agenda - 17 de Octubre - 23 de Octubre

17 de Octubre - 23 de Octubre

agenda Calendari
Dimecres, 19 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de Cultura (Girona)
Resum: Jornada 'Confluència d’usos al bosc de ribera'
Descripció: <strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w230-h133/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 230px; height: 133px; margin: 10px; float: right;' />Objectius</strong>

- Posar en valor el bosc de ribera i resoldre possibles conflictes amb els usos dels &agrave;mbits adjacents: espais urbans, periurbans i agraris.

-&nbsp;Donar a con&egrave;ixer propostes de gesti&oacute; i conservaci&oacute; del bosc de ribera, destacant-ne les possibilitats de la cust&ograve;dia del territori.<strong>Destinataris</strong>

T&egrave;cnics de medi ambient d&rsquo;administracions municipals i supramunicipals, t&egrave;cnics d&rsquo;entitats ambientals, especialment de cust&ograve;dia del territori, propietaris, personal d&rsquo;administraci&oacute; i empreses que treballen en contacte amb rius i zones humides, estudiants i p&uacute;blic general interessat en temes de conservaci&oacute; de la natura.<strong>PROGRAMA </strong><a href='/mm/file/2016/161019_Programa%20Jorn%20Bosc%20ribera%20GTCF%20XCT.pdf' target='_blank'>(veure programa en PDF)</a><strong>1. Recollida d&rsquo;acreditacions&nbsp;</strong>[08:45-09:00]<strong>2. Benvinguda i presentaci&oacute; de les jornades</strong>&nbsp;[09:00-09:20]

Marc Ordeix, CERM-UVIC-UCC i GTCF de la XCT, Llu&iacute;s Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Girona, i Diego Mox&oacute;, Cap de l&rsquo;&Agrave;rea de Gesti&oacute; del Medi de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua<strong>3. Comunicacions</strong>&nbsp;[09:20 &ndash; 12:00]

<div style='margin-left: 40px;'>Ecologia i valors ambientals del bosc de ribera

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sergi Sabater, ICRA i Dep. de Ci&egrave;ncies Ambientals de la Universitat de Girona

Biodiversidad y territorio fluvial

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tony Herrera, Mediodes i Centre Ib&egrave;ric de Restauraci&oacute; Fluvial

Inundabilitat i espais fluvials

&nbsp; &nbsp; &nbsp; Agust&iacute; Pere Figueras, ABM

Gesti&oacute; silv&iacute;cola de pollancredes i conservaci&oacute; de la biodiversitat

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Josep M. Tusell, Consorci Forestal de Catalunya

Restauraci&oacute; i cust&ograve;dia del riu Congost al seu pas per Granollers

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xavier Romero, &Agrave;rea de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de Granollers &nbsp;

Life &ldquo;Territori vison&rdquo;. V&iacute;deo de la restauraci&oacute; dels rius Arga i Arag&oacute;n.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Guillermo Garc&iacute;a, MN Consultors.</div>


<strong>Pausa caf&egrave;</strong>&nbsp;[12:00 &ndash; 12:30]<strong>4. Taula rodona</strong>&nbsp;[12:30 &ndash; 14:00]

Taula rodona &ldquo;Conflu&egrave;ncia d&rsquo;usos al bosc de ribera&rdquo;

Moderador: Jordi Camprodon, &Agrave;rea de Biodiversitat del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

Participants: Jordi Vigu&eacute; (Enginyer t&egrave;cnic forestal), Antoni Munn&eacute; (Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua), Sara Pont (DTES, Gen Cat), Francesc Cano (DARP, Gen Cat), Josep M. Tusell (Consorci Forestal de Catalunya) i Pere Josep Jim&eacute;nez (Grup de Natura Freixe, Flix, i GTCF de la XCT).<strong>5. Clausura de la Jornada</strong>&nbsp;[14:00 &ndash; 14:30]

Marta Subir&agrave;, Secret&agrave;ria General de Pol&iacute;tiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Llu&iacute;s Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Girona<strong>Inscripcions a</strong>: fluvial@custodiaterritori.org<strong>Organitzaci&oacute;:</strong>

Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori<strong>Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:</strong>

Centre Ib&egrave;ric de Restauraci&oacute; Fluvial, Wetlands International, Comissi&oacute; Europea i &Agrave;rea de Medi Ambient i Territori de la Diputaci&oacute; de Girona
Dijous, 20 de Octubre
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: El Vendrell
Resum: Sortida tècnica - Experiències de custòdia municipal al Vendrell
Descripció: <p><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h88/mm/image/imgnews/2016/161020_gtcmu_sortida_vendrell.png' style='width: 250px; height: 88px; margin: 10px; float: right;' />Al Vendrell s&rsquo;estan iniciant diferents projectes de custodia municipal. En aquesta sortida ens aproparem&nbsp;a ells per con&egrave;ixer-los i entendre quines accions est&agrave; duent a terme l&rsquo;Ajuntament a fi de&nbsp;que esdevinguin espais de custodia.Per un costat hi ha <strong>les Madrigueres,</strong> un espai litoral d&rsquo;unes&nbsp;30 hect&agrave;rees, que forma part de l&rsquo;inventari de zones humides&nbsp;de Catalunya i que a m&eacute;s &eacute;s l&rsquo;&uacute;nic espai del litoral&nbsp;del Baix Pened&egrave;s que ha quedat sense urbanitzar gr&agrave;cies a&nbsp;l&rsquo;esfor&ccedil; de molta gent, entre ells, del GEVEN. L&rsquo;ajuntament&nbsp;del Vendrell &eacute;s el propietari d&rsquo;aquest espai i, a m&eacute;s, hi ha&nbsp;un pla especial aprovat que regula el seu desenvolupament&nbsp;per assolir la seva renaturalitzaci&oacute;. Per assolir la renaturalitzaci&oacute;&nbsp;de l&rsquo;espai s&rsquo;est&agrave; treballant en un acord a 3 bandes&nbsp;entre l&rsquo;ajuntament, el GEVEN i Paisatges Vius.Un altre espai d&rsquo;inter&egrave;s &eacute;s la zona anomenada del <strong>fondo del&nbsp;Mata</strong>, un espai de bosc de pi blanc, amb llentiscle i del qual tamb&eacute;&nbsp;n&rsquo;&eacute;s propietari l&rsquo;ajuntament. En aquest espai hi ha ubicada&nbsp;una &agrave;rea recreativa en l&rsquo;espai que abans ocupava un abocador&nbsp;municipal clausurat. En aquest cas caldria implicar-hi a la resta&nbsp;de propietaris forestals que hi ha adjacents a la propietat de&nbsp;l&rsquo;ajuntament i, potser, implicar a l&rsquo;Agrupaci&oacute; de Defensa Forestal.Finalment, a cavall entre aquests dos espais s&rsquo;est&agrave; iniciant<strong> un&nbsp;projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria i de camins hist&ograve;rics</strong> de la m&agrave; de la&nbsp;Comissi&oacute;&nbsp;de Patrimoni Cultural del Vendrell de l&#39;Institut d&#39;Estudis Penedesencs.<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a&nbsp;municipis@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon,

entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar a dinar al Vendrell. Tamb&eacute;&nbsp;podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).<u><strong>PROGRAMA</strong></u>

11:30 h. Explicaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia del Vendrell.12:00 h. Visita dels espais de cust&ograve;dia del Vendrell en el que es t&eacute; previst dur a terme estrat&egrave;gies de custodia:&nbsp;</p>

<p style='margin-left: 40px;'>Madrigueres

Camins hist&ograve;rics i cust&ograve;dia agr&agrave;ria

Fondo del Mata, espai forestal renaturalitzat sobre un antic abocador</p>

<p>14:30 h. Dinar d&rsquo;aprofitament contra el malbaratament alimentari. Dinar organitzat per la Fundaci&oacute; Santa Teresa. Lloc: Restaurant de l&rsquo;Escola de Turisme del Baix Pened&egrave;s. (Opcional, a c&agrave;rrec de cada participant. Preu: 6&euro;)Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161020_sortida_tecnica_GtCMu_Vendrell.pdf' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>.

&nbsp;</p>
Divendres, 21 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: X Congrés CCEPC - Recursos i territoris. Perspectiva històrica i nous equilibris
Descripció: El s&ograve;l, el subs&ograve;l, els minerals, l&rsquo;aigua terrestre, els oceans, l&rsquo;atmosfera, la radiaci&oacute; solar, els &eacute;ssers vius, els boscos&hellip; posen a la nostra disposici&oacute; una s&egrave;rie de recursos que nosaltres transformem i posem al servei de les nostres necessitats de subsist&egrave;ncia. Parlar d&rsquo;aquests recursos (ecosocials, m&eacute;s que naturals) va m&eacute;s enll&agrave; de la descripci&oacute; del m&oacute;n f&iacute;sic i inclou les distintes activitats humanes que han transformat secularment el territori.Hom ha projectat diverses mirades sobre aquest recursos, malauradament sovint dissociades. La visi&oacute; hist&ograve;rica sobre el seu &uacute;s i els conflictes i solucions que han generat queda refor&ccedil;ada per la d&rsquo;altres disciplines cient&iacute;fiques i t&egrave;cniques i, alhora, la saviesa i l&rsquo;experi&egrave;ncia del passat pot il&middot;luminar el tractament present i futur dels recursos avui dia disponibles.La seva explotaci&oacute; cada cop m&eacute;s intensiva i la perspectiva de l&rsquo;exhauriment d&rsquo;alguns d&rsquo;ells (especialment els combustibles f&ograve;ssils) obliga a una nova mirada en la cerca de recursos renovables m&eacute;s propers, accessibles i tamb&eacute; m&eacute;s lligats al territori. La potenciaci&oacute; del seu coneixement permet fer una aproximaci&oacute; de les fortaleses i oportunitats per <strong>encarar equilibris futurs m&eacute;s sostenibles</strong>.El X Congr&eacute;s de la Coordinadora de Centres d&rsquo;Estudis de Parla Catalana, que se celebrar&agrave; els dies <strong>21, 22 i 23 d&rsquo;octubre de 2016 a Manresa</strong>, es convoca amb aquesta perspectiva m&uacute;ltiple. Mantenint una visi&oacute; hol&iacute;stica sobre els recursos, a efectes de participaci&oacute; s&rsquo;han elegit quatre &agrave;mbits en funci&oacute; de quatre de les grans necessitats humanes: l&rsquo;alimentaci&oacute;, el poblament, les comunicacions i l&rsquo;energia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161021_congres_CCEPC_triptic(1).pdf' target='_blank'>consulteu el Programa del Congr&eacute;s</a> o&nbsp;<a href='http://www.ccepc.org/gestor/archives/398-Recursos-i-territori.-Perspectiva-historica-i-nous-equilibris,-tema-del-X-Congres-de-la-CCEPC.html' target='_blank'>consulteu la web de la CCEPC</a>.

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Tenerife
Resum: 1as Jornadas de Custodia del Territorio en Tenerife
Descripció: Se celebrar&aacute; en La Orotava, los d&iacute;as 21 y 22 de Octubre.&nbsp; Las inscripciones deber&aacute;n dirigirse a custodiaterritoriotfe@gmail.com &nbsp;o llamando a los numeros que figuran en el cartel.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h778/mm/image/imgnews/2016/161022_jornadas_custodia_tenerife.jpg' style='width: 550px; height: 778px; margin: 10px;' />
Hora: Event diario
Lloc: Parets del Vallès
Resum: XVI Jornades Herpetològiques
Descripció: La Societat Catalana d&rsquo;Herpetologia, en col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;Escola de la Natura de Parets, celebra enguany les <strong>XVI Jornades Herpetol&ograve;giques</strong> amb l&#39;objectiu de contribuir a difondre els treballs sobre amfibis i r&egrave;ptils que es fan tant en l&#39;&agrave;mbit local-nacional com internacional. Alhora, es pret&eacute;n estimular l&rsquo;estudi, la recerca i la conservaci&oacute; dins del m&oacute;n de l&#39;herpetofauna.Durant les jornades es presentaran temes actuals en forma de pon&egrave;ncies, audiovisuals, exposicions, etc. A m&eacute;s, el Grup d&#39;Investigaci&oacute; de I&#39;Escola de la Natura realitzar&agrave; una sortida nocturna d&#39;observaci&oacute; d&#39;amfibis i un curset introductori a l&rsquo;herpetologia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://soccatherp.files.wordpress.com/2016/10/2016_mostra_triptic_jornades_herpetologia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de les Jornades</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h433/mm/image/imgnews/2016/161022_jornades_herpetologiques_parets_valles.png' style='width: 250px; height: 433px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar