agenda - Novembre de 2016

Novembre de 2016

agenda Calendari
Dimecres, 2 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sevilla
Resum: VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio
Descripció: Del <strong>2 al 5 de noviembre</strong> de 2016 se celebrar&aacute;n en Sevilla las <strong>VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio</strong> (VIJECT) con el prop&oacute;sito de poder debatir y trabajar sobre aspectos clave para el colectivo de custodia del territorio del Estado espa&ntilde;ol. Las jornadas est&aacute;n organizadas por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio con apoyo de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente y la Junta de Andaluc&iacute;a.&nbsp;Bajo el lema <strong><em>enRED&aacute;ndonos por la custodia</em></strong>, las VIJECT ser&aacute;n un punto de encuentro y reflexi&oacute;n entre redes y entidades involucradas en la custodia del territorio, as&iacute; como un foro abierto a otros agentes sociales y econ&oacute;micos vinculados de una u otra forma a esta estrategia de conservaci&oacute;n. En esta ocasi&oacute;n, las jornadas se est&aacute;n dise&ntilde;ando con un nuevo formato y se entienden como la fase final de un proceso de trabajo colectivo que &nbsp;permita concretar una estrategia futura de desarrollo de la custodia del territorio en el Estado espa&ntilde;ol.

&nbsp;

Para ello se est&aacute;n creando unos<strong> grupos de trabajo </strong>en relaci&oacute;n a temas clave para el desarrollo de la custodia en Espa&ntilde;a. Cada uno de estos grupos elaborar&aacute; uno o varios documentos que se validar&aacute;n y consensuar&aacute;n en las JECT cuyos resultados dar&aacute;n respuesta a las necesidades concretas del movimiento de la custodia del territorio en el &aacute;mbito estatal:

<div style='margin-left: 40px;'>Marco general y prospectiva de la conservaci&oacute;n privada y custodia del territorio

Buenas pr&aacute;cticas y registro para la custodia del territorio

Caza y custodia

Custodia fluvial

Custodia agraria&nbsp;

&nbsp;</div>
M&aacute;s informaci&oacute;n sobre los Grupos de Trabajo, las VIJECT, su estructura y funcionamiento en: <a href='http://www.frect.org/wp-content/uploads/2016/01/Cartel_VIJECT_v1.pdf' target='_blank'>el cartel adjunto</a> y <a href='http://www.frect.org/viject/' target='_blank'>http://www.frect.org/viject/</a> &middot; jornadas@frect.org &middot; @Forocustodia
Dijous, 10 de Novembre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Resum: Setmana de la Ciència de la Universitat de Vic
Descripció: La<strong> Setmana de la Ci&egrave;ncia 2016 de la UVic-UCC</strong> tindr&agrave; lloc <strong>del 11 al 20 de novembre</strong> coincidint amb la 21a. Setmana de la Ci&egrave;ncia a Catalunya (SC&rsquo;16), coordinada per la Fundaci&oacute; Catalana per a la Recerca i la Innovaci&oacute; (FCRi).

&nbsp;

Una vegada m&eacute;s, i despr&eacute;s de dinou anys d&rsquo;activitat ininterrompuda, des de la UVic-UCC s&rsquo;han tornat a programar un conjunt d&rsquo;actes per millorar l&rsquo;apropament de la cultura cient&iacute;fica, tecnol&ograve;gica i el coneixement que es genera a la universitat a la societat. Enguany es commemoren diferents efem&egrave;rides: l&#39;Any Internacional de les Llegums i, l&#39;Any Internacional del Mapa i l&#39;Any Internacional de l&#39;Entesa Global, motiu pel qual moltes activitats que s&#39;han programat en el marc de la SC&#39;16 giren entorn d&rsquo;aquests eixos.D&#39;entre totes les activitats destaquem la seg&uuml;ent xerrada:
<div style='margin-left: 40px;'><a href='http://www.uvic.cat/setmanadelaciencia/activitats/conferencia-canvi-climatic-produccio-llegums' target='_blank'><strong>Quin efecte pot tenir el canvi clim&agrave;tic en la producci&oacute; de llegums al nostre pa&iacute;s?</strong></a><strong> Dijous 10 de novembre a les 16h.</strong>

En aquesta confer&egrave;ncia, Jordi Puig ens explicar&agrave; com la producci&oacute; de llegums, ja sigui al sec&agrave; o amb regadiu, est&agrave; estretament vinculada a les temperatures ambientals. Si les condicions s&oacute;n molt fredes o excessivament c&agrave;lides les llegums s&oacute;n incapaces de desenvolupar-se o aturen el seu cicle productiu.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uvic.cat/setmanadelaciencia/activitats' target='_blank'>consulteu les activitats programades</a>.&nbsp;
Dissabte, 12 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada tècnica 'Com incrementar la qualitat de la producció d
Descripció: Un dels reptes m&eacute;s importants que afronta el m&oacute;n &eacute;s produir la suficient quantitat d&rsquo;aliments per abastir el creixent nombre de persones que hi haur&agrave; al m&oacute;n al llarg dels propers anys. Val a dir, per&ograve;, que la qualitat d&rsquo;aquests aliments &eacute;s tan o m&eacute;s important que la quantitat, ja que amb determinades estrat&egrave;gies productives i una bona redistribuci&oacute; es pot aconseguir optimitzar l&rsquo;alimentaci&oacute; humana amb menys recursos.L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; ser&agrave; explicar com els diversos sistemes de producci&oacute; agr&iacute;cola, el maneig dels cultius, el reg i el sistema de fertilitzaci&oacute; afecten a la qualitat dels productes vegetals i com es pot evitar l&rsquo;acumulaci&oacute; de subst&agrave;ncies que poden arribar a ser perilloses per a l&rsquo;organisme.<strong>PROGRAMA</strong>

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.15 h Presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>
10.30 h Estrat&egrave;gies per incrementar la qualitat de la producci&oacute; d&rsquo;aliments

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Anton Montsant, doctor en Biologia.</em></div>
12.00 h Pausa

12.15 h Tast comparatiu entre diversos vegetals per tal d&rsquo;avaluar la qualitat d&rsquo;aquests

13.30 h Cloenda de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161111_com%20incrementar_qualitat_aliments_gtca.pdf' target='_blank'>consulteu el programa detallat</a>.&nbsp;
Diumenge, 13 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: The Second Quebec-Labrador Foundation Alumni Congress
Descripció: Sunday, 13 November 2016 &ndash; Wednesday, 16 November 2016. Barcelona.This November in Barcelona,&nbsp;organizations and practitioners tied to QLF will reconvene to share knowledge, experiences, and best practices while helping to set QLF&rsquo;s global agenda for the next decade.At the Congress, QLF Alumni, partner organizations, and practitioners will convene in Barcelona to share knowledge of stewardship of natural resources and cultural heritage; catalyze conservation action; and set QLF&rsquo;s agenda for the next decade. The Congress has the potential to make a lasting contribution to a more sustainable global community.

&nbsp;
Dijous, 17 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Can Coll. Cerdanyola del Vallès
Resum: Jornada anual de la XCT
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w297-h170/mm/image/imgnews/2016/can%20coll_2.jpg' style='width: 297px; height: 170px; margin: 10px; float: right;' />Enguany la jornada es celebrar&agrave; a <strong>Can Coll CEA,</strong>&nbsp;a Cerdanyola del Vall&egrave;s, el proper <strong>dijous 17 de novembre de 2016</strong>.

&nbsp;

La Jornada anual vol ser un esdeveniment que sigui un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i que, a la vegada, doni resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu. Reserveu-vos la data!Podeu <strong>consultar el Programa detallat</strong> a trav&eacute;s del seg&uuml;ent link:

<a href='/mm/file/2016/161117_Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/mm/file/2016/161117_Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf</a>

<a href='http://bit.ly/2fdAecA' target='_blank'>http://bit.ly/2fdAecA</a>Els <strong>objectius</strong> de la Jornada Anual d&rsquo;enguany s&oacute;n:

<div style='margin-left: 40px;'>- Donar a con&egrave;ixer la cust&ograve;dia del territori entre possibles promotors i agents implicats.

- Debatre sobre l&rsquo;acc&eacute;s a la terra a Catalunya i el paper de la cust&ograve;dia del territori.

- Mostrar i debatre sobre aspectes innovadors de la cust&ograve;dia del territori.</div>
&nbsp;

La Jornada Anual d&rsquo;enguany es dividir&agrave; en<strong> 3 sessions paral&middot;leles</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Ronda de comunicacions curtes sobre cust&ograve;dia del territori.

- Jornada t&egrave;cnica &quot;Fomentar l&#39;acc&eacute;s a la terra per una nova generaci&oacute; d&#39;agricultors agroecol&ograve;gics&quot;. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161117_Can%20Coll_Acces%20a%20la%20terra_programa_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa espec&iacute;fic</a>.

- Seminari &quot;La cust&ograve;dia del territori, nou paradigma per a la conservaci&oacute; de la natura&quot;</div>
&nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h421/mm/image/imgnews/2016/161117_horaris%20jornada%20anual%20esquema.png' style='width: 550px; height: 421px; margin: 10px;' />

La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta.<strong> &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari on-line, donat que les places s&oacute;n limitades:

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/2016_Jornada_Anual' target='_blank'>http://www.custodiaterritori.org/forms/2016_Jornada_Anual</a>En el formulari es demana, orientativament, a quina de les 3 jornades teniu la intenci&oacute; d&rsquo;assistir. Tot i que la vostra selecci&oacute; no &eacute;s vinculant, ens ajudar&agrave; saber-ho per temes log&iacute;stics.Durant la jornada es far&agrave; una pausa per <strong>dinar a peu dret</strong> (de 13:30 a 14:30 h). Tindr&agrave; un cost entre 12 i 15&euro;, a pagar el mateix dia. Tots aquells interessats en quedar-vos a dinar ho heu d&rsquo;indicar al formulari d&rsquo;inscripci&oacute;.

Us informem que a Can Coll, on es realitzar&agrave; la jornada, no hi ha cap tipus de servei d&rsquo;alimentaci&oacute;, i cal despla&ccedil;ar-se per poder comprar menjar/beure. Alternativament qui vulgui es pot portar el seu propi menjar i menjar-se&rsquo;l a la zona de picnic de les instal&middot;lacions.<strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; o dubtes poseu-vos en contacte amb la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori al 93 886 61 35 i pregunteu per l&rsquo;Anna.</strong>

&nbsp;

<u><strong>Can Coll</strong></u>

Can Coll &eacute;s un Centre d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental ubicat al Parc Natural de Collserola. Instal&middot;lat en una antiga masia del segle XV, el centre d&rsquo;educaci&oacute; ambiental Can Coll facilita el contacte del Parc amb les escoles. Desenvolupa tamb&eacute; programes dirigits als estudiants de ci&egrave;ncies de l&rsquo;educaci&oacute; i als mes&shy;tres en actiu.

&nbsp;

Els diumenges, el centre s&rsquo;obre al p&uacute;blic al mat&iacute;. Es pot visitar la masia, que mostra la manera de viure de la pagesia dels segles XVIII i XIX; veure l&rsquo;exposici&oacute; &ldquo;L&rsquo;home i el medi a Collserola&rdquo; i els audiovisuals del Parc; i fer els itineraris senyalitzats dels voltants.

&nbsp;

<em>Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya

Col&middot;labora: Can Coll, Centre d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental</em>

&nbsp;
Dimarts, 22 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: IEC
Resum: Jornada 'El paper dels sòls en la conservació de la natura'
Descripció: XIII Jornada CREAF SCB ICHN - 22 de novembreEn la XIII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural (ICHN) es contrastaran els punts de vista d&rsquo;investigadors, t&egrave;cnics i responsables de l&rsquo;administraci&oacute; sobre les q&uuml;estions que envolten el tema dels s&ograve;ls (biodiversitat microbiana, serveis ecosist&egrave;mics, amenaces, tecnosols, eines cartogr&agrave;fiques, agricultura ecol&ograve;gica, etc) i crear un marc de discussi&oacute; i reflexi&oacute; sobre l&rsquo;estat actual de la situaci&oacute; i de les possibilitats de valorar els serveis ambientals que ens ofereixen.<strong>PROGRAMA</strong><a href='/mm/file/2016/161122_Jornada_CREAF_ICHN_SCB_2016_def.pdf' target='_blank'> (consulteu el programa en PDF)</a>

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h Benvinguda

09.15h Biodiversidad en el suelo: una fascinante fabrica de vida bajo nuestros pies

10.00h Canvis d&rsquo;usos del s&ograve;l i transformaci&oacute; de terres: impactes en els s&ograve;l i paisatge

10.25h Implicacions de l&rsquo;avantprojecte de llei de s&ograve;ls d&rsquo;&uacute;s agraris, en la protecci&oacute; dels s&ograve;ls i de la natura

10.50h Pausa Caf&eacute;

11.15h Informaci&oacute; dels mapes de s&ograve;ls a escala 1:25.000 de l&rsquo;ICGC per a la gesti&oacute; del medi ambient

11.40h La construcci&oacute; de la fertilitat en l&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica: implicacions en la qualitat del s&ograve;l i en la sanitat vegetal

12.05h Impacto negativo del regad&iacute;o en la salinidad y estabilidad estructural del suelo

12.30h La fertilitzaci&oacute; org&agrave;nica o mineral i la conservaci&oacute; dels s&ograve;ls agr&iacute;coles

13.00h Pausa Dinar

15.00h La restauraci&oacute;n de suelos con Tecnosuelos

15.30h Taula Rodona

Com valorem els serveis mediambientals del s&ograve;ls?

Moderador: Rosa Poch, Universitat de Lleida ETSEA

Participen: Jaume Boixaderas de la Generalitat de Catalunya, Fel&iacute;pe Mac&iacute;as de la USC i Jordi Puig Roca de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.

17.00h Conclusions i cloenda</div>
Dijous, 24 de Novembre
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Sala d’Actes de la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Barcelona
Resum: Sessió de retorn dels resultats del congrés de la UICN
Descripció: El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya realitzar&agrave; una sessi&oacute; que t&eacute; per objectiu <strong>exposar&nbsp;els resultats del Congr&eacute;s Mundial de Conservaci&oacute; de la UICN </strong>del passat mes de setembre, i la incid&egrave;ncia que poden tenir per a Catalunya. S&rsquo;explicar&agrave; la participaci&oacute; del Departament de Territori i Sostenibilitat, a c&agrave;rrec de la Sra. <strong>Marta Subir&agrave;</strong>, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i de la Sra. <strong>Eul&agrave;lia Comas</strong>, t&egrave;cnica del Servei de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Entorn Natural; i de MedPan i altres iniciatives relacionades amb el Mediterrani, a c&agrave;rrec de la Sra. <strong>Puri Canals,</strong> presidenta d&rsquo;aquesta organitzaci&oacute;.

&nbsp;

L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc el <strong>dijous 24 de novembre</strong> a les 17h a la Sala d&rsquo;Actes de la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, a l&rsquo;Av. Diagonal 523-525, de Barcelona.

&nbsp;

Us agrairem que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a l&rsquo;adre&ccedil;a spen.tes@gencat.cat.

&nbsp;
Dilluns, 28 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Campus Virtual de la UVIC - UCC
Resum: Curso Introductorio sobre Custodia del Territorio para Técnicos de Entidades (3a edición)
Descripció: <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2016/Curso_onlin_3a_edicion_Nov16_Febrero17_DEF_lq.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h363/mm/image/imgnews/2016/161128_curso_online_3a_edicion.png' style='width: 250px; height: 363px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right;' /></a>Es un curso online dise&ntilde;ado por la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT). Este curso<strong> autoevaluativo introductorio</strong> a la custodia del territorio y a su metodolog&iacute;a, ofrece utilizando la plataforma virtual de la Universidad de Vic- Universidad Central de Catalu&ntilde;a.&nbsp;La metodolog&iacute;a de este curso se basa en la formaci&oacute;n a distancia y con un formato auto evaluativo <strong>(no tutorizado</strong>). El curso se ofrece a trav&eacute;s de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC).Despu&eacute;s de la lectura de cada m&oacute;dulo el alumno deber&aacute; responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto le&iacute;do, que dar&aacute;n acceso al siguiente m&oacute;dulo. Al ser un curso auto evaluativo, la implicaci&oacute;n del alumno en la lectura y comprensi&oacute;n de los materiales facilitados determinar&aacute;n su grado de aprendizaje sobre la tem&aacute;tica.<strong>Calendario</strong>: del 28 de noviembre de 2016 al 17 de febrero de 2017.&nbsp;Cada alumno puede realizar el curso libremente a su ritmo (al ser un curso auto evaluado).

<strong>Duraci&oacute;n</strong>: 30 horas

<strong>Per&iacute;odo de matr&iacute;cula</strong>: del 28 de octubre al 22 de noviembre

<strong>Idioma</strong>: espa&ntilde;ol

<strong>Precio</strong>: 40 &euro;Para m&aacute;s informaci&oacute;n consultad el <a href='/mm/file/2016/Curso_onlin_3a_edicion_Nov16_Febrero17_DEF_lq.pdf' target='_blank'>Folleto informativo del curso</a>.&nbsp;&nbsp;
Dimecres, 30 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Marketplace ambiental
Descripció: Palau de Pedralbes de Barcelona.&nbsp;

Dimecres 30 de novembre de 2016Entrada lliure pr&egrave;via inscripci&oacute; (places limitades). Obertura inscripcions, setembre 2016.Per a m&eacute;s informaci&oacute; visiteu el web del projecte <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h220/mm/image/imgnews/2016/161130_marketplace.jpg' style='width: 550px; height: 220px; margin: 10px;' />

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar