agenda - 2017

2017

agenda Calendari
Dijous, 19 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Taula rodona - La valoració i la regeneració del paisatge
Descripció: El proper dijous 19 de gener a les 19h es presentar un nou llibre de l&rsquo;Observatori dels Valors a l&rsquo;auditori de la Pedrera. El llibre porta el t&iacute;tol <strong>Ambient, territori i paisatge. Valors i valoracions</strong> i incorpora una reflexi&oacute; sobre els valors que han alimentat i que alimenten la configuraci&oacute; del nostre territori i dels nostres paisatges.&nbsp;Organitzarem una taula rodona sobre <strong>La valoraci&oacute; i la regeneraci&oacute; del paisatge</strong> en la que participaran els dos autors del llibre, Ramon Folch i Josepa Bru, a m&eacute;s de Joan Manuel del Pozo i Joan Nogu&eacute;, autors del pr&ograve;leg i la introducci&oacute; respectivament. L&rsquo;acte ser&agrave; condu&iuml;t per Josep Puigbo i en la benvinguda, la Marta Esteve, directora de la Fundaci&oacute; Carulla i &Agrave;ngel Casti&ntilde;eira, com a director de la C&agrave;tedra, us adreceran unes paraules de benvinguda.&nbsp;
Dimecres, 1 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: International Congress on Prescribed Fires
Descripció: Barcelona 1, 2 &amp; 3 February 2017.&nbsp; Organized by Pau Costa Foundation<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w554-h175/mm/image/imgnews/2016/170201_pau_costa_congress.png' style='width: 554px; height: 175px; margin: 10px;' />Fire is used as a tool for management of rural and forest lands in many regions of the world. The application of fire as a management tool aimed to change the publicity caused by the media, and return the ecological role of fire to the ecosystems. Fire has an important role in the functioning of many ecosystems, and many species and habitats depend on the fire occurrence. However, high severity fires produce negative impacts in the ecosystems and society and are these that should be avoided. Gradually, prescribed fire for different management objectives have been introduced, extended. However, it is still in an early stage, and in some regions and countries is not well viewed and their use is still with a very negative image and even prohibited. One of the controversial aspects is the impact that these fires can cause to the environment. The aim of this conference is to identify the opportunities and constraints of use fire as a land management tool, from an environmental, social and economic perspectives and share the most novel research and technical expertise carried out in different scenarios around the world.<strong>ABSTRACTS</strong> - Remember to submit your abstract for the International Congress on Prescribed Fire before the 15th September:&nbsp;

<a href='http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/abstracts-submission/' target='_blank'>http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/abstracts-submission/</a><strong>REGISTRATION</strong> - Resgitration is now&nbsp;open, find more detailed information about fees in the next link:&nbsp;<a href='http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/registration/' target='_blank'>http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/registration/</a><strong>EVENT INFO</strong> - Futher detailed information will be updated in the conference website during next weeks:&nbsp;<a href='http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/' target='_blank'>http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/</a><strong>TOPICS TO BE DISCUSSED</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- What do we know today?

- Effects of prescribed fire on ecosystems

- Prescribed fires as a tool for forest management

- Social perceptions of prescribed fire

- State-of-the-art practices in different regions

- Evolution of prescribed burning techniques

&nbsp;</div>
Divendres, 3 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Girona i Santuari El Miracle (Solsonès)
Resum: Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració
Descripció: A tot Europa augmenta l&rsquo;inter&egrave;s pels significats i valors espirituals de la natura, tant d&rsquo;una manera general com per llocs determinats i paisatges especials. A Catalunya tamb&eacute; creix el nombre de persones que se senten atretes per indrets naturals o paisatges particulars en connexi&oacute; amb aquests valors, ja sigui al marge o des de qualsevol de les confessions religioses que hi ha vives al pa&iacute;s. Com altres recursos fr&agrave;gils, no n&rsquo;hi ha prou d&rsquo;identificar-los, tamb&eacute; cal comunicar-los i gestionar-los adequadament. Aquesta ser&agrave; la segona edici&oacute; del primer curs universitari que s&rsquo;ofereix a Catalunya i que t&eacute; com a prop&ograve;sit abordar aquest tema. Es proposa fer-ho d&rsquo;una manera rigorosa i inclusiva, des d&rsquo;un punt de vista te&ograve;ric i aplicat alhora, orientat a la formaci&oacute; de persones motivades i professionals qualificats. El curs de postgrau oferir&agrave; un espai de reflexi&oacute;, formaci&oacute; i difusi&oacute; sobre les raons &uacute;ltimes del nostre comprom&iacute;s a favor de la natura, i de les seves implicacions en l&rsquo;&egrave;tica personal i col&middot;lectiva, en la l&iacute;nia de l&rsquo;anomenada ecologia pregona, per poder-les integrar en el funcionament quotidi&agrave; de les persones o les organitzacions i entitats interessades, siguin p&uacute;bliques, privades o del tercer sector.<strong>Del 3 de febrer al 14 de juliol de 2017</strong>

Cal assistir a un m&iacute;nim del 80% de les hores lectives del curs i aprovar el treball final de postgrau.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2016/170203_postgrau_espiritualitat.pdf' target='_blank'>programa del Postgrau</a>

&nbsp;
Dimecres, 8 de Febrer
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió Formativa: &quot;La gestió del voluntariat ambiental a la teva entitat&quot;
Descripció: El proper&nbsp;8 de&nbsp;febrer de 2017,&nbsp;es realitzar&agrave; una sessi&oacute; formativa a l&#39;Institut d&#39;Estudis Catalans (Barcelona) per donar a con&egrave;ixer les novetats de la nova Llei del Voluntariat (Llei 25/2015 de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l&#39;associacionisme) i la import&agrave;ncia d&#39;una bona gesti&oacute; del voluntariat a les entitats ambientals.La jornada anir&agrave; a c&agrave;rrec de la Gl&ograve;ria Arribas, t&egrave;cnica d&#39;&uacute;s p&uacute;blic, divulgaci&oacute; i educaci&oacute; ambiental Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, on es far&agrave; &egrave;mfasi en la import&agrave;ncia de la gesti&oacute; del voluntariat ambiental a les vostres entitats. A m&eacute;s, aprofundirem en la nova llei del voluntariat i el foment de l&#39;associacionisme, que regula aquesta activitat a Catalunya, i orientarem les entitats en l&#39;elaboraci&oacute; d&#39;un pla de voluntariat i dels elements que ha de tenir un projecte de voluntariat.La sessi&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscripci&oacute; pr&egrave;via enviant un correu a oficinavoluntariat@xvac.catPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://voluntariatambiental.cat/images/Recursos/Sessio%20formativa%20llei%20voluntariat.pdf' target='_blank'>descarregue-vos el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 9 de Febrer
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Barcelona
Resum: Projecte SISEBIO - Presentació del Programa Global de Seguiment de la Biodiversitat
Descripció: El projecte SISEBIO est&agrave; basat en el seguiment dels canvis, a llarg termini, de la composici&oacute; i estructura de les comunitats d&rsquo;esp&egrave;cies i dels h&agrave;bitats, tant en el medi terrestre com en el mar&iacute; i en les aig&uuml;es continentals. D&rsquo;aquesta manera, facilitar&agrave; l&rsquo;an&agrave;lisi del funcionament dels ecosistemes i la seva relaci&oacute; amb els factors de canvi.El SISEBIO ha d&rsquo;esdevenir una eina de coneixement per a tota la societat i per a l&rsquo;administraci&oacute; en particular. Una millora en la gesti&oacute; i l&rsquo;&uacute;s sostenible del medi natural.<strong>Destinataris</strong>

&bull; T&egrave;cnics i responsables de medi ambient d&rsquo;administracions implicades en l&rsquo;avaluaci&oacute; i gesti&oacute; de la biodiversitat.

&bull; Investigadors de centres de recerca i institucions que desenvolupen projectes de seguiment de la biodiversitat.

&bull; Interessats en la gesti&oacute; del medi natural. Objectius de la presentaci&oacute;

&bull; Donar a con&egrave;ixer el projecte com a eina de millora en el context de canvi global.

&bull; Promoure la participaci&oacute; i la col&middot;laboraci&oacute; de les institucions implicades en el marc del SISEBIO.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>11.00h Benvinguda i presentaci&oacute; de la jornada. Ferran Miralles, Director General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat.11.15h Antecedents. El seguiment de la biodiversitat a Catalunya, una mirada de conjunt. Pau Sainz de la Maza, t&egrave;cnic del Servei de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Entorn Natural. 11.30h El Programa de Seguiment Global de la Biodiversitat SISEBIO. Llu&iacute;s Comas, investigador del CREAF. Javier Retana, director del CREAF.12.00h Torn obert de paraula.</div>


L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer les incripcions a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1</a><strong>9 de febrer</strong>. Sala d&rsquo;Actes 1a planta. Seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Av. Diagonal, 525 (<strong>Barcelona)</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://gallery.mailchimp.com/91928d98958b6266aa0ac4584/files/b5a09cbb-bde4-4158-aeec-87a15b150a64/Programa_Presentaci%C3%B3_SISEBIO.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dilluns, 20 de Febrer
Hora: 15:00 - 16:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada &quot;Conservar el Coneixement Agroecològic Tradicional (CAeTC)&quot;
Descripció: El coneixement agroecol&ograve;gic tradicional (CAeT) es refereix a coneixements i pr&agrave;ctiques relatives a la gesti&oacute; sostenible de l&rsquo;agrobiodiversitat i dels agroecosistemes i transmesos de generaci&oacute; en generaci&oacute;. Exemples de CAeT s&oacute;n els coneixements sobre les varietats tradicionals millor adaptades al context local, les pr&agrave;ctiques de gesti&oacute; dels s&ograve;ls o de transformaci&oacute; dels aliments que tracten d&rsquo;aprofitar les din&agrave;miques pr&ograve;pies del medi natural.Degut a causes diverses com ara la industrialitzaci&oacute; de l&rsquo;agricultura i els canvis demogr&agrave;fics i socioecon&ograve;mics que pateix el m&oacute;n rural, els CAeT s&rsquo;estan perdent r&agrave;pidament.Aquest seminari servir&agrave; per a avaluar de forma conjunta l&rsquo;estat de conservaci&oacute; de aquest coneixement a la comarca d&rsquo;Osona i per presentar una eina innovadora que &nbsp;permetr&agrave; als custodis del CAeT (agricultors, xarxes de patrimoni etc.) compartir i preservar aquest ben immaterial tan important.<strong>PROGRAMA</strong>

15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

15.15 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Marta Rivera Ferre, directora de la C&agrave;tedra d&rsquo;Agroecologia&nbsp;de la UVic &ndash; UCentral de Catalunya.</em></div>
15.30 h Els valors del CAeT

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Victoria Reyes Garc&iacute;a, investigadora ICREA.</em></div>
16.00 h P&egrave;rdua i conservaci&oacute; del CAeT a Osona

<div style='margin-left: 40px;'><em>Espai de diagn&ograve;stic participatiu. Din&agrave;mica DRAFPO.</em></div>
17.30 h Pausa

18.00 h El projecte CONECT-e per a la conservaci&oacute; de CAeT
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Petra Benyei Peco, investigadora ICTA-UAB.</em></div>
19.00 h Cloenda de la JornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170220_jornada_agroecologia.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimecres, 22 de Febrer
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Santa Perpètua de Mogoda
Resum: Els instruments d&#039;ordenació forestal (IOF) i el seu encaix en la custòdia forestals - taller participatiu
Descripció: Con&egrave;ixer de primera m&agrave; els instruments d&rsquo;ordenaci&oacute; forestal (IOF) capacita les entitats per poder incentivar i assessorar els propietaris forestals a elaborar i aplicar aquests plans de gesti&oacute;, ordenaci&oacute; i conservaci&oacute; de les seves finques. A m&eacute;s, la redacci&oacute; i tinen&ccedil;a d&rsquo;un PTGMF aporta diversos beneficis fiscals a la propietat que l&rsquo;entitat ha de con&egrave;ixer com a argument per incentivar els propietaris forestals.Els PTGMF s&oacute;n instruments amb una validesa d&rsquo;entre 15 i 30 anys, pel qu&egrave; poden aportar un marc legal de llarga durada als acords de cust&ograve;dia forestal. El seu contingut &eacute;s ampli i inclou no nom&eacute;s objectius silv&iacute;coles, sin&oacute; tamb&eacute; de conservaci&oacute;. Aix&ograve; els fa un instrument idoni per ser utilitzat com a pla de gesti&oacute; de l&#39;acord de cust&ograve;dia d&#39;&agrave;mbit forestal. Per a la seva elaboraci&oacute; el Centre de la Propietat Forestal disposa d&rsquo;una eina inform&agrave;tica.L&#39;objectiu del taller &eacute;s debatre entorn la utilitat i l&rsquo;encaix dels IOF en la cust&ograve;dia forestal. Per aix&ograve;, es volen donar a con&egrave;ixer les oportunitats d&#39;aplicaci&oacute; dels PTGMF a la cust&ograve;dia, valorar les possibilitats pr&agrave;ctiques, el seu encaix i la seva utilitzaci&oacute; com a plans de gesti&oacute; dels acords. Per &uacute;ltim es vol posar sobre la taula possibilitats de millora per adaptar-los a les necessitats de la cust&ograve;dia forestal.Trobareu el <a href='/mm/file/Grups%20de%20treball/Programa-taller-IOF-22_febrer.pdf' target='_blank'>programa del taller aqu&iacute;</a>
Dilluns, 27 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Online y presencial
Resum: Curso de comunicación en espacios naturales
Descripció:

HASTA EL 15 DE FEBRERO abierta la inscripci&oacute;n para una nueva edici&oacute;n del<strong> CURSO DE COMUNICACI&Oacute;N Y DIVULGACI&Oacute;N EN ESPACIOS NATURALES,</strong> en modalidad presencial y online o bien completamente online, que se desarrollar&aacute; entre FEBRERO Y ABRIL DE 2017, con sesiones presenciales programadas el 3 y el 4 de abril en Madrid.Opci&oacute;n de matr&iacute;culas reducidas para estudiantes y desempleados, y para administraciones miembros de EUROPARC-Espa&ntilde;a. Bonificable por la Fundaci&oacute;n Tripartita.&nbsp;<strong>Organiza</strong>: Fundaci&oacute;n&nbsp;Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;ldez y EUROPARC-Espa&ntilde;aPara m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2017.pdf' target='_blank'>consulta el PDF del curso</a>.&nbsp;&nbsp;
Dimarts, 14 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Taller “Claus per treure el màxim profit del teu Patronat / Junta en el Fundraising”
Descripció: El taller va dirigit a presidents i directors i tamb&eacute; a t&egrave;cnics de fundraising, i est&agrave; centrat en la funci&oacute; dels &ograve;rgans de govern (patronats i juntes) en la captaci&oacute; de fons.- Quins s&oacute;n els 3 eixos b&agrave;sics per captar fons que la Junta o Patronat ha de promoure i donar suport?

- Quines coses concretes poden fer els patrons per aconseguir fons?

- Com puc avaluar si des del Patronat estem fent el suficient per aconseguir fons?

- Quins perfils necessito a la meva junta directiva per captar m&eacute;s fons?

- Com ho fan altres entitats?Ben segur que us feu aquestes preguntes -i alguna m&eacute;s- sobre&nbsp; els &ograve;rgans de govern de la vostra entitat i sobre la captaci&oacute; de fons. Aquesta i d&rsquo;altres q&uuml;estions es tractaran el&nbsp;proper dimarts, 14 de mar&ccedil;, de 9:30 a 14:30&nbsp;al curs titulat &ldquo;Claus per treure el m&agrave;xim profit del teu Patronat / Junta en el Fundraising&rdquo;, impartit pels consultors de&nbsp;Gobernanza Efectiva, per a la Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Fundraising.&Eacute;s un taller pr&agrave;ctic en el que intervindran&nbsp;<a href='http://www.gobernanzaefectiva.com/es/nosotros-gobernanza-efectiva/' target='_blank'>quatre consultors socials</a>&nbsp;amb una llarga experi&egrave;ncia de treball amb entitats sense afany de lucre.&nbsp; Compartiran amb vosaltres i altres entitats propostes concretes i solucions perqu&egrave; els vostres &ograve;rgans de govern siguin m&eacute;s eficients i s&rsquo;impliquin m&eacute;s en la captaci&oacute; de fons. Patrons i directors us explicaran la seva experi&egrave;ncia a trav&eacute;s de les seves aportacions en diversos v&iacute;deos.El taller &eacute;s obert tamb&eacute; a entitats que no estan afiliades a la&nbsp;Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Fundraising, i cal i inscripci&oacute; pr&egrave;via <a href='http://www.aefundraising.org/formacion/seminario__claves_para_sacar_el_maximo_provecho_de_tu_patronato_junta_en_el_fundraising_/' target='_blank'>en&nbsp;aquest enlla&ccedil;</a>.M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;649248567

&nbsp;
Dimecres, 22 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: II Congrés de l&#039;aigua a Catalunya - L&#039;aigua com a recurs sostenible
Descripció: Barcelona, 22 i 23 de mar&ccedil; 2017

Organitza: Associaci&oacute; Catalana d&#39;Amics de l&#39;Aigua<strong>A qui va dirigit?</strong>

T&eacute; la pretensi&oacute; d&rsquo;adre&ccedil;ar-se al conjunt de les Administracions P&uacute;bliques amb compet&egrave;ncies en la mat&egrave;ria, als gestors p&uacute;blics o privats sota quina responsabilitat es desenvolupen les compet&egrave;ncies que les lleis atribueixen a cadascun d&rsquo;ells, als professionals de les diferents qualificacions que hi actuen i, en general, a tots aquells ciutadans interessats i preocupats per la millora de l&rsquo;efici&egrave;ncia quantitativa i qualitativa de l&rsquo;aigua que consumeixen.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del congr&eacute;s:&nbsp;<a href='http://www.congresaiguacatalunya.com' target='_blank'>www.congresaiguacatalunya.com</a>

&nbsp;
Divendres, 31 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada tècnica &quot;Resiliència urbana per l&#039;adaptació local al canvi climàtic: Solucions basades en la natura i balanç econòmic&quot;
Descripció: <strong>Objectius</strong>

Donar a con&egrave;ixer el concepte de<strong> resili&egrave;ncia</strong>, des d&rsquo;una visi&oacute; multi i interdisciplin&agrave;ria; i reflexionar sobre la r&agrave;pida expansi&oacute; d&rsquo;aquest concepte en diferents &agrave;mbits, i concretament en la recerca i gesti&oacute; ambiental local i la relaci&oacute; amb les pol&iacute;tiques <strong>d&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic</strong>.

Compartir metodologies i bones pr&agrave;ctiques en la recerca i gesti&oacute; ambiental local per aplicar aquests conceptes en un &agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute; concret en el context urb&agrave;: les <strong>solucions basades en la natura.</strong>

Adquirir m&eacute;s coneixement i debatre sobre el<strong> valor econ&ograve;mic de l&rsquo;adaptaci&oacute;: </strong>analitzar i quantificar el cost i retorn econ&ograve;mic de les accions, el cost de No actuar i els beneficis dels plans d&rsquo;adaptaci&oacute; en termes econ&ograve;mics.Divendres, 31 de mar&ccedil;, de 9:30 a 14h

Sala d&rsquo;Actes de l&rsquo;Edifici del Vag&oacute;. Recinte de l&rsquo;Escola Industrial. Diputaci&oacute; de Barcelona. C./Comte d&rsquo;Urgell, 187. BarcelonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://sostenible.cat/acte/jornada-resiliencia-urbana-per-ladaptacio-local-al-canvi-climatic-solucions-basades-en-la' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 6 de Abril
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: Sant Celoni
Resum: Sortida tècnica &quot;Experiències de custòdia municipal a Sant Celoni&quot;
Descripció: Aquesta sortida &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal de la XCT. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170406_sortida_tecnica_GtCMu_Sant%20Celoni.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la sortida</a>.&nbsp;A Sant Celoni s&rsquo;estan duent a terme diversos projectes de custodia municipal. En aquesta sortida ens aproparem a ells per con&egrave;ixer-los i entendre quines accions est&agrave; duent a terme l&rsquo;Ajuntament.
<div style='margin-left: 40px;'>

<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/P1090639.JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />Vall d&rsquo;Olzinelles</strong>, punt d&rsquo;entrada al parc del Montnegre i el Corredor. Es far&agrave; un tram de l&rsquo;itinerari senyalitzat, dins la finca Can Draper, on podrem veure el paisatge i algun dels elements d&rsquo;inter&egrave;s. En aquesta finca acabem de signar un conveni de cust&ograve;dia amb la propietat i la Diputaci&oacute; de Barcelona. La peculiaritat del conveni &eacute;s que &eacute;s a tres bandes i que el que es custodia &eacute;s pr&ograve;piament l&rsquo;itinerari i els elements d&rsquo;inter&egrave;s.<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/imatge%20La%20Roca%20del%20Drac%20lq.JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />La Roca del Drac</strong>. Espai molt petit on tamb&eacute; es va crear un itinerari senyalitzat i que forma part d&rsquo;una llegenda local. Es troba a l&rsquo;entrada de les urbanitzacions, molt prop de l&rsquo;autopista. &Eacute;s el primer acord de cust&ograve;dia signat per part de l&rsquo;Ajuntament de sant Celoni amb el propietari. En cas que anem malament de temps, aquesta visita ens la saltarem.<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/170406_sant_celoni%20(2).JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />Les Llobateres</strong>. Estany artificial naturalitzat format a partir de la restauraci&oacute; d&rsquo;una extracci&oacute; d&rsquo;&agrave;rids, al costat del riu Tordera, amb funcions de laminaci&oacute; d&rsquo;avingudes, biodiversitat, lleure i educaci&oacute;. &Eacute;s un espai municipal susceptible de ser gestionat amb cust&ograve;dia a trav&eacute;s d&rsquo;una entitat de cust&ograve;dia del territori.</div>
<u><strong>INSCRIPCIONS</strong></u>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a municipis@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar a dinar a la Batll&ograve;ria / Sant Celoni (a c&agrave;rrec de cada participant). Tamb&eacute; podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).

<strong><u>PUNT DE TROBADA</u></strong>

A les 11:30 a l&rsquo;entrada principal de Sant Celoni, a l&rsquo;aparcament de l&rsquo;ALTRIUM. <a href='https://goo.gl/maps/ubTZ9uWMV8D2' target='_blank'>https://goo.gl/maps/ubTZ9uWMV8D2</a>

&nbsp;
Dissabte, 22 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Copons
Resum: Jornada sobre urbanisme - Ordenació territorial en Els Micropobles
Descripció: <strong>Programa</strong>

10:30h - Inici de la jornada.

Benvinguda a c&agrave;rrec del Sr. Cesc Salam&eacute;, alcalde de l&rsquo;ajuntament de Copons i la Sra. M. Carmen Freixa, presidenta de l&#39;Associaci&oacute; de Micropobles de Catalunya i alcaldessa de Vallfogona del Ripoll&egrave;s.

10:45h - Presentaci&oacute; de l&rsquo;informe sobre les conclusions de la reuni&oacute; pr&egrave;via sobre Urbanisme als Micropobles (14 de gener 2017)

A c&agrave;rrec del Sr. Toni Lloret, alcalde d&rsquo;Argen&ccedil;ola i primer president de l&#39;AMC.

11:30h - Presentaci&oacute; de &ldquo;La Llei de Territori. La diversitat territorial com a estrat&egrave;gia&rdquo;.&nbsp; A c&agrave;rrec del Sr. Agust&iacute; Serra Mont&eacute;, Director general d&rsquo;Ordenaci&oacute; del Territori i Urbanisme

12:30h - Preguntes i conclusions

13:00h - Tancament de la jornadaDia: 22 d&#39;abril

Lloc: Copons

Confirmeu assist&egrave;ncia responent aquest mateix correu o escrivint a presidencia@micropobles.cat.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la <a href='http://www.micropobles.cat/actualitat/5156/nova-trobada-sobre-urbanisme-ordenacio-territorial-als-micropobles-(22or04-copons)' target='_blank'>web de Micropobles</a>
Dijous, 27 de Abril
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Taller d&#039;iniciació al SIG per a entitats ambientals
Descripció: <strong>OBJECTIU</strong>

Al acabar el taller, els participants seran capa&ccedil;os de descarregar cartografia, generar nous mapes i fer an&agrave;lisis b&agrave;sics. Formats universals que es poden treballar amb altres programes.<strong>Experi&egrave;ncia pr&egrave;via</strong>: coneixements b&agrave;sics de SIG ajudaran, per&ograve; el taller est&agrave; plantejat de manera que es pugui seguir sense tenir experi&egrave;ncia en SIG. Habilitat en la navegaci&oacute; pels directoris de l&rsquo;ordinador i ofim&agrave;tica ajudar&agrave;.<strong>PROGRAMARI</strong>

Uilitzarem QGIS, un programa lliure i gratu&iuml;t. Treballarem amb formats universals compatibles amb Miramon o ArcGIS. Cal que els assistents al curs se&rsquo;l descarreguin i instal&middot;lin abans de venir, enviarem mail amb instruccions i altres fitxers que necessitaran.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Introducci&oacute;: qu&egrave; &eacute;s el SIG? tipus de fitxers, sistemes de refer&egrave;ncia, el programa QGIS. (30&rsquo;)

2. Desc&agrave;rrega i visualitzaci&oacute; de dades: cadastre, ortofotos (fotografia a&egrave;ria) i cartografia diversa (espais naturals, comarques, rius...). (30&rsquo;)

3. Generar mapa acord a partir de les dades del catastre (1h):</div>

<div style='margin-left: 80px;'>a. Eina de selecci&oacute; manual i per atributs. A&iuml;llar i desar la finca que ens interessa.

b. Si el nostre acord &eacute;s nom&eacute;s part de la finca: com modificar el mapa o generar-lo de nou. Errors comuns en l&rsquo;edici&oacute;: comprovador de topologia i validesa de capes.

c. Si el nostre acord &eacute;s m&eacute;s d&rsquo;una finca: unir pol&iacute;gons</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Descans (15 min)</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>4. Incorporar dades: al SIG o des de full de c&agrave;lcul (excel, openoffice...) (30&rsquo;)

5. Combinar diversos acords en un sol fitxer: combinaci&oacute; de capes (30&rsquo;)

6. Una mica d&rsquo;an&agrave;lisis (1h):</div>

<div style='margin-left: 80px;'>a. C&agrave;lcul de superf&iacute;cies

b. Capturar informaci&oacute; d&rsquo;altres capes: unir atributs per localitzaci&oacute;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>
<strong>DATA I HORA</strong>: 27 d&rsquo;abril, 9.30-14h

<strong>LLOC:</strong> IEC, sala Puig i Cadafalch, C. Del Carme 47, 08001 Barcelona

<strong>INSCRIPCIONS: </strong>per correu electr&ograve;nic a pcarnicero@custodiaterritori.org o tel&egrave;fon al 93 886 61 35, abans del 21 d&rsquo;abril, places limitades. Es prioritzar&agrave; la inscripci&oacute; d&rsquo;entitats membres de la XCT, per&ograve; tamb&eacute; est&agrave; obert a altres persones o entitats interessades.Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del TerritoriPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170427_programa%20Taller%20de%20SIG.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Divendres, 5 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Santuari del Miracle
Resum: Curs - La força dels arbres
Descripció: <strong>PROGRAMA</strong><strong>Divendres 5 de maig</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Obertura i recepci&oacute; a par;r de les 19,30h

Sopar a les 20.45h

Presentaci&oacute; dels objectius i programa del curs a les 21.45h</div>


<strong>Dissabte 6 de maig</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Contemplaci&oacute; de la sortida del sol.

Esmorzar a les 9 h

Els arbres a la B&iacute;blia, Ramon Ribera. De 9.45 a 10.45h

El simbolisme dels arbres, Josep Gordi . De 10.45 a 11.45h

Connectar amb els arbres, Josep Gordi. De les 12 a les 14h

Dinar a les 14h i Descans fins les 16 h

Tenir cura de l&rsquo;espai forestal, Francesc C&ograve;rdoba. De 16 a 19h

Contemplaci&oacute; de la posta del sol

La comprensi&oacute; hol&iacute;stica del funcionament de l&rsquo;arbre, Francesc C&ograve;rdoba. De 19.30 a 20.30h

Sopar a les 20,45h.

L&rsquo;imaginari dels arbres a la vora del foc, F. C&ograve;rdoba, M Merc&egrave; Bruguera i J. Gordi. De les 22 a les 23h</div>


<strong>Diumenge 7 de maig</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Contemplaci&oacute; de la sortida del sol.

Esmorzar a les 9 h

Viure el bosc, Josep Gordi. De les 10 a les 12 h.

De les 12 a les 13 Eucaristia o temps lliure

Entendre i viure els arbres a partir de la literatura, M Merc&egrave; Bruguera. De les 13 a les 14h.

Dinar a les 14 h.

Entendre i viure els arbres a partir de la literatura, M Merc&egrave; Bruguera. De les 16 a les 17h.

Valoraci&oacute; i comiat a les 17h.</div>


5,6 i 7 de maig de 2017

Coordinaci&oacute;: Josep Gordi

Preu: 200 euros

Inscripci&oacute;: caespi.miracle@gmail.com

Nombre m&agrave;xim d&rsquo;inscrits: 25Lloc: Santuari del MiraclePer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2017/170505_curs_forca_arbres.pdf' target='_blank'>Programa del Curs</a>.&nbsp;
Dissabte, 6 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Lluçà
Resum: Bioblitz Osona 2017
Descripció: Acompanyats per naturalistes experts, participareu en la recerca de flora i fauna d&rsquo;aquest espai natural L&rsquo;objectiu principal &eacute;s identificar el m&agrave;xim nombre d&rsquo;esp&egrave;cies. Les sortides s&oacute;n obertes a tothom i no cal una formaci&oacute; pr&egrave;via per participar-hi. Les fotografies i dades obtingudes es mostraran a trav&eacute;s de les xarxes socials #BioblitzOsona2017 i dels comptes de twitter @cerm_uvic @museudelter i @GNOsonaICHN .

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Us animem que escolliu les sortides que m&eacute;s us agradin i us hi inscriviu!

Necessitem la vostra col&middot;laboraci&oacute;!</strong></div>


Inscripcions: cerm@museudelter.cat o al 938515176

Punt de trobada: Casa de turisme rural &ldquo;El Verdaguer&rdquo;, Llu&ccedil;&agrave;. (10 minuts abans de l&rsquo;hora d&rsquo;inici de la sortida.)

Ubicaci&oacute;:<a href='https://goo.gl/maps/BLaDdQedjRS2' target='_blank'> https://goo.gl/maps/BLaDdQedjRS2</a>Totes les activitats s&oacute;n gratu&iuml;tes<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w450-h306/mm/image/imgnews/2017/170507_bioblitz_osona_graella.png' style='width: 450px; height: 306px; margin: 10px;' />
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Capafonts
Resum: Conferència &quot;Les teixedes mediterrànies, un hàbitat a conservar&quot;
Descripció: El teix <em>(Taxus baccata)</em> &eacute;s un arbre m&iacute;tic que pot arribar a viure 4000 anys. Les teixedes s&oacute;n un dels boscos mediterranis m&eacute;s escassos i, alhora, m&eacute;s amena&ccedil;ats. Vine a con&egrave;ixer el teix i a descobrir quines accions de conservaci&oacute; podem fer per garantir el seu futur.Ponent: Xavier Buqueras, t&egrave;cnic del Paratge de Poblet

Dia: dissabte 6 de maig

Hora: de 19:00 a 20:00 h

Lloc: Sala d&#39;actes municipal de CapafontsEn col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;Ajuntament de Capafonts.
Dilluns, 8 de Maig
Hora: 9:30 - 11:00
Lloc: Platja de la Paella, Torredembarra
Resum: Visita de camp a experiències de custòdia litoral a Torredembarra, de la mà del GEPEC-EdC
Descripció: En el marc de la reuni&oacute; del <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT</a>, el proper dilluns 8 de maig de 2017 es realitzar&agrave; una visita de camp a iniciatives de cust&ograve;dia litoral de la m&agrave; del GEPEC-EdC<strong>PROGRAMA</strong>9:30h <strong>Trobada i visita al camp de dunes experimental de la Platja de la Paella, a Torredembarra.</strong>Tot i no disposar de dades pr&egrave;vies sobre restauraci&oacute; dunar en ambients mediterranis, el GEPEC-EdC, juntament amb la Fundaci&oacute;n Biodiversidad i amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;Ajuntament de Torredembarra, ha aconseguit restaurar la Platja de les Paelles del municipi. El projecte pretenia reconstruir les antigues dunes, un element mediambiental que protegeix i afavoreix la biodiversitat, a m&eacute;s de fomentar l&rsquo;inter&egrave;s tur&iacute;stic. Despr&eacute;s de finalitzar el pla de recreaci&oacute;, les entitats col&middot;laboradores consideren que tot plegat ha estat un &egrave;xit.&nbsp;&nbsp;El GEPEC-EdC ha reconstruit un camp de dunes d&rsquo;un total de 1800 m2 a partir de l&#39;aprofitament d&#39;un 1% de la sorra portu&agrave;ria del municipi per a crear la nova zona experimental, amb la condici&oacute; de crear un segon camp a partir de futures restes marines. Tan sols en el primer mes de treball, es van trasplantar un total de 1399 plantes, de les que van arrelar gaireb&eacute; un 75%. El camp evoluciona en molt bon estat11h <strong>Visita Espai Natural dels Muntanyans</strong>LA PLATJA DELS MUNTANYANS - GORG I MADALERS es tracta de la m&agrave;xima extensi&oacute; de l&#39;EIN de Torredembarra, el que forma part d&#39;un mateix ecosistema i de la prolongaci&oacute; natural de la platja.&nbsp;

La platja, compartida per Roda de Ber&agrave; (Els Madalers), Creixell (El Gorg, la Murtra) i Torredembarra (Els Muntanyans) t&eacute; 7 km de longitud i recull les aig&uuml;es d&rsquo;una superf&iacute;cie d&rsquo;uns 60 km2.&nbsp;El fons mar&iacute; dels tres municipis conserva encara algunes praderies de posid&ograve;nia, la planta m&eacute;s important d&rsquo;aquest espai natural.All&ograve; que fa m&eacute;s excepcional aquesta platja &eacute;s que conserva, a trams, parts dels ecosistemes de platja t&iacute;pics (dunes i maresmes) que han desaparegut de gaireb&eacute; la resta del litoral pla catal&agrave;. Aquest espai natural &eacute;s gaireb&eacute; desconnectat de l&rsquo;interior degut a l&rsquo;ofegament urban&iacute;stic. La darrera oportunitat de tenir un corredor biol&ograve;gic eficient la tenim al torrent de Gibert, que ve de La Pobla de Montorn&eacute;s i que, gr&agrave;cies a la Paltaforma Salvem Els Muntanyans, s&rsquo;est&agrave; intentant aturar la urbanitzaci&oacute; Muntanyans II ara aturada als tribunals, per&ograve; a mig construir.A l&#39;ENP Platja dels Muntanyans s&rsquo;estan realitzant una s&egrave;rie de seguiments de flora i fauna de l&#39;h&agrave;bitat dunar, especialment del Corriol Camanegre (Charadrius alexandrinus), la sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus), el lliri de mar (Pancratium maritimum), la bufalaga marina (Thymelaea hirsuta) i campanyes i accions de voluntariat per a evitar la propagaci&oacute; de plantes invasores com els dits de bruixa (Carpobrotus edulis).El GEPEC-EdC hi est&agrave; implicat de manera cont&iacute;nua des de la creaci&oacute; de l&rsquo;entitat, l&rsquo;any 1984. Ofereixen visites guiades a l&#39;espai cada primer diumenge de mes i ho podem seguir al <a href='https://www.facebook.com/gepec.elsmuntanyans'>facebook Gepec Els Muntanyans</a>
Dissabte, 20 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Cassà de la Selva (Les Gavarres)
Resum: 4a trobada de propietaris de custòdia del territori &quot;Gestió forestal i natura&quot;
Descripció: <div style='text-align: center;'><em>Ets propietari d&rsquo;alguns d&rsquo;aquests boscos? Saps qu&egrave; &eacute;s la gesti&oacute;

sostenible i mutifuncional dels boscos? Tens inter&egrave;s en saber com

pots fomentar la biodiversitat de la teva finca forestal? Vols

saber qu&egrave; &eacute;s la cust&ograve;dia forestal?

La 4a trobada de propietaris t&rsquo;interessa!</em></div>


<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/170520_Programa_Propietaris_Gavarres_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<strong>10.00h - 10.15h: Benvinguda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural

Montse Barniol, directora general de Forests

Marc Vilahur, president de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Mart&iacute; Vall&egrave;s, alcalde de Cass&agrave; de la Selva

Ferm&iacute; Santamaria, president del Consorci de les Gavarres</div>


<strong>10.15h - 11.15h: Taula rodona: experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia forestal</strong>

- Projecte Boscos de Muntanya: Concepci&oacute; Agust&iacute;, de la finca Can Sibat (Vallfogona de Ripoll&egrave;s), i Andreu Gonz&aacute;lez, del Projecte Boscos de Muntanya

- Projecte Boscos de Pastura: Montse Boix, de la finca El Teixell (Olost), i Laura Meg&iacute;as, del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s

- S&egrave;lvans, boscos d&rsquo;alt valor natural: Josep M. Garcia, de la finca Mas el Vilar (Garrotxa), i Secundino L&oacute;pez, coordinador de neurolog&iacute;a de l&rsquo;Hospital Josep Trueta de Girona<strong>11.15h - 11.30h: Breu exposici&oacute; d&rsquo;iniciatives forestals d&rsquo;inter&egrave;s</strong>

- Prevenci&oacute; d&rsquo;incendis i paisatges resistents al foc - Oriol Vilalta, de la Fundaci&oacute; Pau Costa

- Gesti&oacute; forestal sostenible: un concepte d&rsquo;&egrave;xit per a l&rsquo;&uacute;s econ&ograve;mic i protecci&oacute; de la biodiversitat dels boscos - Joachim Englert, de SocialForest i coordinador del Grup de Treball de&nbsp;Cust&ograve;dia Forestal<strong>11:30h - 12.00h: Pausa caf&egrave;12.00h - 14.00h: Visita de camp de cust&ograve;dia forestal</strong>, de la m&agrave; del Consorci de les Gavarres i l&#39;Associaci&oacute; de Gestors Forestals de les Gavarres<strong>14.00h: Fi de la jornadaA QUI VA DIRIGIDA LA JORNADA:&nbsp;</strong>Propietaris o gestors forestals privats, silvicultors, t&egrave;cnics forestals, administracions del sector forestal

i entitats de cust&ograve;dia.<strong>LLOC DE TROBADA:</strong> Sala del Centre Recreatiu de Cass&agrave;, Pla&ccedil;a de la Coma, 11, Cass&agrave; de la Selva (Girona)<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; es demana INSCRIPCI&Oacute; PR&Egrave;VIA. Podeu confirmar l&rsquo;assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari online d&rsquo;inscripcions: <a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/inscripcions_propietaris_2017' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/inscripcions_propietaris_2017</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb Anna Subirana de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori a asubirana@custodiaterritori.org o b&eacute; al 93 886 61 35. Si teniu algun imprevist el mateix dia de la trobada us podeu posar en contacte amb nosaltres al: 605 56 11 37.

&nbsp;
Dimarts, 23 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Tertúlia &quot;El projecte de dinamització agrària de Palou (Granollers)&quot;
Descripció: Aquesta tert&uacute;lia forma part del cicle de tert&uacute;lies de la Secci&oacute; d&#39;Estudis Rurals.En Vicen&ccedil; Planas &eacute;s enginyer Agr&ograve;nom, especialitzat en Gesti&oacute; del Medi Ambient per l&#39;ETSEA amb 20 anys d&rsquo;experi&egrave;ncia en els &agrave;mbits del desenvolupament econ&ograve;mic local, la gesti&oacute; ambiental, la planificaci&oacute; territorial i el sector agrari, executant tasques t&egrave;cniques i tamb&eacute; de coordinaci&oacute; d&rsquo;equips. &Eacute;s expert en an&agrave;lisi i planificaci&oacute; territorial, i ha format part de nombrosos equips redactors de planejament urban&iacute;stic, territorial, director i sectorial, coordinant-ne equips responsables de l&rsquo;avaluaci&oacute; ambiental. Actualment treballa en la dinamitzaci&oacute; agr&agrave;ria des de la perspectiva de la promoci&oacute; econ&ograve;mica i el desenvolupament local.La tert&uacute;lia es realitzar&agrave; com sempre al&nbsp;Restaurant l&#39;Antic Forn, C/Pintor Fortuny, 28, a les 20h. Dia 23 de maigSi us plau confirmeu la vostra assist&egrave;ncia per tal de fer la reserva.

&nbsp;
Dimecres, 24 de Maig
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Institut d’Estudis Catalans C. del Carme 47. Barcelona
Resum: Jornada &quot;Els reptes d&#039;una nova governança del patrimoni natural a Catalunya&quot;
Descripció: El col&middot;lectiu <a href='https://defensapatrimoninatural.wordpress.com/2017/04/28/jornada-per-afrontar-els-reptes-duna-nova-governanca-del-patrimoni-natural/' target='_blank'>PatNatCat</a>, integrat per representants de m&eacute;s de cent cinquanta organitzacions del&nbsp;m&oacute;n cient&iacute;fic, acad&egrave;mic, ecologista, social i professional vinculats a la conservaci&oacute; de la natura,&nbsp;va promoure el 2014 la Declaraci&oacute; en favor del patrimoni natural de Catalunya, reivindicant&nbsp;una acci&oacute; decidida per aturar i revertir el desmantellament de les pol&iacute;tiques de conservaci&oacute; del&nbsp;patrimoni natural del pa&iacute;s.&nbsp;La situaci&oacute; que va motivar la Declaraci&oacute; el 2014 ha millorat en alguns aspectes, per&ograve; segueixen&nbsp;essent vigents la majoria dels requeriments que es plantejaven fa tres anys. &Eacute;s el cas d&rsquo;alguns&nbsp;aspectes clau de la governan&ccedil;a.Aquesta jornada es planteja per debatre les regles &ndash; formals i informals &ndash; que regeixen les relacions entre tots els actors que estan implicats en la conservaci&oacute; del patrimoni natural, apel&middot;lant principalment al Govern, com a agent clau. Hi participen experts en conservaci&oacute; del&nbsp;patrimoni, en gesti&oacute; participativa, i representants de l&rsquo;administraci&oacute;, de partits pol&iacute;tics, d&rsquo;entitats&nbsp;ecologistes, d&rsquo;universitats i centres de recerca, i del sector privat.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>Pon&egrave;ncies</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>La governan&ccedil;a del patrimoni natural a Catalunya. Estat de la q&uuml;esti&oacute;</strong>. Xavier Carceller, arquitecte, expert en territori i medi ambient.

<strong>La gesti&oacute; participativa i la cogesti&oacute; del medi natural</strong>. Llu&iacute;s Pagespetit, pedagog i educador ambiental.

<strong>Models de governan&ccedil;a inspiradors</strong>. Josep Maria Mallarach, ge&ograve;leg i bi&ograve;leg, expert en conservaci&oacute; del patrimoni natural.</div>


<strong>Taula rodona </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Marta Subir&agrave;, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

- Hort&egrave;nsia Grau, Catalunya S&iacute; Que es Pot (CSQP).

- Eduard Ariza, Departament de Geografia, Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.

- Joan V&agrave;zquez, Ecologistes de Catalunya.

- Miquel Rafa, Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='https://defensapatrimoninatural.files.wordpress.com/2017/04/fulleto_jornada_governanc3a7a_24052017_21.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h252/mm/image/imgnews/2017/170524_jornada_governansa_patnatcat.png' style='width: 350px; height: 252px; margin: 10px;' /></a>&nbsp;
Dijous, 25 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica - La natura, motor de l&#039;economia local
Descripció: La natura proveeix als nostres pobles i ciutats de b&eacute;ns, serveis i productes que permeten un consum de proximitat, m&eacute;s qualitat i sostenible. Per altra banda la nostra societat valora m&eacute;s tot all&ograve; que prov&eacute; de la natura.Aquestes dues premisses ofereixen un escenari &ograve;ptim per a que els municipis puguin col&middot;laborar en, o establir, estrat&egrave;gies de dinamitzaci&oacute; dels productes que la natura del seu territori ofereix amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;aconseguir un desenvolupament econ&ograve;mic m&eacute;s sostenible i un major arrelament de la poblaci&oacute; en els entorns rurals i forestals.

La jornada que es planteja pret&eacute;n aprofundir en com la natura es pot convertir en motor de l&rsquo;economia sostenible dels nostres pobles i explicar diferents iniciatives municipals en les que els ajuntaments han apostat clarament per la dinamitzaci&oacute; dels productes locals, de la terra, de proximitat i de qualitat.Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis i a tots els t&egrave;cnics que treballin per a la gesti&oacute; del territori, promoci&oacute; econ&ograve;mica, medi natural, zones rurals, etc.<strong>Programa i Presentacions&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>9.30 h RECEPCI&Oacute; DELS ASSISTENTS I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACI&Oacute;&nbsp;9.45 h INAUGURACI&Oacute; DE LES JORNADES

Elisabet Ferreres. Alcaldessa de Montesquiu

Valent&iacute; Junyent. Diputat delegat d&#39;Espais Naturals i Medi Ambient10.00 h La natura com a motor de l&#39;economia sostenible

Bernat Vilarasau. Gerent de l&rsquo;Organisme Aut&ograve;nom de Fires i Mercats de l&#39;Ajuntament de Vic10.45&nbsp;h PAUSA &ndash; CAF&Egrave;11.15&nbsp;h Retorn econ&ograve;mic dels espais naturals protegits

Miquel Hernandez. Director de Medi Ambient. Institut Cerd&agrave;&nbsp;11.45&nbsp;h&nbsp;Impuls municipal global als productes de la terra

Guillem Miralles. Coordinador de la Xarxa Productes de la Terra. &Agrave;rea de Desenvolupament Econ&ograve;mic Local. Diputaci&oacute; de Barcelona.

Laura Megias. T&egrave;cnica de Desenvolupament Rural. Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.&nbsp;12.15 h Valoritzaci&oacute; del patrimoni alimentari gr&agrave;cies a la innovaci&oacute; gastron&ograve;mica

Nuria May. Investigadora de la Fundaci&oacute; Alicia

Ajuntament col&middot;laborador de la fundaci&oacute; (pendent de confirmar)12.45&nbsp;h&nbsp;Biomassa forestal: una planta d&rsquo;estella supramunicipal

Gemma Comella. Oficina T&egrave;cnica de Prevenci&oacute; d&rsquo;Incendis. Diputaci&oacute; de Barcelona

Joan Vila. Alcalde de l&#39;Ajuntament d&#39;Aiguafreda13:15&nbsp;h DEBAT

Modera: Lavola14 h FI DE LA JORNADA</div>


Horari d&#39;inici: 9.30 h

Lloc: Centre de Recursos. Castell del Montesquiu

Organitzadors: Diputaci&oacute; de Barcelona. &Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat; &Agrave;rea de Cultura, &Agrave;rea de Desenvolupament Econ&ograve;mic Local i Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute;

Tel&egrave;fon: 934 049 300<strong>Inscripcions - </strong>L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, pr&egrave;via inscripci&oacute; fins el 22&nbsp;de maig de 2017&nbsp;(incl&ograve;s)

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/115517188' target='_blank'>consulteu la p&agrave;gina web de la jornada</a>.

&nbsp;
Dimecres, 31 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: &quot;Les vores del bosc urbà. Franges, marges i espais de transició&quot;. European Forum on Urban Forestry
Descripció: El F&ograve;rum Europeu sobre Boscos Urbans (EFUF) celebra enguany el seu 20&egrave; aniversari a la metr&ograve;polis de Barcelona, un congr&eacute;s obert a investigadors i professionals de l&rsquo;&agrave;mbit internacional interessats en reflexionar sobre les vores del bosc urb&agrave; com a espais d&rsquo;oportunitat per connectar i vertebrar el territori.Sota el t&iacute;tol &ldquo;Les vores del bosc urb&agrave;. Franges, marges i espais de transici&oacute;&rdquo;, posem sobre la taula la rellev&agrave;ncia dels boscos urbans i periurbans per construir un paisatge sostenible i saludable. Abordem temes com la connectivitat ecol&ograve;gica, la compatibilitat dels serveis ecosist&egrave;mics, la biodiversitat i les pertorbacions, i tamb&eacute; temes com el vessant social de la gesti&oacute; forestal o la planificaci&oacute; de les vores amb relaci&oacute; a la nova cultura del lleure. Per aquest motiu us convidem a participar en el Congr&eacute;s per abordar plegats les problem&agrave;tiques latents en espais de contacte i d&rsquo;interacci&oacute; entre dues realitats destinades a conviure; la ciutat i els espais oberts.Ja pots inscriure&#39;t per participar com a ponent o venir com a p&uacute;blic.&nbsp;Tamb&eacute; pots <strong>contribuir a l&rsquo;Atles EFUF 2017</strong>, una eina participativa de coneixement compartit sobre boscos urbans. Col&middot;labora compartint projectes, plans i iniciatives sobre les vores del bosc urb&agrave; en ciutats europees per elaborar-ne una biblioteca. El comit&egrave; cient&iacute;fic avaluar&agrave; les propostes i es reserva el dret d&rsquo;acceptaci&oacute; de les mateixes per tal de garantir la qualitat de l&rsquo;atles, i triar&agrave; els projectes m&eacute;s significatius per mostrar-los al f&ograve;rum.Del 31 de maig al 2 de juny del 2017 a BarcelonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; visita la web: <a href='http://efuf2017.amb.cat/' target='_blank'>http://efuf2017.amb.cat/</a>

&nbsp;
Divendres, 2 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana Natura 2017
Descripció: La Setmana de la Natura &eacute;s una campanya dirigida a promoure activitats a tot Catalunya per conscienciar sobre la import&agrave;ncia de tenir cura de la nostra natura i el nostre territori.Enguany la <strong>Setmana de la Natura</strong> tindr&agrave; lloc entre el<strong> 2 i l&#39;11 de juny del 2017</strong>. Com en l&#39;edici&oacute; anterior, la Setmana &eacute;s organitzada conjuntament entre la XCT i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC).Totes aquelles organitzacions que teniu previst organitzar una activitat entre aquestes dates, podeu comunicar-nos a mcrespo@custodiaterritori.org i us informarem sobre com incloure aquesta activitat a la Setmana de la Natura.

&nbsp;
Dimarts, 6 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: UPC, Sant Adrià de Besòs
Resum: 2017 World Conference on Natural Resource Modeling
Descripció: As for past editions, the World&nbsp;Conference on Natural Resource Modeling brings together&nbsp;scientists and stakeholders interested in mathematical and numerical modeling of renewable and exhaustible resources. The WCNRM2017 will be a pool for&nbsp;exchanging ideas to help inform management ecosystems, natural resources and their exploitation. One of the WCNRM2017 main goals is to foster cooperation among&nbsp;disciplines of ecology, economics, management, mathematics and computer sciences.Conference Topics: Forest management, fishery management, farming, biodiversity, water, climate change impacts -Resilience, viability and sustainability, Model-based scenario, Decisions under uncertainty, Resource economics, Ecosystems dynamics, Game theory and strategic interactions, Spatial dynamics.&nbsp;<strong>6-9 june 2017</strong><strong>Venue:&nbsp;</strong>UNIVERSITAT POLIT&Egrave;CNICA DE CATALUNYA / CAMPUS DIAGONAL &ndash; BESOS

Carrer d&rsquo;Eduard Maristany, 1D -&nbsp;08930, Sant Adri&agrave; de Bes&ograve;sFor more info visit:&nbsp;<a href='http://www.paucostafoundation.org/nrm2017' target='_blank'>www.paucostafoundation.org/nrm2017</a>Organizers:&nbsp;

- Pau Costa Foundation

- Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya

- Resource Modelling Association

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Acte de commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient i lliurament dels Premis Medi Ambient 2017
Descripció: Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Departament de Territori i Sostenibilitat organitza l&#39;<strong>acte de lliurament del Premi Medi Ambient 2017</strong>. Tindr&agrave; lloc el proper dimarts 6 de juny a les 18h, a l&rsquo;Institut Bot&agrave;nic de Barcelona (Passeig del Migdia, s/n, 08038).El conseller de Territori i Sostenibilitat lliurar&agrave; els premis en les modalitats de &ldquo;Projectes de recerca, desenvolupament i innovaci&oacute;&rdquo; i &ldquo;Iniciatives de protecci&oacute; i millora del medi ambient&rdquo;, aquest any emmarcades en la tem&agrave;tica de la ci&egrave;ncia ciutadana; i en la modalitat de &ldquo;Traject&ograve;ries de protecci&oacute; i millora del medi ambient&rdquo;.L&rsquo;acte ser&agrave; presentat per la periodista Cori Calero.Podeu confirmar la vostra assist&egrave;ncia <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/premis/premi_medi_ambient/Acte_lliurament/' target='_blank'>a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/premis/premi_medi_ambient/convocatoria_2017/Programa-Acte-2017-WEB.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de l&#39;acte</a>.
Dijous, 8 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: CaixaForum Barcelona
Resum: Jornada &quot;Qui treballarà la terra?&quot;
Descripció: La Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural organitza una jornada de debat sobre l&rsquo;acc&eacute;s a les terres agr&agrave;ries&nbsp;

Amb l&#39;objectiu de posar en valor la tasca productiva i econ&ograve;mica que duu a terme la pagesia arreu del territori catal&agrave; i aportar noves eines i recursos que permetin al sector garantir i fer cr&eacute;ixer la seva activitat, la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural&nbsp;presenta el proper dijous 8 de juny la jornada &lsquo;Qui treballar&agrave; la terra?&rsquo;. La consellera Meritxell Serret&nbsp;encap&ccedil;alar&agrave; una sessi&oacute; de treball on es convidar&agrave; als assistents a <strong>debatre, reflexionar i contrastar al voltant de la possibilitat de facilitar l&rsquo;acc&eacute;s a terres en des&uacute;s a futurs pagesos perqu&egrave; hi puguin desenvolupar activitat agr&agrave;ria.</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre la jornada i formalitzar les inscripcions, <a href='http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/diptic-jornadaterra-ok-digital.pdf' target='_blank'>consulteu&nbsp;aquest enlla&ccedil;</a>.&nbsp;
Dissabte, 10 de Juny
Hora: 20:30 - 22:00
Lloc: Edifici El sucre Vic
Resum: Acte de lliurament del I Premi Fundació Privada GIRBAU amb Francesc Mauri
Descripció: La <strong>Fundaci&oacute; Privada GIRBAU</strong> us convida a l&rsquo;acte de lliurament del&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/invitacio_premi_girbau.gif' target='_blank'>I Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU &ldquo;Natura i Societat&rdquo;</a>, el qual ha seleccionat el projecte:

<div style='text-align: center;'>

<strong>&ldquo;VOLCAT&rdquo; Cust&ograve;dia participativa activa: voluntariat i educaci&oacute; ambiental en finques en cust&ograve;dia del Grup Natura Freixe</strong></div>


Durant l&rsquo;entrega del premi es realitzar&agrave; la confer&egrave;ncia <strong>&ldquo;El canvi clim&agrave;tic, qu&egrave; hi podem fer?&rdquo;, a c&agrave;rrec del&nbsp;meteor&ograve;leg Francesc Mauri</strong>.L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&rsquo;edifici <strong>El Sucre de Vic</strong>, el proper <strong>dissabte 10 de juny a les 20.30h.</strong>Agra&iuml;m confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s de <a href='premifundaciogirbau@gmail.com">http://premifundaciogirbau@gmail.com'>premifundaciogirbau@gmail.com</a>,&nbsp;trucant al 93 886 61 35 (de dill a div de 9 a 17h) o complentant el <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-yc6vhD6ZIE8sdMFJpMa-x0sT34M-3_FvAduIwW5dComYEw/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=send_form' target='_blank'>formulari online</a>.El <a href='http://www.custodiaterritori.org/ca/iniciatives/premi_fundacio_privada_girbau_natura_societat.html' target='_blank'>Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU</a> t&eacute; per objectiu <strong>recon&egrave;ixer iniciatives locals i ciutadanes en favor de la natura i la seva conservaci&oacute;</strong>.&nbsp;El Premi neix amb car&agrave;cter bianual i s&rsquo;emmarca en la voluntat de la Fundaci&oacute; Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen per a la protecci&oacute; i millora del nostre patrimoni natural, des del comprom&iacute;s i la responsabilitat. I amb la convicci&oacute; ferma que la millor manera de fer-ho &eacute;s fomentant la participaci&oacute; de la societat, i la transmissi&oacute; de valors de respecte i responsabilitat envers el medi ambient.

<a href='/mm/file/2017/Targeto_invitacio_10_juny.pdf' target='_blank'><em>Veure la invitaci&oacute; en PDF</em></a>

&nbsp;
Dilluns, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: SALUT I PAISATGE URBÀ. L’experiència de la Diputació de Barcelona en la promoció d’entorns saludables
Descripció: Sessi&oacute; monogr&agrave;fica dins el <strong>2on Congr&eacute;s Internacional de Paisatge Urb&agrave;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Data:</strong> 12 de juny de 2017

<strong>Horari:</strong> de 11:30&nbsp;h a 13:30&nbsp;h

<strong>Lloc:</strong> Caixa Forum.&nbsp;Sala Seminari I.&nbsp;Centre Social i Cultural de l&rsquo;Obra Social &ldquo;La Caixa&rdquo;. &nbsp;Av. Francesc Ferrer i Gu&agrave;rdia, 6-8.08038 &ndash; Barcelona.

<strong>Tel&egrave;fon</strong>:&nbsp; 934 020 648

<strong>a/e:</strong> rubertfi@diba.cat

<strong>Organitza</strong>: Ger&egrave;ncia de Serveis d&rsquo;Habitatge, Urbanisme i Activitats</div>


<strong>Informaci&oacute; general</strong><strong>Destinataris</strong>: T&egrave;cnics i pol&iacute;tics municipals<strong>Cost:</strong> gratu&iuml;t.Tot i que l&rsquo;assist&egrave;ncia al congr&eacute;s &eacute;s de pagament aquesta sessi&oacute; ser&agrave; d&rsquo;acc&eacute;s lliure i es desenvolupar&agrave; en la Sala Seminari I del mateix edifici, de forma paral&middot;lela al programa principal del Congr&eacute;s.&nbsp; L&rsquo;assist&egrave;ncia a la sessi&oacute; (gratu&iuml;ta), per tant, no faculta accedir a la resta d&rsquo;activitats del Congr&eacute;s sense inscripci&oacute; pr&egrave;via al mateix.<strong>Places: </strong>150<strong>Ponents:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Cati Chamorro. Servei de Salut P&uacute;blica

Carles Castell. Ger&egrave;ncia d&rsquo;Espais Naturals

Pilar Cervantes. Servei d&rsquo;Urbanisme

Eloi Juvill&agrave;. Servei d&rsquo;Equipaments i Espai P&uacute;blic

Sergi Lois. Oficina d&rsquo;Equipaments esportius

Lorena Perona.- Servei d&rsquo;Urbanisme

Lena Vidal.- Oficina d&rsquo;Habitatge

N&uacute;ria Parpal. Oficina t&egrave;cnica de canvi clim&agrave;tic i sostenibilitat</div>
&nbsp;

<strong>Programa:</strong> <a href='http://www.icoul.eu/programa.htm' target='_blank'>http://www.icoul.eu/programa.htm</a><strong>Inscripcions:</strong>

La confirmaci&oacute; de la inscripci&oacute; per part de la Diputaci&oacute; de Barcelona es far&agrave; per correu electr&ograve;nic. El per&iacute;ode d&rsquo;inscripci&oacute; es tancar&agrave; un cop s&rsquo;hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, una setmana abans de l&rsquo;inici de la formaci&oacute;. Les sol&middot;licituds seran ateses considerant l&#39;adequaci&oacute; del perfil dels demandants i l&#39;ordre de presentaci&oacute;. En funci&oacute; del nombre de persones inscrites es considerar&agrave; la possibilitat d&#39;ampliar aquest nombre.<strong>Descripci&oacute; de la sessi&oacute;: </strong>

L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s donar visibilitat a la relaci&oacute; entre salut i paisatge, tot exposant&nbsp; l&rsquo;experi&egrave;ncia de la Diputaci&oacute; de Barcelona en la promoci&oacute; d&rsquo;entorns urbans i paisatges saludables.Aquesta sessi&oacute; s&rsquo;emmarca en el segon congr&eacute;s internacional de paisatge urb&agrave; que tindr&agrave; lloc al Caixa Forum de Barcelona els propers dies 12-14 de juny, el qual amplia el concepte de paisatge urb&agrave;, del tradicional espai p&uacute;blic, a tots aquells espais p&uacute;blics o privats susceptibles de gaudiment col&middot;lectiu, i que, per tant, poden influir sobre el benestar i la salut dels seus usuaris.&nbsp;La ciutat es percep a trav&eacute;s del seu paisatge, per&ograve; tamb&eacute; a trav&eacute;s de la forma en qu&egrave; la poblaci&oacute; utilitza els espais urbans; i per tant l&rsquo;essencial no &eacute;s la mera exist&egrave;ncia d&#39;aquests espais, sin&oacute; la forma en qu&egrave; les persones es relacionen amb ells, l&rsquo;&uacute;s que de ells en fan, per&ograve; tamb&eacute; tant l&rsquo;impacte positiu o negatiu que poden tenir sobre la seva salut.Es considera un bon marc i moment per visualitzar la feina transversal de la corporaci&oacute; en aquest sentit, guanyadora del premi EPSA 2015, en el marc d&rsquo;un congr&eacute;s que pret&eacute;n donar resposta a algunes de les preguntes essencials que es formulen les ciutats que aposten per millorar el medi ambient urb&agrave; i la salut de la seva ciutadania des de la gesti&oacute; del paisatge urb&agrave;. Tamb&eacute; pret&eacute;n ser una modesta contribuci&oacute; a l&#39;aplicaci&oacute; de la Nova Agenda Urbana sorgida de la Confer&egrave;ncia H&agrave;bitat III, que ha reconegut el paisatge urb&agrave; com a facilitador real de la funci&oacute; socioecon&ograve;mica de la ciutat i per tant corresponsable de la salut i benestar de la ciutadania.<strong>Continguts:</strong>

Pon&egrave;ncies pluridisciplinars que pretenen exposar i donar visibilitat a la tasca dels diferents departaments de la Diputaci&oacute; de Barcelona en l&rsquo;aplicaci&oacute; del mandat de la OMS de incorporar la salut en totes les pol&iacute;tiques, molt especialment d&rsquo;aplicaci&oacute; directa en el m&oacute;n local. En concret es tractaran aspectes tant rellevants com la influencia de la salut en el disseny, gesti&oacute; i manteniment d&rsquo;espais naturals periurbans, per&ograve; tamb&eacute; dels itineraris esportius i del verd urb&agrave;; la planificaci&oacute; urban&iacute;stica local i l&rsquo;activaci&oacute; estrat&egrave;gica d&rsquo;espais buits amb criteris saludables i pautes per dirigir les pol&iacute;tiques d&rsquo;habitatge i mediambientals en favor de la ciutat saludable.<strong>Metodologia:</strong>

Sessi&oacute; te&ograve;rica amb exposici&oacute; de casos pr&agrave;ctics i d&rsquo;aplicabilitat directa al mon local.Per a qualsevol informaci&oacute; complement&agrave;ria o aclariment en relaci&oacute; a aquesta tem&agrave;tica, us podeu posar en contacte amb Lorena Perona Rib&eacute;s (peronarl@diba.cat &ndash; 93.402.04.68 ext. 37232), arquitecta de refer&egrave;ncia d&rsquo;aquest Servei d&rsquo;Urbanisme en relaci&oacute; al projecte &ldquo;Entorn Urb&agrave; i Salut&rdquo;.&nbsp;
Dijous, 15 de Juny
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Com planificar una finca agrària d&#039;acord amb els escenaris de canvi climàtic
Descripció: L&rsquo;increment de temperatura global i regional fa que la planificaci&oacute; dels cultius i de les finques hagi d&rsquo;incorporar les futures anomalies clim&agrave;tiques. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada t&egrave;cnica &eacute;s explicar diversos models que permeten la &nbsp;representaci&oacute; sobre pl&agrave;nol de canvis en la distribuci&oacute; dels cultius i com es poden dissenyar les finques per fer front a aquests canvis de distribuci&oacute;.D&rsquo;altra banda, la xerrada tamb&eacute; permetr&agrave; identificar possibles zones on poden apar&egrave;ixer noves oportunitats per a cultius que permetin diversificar les finques agr&agrave;ries.<strong>PROGRAMA</strong>

9.45 h<strong> Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

10.00 h <strong>Principis b&agrave;sics de planificaci&oacute; d&rsquo;una finca agr&agrave;ria per adaptar-la als nous escenaris del canvi clim&agrave;tic</strong>

Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.
<div style='margin-left: 40px;'>Part te&ograve;rica on s&rsquo;explicar&agrave;:

- Model clim&agrave;tics existents

- Previsions de l&rsquo;IPCC per a Catalunya

- Metodologia per planificar una finca en funci&oacute; d&rsquo;aquests models clim&agrave;tics

- Identificaci&oacute; d&rsquo;oportunitats i de riscos a partir de l&rsquo;an&agrave;lisi realitzat</div>
11.30 h <strong>Pausa</strong>

12.00 h <strong>Visita de camp.&nbsp;</strong>Es realitzar&agrave; una visita de camp a la masia de Can Feliu&agrave; de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agr&iacute;cola i que servir&agrave; d&rsquo;exemple per aplicar la modelitzaci&oacute;.

14.00 h <strong>Cloenda de la jornada</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170615_programa_Bigues%20i%20Riells_Planificacio%20finca%20agraria.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT i forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2017 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Dissabte, 17 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Torroella de Montgrí
Resum: Jornada (Des)fer el territori: Pràctiques culturals i regeneració del paisatge
Descripció: El dia 17 de juny de 2017 es portar&agrave; a terme la jornada <strong>(Des)fer el territori: Pr&agrave;ctiques culturals i regeneraci&oacute; del paisatge</strong>, al Museu de la Mediterr&agrave;nia de Torroella de Montgr&iacute; i a la maresma de la Pletera, a L&#39;Estartit.La jornada, organitzada per l&rsquo;Ajuntament de Torroella de Montgr&iacute;, la C&agrave;tedra d&rsquo;Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona, el Museu de la Mediterr&agrave;nia i l&rsquo;Observatori del Paisatge, s&rsquo;emmarca en el proc&eacute;s de restauraci&oacute; de la maresma de la Pletera i en les intervencions art&iacute;stiques que busquen afavorir la recuperaci&oacute; de la mem&ograve;ria del lloc i la difusi&oacute; d&rsquo;una intervenci&oacute; paisatg&iacute;stica amb vocaci&oacute; p&uacute;blica.La jornada &eacute;s oberta a tothom, l&rsquo;entrada &eacute;s gratu&iuml;ta i no &eacute;s necessari inscriure&rsquo;s.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.catpaisatge.net/docs/programa23456789101112.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dilluns, 19 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Brussels
Resum: Seminar &quot;Access to land in Europe: learning from the field&quot;
Descripció: <strong>Seminar 19th and 20th June and Conference 21st June - Brussels</strong>Throughout Europe, we are witnessing the emergence of social innovations which support farmers in securing land to enter farming or to consolidate their farm businesses. Over the past few years the Access to land network has mapped best practices and explored core issues related to access to land. These issues include facilitating new entrants to access land; the role of local authorities in land access; and available legal tools for land tenure and stewardship.In June, we organise a three-day event combining two days of learning with practitioners to share and enrich field-based experience, and a public conference to draw lessons and engage with other stakeholders.During this seminar, top experts from all over Europe gather to share the results of their search for best practices that can overcome the obstacles to access to land.We tailored the seminar for a wide panel of actors ranging from policy makers, members of an organisation who manage access to land, social entrepreneurs who wish to set up a new access to land initiative in their country, researchers or citizens interested in the subject.For more information see the <a href='http://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/2017.06.19_20_study_days_a2l_programme.pdf' target='_blank'>Seminar</a> and <a href='http://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/2017.06.21_programme_conference.pdf' target='_blank'>Conference Programme</a> or visit the <a href='http://www.accesstoland.eu/-Seminar-Conference-' target='_blank'>website of the project</a>.&nbsp;
Dimecres, 21 de Juny
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Terra Veritas, C/ Diputació 239 Barcelona
Resum: EMPRESA I NATURA Tots som natura, de la consciència al compromís
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w202-h53/mm/image/imgnews/2017/170621_empresa_Natura_2.png' style='width: 202px; height: 53px; margin: 10px; float: right;' />La conservaci&oacute; de la<strong> NATURA</strong> necessita de la corresponsabilitat de tots els agents del territori. Les <strong>EMPRESES</strong>, un dels principals actors que fan &uacute;s dels recursos naturals, hi tenen molt a dir!Podr&agrave;s con&egrave;ixer, de la m&agrave; dels m&agrave;xims representants d&rsquo;algunes empreses del nostre pa&iacute;s, la seva complicitat activa i volunt&agrave;ria per la millora del medi ambient i la sostenibilitat.Ens explicaran com han passat de la presa de consci&egrave;ncia envers les principals problem&agrave;tiques ambientals actuals (canvi clim&agrave;tic, malbaratament i sobreexplotaci&oacute; de recursos naturals, p&egrave;rdua de biodiversitat, contaminaci&oacute;, etc.) a un comprom&iacute;s ferm per revertir aquesta situaci&oacute; i contribuir-hi a partir d&rsquo;una gesti&oacute; empresarial responsable que garanteixi la sostenibilitat econ&ograve;mica, social i ambiental.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>19.00h - Presentaci&oacute; de l&rsquo;acte, a c&agrave;rrec d&rsquo;<strong>Albert Bosch</strong>, aventurer i emprenedor.19.15h &ndash;<strong> Empreses que arriben al consumidor final</strong>- Silvio El&iacute;as, cofundador i director general de <strong>Veritas</strong>

- Felisa Palacio, directora general de <strong>Tarann&agrave;, Viatges amb sentit</strong>

- Sergi Ferrer-Salat, president de <strong>Grup Ferrer Internacional</strong>20.00h &ndash; <strong>Empreses que acompanyen a empreses</strong>- Consultoria estrat&egrave;gica - Ignasi Cubi&ntilde;&aacute;, cofundador i director d&rsquo;<strong>EcoIntelligent Growth</strong>

- Finances &ndash; Joan Antoni Mel&eacute;, membre del Consell Assessor de <strong>Triodos Bank</strong>

- Marketing - Giuseppe Cavallo, fundador de <strong>Voxpopuli</strong> i president de la Fundaci&oacute;n Capitalismo Consciente a Espanya20.30h &ndash; Fi de l&rsquo;actePodeu consultar el programa complert <a href='/mm/file/170621_programa_empreses_DEF.pdf'>aqu&iacute;</a>.&nbsp;L&rsquo;entrada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s d&rsquo;aquest <a href='https://docs.google.com/forms/d/1ZTpdxCAWSaEtHsXqIZyYm20rg6-SoJtaNkdQArwQLII/viewform?edit_requested=true' target='_blank'>formulari</a> o a&nbsp;info@setmananatura.cat.&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.
Dijous, 29 de Juny
Hora: 11:00 - 14:00
Lloc: La Selva del Camp
Resum: Sortida tècnica a la riera de La Selva
Descripció: Malgrat tenir un car&agrave;cter ef&iacute;mer en bona part del seu recorregut, la riera de la Selva presenta uns valors ecol&ograve;gics, geol&ograve;gics, culturals i paisatg&iacute;stics molt importants, sobretot riu amunt del nucli de la Selva del Camp. La redu&iuml;da activitat humana a la cap&ccedil;alera fa que la qualitat de l&rsquo;aigua sigui molt bona per&ograve; la seva escassetat fa que el nombre d&rsquo;esp&egrave;cies de vertebrats sigui molt baixa, tot i que la biodiversitat d&rsquo;invertebrats &eacute;s molt elevada. Hi abunden elements arquitect&ograve;nics hist&ograve;rics com molins fariners, rescloses, ponts i canals.Visitarem l&rsquo;espai de la m&agrave; de CEN (associaci&oacute; per a la Conservaci&oacute; dels Ecosistemes Naturals; <a href='http://www.assoc-cen-org' target='_blank'>www.assoc-cen-org</a>). Ens mostraran els valors naturals i culturals de la riera de la Selva, ens explicaran les problem&agrave;tiques existents i les actuacions de conservaci&oacute; i restauraci&oacute; que hi realitzen.<strong>PROGRAMA (<a href='/mm/file/2017/170629_sortida_selva%20del%20camp.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)</strong>

11h. Trobada davant el Mas de l&rsquo;Hort d&rsquo;Igl&eacute;sies, Av. De la Llibertat, 25, La Selva del Camp (Tarragona). Inici de la visita.13.30h. Fi de la visita i dinar al restuaran de l&rsquo;Hotel Sercotel (opcional). C/ dels Molins, 10, La Selva del Camp (Tarragona). Possibilitat de 2 men&uacute;s, un amb oferta redu&iuml;da a 10,50&euro; i l&rsquo;altre amb m&eacute;s oferta de plats a 14&euro;. Els men&uacute;s es poden adaptar a vegetarians i cel&iacute;acs.<strong>INSCRIPCIONS:</strong>

<u>La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta</u>. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a <a href='fluvial@custodiaterritori.org'>fluvial@custodiaterritori.org</a> tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, entitat a la pertanyeu (si escau), i si us quedeu a dinar (a compte de cada participant).

&nbsp;
Dimarts, 4 de Juliol
Hora: 17:00 - 19:00
Lloc: ICAB C/ Mallorca, 283 Barcelona
Resum: El contracte de custòdia del territori al Codi Civil de Catalunya
Descripció: <strong>Data: </strong>4 de juliol

<strong>Horari:</strong> de 17h a 19h

<strong>Lloc:</strong> &nbsp;Il&middot;lustre Col&middot;legi de l&#39;Advocacia de Barcelona &nbsp;(ICAB) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C/ Mallorca, 283 Barcelona

&nbsp;

El Llibre sis&egrave; del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes i aprovat el passat febrer, regula el contracte de cust&ograve;dia del territori. Aquest fet t&eacute; transcend&egrave;ncia no nom&eacute;s pel reconeixement que suposa cap a la cust&ograve;dia del territori com a filosofia per a la conservaci&oacute; del nostre patrimoni natural, cultural i paisatg&iacute;stic, sin&oacute; perqu&egrave; &eacute;s una regulaci&oacute; pionera a Europa i una fita important per al seu desenvolupament.Aix&iacute;, s&rsquo;obre una nova etapa pel que fa al r&egrave;gim jur&iacute;dic dels contractes de cust&ograve;dia del territori, sense detriment de la resta d&rsquo;opcions per a la cust&ograve;dia del territori que compr&egrave;n el dret civil. Amb aquesta jornada es far&agrave; un rep&agrave;s en el proc&eacute;s de codificaci&oacute; i la incorporaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori al Codi civil, i s&rsquo;analitzaran les oportunitats que s&rsquo;obren per al desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori a nivell normatiu.<u><strong>Programa</strong></u> (<a href='/mm/file/2017/170704_Programa_jornada_contracte_CdT_Codi_Civil%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)17h &ndash; 17.30h: Benvinguda i obertura de la jornada.

Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Sr. Oriol Rusca , Deg&agrave; de l&rsquo;Il&middot;lustre&nbsp; Col&middot;legi de l&rsquo;Advocacia de Barcelona17.30h &ndash; 17.50h: El proc&eacute;s de codificaci&oacute; a Catalunya.

Sr. Antoni Mirambell, Catedr&agrave;tic de dret civil, Universitat de Barcelona. President de la Secci&oacute; d&rsquo;Obligacions i contractes de la Comissi&oacute; de Codificaci&oacute; de Catalunya.17.50h &ndash; 18.10h: Implicacions de la regulaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori al Codi civil.

Sr. Hernan Collado, advocat i col&middot;laborador de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori18.10h &ndash; 18.30h: El futur de la cust&ograve;dia del territori a Catalunya.

Sr. Sergi Mar&iacute;, Coordinador de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.18.30h &ndash; 18.50h: Torn de preguntes i debat obert18.50h &ndash; 19h: Clausura

Sr./a , representant del Col&middot;legi de Registradors de Catalunya

Sr/a., representant del Col&middot;legi de Notaris de Catalunya

Sr./a, representant del Consell dels Il&middot;lustres Col&middot;legis d&rsquo;Advocats de CatalunyaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; us demanem confirmaci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s de <a href='mmaso@custodiaterritori.org'>mmaso@custodiaterritori.org</a>

&nbsp;
Dimecres, 26 de Juliol
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Cotxeres del Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107 de Barcelona
Resum: Presentació dels resultats del procés de participació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
Descripció: En aquesta sessi&oacute; es presentar&agrave; l&rsquo;informe final de resultats i de retorn del proc&eacute;s de participaci&oacute; p&uacute;blica, on es recullen les aportacions rebudes a trav&eacute;s de diferents canals de participaci&oacute; i un retorn de com s&rsquo;han considerat en el document de l&rsquo;Estrat&egrave;gia. Aix&iacute; mateix, tamb&eacute; s&rsquo;exposar&agrave; la proposta d&rsquo;Estrat&egrave;gia i el Pla d&rsquo;acci&oacute; 2017-2021 resultants del proc&eacute;s de participaci&oacute;. Podeu veure adjunt el programa de la sessi&oacute;.Si esteu interessats en assistir-hi us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/proces-participatiu-de-lestrategia-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat-de-catalunya/fases-del-proces/formulari-sessio-de-retorn/' target='_blank'>FORMULARI INSCRIPCIONS</a>M&eacute;s informaci&oacute; a: <a href='http://gestio.territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/proces-participatiu-de-lestrategia-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat-de-catalunya/fases-del-proces/' target='_blank'>WEB DE L&rsquo;ESTRAT&Egrave;GIA</a>26 de juliol a les 9h a la sala Cotxeres del Palau Robert (Passeig de Gr&agrave;cia, 107 de Barcelona)<u><strong>PROGRAMA</strong></u>

09.00h - Recepci&oacute; d&rsquo;assistents

09.15h - Benvinguda a c&agrave;rrec de Marta Subir&agrave;, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat

09.30h - Resultats del proc&eacute;s de participaci&oacute; p&uacute;blica i retorn de les propostes rebudes

10.15h - Proposta d&rsquo;Estrat&egrave;gia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya i Pla d&rsquo;acci&oacute; 2017-2021, a c&agrave;rrec de Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques

Ambientals i Medi Natural

10.45h - Debat entre els assistents

11.30h - Cloenda de la sessi&oacute;
Divendres, 22 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Delta de l&#039;Ebre
Resum: 4a edició del Delta Birding Festival 2017
Descripció: <strong>Del 22 al 24 de setembre </strong>a M&oacute;n Natura Delta de l&#39;Ebre.Com cada any, al Delta de l&rsquo;Ebre, un dels espais naturals m&eacute;s importants de la Mediterr&agrave;nia Occidental, el <strong>Delta Birding Festival </strong>ofereix un programa d&rsquo;activitats ampli i atractiu amb<strong> confer&egrave;ncies, cursos, tallers, concursos</strong>, etc&hellip; acompanyat d&rsquo;una gran fira de productes i serveis per als ornit&ograve;legs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.El 2017 ser&agrave; la quarta edici&oacute; de l&rsquo;&uacute;nic festival ornitol&ograve;gic que es celebra a Catalunya. A m&eacute;s, continua essent l&rsquo;&uacute;nic festival a l&rsquo;estat espanyol que destina el benefici econ&ograve;mic de les entrades a projectes relacionats amb l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i la natura i el que m&eacute;s visitants estrangers rep. En aquesta edici&oacute; destinarem aquesta aportaci&oacute; econ&ograve;mica a l&rsquo;estudi de les rutes migrat&ograve;ries de la t&oacute;rtora comuna o europea.La<strong> t&oacute;rtora </strong>(<em>Streptopelia turtur</em>) ha patit una acusada regressi&oacute; de les seves poblacions degut en bona part a l&rsquo;excessiva pressi&oacute; cineg&egrave;tica que pateix al llarg de les seves rutes migrat&ograve;ries. De ser un dels ocells m&eacute;s abundants de les zones rurals de bona part d&rsquo;Europa, s&rsquo;est&agrave; convertint en una esp&egrave;cie cada vegada m&eacute;s escassa i ja hi ha alguns estudis que indiquen que podria acabar extingint-se del tot, tal com va passar amb el colom migratori a Am&egrave;rica el Nord.El festival ha assolit un gran prestigi entre els ornit&ograve;legs per la categoria dels seus ponents, de reconegut de prestigi internacional, pel gran nombre d&rsquo;activitats programades com ara sortides en vaixell, visites a alguna de les reserves integrals del Delta, tallers, etc&egrave;tera&nbsp; i per la gran quantitat d&rsquo;expositors, destacant la gran participaci&oacute; de les principals marques d&rsquo;&ograve;ptica i fotografia i un gran nombre d&rsquo;estands de productes i serveis.El Delta Birding Festival es celebra a&nbsp;M&oacute;nNatura Delta, un conjunt d&rsquo;instal&middot;lacions de la FCLP situades a&nbsp;l&rsquo;hemidelta sud del Delta de l&rsquo;Ebre, en un paisatge d&rsquo;arrossars i llacunes molt caracter&iacute;stic i de gran riquesa en una de les zones humides m&eacute;s importants de l&rsquo;Europa occidental.
Dilluns, 2 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Seu del COAMB. Barcelona
Resum: Curs sobre Custòdia del territori: eines i casos pràctics
Descripció: La Cust&ograve;dia del territori permet contribuir a la conservaci&oacute; i &uacute;s sostenible del medi natural tot implicant directament als propietaris (de terrenys forestals, agr&iacute;coles o urbans) i als usuaris que els gaudeixen o aprofiten. Es tracta d&rsquo;un conjunt d&rsquo;estrat&egrave;gies i instruments que permet aproximar-se al repte de la conservaci&oacute; i l&rsquo;&uacute;s sostenible del territori sense deixar-lo tan sols en mans de les administracions p&uacute;bliques.Cada cop hi ha m&eacute;s experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia del territori en funcionament i la legislaci&oacute; tamb&eacute; va reflectint els aven&ccedil;os en aquesta relativament nova manera de fer. Durant aquesta formaci&oacute;, de&nbsp;6 hores lectives&nbsp;i amb un&nbsp;enfocament pr&agrave;ctic, volem oferir continguts directament aplicables al dia a dia dels professionals adre&ccedil;ats a iniciar i desenvolupar projectes de cust&ograve;dia, una eina de gran inter&egrave;s per avan&ccedil;ar en el repte ineludible de la gesti&oacute; sostenible del nostre territori.El curs repassar&agrave;:
<div style='margin-left: 40px;'>- Els passos per a&nbsp;elaborar un projecte de cust&ograve;dia&nbsp;del territori de qualitat.

- Casos concrets&nbsp;de cust&ograve;dia en diferents h&agrave;bitats i marcs de gesti&oacute;.

- Iniciatives de cust&ograve;dia del territori vinculades a&nbsp;projectes d&rsquo;economia social i solid&agrave;ria.

- El&nbsp;marc normatiu existent i les darreres novetats legislatives&nbsp;al voltant de la cust&ograve;dia del territori, centrant-se en les seves conseq&uuml;&egrave;ncies pr&agrave;ctiques.

- Les implicacions de&nbsp;nous instruments&nbsp;en desenvolupament, com el registre i els incentius fiscals.</div>


El programa tindr&agrave; lloc els dies 2 i 4 d&rsquo;octubre de 17 a 20 hores a la seu del COAMB. En <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2017/07/Curs-Custodia-Territori-Octubre-2017.pdf' target='_blank'>aquest enlla&ccedil;</a> pots consultar el programa complet i, si est&agrave;s interessat, <a href='http://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=14863' target='_blank'>ja et pots inscriure</a>!El curs est&agrave; organitzat pel Col&middot;legi d&#39;Ambient&ograve;legs de Catalunya (COAMB) amb la col&middot;laboraci&oacute; de la XCT.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h288/mm/image/imgnews/2017/171002_curs_CdT_COAMB.png' style='width: 550px; height: 288px; margin: 10px;' />
Dijous, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: El Prat de Llobregat
Resum: Diàlegs d&#039;educació i comunicació ambiental de Catalunya
Descripció: Amb motiu de la celebraci&oacute; dels 30 anys dels primers programes locals d&rsquo;educaci&oacute; ambiental, la ciutat del Prat de Llobregat acull aquests di&agrave;legs d&rsquo;educaci&oacute; i comunicaci&oacute; ambiental centrats en els recursos i les t&egrave;cniques que podem fer servir per establir bons processos d&rsquo;educaci&oacute; i comunicaci&oacute; ambiental.Inscripcions gratu&iuml;tes a <a href='http://www.scea.cat' target='_blank'>www.scea.cat</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://drive.google.com/file/d/0B7RaEXfzNx5DcUNfdzFNNmZPdWs/view' target='_blank'>consulteu el programa</a>.

&nbsp;
Dissabte, 7 de Octubre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Sant Climent Sescebes
Resum: Jornada tècnica: Conservació dels Prats de dall. Estudis i experiències en el maneig a Catalunya.
Descripció: Els prats de dall s&oacute;n h&agrave;bitats seminaturals de gran riquesa flor&iacute;stica i amb una elevada fauna insect&iacute;vora associada. S&oacute;n uns prats que s&oacute;n objecte de maneig permanent per garantir-ne la seva conservaci&oacute;.Aquesta jornada pret&eacute;n ser un recull d&rsquo;estudis i experi&egrave;ncies de gesti&oacute; que s&rsquo;han desenvolupat a diferents indrets de Catalunya amb l&#39;objectiu d&#39;ampliar el coneixement de la seva import&agrave;ncia ecol&ograve;gica i conservaci&oacute;.<strong>PROGRAMA</strong> (consultar <a href='/mm/file/2017/171008_prats%20de%20dall_programa.pdf' target='_blank'>programa en PDF</a>)

<strong>9.00 h Inscripcions i presentaci&oacute; de la jornada</strong><strong>9.30 h Iniciatives des del PN de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa i al PN dels Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;. Diagnosi de l&rsquo;estat ecol&ograve;gic d&rsquo;un prat de dall i experi&egrave;ncies en el maneig al PN de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa. Ajuts agroambientals al PN dels Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Andreu Salvat, Apr&egrave;n Serveis Ambientals.

Sr. Bernat Perramon, PN Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa.</em></div>


<strong>10.30 h Iniciatives des del sector dels propietaris </strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Associaci&oacute; de propietaris de finques r&uacute;stiques de la Vall de Camprodon.</em></div>


<strong>11.00 h Pausa</strong><strong>11.30 h Iniciatives d&rsquo;entitats ambientals i l&rsquo;expertesa de les universitats</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Cultivant biodiversitat: recuperaci&oacute; de prats de dall a l&rsquo;Albera

<em>Sra. Marta Ball-llosera, IAEDEN.

Sr. Joan Font, Universitat de Vic.</em>Experi&egrave;ncia pilot de restauraci&oacute; de prats de dall a Collsacabra

<em>Sr. Guillem Mas, Paisatges Vius.

Sra. Carme Casas, Universitat de Vic.</em></div>


<strong>13.00 h Breus iniciatives des de l&rsquo;Administraci&oacute; local.</strong> El cas de Cass&agrave; de la Selva i Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries.<strong>13.30 h Debat i cloenda de la jornada</strong>

<strong>Hora i lloc de trobada:</strong> A les 9 del mat&iacute; al Casal de la Gent Gran a la pla&ccedil;a Carles Cus&iacute;, 4 de Sant Climent Sescebes.&nbsp;

Jornada gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a iaeden@iaeden.cat o al tel&egrave;fon 972 67 05 31 (de dilluns a divendres als matins)<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h73/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 150px; margin: 10px; float: right; height: 73px;' />Organitza</strong>: IAEDEN i Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT en el marc del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2017 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;.&nbsp;
Dimecres, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: 1r Forum ENS a Catalunya (Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat)
Descripció: La Generalitat de Catalunya, a trav&eacute;s de la seva Taula d&rsquo;Ecoturisme, organitzar&agrave; els propers 18 i 19 d&rsquo;octubre el primer&nbsp;F&ograve;rum ENS&nbsp;(Ecoturis&shy;me, Natura i Sostenibilitat) a Catalunya. Coincidint amb l&rsquo;Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament, s&rsquo;inaugura una cita que vol convocar el sector p&uacute;blic i privat a unes jornades de reflexi&oacute; i treball en xarxa envers els principals reptes del sector.Durant el f&ograve;rum es realitzaran pon&egrave;ncies i debat, sessions de treball, projectes i idees, i sortides de camp.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://ensforum.cat/programa-cat/' target='_blank'>consulteu la web del F&ograve;rum</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w322-h157/mm/image/imgnews/2017/171018_forum_ens_ecoturisme.jpg' style='width: 322px; height: 157px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Can Trona, a la Vall d’en Bas, La Garrotxa
Resum: Tàndem LAB2017 sobre ecoturisme i educació ambiental
Descripció: Els dies 18 i 19 d&rsquo;octubre se celebrar&agrave; a Can Trona, a la Vall d&rsquo;en Bas, La Garrotxa, el F&ograve;rum Ens (Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat). En el marc d&rsquo;aquest F&ograve;rum, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club EMAS, organitzen la &uacute;ltima sessi&oacute; del <a href='http://tandem.cat/tandemlab/' target='_blank'>T&agrave;ndemlab</a>. Us encoratgem a assistir-hi per poder tancar la feina que han iniciat en les reunions de treball pr&egrave;vies. A m&eacute;s a m&eacute;s, pot ser una oportunitat per donar a con&egrave;ixer la feina de les entitats ambientals i empreses que treballen en el marc de l&rsquo;ecoturisme i l&rsquo;educaci&oacute; ambiental, i per generar contactes en aquest &agrave;mbit de treball.La sessi&oacute; de tancament del T&agrave;ndem LAB 2017 que tindr&agrave; lloc el 18 d&rsquo;octubre, de 16 a 18 hores, en el marc del F&ograve;rum ENS on es treballar&agrave; la viabilitat dels projectes que al final siguin escollits.Si esteu interessats en assistir a aquest F&ograve;rum, i especialment a la sessi&oacute; de tancament del T&agrave;ndem LAB 2017, envieu un correu electr&ograve;nic a l&rsquo;adre&ccedil;a info@tandem.cat&nbsp;amb l&rsquo;assumpte &ldquo;Vull assistir al F&ograve;rum ENS&rdquo; &nbsp;i nosaltres us facilitarem un formulari espec&iacute;fic amb condicions especials d&rsquo;inscripci&oacute;.Aix&iacute; mateix, tamb&eacute; us informem que podeu participar a l&rsquo;espai &Agrave;gora de presentaci&oacute; de projectes (19 d&rsquo;octubre, de 10,30 a 13,30 hores) i presentar un dels vostres projectes amb l&rsquo;objectiu de trobar sinergies i col&middot;laboracions amb altres actors per portar a terme les vostres iniciatives m&eacute;s concretes. Contacteu amb l&#39;organitzaci&oacute; sobre com participar en aquest espai!

&nbsp;
Dimarts, 24 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Celoni
Resum: Les associacions de propietaris forestals a Catalunya. Situació, reptes i perspectives
Descripció: Sant Celoni, dimarts 24 d&rsquo;octubre de 2017<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>9:30 Panorama de l&rsquo;associacionisme forestal a Catalunya.&nbsp; </strong>Realitat i abast del fenomen associatiu en el m&oacute;n forestal catal&agrave;

Juan Luis Abi&aacute;n, Director-Gerent del Centre de la Propietat Forestal<strong>10:15 L&rsquo;activitat del propietari forestal catal&agrave; i l&rsquo;associacionisme</strong>.&nbsp; Implicaci&oacute; i absentisme, activitat principal i secund&agrave;ria, capacitat per a les actuacions col.lectives.

Elena Gorriz, investigadora d&rsquo;EFIMED10:45 Coffee break<strong>11:15 TEMES PER AL DEBAT:</strong>

<strong>1. Les associacions com a proveidores de serveis forestals</strong>

Avantatges i inconvenients de les actuacions forestals agrupades. Capacitat i limitacions de les associacions com a operadores comercials. Compatibilitat de la gesti&oacute; individual amb la agrupada. Innovaci&oacute; i transfer&egrave;ncia.11:20 Casos pr&agrave;ctics introductoris:
<div style='margin-left: 40px;'>&bull; La planta de biomassa de Sant Miquel de Baleny&agrave;

Joan Vila, President de l&rsquo;Associaci&oacute; de Gesti&oacute; Forestal Montseny Ponent

&bull; El projecte d&rsquo;Agroforestal Vallesana, SCCL

Associaci&oacute; de Propietaris per a la Sostenibilitat de les Finques Agroforestals de Matadepera i Terrassa.</div>


<strong>12:00 Taula rodona:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Mart&iacute; Rossell, Gerent Associaci&oacute; de Propeitaris del Montnegre i el Corredor

Jaume Minguell, Gerent de BOSCAT

Joan Rovira, Gerent de FORESTAL DE CATALUNYA SCCL

Raimon Marin&eacute;, responsable de Gesti&oacute; de Biomassa de COMSA EMTE ENERGIAS RENOVABLES

Moderador: Josep Maria Valls, President de l&rsquo;Associaci&oacute; Forestal i Agr&agrave;ria de Sant Hilari Sacalm</div>


<strong>14:00-16:00 Dinar</strong><strong>16:00 TEMES PER AL DEBAT:</strong>

<strong>2. Les associacions com a representants de la forest d&rsquo;un territori</strong>

El paper d&rsquo;interlocutor per les q&uuml;estions forestals davant les administracions i els agents territorials. La utilitzaci&oacute; de les associacions com a intermediari de les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques. La comunicaci&oacute; amb la societat del territori.<strong>16:05 Casos pr&agrave;ctics introductoris:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>&bull; La participaci&oacute; de la propietat en el Consorci de les Gavarres

Melcior Soler i Sandra Torras, President i T&egrave;cnica de l&rsquo;Associaci&oacute; de Gestors Forestals de les Gavarres

&bull; Accions en defensa dels drets i interessos de la propietat forestal des de l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris Forestals Tinen&ccedil;a-Ports

Joan Manel Batiste, Gerent de l&rsquo;Associaci&oacute;</div>


<strong>16:45 Taula rodona:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Joan Carles &Agrave;ngel, Cap de l&rsquo;Oficina de Prevenci&oacute; d&rsquo;Incendis de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Montserrat Barniol, Directora General d&rsquo;Ecosistemes Forestals i Gesti&oacute; del Medi de la Generalitat de Catalunya

Just Serra, President de la Federaci&oacute; d&rsquo;Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (Boscat)

Rosendo Castell&ograve;, President del Consorci Forestal de Catalunya

Moderador: Jordi Salbany&agrave;, Secretari de l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris del Montnegre i el Corredor</div>


<strong>18:00 El pla estrat&egrave;gic de les cooperatives agr&agrave;ries catalanes: aspectes aplicables a les associacions de propietaris forestals</strong>

Jordi Vives, Director de la Federaci&oacute; de Cooperatives Agr&agrave;ries de Catalunya.<strong>18:45 L&rsquo;associacionisme forestal en l&rsquo;escena internacional. Principals reptes de les associacions de propietaris forestals</strong>

Eduardo Rojas, Deg&agrave;-President del Col.legi Oficial d&rsquo;Enginyers de Monts.&nbsp;
Dijous, 26 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Com incrementar la matèria orgànica del sòl a partir de recursos locals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h81/mm/image/imgnews/2017/171026_incrementar%20materia%20organica%20sol.png' style='width: 350px; height: 81px; margin: 10px;' />

Un dels greus problemes del s&ograve;ls &eacute;s la manca de mat&egrave;ria org&agrave;nica i l&rsquo;exc&eacute;s de macronutrients. L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s explicar com incrementant el carboni dels s&ograve;ls d&rsquo;una manera eficient i equilibrada es pot millorar la seva fertilitat i, els rendiments productius.

&nbsp;

Val a dir, per&ograve;, que la clau d&rsquo;aquest proc&eacute;s &eacute;s aconseguir mat&egrave;ria org&agrave;nica de qualitat, rica en carboni, a les proximitats de l&rsquo;explotaci&oacute;. La finalitat de la sessi&oacute;, ser&agrave;, tamb&eacute;, orientar d&rsquo;on es poden treure aquestes primeres mat&egrave;ries i quins&nbsp; com s&rsquo;han de gestionar per aconseguir un compost de qualitat.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2017/171026_programa_materia_organia(1).pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09.45 h&nbsp;&nbsp; Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Fertilitat del s&ograve;l&nbsp; i increment de la mat&egrave;ria org&agrave;nica del s&ograve;l a partir de diversos casos pr&agrave;ctics analitzats a camp.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.</em>

Part te&ograve;rica:

Principis b&agrave;sic de la fertilitat del s&ograve;l

La mat&egrave;ria org&agrave;nica al s&ograve;l

La respiraci&oacute; del s&ograve;l i el seu efecte sobre el carboni i el nitrogen en condicions de producci&oacute; ecol&ograve;gica respecte la producci&oacute; convencional.</div>
11.30 h&nbsp; Pausa

12.00 h&nbsp; Visita de camp

Es realitzar&agrave; una visita de camp a la finca de l&rsquo;Espigall on al llarg dels darrers 2 anys s&rsquo;ha fet un canvi de gesti&oacute; del s&ograve;l aplicant compostos rics en carboni.

14.00 h&nbsp; Cloenda de la jornada<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:</strong>&nbsp;Masia Can Feliu&agrave;. 08415 - BIGUES I RIELLS (Barcelona).

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; <strong>cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s de: jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria </a>(GTCA) de la XCT en el marc del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Benifallet
Resum: Jornada de camp &quot;Custòdia agrària i millora d&#039;espais fluvials&quot;
Descripció: En aquesta jornada s&rsquo;abordar&agrave; a nivell t&egrave;cnic i demostratiu com es poden compatibilitzar els aprofitaments agr&iacute;coles en la conservaci&oacute; i millora dels espais fluvials adjacents, en l&rsquo;&agrave;mbit d&rsquo;un espai natural protegit XN2000.Veurem un exemple d&rsquo;emprenedoria, on mitjan&ccedil;ant un aprofitament agroecol&ograve;gic sostenible i amb la col&middot;laboraci&oacute; amb una entitat de cust&ograve;dia del territori, es prenen mesures de conservaci&oacute; i millora de la biodiversitat d&rsquo;espais fluvials i agroforestals.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h86/mm/image/imgnews/2017/171026_custodia_agraria_millora_espais_fluvials.png' style='width: 350px; height: 86px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171026_Programa_custodia_agraria_millora_espais_fluvials.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

<strong>10.30 h Inscripcions i presentaci&oacute; de la jornada</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>10.45 h Visita a un aprofitament agroecol&ograve;gic en l&rsquo;entorn del riu Canaletes</strong>

<em>Sr. Josep Mestres Suqu&eacute;. Enginyer agr&iacute;cola responsable de la Vall Bio.

Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>12.30 h Visita a la finca Riberola</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>13.45 h Cloenda de la jornada</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>:&nbsp;Antiga Estaci&oacute; de Tren de Benifallet.&nbsp;Via Verda de la Val de Zaf&aacute;n.&nbsp;43512 &ndash; BENIFALLET (Baix Ebre)Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (GTCF)</a> de la XCT en el marc del <strong>Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT)&nbsp;</strong>del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Divendres, 27 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Girona
Resum: Formació en Guiatge en Boscos Terapèutics
Descripció: Aquesta proposta formativa sorgeix en el marc del projecte S&egrave;lvans, una associaci&oacute; que t&eacute; per objectiu la conservaci&oacute; del patrimoni forestal m&eacute;s singular, aix&iacute; com la valoritzaci&oacute; dels serveis ecosist&egrave;mics dels boscos m&eacute;s madurs, la constataci&oacute; cient&iacute;fica dels beneficis que aporten a la salut i les persones i la divulgaci&oacute; dels seus valors ecol&ograve;gics, etnol&ograve;gics i socials.S&egrave;lvans proposa un curs formatiu d&rsquo;especialitzaci&oacute; universit&agrave;ria que capacita els alumnes en una metodologia concreta basada en el model japon&egrave;s de banys de bosc (Shinrin-yoku) i altres models anglosaxons existents, aix&iacute; com en l&rsquo;experi&egrave;ncia complement&agrave;ria d&rsquo;experts en el territori. Aquest curs d&rsquo;especialitzaci&oacute;, dividit en dues assignatures, mostra tant els beneficis i les caracter&iacute;stiques dels boscos madurs singulars i la seva influ&egrave;ncia en la nostra salut, com les eines interpretatives i de guiatge per conduir un grup segons la metodologia del bany de bosc. Aquesta metodologia s&#39;aplica en itineraris forestals amb funcionalitat terap&egrave;utica.La formaci&oacute; inclou una part te&ograve;rica i tamb&eacute; una part pr&agrave;ctica i vivencial.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h335/mm/image/imgnews/2017/171027_curs_selvans.jpg' style='width: 200px; height: 335px; margin: 10px; float: right;' /><strong>Objectius</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>&ndash; Proporcionar als participants les eines i els coneixements b&agrave;sics per tal d&rsquo;entendre la import&agrave;ncia dels boscos en la salut i aprendre la metodologia dels banys de bosc com a eina de treball i com a nou servei de salut i benestar per a la societat.

&ndash; Proporcionar als participants les eines i els coneixements b&agrave;sics per tal d&rsquo;entendre la import&agrave;ncia dels boscos en la salut

&ndash; Con&egrave;ixer la relaci&oacute; entre els boscos i l&rsquo;&eacute;sser hum&agrave;. Els intangibles del bosc i el nou paradigma existent entre l&#39;&eacute;sser hum&agrave; i la natura.

&ndash; Con&egrave;ixer la complexitat del bosc des de diversos punts de vista (aerobiologia, hidrologia, ecologia...).

&ndash; Con&egrave;ixer la relaci&oacute; entre els boscos i la salut a trav&eacute;s de la recerca cient&iacute;fica existent. Beneficis fisiol&ograve;gics i psicol&ograve;gics.

&ndash; Con&egrave;ixer els elements m&iacute;nims d&rsquo;un itinerari forestal terap&egrave;utic (&uacute;s p&uacute;blic, composici&oacute; dels itineraris, disseny dels itineraris, gesti&oacute; de conflictes en el grup...).

&ndash; Analitzar els boscos terap&egrave;utics existents.

&ndash; Aprendre la metodologia dels banys de bosc S&egrave;lvans. T&egrave;cniques i recursos.

&ndash; Experimentaci&oacute; del bany de bosc.</div>


<strong>Sortides professionals</strong>

La principal sortida professional &eacute;s la de guia terap&egrave;utic S&egrave;lvans. El t&iacute;tol capacita els estudiants per esdevenir guies de grups de persones segons la metodologia de guiatge S&egrave;lvans. El curs proporciona les eines i t&egrave;cniques per conduir els usuaris a trav&eacute;s d&#39;un bany de bosc.

Aquesta titulaci&oacute; permetr&agrave; poder realitzar guiatges segons la metodologia.Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.fundacioudg.org/ca/formacio-en-guiatge-en-boscos-terapeutics-certificacio-en-guia-de-bosc-terapeutic-selvans.html' target='_blank'> consulteu la web del curs</a>.&nbsp;
Dijous, 2 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 24 Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)
Descripció: El FICMA, el Festival m&eacute;s antic del m&oacute;n en el seu g&egrave;nere, i pioner a Espanya i el m&oacute;n en audiovisual ambiental, <em>&ldquo;celebra que aquesta festa del cinema i del medi ambient, convidi a la reflexi&oacute; i la conscienciaci&oacute; ambiental, transformant durant una setmana a la ciutat comtal en la Capital Verda d&#39;Europa i permeti que milers de ciutadans i ciutadanes es posin #EnLaSevaPell, lema que aquest any defineix al Festival, perqu&egrave; junts ens posem en les situacions que uns altres (persones i animals) viuen di&agrave;riament&rdquo;</em>, reflexiona Jaume Gil, Director del FICMA, agregant que &ldquo;<em>en aquesta 24 edici&oacute; es projectaran 140 films amb el m&eacute;s actual i rellevant del cinema mundial ambiental i ecol&ograve;gic, de filmografies tan diverses en les seves diferents seccions i en m&eacute;s de 8 sales de Barcelona</em>.&rdquo; Es dur&agrave; a terme entre el 2 i l&#39;11 de novembre!La Secci&oacute; Oficial, representada per 47 produccions en les seves diferents categories, podr&agrave; veure&#39;s als Cinemes Girona, Cinemes Zumzeig i a les Universitats com Pompeu Fabra, de Barcelona i Blanquerna i, durant els dies 3, 10, 17 i 24 de novembre, el FICMA tamb&eacute; realitzar&agrave; projeccions en el Museu del Gas de Sabadell.<strong>FICMARKET, el 1er. mercat mundial d&#39;audiovisual ambiental </strong>

El FICMA &eacute;s, a m&eacute;s de llan&ccedil;adora de nous valors i talents, un gran espai d&#39;oferta per a les distribu&iuml;dores i televisions de tot el m&oacute;n; moltes d&#39;elles es donaran cita per captar i adquirir el m&eacute;s actual i nou de l&#39;audiovisual ambiental mundial que es d&oacute;na cita en el FICMA. El FICMARKET, dirigit per Carolina G&oacute;mez, &eacute;s un pont entre els productors i autors amb la ind&uacute;stria audiovisual, finestra que s&#39;obre al llarg del Festival per&ograve; que a difer&egrave;ncia d&#39;altres mercats de cinema, es mantindr&agrave; viu els 365 dies de l&#39;any. Plataformes com National Geographic, la televisi&oacute; alemanya ZDF, distribu&iuml;dores especialitzades en cinema ambiental com Green Planet Films dels EUA, han confirmat, entre moltes altres nacionals i internacionals, la seva participaci&oacute;. Beca WWF - FICMA Per segon any consecutiu, la ong internacional WWF i el FICMA, sumen sinergies creant la Beca WWF - FICMA per incentivar la producci&oacute; audiovisual ambiental, atorgant una beca de 2000&euro; al Projecte Guanyador, perqu&egrave; realitzi un curtmetratge que destaqui valors de sensibilitzaci&oacute; i conscienciaci&oacute; ambiental. Durant la cerim&ograve;nia de cloenda es projectar&agrave; el curtmetratge guanyador de l&#39;edici&oacute; anterior: &ldquo;Macronesia&rdquo; de la realitzadora can&agrave;ria D&aacute;cil D&iacute;az. Amb el Patrocini d&#39;Obra Social la Caixa i d&rsquo; Ecoembes, i la col&middot;laboraci&oacute; especial d&#39;entitats com Catalunya Films Festivals, El Peri&oacute;dico, la Fundaci&oacute; Franz Weber, Sercotel i Agbar, el Festival lliura els seus m&agrave;xims guardons, els Sols d&#39;Or, en una Cerim&ograve;nia de Clausura, condu&iuml;da per la presentadora Cori Calero i l&#39;actriu Mabel Mart&iacute;, el 9 de novembre a les 20hs en Cosmocaixa, reunint per primera vegada a tres generacions de ambientalistas: Unai, Tippi Degre&egrave; i Carol Buckley.Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre les pel&middot;l&iacute;cules i els horaris&nbsp;<a href='http://www.ficma.com' target='_blank'>consulteu la web del FICMA</a>!

&nbsp;
Dimarts, 7 de Novembre
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Auditori del Pati Manning, Barcelona
Resum: Sessió &quot;Com s&#039;ha de protegir i gestionar el paisatge?&quot;
Descripció: Dimarts <strong>7 de novembre de 2017</strong>, de 18:30 a 20:30 h.&nbsp;Auditori del Pati Manning, Barcelona

Aquesta sessi&oacute; forma part del cicle de debats &quot;El(s) valor(s) del paisatge&quot;.&nbsp;
<div style='text-align: center;'>

<em>Qu&egrave; justifica la protecci&oacute; d&rsquo;uns determinats paisatges envers altres?&nbsp;Quins criteris de gesti&oacute; cal aplicar en funci&oacute; del tipus de paisatge? Protegir implica conservar-lo tal i com est&agrave; a dia d&rsquo;avui? T&eacute; sentit retornar-lo a un estadi anterior? Quin rol han d&rsquo;exercir els agents p&uacute;blics i els privats en la protecci&oacute; i gesti&oacute; del paisatge? I la ciutadania?&nbsp;Indicadors a l&rsquo;entorn del paisatge. Com mesurar valors subjectius?</em></div>


Ponents: Jos&eacute;. A. Donaire, Oriol Nel&middot;lo i Pili Sanmart&iacute;n.<strong>Organitza</strong>: Fundaci&oacute; Carulla i el Museu de la Vida Rural.<strong>Inscripcions</strong>: A trav&eacute;s de formulari al web del Museu de la Vida Rural: <a href='http://www.museuvidarural.cat' target='_blank'>www.museuvidarural.cat</a>. Telef&ograve;nicament, de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 18 h al + 34 977 87 05 76Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://museuvidarural.cat/object_uploads/agenda/up_pdf/Jornades_ERF_DEF_baixa.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 9 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: XIII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza
Descripció: El<strong> Foro de Conservaci&oacute;n de la Naturaleza</strong> &eacute;s la principal trobada anual del <strong>Comit&egrave; Espanyol de la Uni&oacute; Internacional per a la Conservaci&oacute; de la Naturalesa (ceUICN)</strong>. Es debaten els interessos i les activitats dels membres espanyols de la UICN en els programes i iniciatives de l&#39;associaci&oacute;, i coincideix amb l&#39;Assemblea General de l&#39;entitat.Anualment la seu i l&#39;organitzaci&oacute; d&#39;aquest F&ograve;rum t&eacute; lloc en diferents &agrave;mbits geogr&agrave;fics dels seus membres. Aquest any, el XIII F&ograve;rum t&eacute; lloc a Barcelona, ??els dies <strong>9 i 10 de novembre</strong> a les instal&middot;lacions del <strong>Zoo de Barcelona</strong>, ??i la seva organitzaci&oacute; es porta conjuntament entre diferents membres de la UICN a Catalunya: el Zoo de Barcelona, ??que aporta els espais, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la Diputaci&oacute; de Barcelona.Els objectius principals s&oacute;n:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presentar els resultats i reptes que s&#39;han derivat del Congr&eacute;s Mundial de la Natura UICN l&#39;any 2016 a Hawaii amb el lema &quot;Un planeta a la cru&iuml;lla&quot;.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Generar un espai de debat entre els membres per definir els compromisos i el futur del ceUICN dins de l&#39;organitzaci&oacute; general de la UICN.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uicn.es/foroceuicn2017/' target='_blank'>consulteu el Programa del Foro</a>.

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Torrejussana. Barcelona
Resum: Jornada Anual XCT - XVAC 2017
Descripció: La Jornada Anual d&rsquo;enguany s&rsquo;ha dissenyat amb un doble objectiu: per una banda es realitzaran <strong>diverses c&agrave;psules de coneixement</strong> a fi de tractar diversos temes d&rsquo;actualitat i una sessi&oacute; sobre <strong>opcions de finan&ccedil;ament de la natura</strong>. Per l&rsquo;altre, s&rsquo;han programat diverses <strong>sessions de debat intern </strong>que establiran l&rsquo;inici d&rsquo;un proc&eacute;s participatiu per definir el <strong>Pla Estrat&egrave;gic Conjunt XCT-XVAC</strong>.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del <a href='http://www.xct.cat/forms/jornada_anual_2017' target='_blank'>formulari online d&#39;inscripcions</a>.Places limitades. Es prioritzaran les inscripcions dels membres de la XCT i la XVAC.

El dinar tindr&agrave; un cost d&rsquo;entre 15 i 20&euro; i es pagar&agrave; el mateix dia de la jornada.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/171109_jornada_anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa Definitiu</a>.<a href='/mm/file/2017/171109_jornada_anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w502-h571/mm/image/imgnews/2017/171109_jornada_anual_programa_def.png' style='width: 502px; height: 571px; margin: 10px;' /></a>
Dimecres, 15 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: El Vendrell
Resum: Sortida tècnica per visitar l&#039;espai de les Madrigueres del Vendrell
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w236-h103/mm/image/logos/logo%20GTCM_web.jpg' style='width: 236px; height: 103px; margin: 10px; float: right;' />Les Madrigueres del Vendrell ocupen unes 25 ha, compreses entre la riera de la Bisbal, la via del ferrocarril, el cam&iacute; del Roman&iacute; i la platja. Constitueixen el darrer paratge lliure d&rsquo;urbanitzacions arran de mar a la comarca del Baix Pened&egrave;s, i de fet &eacute;s un dels darrers llocs del litoral catal&agrave; on encara es poden trobar, oliveres i garrofers.La llera no porta aigua en superf&iacute;cie, habitualment, i &uacute;nicament s&rsquo;inunda per sobreeiximent del nivell fre&agrave;tic en &egrave;poques de pluja. Entre els h&agrave;bitats d&rsquo;inter&egrave;s comunitari s&rsquo;hi ha citat els seg&uuml;ents:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>2120 - Dunes movents del cord&oacute; litoral, amb borr&oacute; (<em>Ammophila arenaria</em>)

2230 - Dunes amb pradells dels Malcolmietalia.

92D0 - Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (<em>Nerio-Tamaricetea</em>)</div>


Aquest espai actualment est&agrave; en cust&ograve;dia amb el GEVEN, el Grup Ecologista del Vendrell i Baix Pened&egrave;s.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/171115_sortida_GTCM_Madrigueres.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10h - Trobada a la Platja de les Madrigueres</strong> i visita guiada de l&rsquo;espai. Aprofitarem per a con&egrave;ixer

els projectes que s&rsquo;hi han dut a terme i s&rsquo;hi duran mentre visitem l&rsquo;espai i els diferents punts

d&rsquo;inter&egrave;s.</div>

<div style='margin-left: 80px;'>Punt de trobada: Carrer Tamariu (Sant Salvador, El Vendrell) <a href='https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk' target='_blank'>https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk</a></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>12h - Fi de la visita</strong></div>


<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).Organitza la sortida t&egrave;cnica el <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral </a>de la XCT.

&nbsp;
Dijous, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Tortosa
Resum: Jornada tècnica sobre sistemes fluvials temporals a Catalunya
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h167/mm/image/imgnews/2017/171116_jornada_custodia_fluvial.png' style='width: 250px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' />L&#39;estudi dels sistemes fluvials temporals ha guanyat molta import&agrave;ncia en els &uacute;ltims anys. Aquests sistemes hist&ograve;ricament menystinguts tenen un paper cabdal dintre de la continu&iuml;tat fluvial, especialment, per ser fonts de sediments i nutrients, corredors i connectors ecol&ograve;gics de diferents h&agrave;bitats i esp&egrave;cies, juntament amb que s&oacute;n sistemes naturals altament din&agrave;mics que sustenten importants funcions i processos ecosist&egrave;mics.No obstant aix&ograve;, l&#39;experi&egrave;ncia en aquest camp &eacute;s relativament nova, juntament amb que a nivell europeu la directiva marc de l&#39;aigua no ha estat prou efectiva per establir una&nbsp; estrat&egrave;gia coherent de conservaci&oacute; per a aquests sistemes naturals. Principalment perqu&egrave; existeixen metodologies i indicadors que no s&oacute;n extrapolables a aquest tipus de

components fluvials perqu&egrave; presenten components h&iacute;drics complexos.En el context actual i davant les perspectives futures que s&rsquo;auguren degut al canvi clim&agrave;tic, encara cobra m&eacute;s import&agrave;ncia el coneixement profund del funcionament d&rsquo;aquests sistemes, per a poder definir noves estrat&egrave;gies per a la seva gesti&oacute; i conservaci&oacute;.En la present jornada es pret&eacute;n mostrar diferents treballs i estudis que van en aquesta l&iacute;nia, i que poden servir com una orientaci&oacute; per a gestors i t&egrave;cnics que treballem en aquest &agrave;mbit tant complex.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171116_jornada_custodia_fluvial.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09:30 - 10:0 - Presentaci&oacute; de la Jornada. Dr Azael Fabregat (Director del Campus Terres de l&#39;Ebre de la URV). Pere Josep Jim&eacute;nez (Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la XCT)10:00 - 10:40 - <strong>Rius temporals: naturals o degut a l&#39;acci&oacute; humana? L&#39;avaluaci&oacute; del r&egrave;gim hidrol&ograve;gic com a pas previ a l&#39;avaluaci&oacute; de l&#39;estat ecol&ograve;gic</strong>. N&uacute;ria Cid - &nbsp;Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ci&egrave;ncies Ambientals, Universitat de Barcelona.10:40 - 11:20 - <strong>Temporalitat dels rius de les conques internes de Catalunya. Classificaci&oacute;, alteraci&oacute;&nbsp; hidrol&ograve;gica i metodologia per avaluar-los. </strong>Carolina Sol&agrave; - Departament de control i qualitat de l&#39;aigua (Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua). Clara Sierra - M&agrave;ster en Ci&egrave;ncia i Gesti&oacute; Integrada de l&#39;Aigua.11:20 - 11:50 - Pausa - Caf&egrave;11:50 - 12:30 - <strong>Consideracions sobre la vegetaci&oacute; en cursos d&#39;aigua temporals o ef&iacute;mers. Elements per a l&#39;assist&egrave;ncia als gestors.</strong> C&egrave;sar Guti&eacute;rrez - Consultor ambiental.12:30 - 13:10 - <strong>Gesti&oacute; de sistemes fluvials temporals com a ecosistemes &uacute;nics enlloc de com a ecosistemes de segona classe.</strong> Vicen&ccedil; Acu&ntilde;a - Investigador de l&#39;ICRA (Institut Catal&agrave; de Recerca de l&#39;Aigua)13.10 - 13:40 - <strong>Regulaci&oacute; dels usos p&uacute;blics en espais fluvials. Consideracions i problem&agrave;tiques</strong>. Marc Vilahur - President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.13:40 - 14:00 -<strong> Cloenda de la jornada.</strong> Marc Vilahur - President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Oriol Arola - Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial.</div>


<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>: Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l&#39;Ebre (Aula A103). Av. Remolins, 13 -15. Tortosa<strong>M&Eacute;S INFORMACI&Oacute; I INSCRIPCIONS: </strong>contactar amb Oriol Arola del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la XCT: fluvial@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 680 489 492.

&nbsp;
Dimecres, 22 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Edifici de la Diputació de Barcelona Sala d’actes de l’Edifici del Vagó, C/ Urgell 187 Barcelona
Resum: Jornada tècnica &quot;Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?&quot;
Descripció: La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; del territori no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Els ens locals, com a administraci&oacute; m&eacute;s propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservaci&oacute; del patrimoni natural del vostre municipi a trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de caracter&iacute;stiques apropiades per al desenvolupament de la cust&ograve;dia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones - especialment en municipis petits - , la capacitat de gesti&oacute; integral i la disponibilitat de compet&egrave;ncies en &agrave;mbits com el medi ambient, l&rsquo;urbanisme i el paisatge.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h179/mm/image/imgnews/2017/171122_jornada_municipis.png' style='width: 350px; height: 179px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171122_programa%20custodia%20municipal_DEF.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09.30h - 10.00h - Recepci&oacute; assistents

10.00h - 10.15h -<strong> Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Carles Dalmases. Cap de l&rsquo;Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Marc Vilahur. President de la XCT</div>


10.15h - 10.30h - <strong>La cust&ograve;dia municipal, una eina de consens per a la gesti&oacute; municipal</strong>. Xavier Romero. Aj. de Granollers i coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal de la XCT.10.30h - 11.30h - <strong>Experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de cust&ograve;dia municipal</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Ajuntament de Sant Celoni. Marta Miralles

- Ajuntament de Terrassa. Marga Rodr&iacute;guez

- Consorci de les Gavarres. Oriol Armet</div>


11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 12.30h -<strong> Incentius en favor de la cust&ograve;dia del territori en les ordenances fiscals reguladores dels principals impostos i taxes municipals.</strong>12.30h - 13.00h -<strong> Iniciativa &ldquo;Assignaci&oacute; 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute; de la natura del municipi&rdquo;.</strong> Marc Vilahur, president de la XCT13.00h - 13.30h - <strong>Casos pr&agrave;ctics de la iniciativa &ldquo;Assignaci&oacute; 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute;&rdquo;.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Alcalde Joan Mart&iacute;

- Ajuntament de Viladrau. Alcaldessa Margarida Feliu</div>


13.30h - 14.00h - DebatL&rsquo;entrada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via <a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/jornada_c_municipal_nov_2017' target='_blank'>a trav&eacute;s d&rsquo;aquest formulari</a> o a info@xct.cat . L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.Aquesta jornada compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputaci&oacute; de Barcelona.Us recomanem que consulteu la <a href='/mm/file/2017/171122_Ubicacio.pdf' target='_blank'>ubicaci&oacute; de la Jornada en aquest PDF</a>.&nbsp;
Divendres, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí
Resum: Sessió &quot;Com es transformen els paisatges? Dinàmiques territorials i socioeconòmiques&quot;
Descripció: Divendres 24 de novembre de 2017, de 18:30 a 20:30 h Museu de la Vida Rural, l&rsquo;Espluga de Francol&iacute;.&nbsp;Aquesta sessi&oacute; forma part del cicle de debats &quot;El(s) valor(s) del paisatge&quot;.&nbsp;
<div style='text-align: center;'>

<em>Com evolucionen els paisatges? Existeixen paisatges originals? Com afecten les din&agrave;miques territorials i socioecon&ograve;miques? Qu&egrave; significa crear, transformar o destruir un paisatge? Quines implicacions suposa pels sentiments identitaris i els vincles personals? Qui ha d&rsquo;implicar-se en la protecci&oacute; i la gesti&oacute;? Com concertar interessos? Qu&egrave; aporten les cartes del paisatge?</em></div>


<strong>Ponents:</strong> Jaume Font, Montserrat Iniesta, Jordi Puig<strong>Organitza:</strong> Fundaci&oacute; Carulla i el Museu de la Vida Rural.<strong>Inscripcions</strong>: A trav&eacute;s de formulari al web del Museu de la Vida Rural:&nbsp;<a href='http://www.museuvidarural.cat' target='_blank'>www.museuvidarural.cat</a>. Telef&ograve;nicament, de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 18 h al + 34 977 87 05 76Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='http://museuvidarural.cat/object_uploads/agenda/up_pdf/Jornades_ERF_DEF_baixa.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dilluns, 11 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Resum: Jornada IRBio &quot;Noves estratègies en la gestió i conservació de la biodiversitat en el context del canvi global&quot;
Descripció: El patrimoni natural i la biodiversitat s&oacute;n un actiu insubstitu&iuml;ble, i un valor en si mateix, del qual depenen el benestar i el progr&eacute;s de la societat. Per aix&ograve;, el coneixement del seu estat de conservaci&oacute; &eacute;s absolutament necessari per avan&ccedil;ar en el disseny d&rsquo;estrat&egrave;gies adequades de gesti&oacute; de la biodiversitat en un context de canvi global.La recent aprovaci&oacute; de l&rsquo;Estrat&egrave;gia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya ha motivat dedicar la jor-nada anual de l&rsquo;IRBio a la conservaci&oacute; i la gesti&oacute; de la biodiversitat. D&rsquo;una banda, perqu&egrave; aquesta Estrat&egrave;gia t&eacute; la finalitat de conservar la natura des d&rsquo;una perspectiva {mplia, que aplega no nom&eacute;s els elements vius de la Ter-ra, sin&oacute; tamb&eacute; la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecol&ograve;gics. I de l&rsquo;altra, per la ferma voluntat de l&rsquo;Institut de Recerca de la Bio-diversitat de donar assist&egrave;ncia t&egrave;cnica a les administracions p&uacute;bliques i a institucions i empreses privades en l&rsquo;{mbit de la gesti&oacute; i conservaci&oacute; de la biodiversitat i el medi natural.L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s reflexionar sobre la conservaci&oacute; del patrimoni na-tural, i sobre com fer front a la p&egrave;rdua de biodiversitat associada al canvi glo-bal, on l&rsquo;activitat humana juga un paper fonamental. Els criteris de conserva-ci&oacute; i de gesti&oacute; d&rsquo;esp&egrave;cies, h{bitats i ecosistemes, la restauraci&oacute; ecol&ograve;gica, l&rsquo;efectivitat de les accions en relaci&oacute; a la seva intensitat i durada, l&rsquo;escala es-pacial i temporal dels organismes i dels processos que es pret&eacute;n conservar i gestionar i el paper de la matriu s&oacute;n, entre altres, alguns dels aspectes m&eacute;s rellevants que es pret&eacute;n discutir durant la jornada. La primera part de la Jor-nada pret&eacute;n contextualitzar la problem{tica de la conservaci&oacute; i la gesti&oacute; de la biodiversitat de la m{ d&rsquo;investigadors de prestigi, i mostrar les activitats de diversos grups de recerca de l&rsquo;IRBio que treballen en sistemes terrestres i marins sotmesos a un fort impacte hum{. La segona part permetr{ con&egrave;ixer les prioritats de l&rsquo;acci&oacute; de la Generalitat de Catalunya per conservar la natura i frenar la p&egrave;rdua de biodiversitat, i debatre amb investigadors i t&egrave;cnics so-bre els instruments necessaris per harmonitzar l&rsquo;activitat humana i la conser-vaci&oacute; de la natura a Catalunya.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu <a href='http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/jornades/diptic_4rt_jornada_irbio_def.pdf' target='_blank'>el Programa de la Jornada</a>
Dijous, 14 de Desembre
Hora: 16:45 - 17:45
Lloc: Tordera
Resum: Jornada &quot;Usos recreatius en el Montnegre i el Corredor: activitats i propietat privada
Descripció: El bosc t&eacute; un important &uacute;s social i recreatiu. Curses, caminades, circuits de BTT i d&rsquo;altres activitats han agafat una important embranzida aquests &uacute;ltims anys, molt sovint passant per propietats privades. En el present seminari es presentar&agrave; el Codi de Bones Pr&agrave;ctiques sobre curses i marxes per muntanya recentment publicat. A m&eacute;s, tamb&eacute; es tractaran alguns temes com : la compatibilitzaci&oacute; d&rsquo;aquests usos recreatius amb els interessos de la propietat, l&rsquo;intercanvi d&rsquo;informaci&oacute; entre entitats organitzadores i la propietat o b&eacute; la informaci&oacute; sobre la responsabilitat civil d&rsquo;aquestes activitats.El seminari est&agrave; dirigit tant a propietaris forestals com a entitats organitzadores d&rsquo;activitats recreatives i t&egrave;cnics municipals.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://drive.google.com/file/d/1yjh2mq5VA7csLmrk3oQifzqvpvzsA30P/view' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 15 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;Aigua. Trinitat Nova. Barcelona
Resum: 15è Fòrum d&#039;Educacio Ambiental
Descripció: L&rsquo;educaci&oacute; ambiental esdev&eacute; recurs i estrat&egrave;gia per assumir el repte de participar en la construcci&oacute; col&middot;lectiva, per organitzar les nostres relacions socials i les relacions amb la resta de la biosfera, fent una vida digna, justa i equitativa &eacute;s a dir sostenible.En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que propugna les Nacions Unides i amb la voluntat de millorar i capacitar per l&rsquo;activisme, cerquem indicadors per a mesurar els progressos, recollir informaci&oacute; de dades de refer&egrave;ncia, per informar, millorar i facilitar la mesura dels aven&ccedil;os realitzats. &Eacute;s en aquest context on l&rsquo;SCEA promou el F&ograve;rum d&rsquo;EA.Cat, que des de fa disset anys porta a terme aquestes trobades, amb la&nbsp;finalitat de promoure l&rsquo;educaci&oacute; per a la sostenibilitat. El F&ograve;rum d&rsquo;EA.Cat &eacute;s l&rsquo;espai on els diferents agents implicats es generen presentacions de projectes i programes, alhora que debats conceptuals, metodol&ograve;gics i professionals, establint tamb&eacute; nous espais de col&middot;laboraci&oacute; i participaci&oacute; per copsar i millorar l&rsquo;estat de l&rsquo;educaci&oacute; ambiental a Catalunya.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;: </strong>Casa de l&#39;aigua. Trinitat Nova.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://drive.google.com/open?id=0B7RaEXfzNx5DdWUxMnVxbGpLMWs' target='_blank'>consulteu el&nbsp;programa</a>, reserveu la data i <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLkbDIyY2eCrlT09-_EaBoLZnOqHUlFH3isrl77uxM3PfSKQ/viewform' target='_blank'>feu la vostra&nbsp;inscripci&oacute;</a>.

&nbsp;
Dimarts, 19 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Resum: Jornada &quot;LIFE. Cròniques viscudes d&#039;experiències de conservació de la biodiversitat&quot;
Descripció: No hi ha cap mena de dubte que el m&oacute;n de la conservaci&oacute; de la biodiversitat compta amb un abans i un despr&eacute;s de la implementaci&oacute; dels projectes LIFE. S&rsquo;han

erigit com a instruments de refer&egrave;ncia rigorosos, tant pel que respecte a les propostes de maneig d&rsquo;esp&egrave;cies i espais naturals com pel que fa a la seva

recuperaci&oacute; i salvaguarda.La pretensi&oacute; de la jornada no va m&eacute;s enll&agrave; de la presentaci&oacute; de les diferents iniciatives en el marc d&rsquo;un f&ograve;rum plural i obert al di&agrave;leg que brindi l&rsquo;espai per contrastar encerts, reflexions i propostes al voltant de l&rsquo;experi&egrave;ncia adquirida al llarg de tots aquests anys d&rsquo;implementaci&oacute;. Per trobar l&rsquo;encaix d&rsquo;una bona mostra dels

diferents projectes hem procurat basar-nos en la selecci&oacute; de LIFEs representatius dels diferents &agrave;mbits de la gesti&oacute; de la conservaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/04_actualitat/detall_noticia/agenda/2017/LIFE_biodiversitat.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.<strong>Inscripcions</strong>

Escola Agr&agrave;ria Forestal

Persona de contacte: Francesc C&ograve;rdoba. Correu-e:&nbsp;fcordoba@gencat.catServei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Escola Agr&agrave;ria Forestal - Casa Xifra

17430 Santa Coloma de Farners

Gràcies a PHP iCalendar