agenda - 17 de Setembre - 23 de Setembre

17 de Setembre - 23 de Setembre

agenda Calendari
Dimarts, 18 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Seu del COAMB, Barcelona
Resum: CURS - Implicació ciutadana en el medi ambient: voluntariat ambiental amb les ONG ambientals
Descripció: El voluntariat és una eina clau de participació social en el medi ambient. Amb aquesta formació volem fer entendre el seu valor així com promoure en la ciutadania la possibilitat de participar en la defensa del medi ambient, a través del voluntariat i l'acció voluntària en el marc de les organitzacions sense afany de lucre (ong) d'àmbit ambiental.En concloure el curs, coorganitzat des de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), els alumnes hauran obtingut una visió general de les possibilitats de participació en el medi ambient a través del voluntariat ambiental en les entitats ambientals a Catalunya i un coneixement actualitzat del sector.Al llarg de les dues sessions de 3,5 hores cadascuna, es caracteritzarà el fenomen del voluntariat ambiental, presentant-ne la seva definició, marc legal i forma de organització i gestió en les entitats, i es presentaran experiències d’èxit de voluntariat ambiental que es realitzen a Catalunya.<strong>PROGRAMA </strong><a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/07/Curs-Voluntariat-COAMB-XVAC-2018.pdf' target='_blank'>(consultar el programa online)</a>

<strong>Dia 1 - dimarts 18 de setembre 2018 </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>La Participaci&oacute; Ciutadana i el Voluntariat Ambiental. Marc Normatiu i Criteris de Qualitat: el Pla del Voluntariat.

Qu&egrave; entenem per voluntariat ambiental? Estrat&egrave;gies per incidir en les decisions que afecten el territori i per actuar a favor dels espais naturals. Motivacions i perfil de la persona volunt&agrave;ria.Durant aquesta sessi&oacute; entendreu el concepte de participaci&oacute;, veurem diferents nivells de participaci&oacute;, i reflexionarem sobre la relaci&oacute; entre la participaci&oacute; i l&#39;acci&oacute; volunt&agrave;ria. Tamb&eacute;, &eacute;s necessari con&egrave;ixer el marc normatiu en el qual actua el voluntariat, en el context de la Llei 25/2015 del voluntariat i del foment de l&#39;associacionisme, aix&iacute; com els drets i els deures de les persones volunt&agrave;ries i de les organitzacions que les acullen, vetllen i garanteixen el desenvolupament de la tasca en la qual col&middot;laboren. Finalment, presentarem el Pla del Voluntariat, el document formal que recull de forma acotada i expl&iacute;cita l&#39;enc&agrave;rrec que l&#39;entitat fa a persones volunt&agrave;ries. Ponents: Anna Parisi (XVAC), Gl&ograve;ria Arribas (SCEA - Consorci del Parc Natural de Collserola).</div>


<strong>Dia 2 / dimarts 25 de setembre 2018 </strong>

Experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de voluntariat ambiental a Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><strong><em>Part 1) El voluntariat ambiental a Catalunya.</em></strong>

Veurem experi&egrave;ncies que promouen i fan visibles els projectes de voluntariat ambiental, com el Portal del Voluntariat Ambiental i la Setmana de la Natura, i altres iniciatives sorgides directament del territori com el voluntariat en espais naturals protegits i els projectes de dinamitzaci&oacute; del voluntariat ambiental en alguns municipis a trav&eacute;s de les entitats locals. Ponent: Anna Parisi (XVAC).<strong><em>Part 2) Presentaci&oacute; d&rsquo;experi&egrave;ncies. </em></strong>

?<strong> Projecte Rius.</strong> El Projecte Rius involucra cada any un gran nombre de voluntaris i volunt&agrave;ries ambientals per realitzar inspeccions dels estats dels rius i rieres de Catalunya. Hi han participat m&eacute;s de 400 grups, en total m&eacute;s de 20.000 persones volunt&agrave;ries ambientals, que han analitzat un total de 242 km de riu. Ponent: Eva de Lecea, Associaci&oacute; H&agrave;bitats.

