agenda - Octubre de 2016

Octubre de 2016

agenda Calendari
Divendres, 7 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Lleida, Santa Margarida i els Monjos i Tremp
Resum: I Congrés de Transhumància de Catalunya
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h166/mm/image/imgnews/2016/161007_transhumancia.jpg' style='width: 250px; height: 166px; margin: 10px; float: right;' />La trobada, que tindr&agrave; lloc els propers 7, 21 i 28 d&#39;octubre a Lleida, Santa Margarida i els Monjos i Tremp i est&agrave; impulsada per la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural i l&#39;Institut de Desenvolupament i la Promoci&oacute; de l&#39;Alt Pirineu i l&#39;Aran, pret&eacute;n promoure el coneixement que permeti salvaguardar aquest patrimoni .
<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div><strong><u>PROGRAMA</u></strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>7 d&#39;octubre Lleida: Eix 1.</strong> Els camins ramaders. La infraestructura de les xarxes transhumants, els equipaments associats, el marc legal, la gesti&oacute; i la planificaci&oacute; de les actuacions de manteniment i millora.<strong>21 d&#39;octubre Santa Margarida i els Monjos: Eix 2</strong>. Usos complementaris. Aprofitament tur&iacute;stic. Recuperaci&oacute; i valoritzaci&oacute; d&rsquo;un patrimoni cultural i natural.<strong>28 d&#39;octubre Tremp: Eix 3</strong>. Activitat i usos transhumants. L&rsquo;activitat ramadera transhumant a Catalunya, situaci&oacute; i propostes de millora. El futur de la ramaderia extensiva. La PAC</div>


Programa: Podeu consultar el programa <a href='http://fmr.us7.list-manage.com/track/click?u=5b338f159c1d4a61cda020bbd&amp;id=8017f003fb&amp;e=f7989608c8' target='_blank'>en aquest enlla&ccedil;</a>.

Inscripcions:&nbsp;L&rsquo;acte &eacute;s gratu&iuml;t i cal formalitzar la inscripci&oacute; en el formulari d&#39;aquest enlla&ccedil;.

Si teniu qualsevol problema us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu electr&ograve;nic transhumancia@fmr.cat&nbsp;o al tel&egrave;fon 973229360.

&nbsp;
Dimarts, 11 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Lleida / Barcelona
Resum: Curs d'Especialista Universitari en Turisme de Fauna
Descripció: Ja est&agrave; oberta la inscripci&oacute; al <strong>&quot;<a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1509' target='_blank'>II Curs d&#39;Especialista Universitari en Turisme de Fauna</a>&quot; </strong>de la Universitat de Lleida. Degut a l&#39;aflu&egrave;ncia d&#39;alumnes d&#39;arreu de Catalunya en la primera edici&oacute;,&nbsp; pel curs vinent es faran dos torns, l&#39;un<strong> a Lleida i l&#39;altre a Barcelona</strong>.El turisme relacionat amb l&#39;observaci&oacute; de la vida salvatge &eacute;s una oportunitat per complementar l&#39;oferta tur&iacute;stica en &agrave;rees properes a indrets especialment valuosos des del punt de vista ornitol&ograve;gic i faun&iacute;stic.El turisme de fauna -l&#39;ecoturisme en general- permet valoritzar la natura. T&eacute; com a destinaci&oacute; &agrave;rees rurals sovint lluny dels circuits tradicionals, promou la conservaci&oacute; dels espais naturals i les esp&egrave;cies i respecta l&rsquo;entorn on es desenvolupa. Es un turisme responsable i de qualitat, molt especialitzat i que precisa d&#39;uns coneixements particulars sobre els costums dels animals salvatges i els costums dels que volen veure i fotografiar aquests animals.El curs est&agrave; estructurat en tres m&ograve;duls (m&eacute;s un projecte final), que es poden cursar conjuntament o per separat com a Cursos de Curta Durada:
<div style='margin-left: 40px;'>- Gesti&oacute; tur&iacute;stica en turisme de fauna</div>

<div style='margin-left: 40px;'>- E<a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1504' target='_blank'>l negoci del &quot;birding&quot;</a>

- <a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1507' target='_blank'>Fotografia de fauna</a></div>


Vol ser rigor&oacute;s i eminentment pr&agrave;ctic. El professorat prov&eacute; tant del m&oacute;n acad&egrave;mic com de professionals amb experi&egrave;ncies d&#39;&egrave;xit en aquest camp.Curs adre&ccedil;at a: Gestors d&#39;establiments tur&iacute;stics , estudiants i llicenciats universitaris, Guies tur&iacute;stics, T&egrave;cnics de les administracions i altres professionals, Cicles formatius de les fam&iacute;lies agr&agrave;ria i d&#39;hoteleria i turisme, Ornit&ograve;legs i naturalistes en general, Gestors d&#39;infraestructures per fotografiar fauna, Fot&ograve;grafs de natura.Preinscripci&oacute;: 20/07/16&nbsp;fins al&nbsp;02/10/16

Data inici 11/10/16&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp; Data finalitzaci&oacute; 31/05/17?Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; a <a href='http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1509?' target='_blank'>www.cfc.udl.cat/fc/curso/1509?</a>

?
Dijous, 13 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Resum: Com fer compatible l'aplicació de la PAC amb la conservació i l'increment de la biodiversitat. Bigues i Riells, 13 d'octubre de 2016
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h98/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 200px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />La nova pol&iacute;tica agr&agrave;ria obre un ventall molt extens de possibilitats per compatibilitzar la conservaci&oacute; del patrimoni natural i l&rsquo;agrobiodiversitat amb la producci&oacute; aliment&agrave;ria. Aquest nou ventall d&rsquo;oportunitats, emmarcat a dins del &ldquo;greening&rdquo;, no est&agrave; exempt de dificultats, especialment a nivell normatiu. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s esvair els dubtes que pot ocasionar l&rsquo;aplicaci&oacute; de la normativa aix&iacute; com mostrar exemples i bones pr&agrave;ctiques lligades a la cust&ograve;dia del territori a trav&eacute;s de les quals es pot aconseguir una doble funci&oacute;, complir amb el marc legal i fer un pas m&eacute;s per assolir una conservaci&oacute; i gesti&oacute; actives dels h&agrave;bitats agraris del pa&iacute;s.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2016/161013_Bigues%20i%20Riells_PAC%20i%20biodiversitat_GTCA.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada

&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp; Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>

10.30 h El &ldquo;greening&rdquo;, aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica i eines de cust&ograve;dia per al seu compliment

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>

12.00 h Pausa

12.15 h Sortida a la finca de Can Feliu&agrave; per observar exemples pr&agrave;ctics de conservaci&oacute; de biodiversitat adjacent a l&rsquo;explotaci&oacute;

13.30 h Cloenda de la jornada

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274La jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria i est&agrave; subvencionada pel Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;
Dimecres, 19 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de Cultura (Girona)
Resum: Jornada 'Confluència d’usos al bosc de ribera'
Descripció: <strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w230-h133/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 230px; height: 133px; margin: 10px; float: right;' />Objectius</strong>

- Posar en valor el bosc de ribera i resoldre possibles conflictes amb els usos dels &agrave;mbits adjacents: espais urbans, periurbans i agraris.

-&nbsp;Donar a con&egrave;ixer propostes de gesti&oacute; i conservaci&oacute; del bosc de ribera, destacant-ne les possibilitats de la cust&ograve;dia del territori.<strong>Destinataris</strong>

T&egrave;cnics de medi ambient d&rsquo;administracions municipals i supramunicipals, t&egrave;cnics d&rsquo;entitats ambientals, especialment de cust&ograve;dia del territori, propietaris, personal d&rsquo;administraci&oacute; i empreses que treballen en contacte amb rius i zones humides, estudiants i p&uacute;blic general interessat en temes de conservaci&oacute; de la natura.<strong>PROGRAMA </strong><a href='/mm/file/2016/161019_Programa%20Jorn%20Bosc%20ribera%20GTCF%20XCT.pdf' target='_blank'>(veure programa en PDF)</a><strong>1. Recollida d&rsquo;acreditacions&nbsp;</strong>[08:45-09:00]<strong>2. Benvinguda i presentaci&oacute; de les jornades</strong>&nbsp;[09:00-09:20]

Marc Ordeix, CERM-UVIC-UCC i GTCF de la XCT, Llu&iacute;s Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Girona, i Diego Mox&oacute;, Cap de l&rsquo;&Agrave;rea de Gesti&oacute; del Medi de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua<strong>3. Comunicacions</strong>&nbsp;[09:20 &ndash; 12:00]

<div style='margin-left: 40px;'>Ecologia i valors ambientals del bosc de ribera

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sergi Sabater, ICRA i Dep. de Ci&egrave;ncies Ambientals de la Universitat de Girona

Biodiversidad y territorio fluvial

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tony Herrera, Mediodes i Centre Ib&egrave;ric de Restauraci&oacute; Fluvial

Inundabilitat i espais fluvials

&nbsp; &nbsp; &nbsp; Agust&iacute; Pere Figueras, ABM

Gesti&oacute; silv&iacute;cola de pollancredes i conservaci&oacute; de la biodiversitat

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Josep M. Tusell, Consorci Forestal de Catalunya

Restauraci&oacute; i cust&ograve;dia del riu Congost al seu pas per Granollers

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xavier Romero, &Agrave;rea de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de Granollers &nbsp;

Life &ldquo;Territori vison&rdquo;. V&iacute;deo de la restauraci&oacute; dels rius Arga i Arag&oacute;n.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Guillermo Garc&iacute;a, MN Consultors.</div>


<strong>Pausa caf&egrave;</strong>&nbsp;[12:00 &ndash; 12:30]<strong>4. Taula rodona</strong>&nbsp;[12:30 &ndash; 14:00]

Taula rodona &ldquo;Conflu&egrave;ncia d&rsquo;usos al bosc de ribera&rdquo;

Moderador: Jordi Camprodon, &Agrave;rea de Biodiversitat del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

Participants: Jordi Vigu&eacute; (Enginyer t&egrave;cnic forestal), Antoni Munn&eacute; (Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua), Sara Pont (DTES, Gen Cat), Francesc Cano (DARP, Gen Cat), Josep M. Tusell (Consorci Forestal de Catalunya) i Pere Josep Jim&eacute;nez (Grup de Natura Freixe, Flix, i GTCF de la XCT).<strong>5. Clausura de la Jornada</strong>&nbsp;[14:00 &ndash; 14:30]

Marta Subir&agrave;, Secret&agrave;ria General de Pol&iacute;tiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Llu&iacute;s Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Girona<strong>Inscripcions a</strong>: fluvial@custodiaterritori.org<strong>Organitzaci&oacute;:</strong>

Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori<strong>Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:</strong>

Centre Ib&egrave;ric de Restauraci&oacute; Fluvial, Wetlands International, Comissi&oacute; Europea i &Agrave;rea de Medi Ambient i Territori de la Diputaci&oacute; de Girona
Dijous, 20 de Octubre
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: El Vendrell
Resum: Sortida tècnica - Experiències de custòdia municipal al Vendrell
Descripció: <p><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h88/mm/image/imgnews/2016/161020_gtcmu_sortida_vendrell.png' style='width: 250px; height: 88px; margin: 10px; float: right;' />Al Vendrell s&rsquo;estan iniciant diferents projectes de custodia municipal. En aquesta sortida ens aproparem&nbsp;a ells per con&egrave;ixer-los i entendre quines accions est&agrave; duent a terme l&rsquo;Ajuntament a fi de&nbsp;que esdevinguin espais de custodia.Per un costat hi ha <strong>les Madrigueres,</strong> un espai litoral d&rsquo;unes&nbsp;30 hect&agrave;rees, que forma part de l&rsquo;inventari de zones humides&nbsp;de Catalunya i que a m&eacute;s &eacute;s l&rsquo;&uacute;nic espai del litoral&nbsp;del Baix Pened&egrave;s que ha quedat sense urbanitzar gr&agrave;cies a&nbsp;l&rsquo;esfor&ccedil; de molta gent, entre ells, del GEVEN. L&rsquo;ajuntament&nbsp;del Vendrell &eacute;s el propietari d&rsquo;aquest espai i, a m&eacute;s, hi ha&nbsp;un pla especial aprovat que regula el seu desenvolupament&nbsp;per assolir la seva renaturalitzaci&oacute;. Per assolir la renaturalitzaci&oacute;&nbsp;de l&rsquo;espai s&rsquo;est&agrave; treballant en un acord a 3 bandes&nbsp;entre l&rsquo;ajuntament, el GEVEN i Paisatges Vius.Un altre espai d&rsquo;inter&egrave;s &eacute;s la zona anomenada del <strong>fondo del&nbsp;Mata</strong>, un espai de bosc de pi blanc, amb llentiscle i del qual tamb&eacute;&nbsp;n&rsquo;&eacute;s propietari l&rsquo;ajuntament. En aquest espai hi ha ubicada&nbsp;una &agrave;rea recreativa en l&rsquo;espai que abans ocupava un abocador&nbsp;municipal clausurat. En aquest cas caldria implicar-hi a la resta&nbsp;de propietaris forestals que hi ha adjacents a la propietat de&nbsp;l&rsquo;ajuntament i, potser, implicar a l&rsquo;Agrupaci&oacute; de Defensa Forestal.Finalment, a cavall entre aquests dos espais s&rsquo;est&agrave; iniciant<strong> un&nbsp;projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria i de camins hist&ograve;rics</strong> de la m&agrave; de la&nbsp;Comissi&oacute;&nbsp;de Patrimoni Cultural del Vendrell de l&#39;Institut d&#39;Estudis Penedesencs.<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a&nbsp;municipis@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon,

entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar a dinar al Vendrell. Tamb&eacute;&nbsp;podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).<u><strong>PROGRAMA</strong></u>

11:30 h. Explicaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia del Vendrell.12:00 h. Visita dels espais de cust&ograve;dia del Vendrell en el que es t&eacute; previst dur a terme estrat&egrave;gies de custodia:&nbsp;</p>

<p style='margin-left: 40px;'>Madrigueres

Camins hist&ograve;rics i cust&ograve;dia agr&agrave;ria

Fondo del Mata, espai forestal renaturalitzat sobre un antic abocador</p>

<p>14:30 h. Dinar d&rsquo;aprofitament contra el malbaratament alimentari. Dinar organitzat per la Fundaci&oacute; Santa Teresa. Lloc: Restaurant de l&rsquo;Escola de Turisme del Baix Pened&egrave;s. (Opcional, a c&agrave;rrec de cada participant. Preu: 6&euro;)Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161020_sortida_tecnica_GtCMu_Vendrell.pdf' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>.

&nbsp;</p>
Divendres, 21 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: X Congrés CCEPC - Recursos i territoris. Perspectiva històrica i nous equilibris
Descripció: El s&ograve;l, el subs&ograve;l, els minerals, l&rsquo;aigua terrestre, els oceans, l&rsquo;atmosfera, la radiaci&oacute; solar, els &eacute;ssers vius, els boscos&hellip; posen a la nostra disposici&oacute; una s&egrave;rie de recursos que nosaltres transformem i posem al servei de les nostres necessitats de subsist&egrave;ncia. Parlar d&rsquo;aquests recursos (ecosocials, m&eacute;s que naturals) va m&eacute;s enll&agrave; de la descripci&oacute; del m&oacute;n f&iacute;sic i inclou les distintes activitats humanes que han transformat secularment el territori.Hom ha projectat diverses mirades sobre aquest recursos, malauradament sovint dissociades. La visi&oacute; hist&ograve;rica sobre el seu &uacute;s i els conflictes i solucions que han generat queda refor&ccedil;ada per la d&rsquo;altres disciplines cient&iacute;fiques i t&egrave;cniques i, alhora, la saviesa i l&rsquo;experi&egrave;ncia del passat pot il&middot;luminar el tractament present i futur dels recursos avui dia disponibles.La seva explotaci&oacute; cada cop m&eacute;s intensiva i la perspectiva de l&rsquo;exhauriment d&rsquo;alguns d&rsquo;ells (especialment els combustibles f&ograve;ssils) obliga a una nova mirada en la cerca de recursos renovables m&eacute;s propers, accessibles i tamb&eacute; m&eacute;s lligats al territori. La potenciaci&oacute; del seu coneixement permet fer una aproximaci&oacute; de les fortaleses i oportunitats per <strong>encarar equilibris futurs m&eacute;s sostenibles</strong>.El X Congr&eacute;s de la Coordinadora de Centres d&rsquo;Estudis de Parla Catalana, que se celebrar&agrave; els dies <strong>21, 22 i 23 d&rsquo;octubre de 2016 a Manresa</strong>, es convoca amb aquesta perspectiva m&uacute;ltiple. Mantenint una visi&oacute; hol&iacute;stica sobre els recursos, a efectes de participaci&oacute; s&rsquo;han elegit quatre &agrave;mbits en funci&oacute; de quatre de les grans necessitats humanes: l&rsquo;alimentaci&oacute;, el poblament, les comunicacions i l&rsquo;energia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161021_congres_CCEPC_triptic(1).pdf' target='_blank'>consulteu el Programa del Congr&eacute;s</a> o&nbsp;<a href='http://www.ccepc.org/gestor/archives/398-Recursos-i-territori.-Perspectiva-historica-i-nous-equilibris,-tema-del-X-Congres-de-la-CCEPC.html' target='_blank'>consulteu la web de la CCEPC</a>.

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Tenerife
Resum: 1as Jornadas de Custodia del Territorio en Tenerife
Descripció: Se celebrar&aacute; en La Orotava, los d&iacute;as 21 y 22 de Octubre.&nbsp; Las inscripciones deber&aacute;n dirigirse a custodiaterritoriotfe@gmail.com &nbsp;o llamando a los numeros que figuran en el cartel.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h778/mm/image/imgnews/2016/161022_jornadas_custodia_tenerife.jpg' style='width: 550px; height: 778px; margin: 10px;' />
Hora: Event diario
Lloc: Parets del Vallès
Resum: XVI Jornades Herpetològiques
Descripció: La Societat Catalana d&rsquo;Herpetologia, en col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;Escola de la Natura de Parets, celebra enguany les <strong>XVI Jornades Herpetol&ograve;giques</strong> amb l&#39;objectiu de contribuir a difondre els treballs sobre amfibis i r&egrave;ptils que es fan tant en l&#39;&agrave;mbit local-nacional com internacional. Alhora, es pret&eacute;n estimular l&rsquo;estudi, la recerca i la conservaci&oacute; dins del m&oacute;n de l&#39;herpetofauna.Durant les jornades es presentaran temes actuals en forma de pon&egrave;ncies, audiovisuals, exposicions, etc. A m&eacute;s, el Grup d&#39;Investigaci&oacute; de I&#39;Escola de la Natura realitzar&agrave; una sortida nocturna d&#39;observaci&oacute; d&#39;amfibis i un curset introductori a l&rsquo;herpetologia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://soccatherp.files.wordpress.com/2016/10/2016_mostra_triptic_jornades_herpetologia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de les Jornades</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h433/mm/image/imgnews/2016/161022_jornades_herpetologiques_parets_valles.png' style='width: 250px; height: 433px; margin: 10px;' />
Dimarts, 25 de Octubre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: Des dels Ajuntaments... Què fem amb el bosc privat?
Descripció: <strong>25 d&rsquo;octubre. Jornada de transfer&egrave;ncia forestal a t&egrave;cnics de medi ambient municipals</strong>9:00 Benvinguda. Javier Retana,

Director del CREAF i Jes&uacute;s Calderer, Diputat adjunt d&rsquo;EspaisNaturals. Diputaci&oacute; de Barcelona.9:15 El paper de l&rsquo;administraci&oacute; local en la gesti&oacute; del bosc privat. Joan

C. &Agrave;ngel, Secci&oacute; de Restauraci&oacute; i Millora Forestal. OTPMIF, Diputaci&oacute; de Barcelona.9:45 I despr&eacute;s dels incendis forestals qu&egrave;? Aclarides de plan&ccedil;onedes,selecci&oacute; de tanys i control del sotabosc.

Josep Maria Espelta, CREAF.10:45 Descans11:15 Com gestionar les restes de tallada? Import&agrave;ncia ecol&ograve;gica i din&agrave;micade descomposici&oacute;.

Marina Palmero, CREAF.12:00 Taula rodonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el seg&uuml;ent enlla&ccedil;:

http://www.creaf.cat/ca/node/6078?platform=hootsuite&nbsp;
Dijous, 27 de Octubre
Hora: 15:45 - 16:45
Resum: Eines per afrontar els reptes de futur de la producció ecològica
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w165-h81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' />En el moment actual que est&agrave; creixent la sensibilitzaci&oacute; dels consumidors envers el consum de productes ecol&ograve;gics, es contraposa amb el repte&nbsp;de les petites explotacions ecol&ograve;giques per a aconseguir la viabilitat econ&ograve;mica per a sobreviure. Per aquesta ra&oacute;, s&rsquo;organitza una&nbsp;jornada d&rsquo;identificaci&oacute; dels temes clau amb la presentaci&oacute; d&rsquo;exemples d&rsquo;&egrave;xit de diferents explotacions d&rsquo;horta ecol&ograve;gica aix&iacute; com eines i programes&nbsp;de formaci&oacute; que poden ser d&rsquo;utilitat. A m&eacute;s, aquesta jornada vol ser un punt de trobada del sector de la producci&oacute; ecol&ograve;gica amb un debat&nbsp;participatiu final d&rsquo;apostes de futur per abordar conjuntament els reptes del sector.<strong>PROGRAMA</strong>

15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

16.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada

&nbsp; &nbsp;<em> &nbsp;Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria&nbsp;de la Instituci&oacute; Altempordanesa per a l&rsquo;Estudi i Defensa de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em>

16.05 h Experi&egrave;ncia del parc agroecol&ograve;gic de l&rsquo;Empord&agrave; (Albons)

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Enric Navarro, agricultor.</em>

16.45 h Experi&egrave;ncia de &ldquo;Can Perol&rdquo; treball cooperatiu (Baix Llobregat)

&nbsp; &nbsp; <em>&nbsp;Sr. David Mas, gerent Can Perol.</em>

17.30 h Pausa

18.00 h La dinamitzaci&oacute; i incorporaci&oacute; dels valors d&rsquo;emprenedoria

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Josep Serra, propietari de la Vinyeta.</em>

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Manuel Toro, regidor de Promoci&oacute; Econ&ograve;mica, Turisme i Comer&ccedil;&nbsp;de l&rsquo;Ajuntament de Figueres.

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sra. Teresa Colell, directora Escola Agr&agrave;ria de Monells (DARP).</em>

18,45 h Debat participatiu

20.00 h Cloenda de la Jornada

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria&nbsp;de la IAEDEN.</em>Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions<a href='/mm/file/2016/161027_jornada_gtca_figueres.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;La jornada, organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria&nbsp;</a>de la XCT, forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies a PHP iCalendar