agenda - Desembre de 2017

Desembre de 2017

agenda Calendari
Dilluns, 11 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Resum: Jornada IRBio "Noves estratègies en la gestió i conservació de la biodiversitat en el context del canvi global"
Descripció: El patrimoni natural i la biodiversitat són un actiu insubstituïble, i un valor en si mateix, del qual depenen el benestar i el progrés de la societat. Per això, el coneixement del seu estat de conservació és absolutament necessari per avançar en el disseny d’estratègies adequades de gestió de la biodiversitat en un context de canvi global.La recent aprovació de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya ha motivat dedicar la jor-nada anual de l’IRBio a la conservació i la gestió de la biodiversitat. D’una banda, perquè aquesta Estratègia té la finalitat de conservar la natura des d’una perspectiva {mplia, que aplega no només els elements vius de la Ter-ra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics. I de l’altra, per la ferma voluntat de l’Institut de Recerca de la Bio-diversitat de donar assistència tècnica a les administracions públiques i a institucions i empreses privades en l’{mbit de la gestió i conservació de la biodiversitat i el medi natural.L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre la conservació del patrimoni na-tural, i sobre com fer front a la pèrdua de biodiversitat associada al canvi glo-bal, on l’activitat humana juga un paper fonamental. Els criteris de conserva-ció i de gestió d’espècies, h{bitats i ecosistemes, la restauració ecològica, l’efectivitat de les accions en relació a la seva intensitat i durada, l’escala es-pacial i temporal dels organismes i dels processos que es pretén conservar i gestionar i el paper de la matriu són, entre altres, alguns dels aspectes més rellevants que es pretén discutir durant la jornada. La primera part de la Jor-nada pretén contextualitzar la problem{tica de la conservació i la gestió de la biodiversitat de la m{ d’investigadors de prestigi, i mostrar les activitats de diversos grups de recerca de l’IRBio que treballen en sistemes terrestres i marins sotmesos a un fort impacte hum{. La segona part permetr{ conèixer les prioritats de l’acció de la Generalitat de Catalunya per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat, i debatre amb investigadors i tècnics so-bre els instruments necessaris per harmonitzar l’activitat humana i la conser-vació de la natura a Catalunya.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu <a href='http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/jornades/diptic_4rt_jornada_irbio_def.pdf' target='_blank'>el Programa de la Jornada</a>
Dijous, 14 de Desembre
Hora: 16:45 - 17:45
Lloc: Tordera
Resum: Jornada &quot;Usos recreatius en el Montnegre i el Corredor: activitats i propietat privada
Descripció: El bosc t&eacute; un important &uacute;s social i recreatiu. Curses, caminades, circuits de BTT i d&rsquo;altres activitats han agafat una important embranzida aquests &uacute;ltims anys, molt sovint passant per propietats privades. En el present seminari es presentar&agrave; el Codi de Bones Pr&agrave;ctiques sobre curses i marxes per muntanya recentment publicat. A m&eacute;s, tamb&eacute; es tractaran alguns temes com : la compatibilitzaci&oacute; d&rsquo;aquests usos recreatius amb els interessos de la propietat, l&rsquo;intercanvi d&rsquo;informaci&oacute; entre entitats organitzadores i la propietat o b&eacute; la informaci&oacute; sobre la responsabilitat civil d&rsquo;aquestes activitats.El seminari est&agrave; dirigit tant a propietaris forestals com a entitats organitzadores d&rsquo;activitats recreatives i t&egrave;cnics municipals.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://drive.google.com/file/d/1yjh2mq5VA7csLmrk3oQifzqvpvzsA30P/view' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 15 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;Aigua. Trinitat Nova. Barcelona
Resum: 15è Fòrum d&#039;Educacio Ambiental
Descripció: L&rsquo;educaci&oacute; ambiental esdev&eacute; recurs i estrat&egrave;gia per assumir el repte de participar en la construcci&oacute; col&middot;lectiva, per organitzar les nostres relacions socials i les relacions amb la resta de la biosfera, fent una vida digna, justa i equitativa &eacute;s a dir sostenible.En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que propugna les Nacions Unides i amb la voluntat de millorar i capacitar per l&rsquo;activisme, cerquem indicadors per a mesurar els progressos, recollir informaci&oacute; de dades de refer&egrave;ncia, per informar, millorar i facilitar la mesura dels aven&ccedil;os realitzats. &Eacute;s en aquest context on l&rsquo;SCEA promou el F&ograve;rum d&rsquo;EA.Cat, que des de fa disset anys porta a terme aquestes trobades, amb la&nbsp;finalitat de promoure l&rsquo;educaci&oacute; per a la sostenibilitat. El F&ograve;rum d&rsquo;EA.Cat &eacute;s l&rsquo;espai on els diferents agents implicats es generen presentacions de projectes i programes, alhora que debats conceptuals, metodol&ograve;gics i professionals, establint tamb&eacute; nous espais de col&middot;laboraci&oacute; i participaci&oacute; per copsar i millorar l&rsquo;estat de l&rsquo;educaci&oacute; ambiental a Catalunya.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;: </strong>Casa de l&#39;aigua. Trinitat Nova.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://drive.google.com/open?id=0B7RaEXfzNx5DdWUxMnVxbGpLMWs' target='_blank'>consulteu el&nbsp;programa</a>, reserveu la data i <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLkbDIyY2eCrlT09-_EaBoLZnOqHUlFH3isrl77uxM3PfSKQ/viewform' target='_blank'>feu la vostra&nbsp;inscripci&oacute;</a>.

&nbsp;
Dimarts, 19 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Resum: Jornada &quot;LIFE. Cròniques viscudes d&#039;experiències de conservació de la biodiversitat&quot;
Descripció: No hi ha cap mena de dubte que el m&oacute;n de la conservaci&oacute; de la biodiversitat compta amb un abans i un despr&eacute;s de la implementaci&oacute; dels projectes LIFE. S&rsquo;han

erigit com a instruments de refer&egrave;ncia rigorosos, tant pel que respecte a les propostes de maneig d&rsquo;esp&egrave;cies i espais naturals com pel que fa a la seva

recuperaci&oacute; i salvaguarda.La pretensi&oacute; de la jornada no va m&eacute;s enll&agrave; de la presentaci&oacute; de les diferents iniciatives en el marc d&rsquo;un f&ograve;rum plural i obert al di&agrave;leg que brindi l&rsquo;espai per contrastar encerts, reflexions i propostes al voltant de l&rsquo;experi&egrave;ncia adquirida al llarg de tots aquests anys d&rsquo;implementaci&oacute;. Per trobar l&rsquo;encaix d&rsquo;una bona mostra dels

diferents projectes hem procurat basar-nos en la selecci&oacute; de LIFEs representatius dels diferents &agrave;mbits de la gesti&oacute; de la conservaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/04_actualitat/detall_noticia/agenda/2017/LIFE_biodiversitat.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.<strong>Inscripcions</strong>

Escola Agr&agrave;ria Forestal

Persona de contacte: Francesc C&ograve;rdoba. Correu-e:&nbsp;fcordoba@gencat.catServei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Escola Agr&agrave;ria Forestal - Casa Xifra

17430 Santa Coloma de Farners

Gràcies a PHP iCalendar