? <strong>Riet Vell.</strong> Riet Vell &eacute;s una reserva natural al Delta de l&#39;Ebre, on l&#39;entitat Seo Bird Life du a terme un projecte demostratiu d&#39;agricultura ecol&ograve;gica i conservaci&oacute; de la natura. A trav&eacute;s del programa de voluntariat ambiental, les persones que desitgin involucrar-se en aquests espais gaudeixen d&#39;una experi&egrave;ncia en la natura, i adquireixen coneixement sobre conservaci&oacute;, treball en equip i organitzaci&oacute; d&#39;activitats. Ponent: Cristina S&aacute;nchez - SeoBird Life Riet Vell.

? <strong>Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</strong>. Des de fa 10 anys,&nbsp;l&#39;associaci&oacute; impulsa propostes de conservaci&oacute; que moltes vegades no serien possibles sense el suport de persones volunt&agrave;ries, com ara el projecte &quot;Amics i amigues del Gai&agrave;, xarxa de voluntariat ambiental del curs baix del riu Gai&agrave;&quot; que pret&eacute;n crear una xarxa estable de voluntaris i volunt&agrave;ries. Ponent: Anna Arall (Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia).</div>

<div>

<strong>DESTINATARIS</strong>

El curs t&eacute; especial inter&egrave;s per a estudiants i llicenciats en disciplines relacionades amb les ci&egrave;ncies naturals i ambientals, persones vinculades amb organitzacions juvenils, entitats comunit&agrave;ries i entitats ambientals, personal t&egrave;cnic de participaci&oacute; de les administracions o qualsevol persona interessada en el medi ambient.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Seu del COAMB. (C/Muntaner, 81, 6&egrave; 1a, Barcelona)

Horari de 16 a 19:30 h<strong>Preus</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Membres del COAMB i de la XVAC a l&#39;atur 40 &euro;

2. Membres del COAMB i de la XVAC 55 &euro;

3. Altres 65 &euro;

&nbsp;</div>

<div>Per participar-hi <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/07/Curs-Voluntariat-COAMB-XVAC-2018.pdf' target='_blank'>&eacute;s necessari realitzar online l&#39;inscripci&oacute; al curs</a>.&nbsp;Pots seguir les sessions per videoconfer&egrave;ncia si no pots assistir presencialment: indica-ho en fer la inscripci&oacute;!</div>
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Tortosa
Resum: Jornada tècnica &quot;Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià: oportunitats de la custòdia municipal&quot;
Descripció: La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; del territori no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Els ens locals, com a administraci&oacute; m&eacute;s propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservaci&oacute; del patrimoni natural del vostre municipi a trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de caracter&iacute;stiques apropiades per al desenvolupament de la cust&ograve;dia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones - especialment en municipis petits - , la capacitat de gesti&oacute; integral i la disponibilitat de compet&egrave;ncies en &agrave;mbits com el medi ambient, l&rsquo;urbanisme i el paisatge.<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180918_Jornada%20custodia%20municipal_EBRE_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h138/mm/image/imgnews/2018/180918_jornada_custodia_ebre_municipal.png' style='width: 300px; height: 138px; margin: 10px;' /></a><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180918_Jornada%20custodia%20municipal_EBRE_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h - 9.15h - Recepci&oacute; assistents.09.15h - 9.30h - Obertura a c&agrave;rrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l&rsquo;Ebre.9.30h - 10.00h - Presentaci&oacute; del Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament

<em>Rub&eacute;n Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;</em>10.00h - 10.30h - Introducci&oacute; a la cust&ograve;dia del territori per conservar i dinamitzar el territori. Oportunitats i q&uuml;estions legals

<em>Sandra Carrera. Coordinadora econ&ograve;mica i de relacions institucionals de la XCT</em>10.30h - 10.45h - Experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia municipal a Roquetes, Baix Ebre

<em>Ramon Ferr&eacute;. Gepec</em>10.45h - 11.30h - L&rsquo;experi&egrave;ncia menorquina: paisatge agrari a una Reserva de la Biosfera.

<em>N&uacute;ria Llabr&eacute;s. GOB Menorca</em>11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 12.20h - Territoris singulars: ecoturisme i cust&ograve;dia

<em>Ana&iuml;s Pascual. Id&agrave;ria, Empresa d&rsquo;Inserci&oacute;</em>12.20h - 12.40h - La cust&ograve;dia com a dinamitzadora agr&agrave;ria: Can Moragues

<em>Marc Vilahur. Director de la Fundaci&oacute; Emys</em>12.45h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals</div>


<strong>Data i lloc de realitzaci&oacute;</strong>

18 de setembre del 2018.&nbsp;Consell Comarcal del Baix Ebre. Sal&oacute; de plens.&nbsp;Ctra. Barcelona, 152.&nbsp;Tortosa<strong>Inscripcions</strong>

L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a leader@leader.cat .&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.&nbsp;
Dijous, 20 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: La Vall de Bianya, Garrotxa
Resum: Formació en Guiatge en Boscos Terapèutics. Certificació en Guia de Bosc Terapèutic Sèlvans
Descripció: Aquesta proposta formativa sorgeix en el marc del projecte S&egrave;lvans, una associaci&oacute; que t&eacute; per objectiu la conservaci&oacute; del patrimoni forestal m&eacute;s singular, aix&iacute; com la valoritzaci&oacute; dels serveis ecosist&egrave;mics dels boscos m&eacute;s madurs, la constataci&oacute; cient&iacute;fica dels beneficis que aporten a la salut i les persones i la divulgaci&oacute; dels seus valors ecol&ograve;gics, etnol&ograve;gics i socials.S&egrave;lvans proposa un curs formatiu d&rsquo;especialitzaci&oacute; universit&agrave;ria que capacita els alumnes en una metodologia concreta basada en el model japon&egrave;s de banys de bosc (Shinrin-yoku) i altres models anglosaxons existents, aix&iacute; com en l&rsquo;experi&egrave;ncia complement&agrave;ria d&rsquo;experts en el territori. Aquest curs d&rsquo;especialitzaci&oacute;, dividit en dues assignatures, mostra tant els beneficis i les caracter&iacute;stiques dels boscos madurs singulars i la seva influ&egrave;ncia en la nostra salut, com les eines interpretatives i de guiatge per conduir un grup segons la metodologia del bany de bosc. Aquesta metodologia s&#39;aplica en itineraris forestals amb funcionalitat terap&egrave;utica.La formaci&oacute; inclou una part te&ograve;rica i tamb&eacute; una part pr&agrave;ctica i vivencial.<strong>Sortides professionals</strong>

La principal sortida professional &eacute;s la de guia terap&egrave;utic S&egrave;lvans. El t&iacute;tol capacita els estudiants per esdevenir guies de grups de persones segons la metodologia de guiatge S&egrave;lvans. El curs proporciona les eines i t&egrave;cniques per conduir els usuaris a trav&eacute;s d&#39;un bany de bosc.

Aquesta titulaci&oacute; permetr&agrave; poder realitzar guiatges segons la metodologia.Data d&#39;inici: 20/09/2018

Data darrera sessi&oacute; presencial: 07/10/2018

Data de finalitzaci&oacute;: 07/10/20188 ECTS / 56 hores presencialsLes dates de realitzaci&oacute; del curs seran les seg&uuml;ents: del 20 al 23 de setembre i del 4 al 7 d&#39;octubre de 2018

Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;Mas El Guitart, Hostalnou de Bianya, municipi de La Vall de Bianya, La Garrotxa (Girona).

Preu: 820 &euro;

&nbsp;
Divendres, 21 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: MónNatura Delta.
Resum: Delta Birding Festival
Descripció: Com cada any, al Delta de l&rsquo;Ebre, un dels espais naturals m&eacute;s importants de la Mediterr&agrave;nia Occidental, el&nbsp;Delta Birding Festival&nbsp;ofereix un programa d&rsquo;activitats ampli i atractiu amb confer&egrave;ncies, cursos, tallers, concursos, etc&hellip; acompanyat d&rsquo;una gran fira de productes i serveis per als ornit&ograve;legs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.El 2018 ser&agrave; la cinquena edici&oacute; de l&rsquo;&uacute;nic festival ornitol&ograve;gic que es celebra a Catalunya. A m&eacute;s, continua essent l&rsquo;&uacute;nic festival a l&rsquo;estat espanyol que destina el benefici econ&ograve;mic de les entrades a projectes relacionats amb l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i la natura i el que m&eacute;s visitants estrangers rep. En aquesta edici&oacute; destinarem aquesta aportaci&oacute; econ&ograve;mica a l&rsquo;estudi de les rutes migrat&ograve;ries de la t&oacute;rtora comuna o europea.El Delta Birding Festival es celebra a&nbsp;M&oacute;nNatura Delta, un conjunt d&rsquo;instal&middot;lacions de la FCLP situades a&nbsp;l&rsquo;hemidelta sud del Delta de l&rsquo;Ebre, en un paisatge d&rsquo;arrossars i llacunes molt caracter&iacute;stic i de gran riquesa en una de les zones humides m&eacute;s importants de l&rsquo;Europa occidental. Terra i aigua s&rsquo;uneixen i creen un escenari propici per a la concentraci&oacute; d&rsquo;una fauna &uacute;nica i variada, sobretot d&rsquo;aus aqu&agrave;tiques.Us recomanem que <a href='http://www.deltabirdingfestival.com/programa-dactivitats-2018/' target='_blank'>consulteu el programa provisional </a>per a m&eacute;s informaci&oacute;, on veureu les activitats, confer&egrave;ncies i expositors que hi seran presents.<strong>Qui ho organitza?</strong>

ORYX, la botiga de l&rsquo;amant de la natura, &eacute;s la impulsora del Delta Birding Festival que organitza conjuntament amb&nbsp;l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia (ICO)&nbsp;i&nbsp;la Fundaci&oacute; Catalunya &ndash; la Pedrera (FCLP), entitats de reconegut prestigi dedicades a l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i dels espais naturals.
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Temple Romà de Vic
Resum: 5è cicle sobre patrimoni natural. El nostre paisatge: passat, present i futur
Descripció: <strong>Divendres 21 de setembre, a les 19:30h</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Debat &quot;Natura i Paisatge&quot;, moderat per Ferran Sayol i la intervenci&oacute; de:&nbsp;

<em>Pepa Moran - Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya (UPC)

Joan Pino - Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals (CREAF)</em></div>


<strong>Dijous 27 de setembre, 19:30h</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Debat &quot;Societat i Paisatge&quot;, moderat per N&uacute;ria Prat i amb la intervenci&oacute; de.&nbsp;

<em>Francesc Roma - Patronat d&#39;Estudis Osonencs

Laura Megias - Associaci&oacute; d&#39;Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)</em></div>


Lloc: Temple Rom&agrave; de Vic. C/ Pare Xifr&eacute;, 2. 08500 Vic

Organitza: Patronat d&#39;estudis Osonencs.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2018/180921_cicle_natura_paisatge.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada.</a>&nbsp;

<div><a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180921_cicle_natura_paisatge.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h355/mm/image/imgnews/2018/180921_cile%20natura%20i%20paisatges.png' style='width: 250px; height: 355px; margin: 10px; float: left;' /></a></div>

<div>&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar