agenda - Dimarts, 18 de Setembre

Dimarts, 18 de Setembre

agenda Calendari
Dimarts, 18 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Seu del COAMB, Barcelona
Resum: CURS - Implicació ciutadana en el medi ambient: voluntariat ambiental amb les ONG ambientals
Descripció: El voluntariat és una eina clau de participació social en el medi ambient. Amb aquesta formació volem fer entendre el seu valor així com promoure en la ciutadania la possibilitat de participar en la defensa del medi ambient, a través del voluntariat i l'acció voluntària en el marc de les organitzacions sense afany de lucre (ong) d'àmbit ambiental.En concloure el curs, coorganitzat des de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), els alumnes hauran obtingut una visió general de les possibilitats de participació en el medi ambient a través del voluntariat ambiental en les entitats ambientals a Catalunya i un coneixement actualitzat del sector.Al llarg de les dues sessions de 3,5 hores cadascuna, es caracteritzarà el fenomen del voluntariat ambiental, presentant-ne la seva definició, marc legal i forma de organització i gestió en les entitats, i es presentaran experiències d’èxit de voluntariat ambiental que es realitzen a Catalunya.<strong>PROGRAMA </strong><a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/07/Curs-Voluntariat-COAMB-XVAC-2018.pdf' target='_blank'>(consultar el programa online)</a>

<strong>Dia 1 - dimarts 18 de setembre 2018 </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>La Participaci&oacute; Ciutadana i el Voluntariat Ambiental. Marc Normatiu i Criteris de Qualitat: el Pla del Voluntariat.

Qu&egrave; entenem per voluntariat ambiental? Estrat&egrave;gies per incidir en les decisions que afecten el territori i per actuar a favor dels espais naturals. Motivacions i perfil de la persona volunt&agrave;ria.Durant aquesta sessi&oacute; entendreu el concepte de participaci&oacute;, veurem diferents nivells de participaci&oacute;, i reflexionarem sobre la relaci&oacute; entre la participaci&oacute; i l&#39;acci&oacute; volunt&agrave;ria. Tamb&eacute;, &eacute;s necessari con&egrave;ixer el marc normatiu en el qual actua el voluntariat, en el context de la Llei 25/2015 del voluntariat i del foment de l&#39;associacionisme, aix&iacute; com els drets i els deures de les persones volunt&agrave;ries i de les organitzacions que les acullen, vetllen i garanteixen el desenvolupament de la tasca en la qual col&middot;laboren. Finalment, presentarem el Pla del Voluntariat, el document formal que recull de forma acotada i expl&iacute;cita l&#39;enc&agrave;rrec que l&#39;entitat fa a persones volunt&agrave;ries. Ponents: Anna Parisi (XVAC), Gl&ograve;ria Arribas (SCEA - Consorci del Parc Natural de Collserola).</div>


<strong>Dia 2 / dimarts 25 de setembre 2018 </strong>

Experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de voluntariat ambiental a Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><strong><em>Part 1) El voluntariat ambiental a Catalunya.</em></strong>

Veurem experi&egrave;ncies que promouen i fan visibles els projectes de voluntariat ambiental, com el Portal del Voluntariat Ambiental i la Setmana de la Natura, i altres iniciatives sorgides directament del territori com el voluntariat en espais naturals protegits i els projectes de dinamitzaci&oacute; del voluntariat ambiental en alguns municipis a trav&eacute;s de les entitats locals. Ponent: Anna Parisi (XVAC).<strong><em>Part 2) Presentaci&oacute; d&rsquo;experi&egrave;ncies. </em></strong>

?<strong> Projecte Rius.</strong> El Projecte Rius involucra cada any un gran nombre de voluntaris i volunt&agrave;ries ambientals per realitzar inspeccions dels estats dels rius i rieres de Catalunya. Hi han participat m&eacute;s de 400 grups, en total m&eacute;s de 20.000 persones volunt&agrave;ries ambientals, que han analitzat un total de 242 km de riu. Ponent: Eva de Lecea, Associaci&oacute; H&agrave;bitats.

? <strong>Riet Vell.</strong> Riet Vell &eacute;s una reserva natural al Delta de l&#39;Ebre, on l&#39;entitat Seo Bird Life du a terme un projecte demostratiu d&#39;agricultura ecol&ograve;gica i conservaci&oacute; de la natura. A trav&eacute;s del programa de voluntariat ambiental, les persones que desitgin involucrar-se en aquests espais gaudeixen d&#39;una experi&egrave;ncia en la natura, i adquireixen coneixement sobre conservaci&oacute;, treball en equip i organitzaci&oacute; d&#39;activitats. Ponent: Cristina S&aacute;nchez - SeoBird Life Riet Vell.

? <strong>Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</strong>. Des de fa 10 anys,&nbsp;l&#39;associaci&oacute; impulsa propostes de conservaci&oacute; que moltes vegades no serien possibles sense el suport de persones volunt&agrave;ries, com ara el projecte &quot;Amics i amigues del Gai&agrave;, xarxa de voluntariat ambiental del curs baix del riu Gai&agrave;&quot; que pret&eacute;n crear una xarxa estable de voluntaris i volunt&agrave;ries. Ponent: Anna Arall (Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia).</div>

<div>

<strong>DESTINATARIS</strong>

El curs t&eacute; especial inter&egrave;s per a estudiants i llicenciats en disciplines relacionades amb les ci&egrave;ncies naturals i ambientals, persones vinculades amb organitzacions juvenils, entitats comunit&agrave;ries i entitats ambientals, personal t&egrave;cnic de participaci&oacute; de les administracions o qualsevol persona interessada en el medi ambient.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Seu del COAMB. (C/Muntaner, 81, 6&egrave; 1a, Barcelona)

Horari de 16 a 19:30 h<strong>Preus</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Membres del COAMB i de la XVAC a l&#39;atur 40 &euro;

2. Membres del COAMB i de la XVAC 55 &euro;

3. Altres 65 &euro;

&nbsp;</div>

<div>Per participar-hi <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/07/Curs-Voluntariat-COAMB-XVAC-2018.pdf' target='_blank'>&eacute;s necessari realitzar online l&#39;inscripci&oacute; al curs</a>.&nbsp;Pots seguir les sessions per videoconfer&egrave;ncia si no pots assistir presencialment: indica-ho en fer la inscripci&oacute;!</div>
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Tortosa
Resum: Jornada tècnica &quot;Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià: oportunitats de la custòdia municipal&quot;
Descripció: La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; del territori no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Els ens locals, com a administraci&oacute; m&eacute;s propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservaci&oacute; del patrimoni natural del vostre municipi a trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de caracter&iacute;stiques apropiades per al desenvolupament de la cust&ograve;dia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones - especialment en municipis petits - , la capacitat de gesti&oacute; integral i la disponibilitat de compet&egrave;ncies en &agrave;mbits com el medi ambient, l&rsquo;urbanisme i el paisatge.<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180918_Jornada%20custodia%20municipal_EBRE_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h138/mm/image/imgnews/2018/180918_jornada_custodia_ebre_municipal.png' style='width: 300px; height: 138px; margin: 10px;' /></a><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180918_Jornada%20custodia%20municipal_EBRE_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h - 9.15h - Recepci&oacute; assistents.09.15h - 9.30h - Obertura a c&agrave;rrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l&rsquo;Ebre.9.30h - 10.00h - Presentaci&oacute; del Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament

<em>Rub&eacute;n Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;</em>10.00h - 10.30h - Introducci&oacute; a la cust&ograve;dia del territori per conservar i dinamitzar el territori. Oportunitats i q&uuml;estions legals

<em>Sandra Carrera. Coordinadora econ&ograve;mica i de relacions institucionals de la XCT</em>10.30h - 10.45h - Experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia municipal a Roquetes, Baix Ebre

<em>Ramon Ferr&eacute;. Gepec</em>10.45h - 11.30h - L&rsquo;experi&egrave;ncia menorquina: paisatge agrari a una Reserva de la Biosfera.

<em>N&uacute;ria Llabr&eacute;s. GOB Menorca</em>11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 12.20h - Territoris singulars: ecoturisme i cust&ograve;dia

<em>Ana&iuml;s Pascual. Id&agrave;ria, Empresa d&rsquo;Inserci&oacute;</em>12.20h - 12.40h - La cust&ograve;dia com a dinamitzadora agr&agrave;ria: Can Moragues

<em>Marc Vilahur. Director de la Fundaci&oacute; Emys</em>12.45h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals</div>


<strong>Data i lloc de realitzaci&oacute;</strong>

18 de setembre del 2018.&nbsp;Consell Comarcal del Baix Ebre. Sal&oacute; de plens.&nbsp;Ctra. Barcelona, 152.&nbsp;Tortosa<strong>Inscripcions</strong>

L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a leader@leader.cat .&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar