agenda - 20 de Febrer - 26 de Febrer

20 de Febrer - 26 de Febrer

agenda Calendari
Dilluns, 20 de Febrer
Hora: 15:00 - 16:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada "Conservar el Coneixement Agroecològic Tradicional (CAeTC)"
Descripció: El coneixement agroecològic tradicional (CAeT) es refereix a coneixements i pràctiques relatives a la gestió sostenible de l’agrobiodiversitat i dels agroecosistemes i transmesos de generació en generació. Exemples de CAeT són els coneixements sobre les varietats tradicionals millor adaptades al context local, les pràctiques de gestió dels sòls o de transformació dels aliments que tracten d’aprofitar les dinàmiques pròpies del medi natural.Degut a causes diverses com ara la industrialització de l’agricultura i els canvis demogràfics i socioeconòmics que pateix el món rural, els CAeT s’estan perdent ràpidament.Aquest seminari servirà per a avaluar de forma conjunta l’estat de conservació de aquest coneixement a la comarca d’Osona i per presentar una eina innovadora que  permetrà als custodis del CAeT (agricultors, xarxes de patrimoni etc.) compartir i preservar aquest ben immaterial tan important.<strong>PROGRAMA</strong>

15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

15.15 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Marta Rivera Ferre, directora de la C&agrave;tedra d&rsquo;Agroecologia&nbsp;de la UVic &ndash; UCentral de Catalunya.</em></div>
15.30 h Els valors del CAeT

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Victoria Reyes Garc&iacute;a, investigadora ICREA.</em></div>
16.00 h P&egrave;rdua i conservaci&oacute; del CAeT a Osona

<div style='margin-left: 40px;'><em>Espai de diagn&ograve;stic participatiu. Din&agrave;mica DRAFPO.</em></div>
17.30 h Pausa

18.00 h El projecte CONECT-e per a la conservaci&oacute; de CAeT
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Petra Benyei Peco, investigadora ICTA-UAB.</em></div>
19.00 h Cloenda de la JornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170220_jornada_agroecologia.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimecres, 22 de Febrer
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Santa Perpètua de Mogoda
Resum: Els instruments d&#039;ordenació forestal (IOF) i el seu encaix en la custòdia forestals - taller participatiu
Descripció: Con&egrave;ixer de primera m&agrave; els instruments d&rsquo;ordenaci&oacute; forestal (IOF) capacita les entitats per poder incentivar i assessorar els propietaris forestals a elaborar i aplicar aquests plans de gesti&oacute;, ordenaci&oacute; i conservaci&oacute; de les seves finques. A m&eacute;s, la redacci&oacute; i tinen&ccedil;a d&rsquo;un PTGMF aporta diversos beneficis fiscals a la propietat que l&rsquo;entitat ha de con&egrave;ixer com a argument per incentivar els propietaris forestals.Els PTGMF s&oacute;n instruments amb una validesa d&rsquo;entre 15 i 30 anys, pel qu&egrave; poden aportar un marc legal de llarga durada als acords de cust&ograve;dia forestal. El seu contingut &eacute;s ampli i inclou no nom&eacute;s objectius silv&iacute;coles, sin&oacute; tamb&eacute; de conservaci&oacute;. Aix&ograve; els fa un instrument idoni per ser utilitzat com a pla de gesti&oacute; de l&#39;acord de cust&ograve;dia d&#39;&agrave;mbit forestal. Per a la seva elaboraci&oacute; el Centre de la Propietat Forestal disposa d&rsquo;una eina inform&agrave;tica.L&#39;objectiu del taller &eacute;s debatre entorn la utilitat i l&rsquo;encaix dels IOF en la cust&ograve;dia forestal. Per aix&ograve;, es volen donar a con&egrave;ixer les oportunitats d&#39;aplicaci&oacute; dels PTGMF a la cust&ograve;dia, valorar les possibilitats pr&agrave;ctiques, el seu encaix i la seva utilitzaci&oacute; com a plans de gesti&oacute; dels acords. Per &uacute;ltim es vol posar sobre la taula possibilitats de millora per adaptar-los a les necessitats de la cust&ograve;dia forestal.Trobareu el <a href='/mm/file/Grups%20de%20treball/Programa-taller-IOF-22_febrer.pdf' target='_blank'>programa del taller aqu&iacute;</a>

Gràcies a PHP iCalendar