agenda - 13 de Novembre - 19 de Novembre

13 de Novembre - 19 de Novembre

agenda Calendari
Dimecres, 15 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: El Vendrell
Resum: Sortida tècnica per visitar l'espai de les Madrigueres del Vendrell
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w236-h103/mm/image/logos/logo%20GTCM_web.jpg' style='width: 236px; height: 103px; margin: 10px; float: right;' />Les Madrigueres del Vendrell ocupen unes 25 ha, compreses entre la riera de la Bisbal, la via del ferrocarril, el cam&iacute; del Roman&iacute; i la platja. Constitueixen el darrer paratge lliure d&rsquo;urbanitzacions arran de mar a la comarca del Baix Pened&egrave;s, i de fet &eacute;s un dels darrers llocs del litoral catal&agrave; on encara es poden trobar, oliveres i garrofers.La llera no porta aigua en superf&iacute;cie, habitualment, i &uacute;nicament s&rsquo;inunda per sobreeiximent del nivell fre&agrave;tic en &egrave;poques de pluja. Entre els h&agrave;bitats d&rsquo;inter&egrave;s comunitari s&rsquo;hi ha citat els seg&uuml;ents:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>2120 - Dunes movents del cord&oacute; litoral, amb borr&oacute; (<em>Ammophila arenaria</em>)

2230 - Dunes amb pradells dels Malcolmietalia.

92D0 - Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (<em>Nerio-Tamaricetea</em>)</div>


Aquest espai actualment est&agrave; en cust&ograve;dia amb el GEVEN, el Grup Ecologista del Vendrell i Baix Pened&egrave;s.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/171115_sortida_GTCM_Madrigueres.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10h - Trobada a la Platja de les Madrigueres</strong> i visita guiada de l&rsquo;espai. Aprofitarem per a con&egrave;ixer

els projectes que s&rsquo;hi han dut a terme i s&rsquo;hi duran mentre visitem l&rsquo;espai i els diferents punts

d&rsquo;inter&egrave;s.</div>

<div style='margin-left: 80px;'>Punt de trobada: Carrer Tamariu (Sant Salvador, El Vendrell) <a href='https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk' target='_blank'>https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk</a></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>12h - Fi de la visita</strong></div>


<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).Organitza la sortida t&egrave;cnica el <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral </a>de la XCT.

&nbsp;
Dijous, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Tortosa
Resum: Jornada tècnica sobre sistemes fluvials temporals a Catalunya
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h167/mm/image/imgnews/2017/171116_jornada_custodia_fluvial.png' style='width: 250px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' />L&#39;estudi dels sistemes fluvials temporals ha guanyat molta import&agrave;ncia en els &uacute;ltims anys. Aquests sistemes hist&ograve;ricament menystinguts tenen un paper cabdal dintre de la continu&iuml;tat fluvial, especialment, per ser fonts de sediments i nutrients, corredors i connectors ecol&ograve;gics de diferents h&agrave;bitats i esp&egrave;cies, juntament amb que s&oacute;n sistemes naturals altament din&agrave;mics que sustenten importants funcions i processos ecosist&egrave;mics.No obstant aix&ograve;, l&#39;experi&egrave;ncia en aquest camp &eacute;s relativament nova, juntament amb que a nivell europeu la directiva marc de l&#39;aigua no ha estat prou efectiva per establir una&nbsp; estrat&egrave;gia coherent de conservaci&oacute; per a aquests sistemes naturals. Principalment perqu&egrave; existeixen metodologies i indicadors que no s&oacute;n extrapolables a aquest tipus de

components fluvials perqu&egrave; presenten components h&iacute;drics complexos.En el context actual i davant les perspectives futures que s&rsquo;auguren degut al canvi clim&agrave;tic, encara cobra m&eacute;s import&agrave;ncia el coneixement profund del funcionament d&rsquo;aquests sistemes, per a poder definir noves estrat&egrave;gies per a la seva gesti&oacute; i conservaci&oacute;.En la present jornada es pret&eacute;n mostrar diferents treballs i estudis que van en aquesta l&iacute;nia, i que poden servir com una orientaci&oacute; per a gestors i t&egrave;cnics que treballem en aquest &agrave;mbit tant complex.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171116_jornada_custodia_fluvial.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09:30 - 10:0 - Presentaci&oacute; de la Jornada. Dr Azael Fabregat (Director del Campus Terres de l&#39;Ebre de la URV). Pere Josep Jim&eacute;nez (Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la XCT)10:00 - 10:40 - <strong>Rius temporals: naturals o degut a l&#39;acci&oacute; humana? L&#39;avaluaci&oacute; del r&egrave;gim hidrol&ograve;gic com a pas previ a l&#39;avaluaci&oacute; de l&#39;estat ecol&ograve;gic</strong>. N&uacute;ria Cid - &nbsp;Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ci&egrave;ncies Ambientals, Universitat de Barcelona.10:40 - 11:20 - <strong>Temporalitat dels rius de les conques internes de Catalunya. Classificaci&oacute;, alteraci&oacute;&nbsp; hidrol&ograve;gica i metodologia per avaluar-los. </strong>Carolina Sol&agrave; - Departament de control i qualitat de l&#39;aigua (Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua). Clara Sierra - M&agrave;ster en Ci&egrave;ncia i Gesti&oacute; Integrada de l&#39;Aigua.11:20 - 11:50 - Pausa - Caf&egrave;11:50 - 12:30 - <strong>Consideracions sobre la vegetaci&oacute; en cursos d&#39;aigua temporals o ef&iacute;mers. Elements per a l&#39;assist&egrave;ncia als gestors.</strong> C&egrave;sar Guti&eacute;rrez - Consultor ambiental.12:30 - 13:10 - <strong>Gesti&oacute; de sistemes fluvials temporals com a ecosistemes &uacute;nics enlloc de com a ecosistemes de segona classe.</strong> Vicen&ccedil; Acu&ntilde;a - Investigador de l&#39;ICRA (Institut Catal&agrave; de Recerca de l&#39;Aigua)13.10 - 13:40 - <strong>Regulaci&oacute; dels usos p&uacute;blics en espais fluvials. Consideracions i problem&agrave;tiques</strong>. Marc Vilahur - President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.13:40 - 14:00 -<strong> Cloenda de la jornada.</strong> Marc Vilahur - President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Oriol Arola - Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial.</div>


<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>: Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l&#39;Ebre (Aula A103). Av. Remolins, 13 -15. Tortosa<strong>M&Eacute;S INFORMACI&Oacute; I INSCRIPCIONS: </strong>contactar amb Oriol Arola del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la XCT: fluvial@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 680 489 492.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar