en les diferents formes d&#39;actuaci&oacute; del sector p&uacute;blic per generar iniciatives s&ograve;lides de cust&ograve;dia del territori en el marc de les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.<strong>GT2. Les entitats de cust&ograve;dia del territori com a part del Tercer Sector Ambiental. Reptes i propostes de futur</strong>

El conjunt de les entitats sense &agrave;nim de lucre que formen el Tercer Sector Ambiental &eacute;s clau per a la participaci&oacute; de la ciutadania i l&#39;enfortiment del teixit social. Com a part d&#39;aquesta forma de societat civil organitzada, les entitats de cust&ograve;dia s&oacute;n catalitzadors de primer nivell que permeten el manteniment d&#39;iniciatives s&ograve;lides de gesti&oacute; participada i col&middot;laborativa i faciliten el di&agrave;leg entre actors en el territori. Debatre sobre els reptes i les propostes de futur del Tercer Sector Ambiental per visibilitzar i mantenir la seva rellev&agrave;ncia social &eacute;s especialment rellevant en temps de canvis i incertesa.<strong>GT3. Els comunals a la cust&ograve;dia del territori</strong>

El paper de les comunitats locals en la conservaci&oacute; de la natura ha estat i &eacute;s molt rellevant a Espanya com a forma de gesti&oacute; col&middot;lectiva dels recursos naturals. La governan&ccedil;a exercida per aquestes comunitats sobre el territori &eacute;s especialment rellevant donada la seva capacitat de contribuir a la conservaci&oacute; dels valors naturals, culturals i paisatg&iacute;stics i l&#39;empoderament de la poblaci&oacute; rural. &Eacute;s objecte d&#39;aquest grup de treball reflexionar sobre els valors i metodologies de treball compartides amb la cust&ograve;dia del territori.<strong>GT4. Cust&ograve;dia agr&agrave;ria i Pol&iacute;tica Agr&agrave;ria Comuna.</strong>

La cust&ograve;dia agr&agrave;ria segueix sent de gran inter&egrave;s a causa de l&#39;enorme extensi&oacute; de territori dedicat a l&#39;agricultura, ramaderia i silvicultura. El febrer de l&#39;any passat s&#39;ha donat comen&ccedil;ament al debat sobre la futura pol&iacute;tica agr&iacute;cola comuna. La nova perspectiva que anuncia el document de proposta de la Comissi&oacute; Europea i els resultats de l&#39;enquesta ciutadana sobre el seu futur apunten cap a mesures enfocades al pagament per resultats ja un major suport a sistemes agraris ambientalment sostenibles. La cust&ograve;dia pot i ha de tenir un paper principal en aquest nou escenari. El grup de treball es centrar&agrave; en consolidar una posici&oacute; i proposta de les entitats de cust&ograve;dia per a la nova PAC.&nbsp;<strong>&nbsp;Les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT)</strong>

Cada dos anys, les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT) s&oacute;n un punt de trobada i reflexi&oacute; entre xarxes i entitats involucrades en la cust&ograve;dia del territori, aix&iacute; com un f&ograve;rum obert a altres agents socials i econ&ograve;mics vinculats d&#39;una o altra forma a aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute;.Les JECdT se celebren bianualment des de l&#39;any 2004. Es tracta de la trobada de major rellev&agrave;ncia per a les entitats que treballen a l&#39;Estat espanyol amb aquesta eina de conservaci&oacute; del patrimoni natural, cultural i paisatg&iacute;stic, recollida en la legislaci&oacute; espanyola en la Llei 42 / 2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.La preparaci&oacute; i el desenvolupament de les jornades han estat un exemple de com el moviment de cust&ograve;dia del territori, oberts a les organitzacions interessades, treballa en xarxa des de les entitats de cust&ograve;dia fins al propi FRECT passant per les diferents xarxes regionals d&#39;entitats.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada &quot;Les varietats tradicionals d&#039;horta, una via per l&#039;increment de l&#039;eficiència productiva&quot;
Descripció: Les varietats locals d&rsquo;horta poden ser el motor d&#39;una diversificaci&oacute; productiva en moltes explotacions que nom&eacute;s poden competir en produccions d&#39;alt valor afegit. D&#39;altra banda, en molts casos, l&#39;efici&egrave;ncia productiva d&#39;aquestes varietats, en condicions d&#39;escassessa de recursos, pot ser comparable a algunes varietats millorades. En aquest sentit, l&#39;elecci&oacute; de varietat locals per a la producci&oacute; hort&iacute;cola pot ser una bona alternativa tant econ&ograve;mica com d&#39;efici&egrave;ncia de recursos per afrontar una major viablitat de les explotacions agr&igrave;coles.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181108_varietats%20tradicionals%20dhorta.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada10.30 h - Les varietats locals d&rsquo;horta amb millor potencial per a la producci&oacute; a escala comercial12.00 h - Pausa12.30 h - Visita de camp a una finca amb el 95% de varietats locals d&rsquo;horta13.30 h - Cloenda de la Jornada</strong></div>


Totes les pon&egrave;ncies aniran a c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig Roca, doctor en Ci&egrave;ncies Ambientals, especialitat Canvi Clim&agrave;tic i Canvi Global Ambiental.<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>

Masia Can Feliu&agrave; (veue mapa). 08415 BIGUES I RIELLS<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a&nbsp;jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274.

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>

<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar