agenda - Divendres, 27 de Octubre

Divendres, 27 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 27 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Girona
Resum: Formació en Guiatge en Boscos Terapèutics
Descripció: Aquesta proposta formativa sorgeix en el marc del projecte Sèlvans, una associació que té per objectiu la conservació del patrimoni forestal més singular, així com la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos més madurs, la constatació científica dels beneficis que aporten a la salut i les persones i la divulgació dels seus valors ecològics, etnològics i socials.Sèlvans proposa un curs formatiu d’especialització universitària que capacita els alumnes en una metodologia concreta basada en el model japonès de banys de bosc (Shinrin-yoku) i altres models anglosaxons existents, així com en l’experiència complementària d’experts en el territori. Aquest curs d’especialització, dividit en dues assignatures, mostra tant els beneficis i les característiques dels boscos madurs singulars i la seva influència en la nostra salut, com les eines interpretatives i de guiatge per conduir un grup segons la metodologia del bany de bosc. Aquesta metodologia s'aplica en itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica.La formació inclou una part teòrica i també una part pràctica i vivencial.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h335/mm/image/imgnews/2017/171027_curs_selvans.jpg' style='width: 200px; height: 335px; margin: 10px; float: right;' /><strong>Objectius</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>&ndash; Proporcionar als participants les eines i els coneixements b&agrave;sics per tal d&rsquo;entendre la import&agrave;ncia dels boscos en la salut i aprendre la metodologia dels banys de bosc com a eina de treball i com a nou servei de salut i benestar per a la societat.

&ndash; Proporcionar als participants les eines i els coneixements b&agrave;sics per tal d&rsquo;entendre la import&agrave;ncia dels boscos en la salut

&ndash; Con&egrave;ixer la relaci&oacute; entre els boscos i l&rsquo;&eacute;sser hum&agrave;. Els intangibles del bosc i el nou paradigma existent entre l&#39;&eacute;sser hum&agrave; i la natura.

&ndash; Con&egrave;ixer la complexitat del bosc des de diversos punts de vista (aerobiologia, hidrologia, ecologia...).

&ndash; Con&egrave;ixer la relaci&oacute; entre els boscos i la salut a trav&eacute;s de la recerca cient&iacute;fica existent. Beneficis fisiol&ograve;gics i psicol&ograve;gics.

&ndash; Con&egrave;ixer els elements m&iacute;nims d&rsquo;un itinerari forestal terap&egrave;utic (&uacute;s p&uacute;blic, composici&oacute; dels itineraris, disseny dels itineraris, gesti&oacute; de conflictes en el grup...).

&ndash; Analitzar els boscos terap&egrave;utics existents.

&ndash; Aprendre la metodologia dels banys de bosc S&egrave;lvans. T&egrave;cniques i recursos.

&ndash; Experimentaci&oacute; del bany de bosc.</div>


<strong>Sortides professionals</strong>

La principal sortida professional &eacute;s la de guia terap&egrave;utic S&egrave;lvans. El t&iacute;tol capacita els estudiants per esdevenir guies de grups de persones segons la metodologia de guiatge S&egrave;lvans. El curs proporciona les eines i t&egrave;cniques per conduir els usuaris a trav&eacute;s d&#39;un bany de bosc.

Aquesta titulaci&oacute; permetr&agrave; poder realitzar guiatges segons la metodologia.Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.fundacioudg.org/ca/formacio-en-guiatge-en-boscos-terapeutics-certificacio-en-guia-de-bosc-terapeutic-selvans.html' target='_blank'> consulteu la web del curs</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar