agenda - Febrer de 2017

Febrer de 2017

agenda Calendari
Dimecres, 1 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: International Congress on Prescribed Fires
Descripció: Barcelona 1, 2 & 3 February 2017.  Organized by Pau Costa Foundation<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w554-h175/mm/image/imgnews/2016/170201_pau_costa_congress.png' style='width: 554px; height: 175px; margin: 10px;' />Fire is used as a tool for management of rural and forest lands in many regions of the world. The application of fire as a management tool aimed to change the publicity caused by the media, and return the ecological role of fire to the ecosystems. Fire has an important role in the functioning of many ecosystems, and many species and habitats depend on the fire occurrence. However, high severity fires produce negative impacts in the ecosystems and society and are these that should be avoided. Gradually, prescribed fire for different management objectives have been introduced, extended. However, it is still in an early stage, and in some regions and countries is not well viewed and their use is still with a very negative image and even prohibited. One of the controversial aspects is the impact that these fires can cause to the environment. The aim of this conference is to identify the opportunities and constraints of use fire as a land management tool, from an environmental, social and economic perspectives and share the most novel research and technical expertise carried out in different scenarios around the world.<strong>ABSTRACTS</strong> - Remember to submit your abstract for the International Congress on Prescribed Fire before the 15th September:&nbsp;

<a href='http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/abstracts-submission/' target='_blank'>http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/abstracts-submission/</a><strong>REGISTRATION</strong> - Resgitration is now&nbsp;open, find more detailed information about fees in the next link:&nbsp;<a href='http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/registration/' target='_blank'>http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/registration/</a><strong>EVENT INFO</strong> - Futher detailed information will be updated in the conference website during next weeks:&nbsp;<a href='http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/' target='_blank'>http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/</a><strong>TOPICS TO BE DISCUSSED</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- What do we know today?

- Effects of prescribed fire on ecosystems

- Prescribed fires as a tool for forest management

- Social perceptions of prescribed fire

- State-of-the-art practices in different regions

- Evolution of prescribed burning techniques

&nbsp;</div>
Divendres, 3 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Girona i Santuari El Miracle (Solsonès)
Resum: Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració
Descripció: A tot Europa augmenta l&rsquo;inter&egrave;s pels significats i valors espirituals de la natura, tant d&rsquo;una manera general com per llocs determinats i paisatges especials. A Catalunya tamb&eacute; creix el nombre de persones que se senten atretes per indrets naturals o paisatges particulars en connexi&oacute; amb aquests valors, ja sigui al marge o des de qualsevol de les confessions religioses que hi ha vives al pa&iacute;s. Com altres recursos fr&agrave;gils, no n&rsquo;hi ha prou d&rsquo;identificar-los, tamb&eacute; cal comunicar-los i gestionar-los adequadament. Aquesta ser&agrave; la segona edici&oacute; del primer curs universitari que s&rsquo;ofereix a Catalunya i que t&eacute; com a prop&ograve;sit abordar aquest tema. Es proposa fer-ho d&rsquo;una manera rigorosa i inclusiva, des d&rsquo;un punt de vista te&ograve;ric i aplicat alhora, orientat a la formaci&oacute; de persones motivades i professionals qualificats. El curs de postgrau oferir&agrave; un espai de reflexi&oacute;, formaci&oacute; i difusi&oacute; sobre les raons &uacute;ltimes del nostre comprom&iacute;s a favor de la natura, i de les seves implicacions en l&rsquo;&egrave;tica personal i col&middot;lectiva, en la l&iacute;nia de l&rsquo;anomenada ecologia pregona, per poder-les integrar en el funcionament quotidi&agrave; de les persones o les organitzacions i entitats interessades, siguin p&uacute;bliques, privades o del tercer sector.<strong>Del 3 de febrer al 14 de juliol de 2017</strong>

Cal assistir a un m&iacute;nim del 80% de les hores lectives del curs i aprovar el treball final de postgrau.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2016/170203_postgrau_espiritualitat.pdf' target='_blank'>programa del Postgrau</a>

&nbsp;
Dimecres, 8 de Febrer
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió Formativa: &quot;La gestió del voluntariat ambiental a la teva entitat&quot;
Descripció: El proper&nbsp;8 de&nbsp;febrer de 2017,&nbsp;es realitzar&agrave; una sessi&oacute; formativa a l&#39;Institut d&#39;Estudis Catalans (Barcelona) per donar a con&egrave;ixer les novetats de la nova Llei del Voluntariat (Llei 25/2015 de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l&#39;associacionisme) i la import&agrave;ncia d&#39;una bona gesti&oacute; del voluntariat a les entitats ambientals.La jornada anir&agrave; a c&agrave;rrec de la Gl&ograve;ria Arribas, t&egrave;cnica d&#39;&uacute;s p&uacute;blic, divulgaci&oacute; i educaci&oacute; ambiental Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, on es far&agrave; &egrave;mfasi en la import&agrave;ncia de la gesti&oacute; del voluntariat ambiental a les vostres entitats. A m&eacute;s, aprofundirem en la nova llei del voluntariat i el foment de l&#39;associacionisme, que regula aquesta activitat a Catalunya, i orientarem les entitats en l&#39;elaboraci&oacute; d&#39;un pla de voluntariat i dels elements que ha de tenir un projecte de voluntariat.La sessi&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscripci&oacute; pr&egrave;via enviant un correu a oficinavoluntariat@xvac.catPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://voluntariatambiental.cat/images/Recursos/Sessio%20formativa%20llei%20voluntariat.pdf' target='_blank'>descarregue-vos el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 9 de Febrer
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Barcelona
Resum: Projecte SISEBIO - Presentació del Programa Global de Seguiment de la Biodiversitat
Descripció: El projecte SISEBIO est&agrave; basat en el seguiment dels canvis, a llarg termini, de la composici&oacute; i estructura de les comunitats d&rsquo;esp&egrave;cies i dels h&agrave;bitats, tant en el medi terrestre com en el mar&iacute; i en les aig&uuml;es continentals. D&rsquo;aquesta manera, facilitar&agrave; l&rsquo;an&agrave;lisi del funcionament dels ecosistemes i la seva relaci&oacute; amb els factors de canvi.El SISEBIO ha d&rsquo;esdevenir una eina de coneixement per a tota la societat i per a l&rsquo;administraci&oacute; en particular. Una millora en la gesti&oacute; i l&rsquo;&uacute;s sostenible del medi natural.<strong>Destinataris</strong>

&bull; T&egrave;cnics i responsables de medi ambient d&rsquo;administracions implicades en l&rsquo;avaluaci&oacute; i gesti&oacute; de la biodiversitat.

&bull; Investigadors de centres de recerca i institucions que desenvolupen projectes de seguiment de la biodiversitat.

&bull; Interessats en la gesti&oacute; del medi natural. Objectius de la presentaci&oacute;

&bull; Donar a con&egrave;ixer el projecte com a eina de millora en el context de canvi global.

&bull; Promoure la participaci&oacute; i la col&middot;laboraci&oacute; de les institucions implicades en el marc del SISEBIO.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>11.00h Benvinguda i presentaci&oacute; de la jornada. Ferran Miralles, Director General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat.11.15h Antecedents. El seguiment de la biodiversitat a Catalunya, una mirada de conjunt. Pau Sainz de la Maza, t&egrave;cnic del Servei de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Entorn Natural. 11.30h El Programa de Seguiment Global de la Biodiversitat SISEBIO. Llu&iacute;s Comas, investigador del CREAF. Javier Retana, director del CREAF.12.00h Torn obert de paraula.</div>


L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer les incripcions a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1</a><strong>9 de febrer</strong>. Sala d&rsquo;Actes 1a planta. Seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Av. Diagonal, 525 (<strong>Barcelona)</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://gallery.mailchimp.com/91928d98958b6266aa0ac4584/files/b5a09cbb-bde4-4158-aeec-87a15b150a64/Programa_Presentaci%C3%B3_SISEBIO.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dilluns, 20 de Febrer
Hora: 15:00 - 16:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada &quot;Conservar el Coneixement Agroecològic Tradicional (CAeTC)&quot;
Descripció: El coneixement agroecol&ograve;gic tradicional (CAeT) es refereix a coneixements i pr&agrave;ctiques relatives a la gesti&oacute; sostenible de l&rsquo;agrobiodiversitat i dels agroecosistemes i transmesos de generaci&oacute; en generaci&oacute;. Exemples de CAeT s&oacute;n els coneixements sobre les varietats tradicionals millor adaptades al context local, les pr&agrave;ctiques de gesti&oacute; dels s&ograve;ls o de transformaci&oacute; dels aliments que tracten d&rsquo;aprofitar les din&agrave;miques pr&ograve;pies del medi natural.Degut a causes diverses com ara la industrialitzaci&oacute; de l&rsquo;agricultura i els canvis demogr&agrave;fics i socioecon&ograve;mics que pateix el m&oacute;n rural, els CAeT s&rsquo;estan perdent r&agrave;pidament.Aquest seminari servir&agrave; per a avaluar de forma conjunta l&rsquo;estat de conservaci&oacute; de aquest coneixement a la comarca d&rsquo;Osona i per presentar una eina innovadora que &nbsp;permetr&agrave; als custodis del CAeT (agricultors, xarxes de patrimoni etc.) compartir i preservar aquest ben immaterial tan important.<strong>PROGRAMA</strong>

15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

15.15 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Marta Rivera Ferre, directora de la C&agrave;tedra d&rsquo;Agroecologia&nbsp;de la UVic &ndash; UCentral de Catalunya.</em></div>
15.30 h Els valors del CAeT

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Victoria Reyes Garc&iacute;a, investigadora ICREA.</em></div>
16.00 h P&egrave;rdua i conservaci&oacute; del CAeT a Osona

<div style='margin-left: 40px;'><em>Espai de diagn&ograve;stic participatiu. Din&agrave;mica DRAFPO.</em></div>
17.30 h Pausa

18.00 h El projecte CONECT-e per a la conservaci&oacute; de CAeT
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Petra Benyei Peco, investigadora ICTA-UAB.</em></div>
19.00 h Cloenda de la JornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170220_jornada_agroecologia.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimecres, 22 de Febrer
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Santa Perpètua de Mogoda
Resum: Els instruments d&#039;ordenació forestal (IOF) i el seu encaix en la custòdia forestals - taller participatiu
Descripció: Con&egrave;ixer de primera m&agrave; els instruments d&rsquo;ordenaci&oacute; forestal (IOF) capacita les entitats per poder incentivar i assessorar els propietaris forestals a elaborar i aplicar aquests plans de gesti&oacute;, ordenaci&oacute; i conservaci&oacute; de les seves finques. A m&eacute;s, la redacci&oacute; i tinen&ccedil;a d&rsquo;un PTGMF aporta diversos beneficis fiscals a la propietat que l&rsquo;entitat ha de con&egrave;ixer com a argument per incentivar els propietaris forestals.Els PTGMF s&oacute;n instruments amb una validesa d&rsquo;entre 15 i 30 anys, pel qu&egrave; poden aportar un marc legal de llarga durada als acords de cust&ograve;dia forestal. El seu contingut &eacute;s ampli i inclou no nom&eacute;s objectius silv&iacute;coles, sin&oacute; tamb&eacute; de conservaci&oacute;. Aix&ograve; els fa un instrument idoni per ser utilitzat com a pla de gesti&oacute; de l&#39;acord de cust&ograve;dia d&#39;&agrave;mbit forestal. Per a la seva elaboraci&oacute; el Centre de la Propietat Forestal disposa d&rsquo;una eina inform&agrave;tica.L&#39;objectiu del taller &eacute;s debatre entorn la utilitat i l&rsquo;encaix dels IOF en la cust&ograve;dia forestal. Per aix&ograve;, es volen donar a con&egrave;ixer les oportunitats d&#39;aplicaci&oacute; dels PTGMF a la cust&ograve;dia, valorar les possibilitats pr&agrave;ctiques, el seu encaix i la seva utilitzaci&oacute; com a plans de gesti&oacute; dels acords. Per &uacute;ltim es vol posar sobre la taula possibilitats de millora per adaptar-los a les necessitats de la cust&ograve;dia forestal.Trobareu el <a href='/mm/file/Grups%20de%20treball/Programa-taller-IOF-22_febrer.pdf' target='_blank'>programa del taller aqu&iacute;</a>
Dilluns, 27 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Online y presencial
Resum: Curso de comunicación en espacios naturales
Descripció:

HASTA EL 15 DE FEBRERO abierta la inscripci&oacute;n para una nueva edici&oacute;n del<strong> CURSO DE COMUNICACI&Oacute;N Y DIVULGACI&Oacute;N EN ESPACIOS NATURALES,</strong> en modalidad presencial y online o bien completamente online, que se desarrollar&aacute; entre FEBRERO Y ABRIL DE 2017, con sesiones presenciales programadas el 3 y el 4 de abril en Madrid.Opci&oacute;n de matr&iacute;culas reducidas para estudiantes y desempleados, y para administraciones miembros de EUROPARC-Espa&ntilde;a. Bonificable por la Fundaci&oacute;n Tripartita.&nbsp;<strong>Organiza</strong>: Fundaci&oacute;n&nbsp;Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;ldez y EUROPARC-Espa&ntilde;aPara m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2017.pdf' target='_blank'>consulta el PDF del curso</a>.&nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar