agenda - Dimarts, 20 de Setembre

Dimarts, 20 de Setembre

agenda Calendari
Dimarts, 20 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada Cap a la No Pèrdua Neta de Biodiversitat en l'avaluació ambiental.Mesures compensatòrie i bancs de conservació
Descripció: <strong><u>PROGRAMA </u>(</strong><a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2016/Setembre/Programa-Jornada.pdf' target='_blank'>Consulteu el programa en PDF</a><strong>)</strong>

9.30 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Ferran Miralles. Director general de Pol&iacute;tiques&nbsp;Ambientals i Medi Natural</em></div>


9.45 h Integrant la No P&egrave;rdua Neta de biodiversitat&nbsp;en l&rsquo;avaluaci&oacute; ambiental: Proposta de sistema&nbsp;de Bancs de Conservaci&oacute; de la natura de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><em>Paula Bruna. Servei de Projectes. Subdirecci&oacute; general&nbsp;d&rsquo;Avaluaci&oacute; Ambiental</em></div>


11.00 h Pausa11.30 h Els bancs de conservaci&oacute; com a instrument&nbsp;per a la compensaci&oacute; ecol&ograve;gica als EE.UU
<div style='margin-left: 40px;'><em>Ana Villarroya. Doctora en biologia, Universitat de&nbsp;Navarra.</em></div>


12.30 h Experi&egrave;ncies de compensacions per p&egrave;rdua&nbsp;de biodiversitat i Bancs de conservaci&oacute; de la natura&nbsp;a l&rsquo;Estat Espanyol
<div style='margin-left: 40px;'><em>David &Aacute;lvarez. Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, S.L.</em></div>


13.30 h Taula rodona i preguntes de la primera part14.00 h Dinar15.00 h Directrius de NPN i experi&egrave;ncies internacionals&nbsp;de Bancs de Conservaci&oacute; de la natura
<div style='margin-left: 40px;'><em>Fabien Qu&eacute;tier. Biotope, membre de BBOP (Business&nbsp;and Biodiversity Offsets Programme)</em></div>


16.00 h El cas de Languedoc-Roussillon (Fran&ccedil;a):&nbsp;experi&egrave;ncies en l&rsquo;aplicaci&oacute; sistem&agrave;tica de mesures&nbsp;compensat&ograve;ries en plans i projectes
<div style='margin-left: 40px;'><em>Luis de Sousa. DREAL LR (Direction R&eacute;gionale&nbsp;de l&#39;Evironnement de l&#39;Am&eacute;nagement et du Logement)</em></div>

Gràcies a PHP iCalendar