agenda - Dilluns, 9 de Maig

Dilluns, 9 de Maig

agenda Calendari
Dilluns, 9 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Jornada tècnica - Recerca i innovació en conreus extensius ecològics: experiències a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Descripció: El Grup de Recerca d&rsquo;Ecologia dels Sistemes Agr&iacute;coles de la Universitat de Barcelona presenta diversos estudis en l&rsquo;entorn de l&rsquo;Espai d&rsquo;Inter&egrave;s Natural de Gallecs en conreus herbacis extensius i hort&iacute;coles en agricultura ecol&ograve;gica amb l&rsquo;objectiu de fer propostes de millora en el disseny de sistemes que concili&iuml;n la <strong>producci&oacute; agr&iacute;cola, la fertilitat dels s&ograve;ls i la conservaci&oacute; de la biodiversitat i dels serveis ecosist&egrave;mics</strong>.La jornada principalment pr&agrave;ctica es dur&agrave; a terme al camp (on farm) i permetr&agrave; con&egrave;ixer diferents t&egrave;cniques relacionades amb la llaurada del s&ograve;l, l&rsquo;&uacute;s i la gesti&oacute; dels <strong>adobs verds</strong>, aix&iacute; com tamb&eacute; els m&egrave;todes d&rsquo;avaluaci&oacute; de la fertilitat del s&ograve;l.La jornada va dirigida als pagesos, gestors i t&egrave;cnics de sistemes agr&iacute;coles, del Consell Catal&agrave; de la Producci&oacute; Agr&agrave;ria Ecol&ograve;gica, de les organitzacions agr&agrave;ries i als organismes que realitzen recerca en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;agricultura.

&nbsp;

Persones de Contacte:&nbsp; Elisenda Past&oacute;: Tel: 934035247 /irbio@ub.edu -- Lourdes Chamorro: Tel: 934039871 / &nbsp;lchamorro@ub.eduPer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2016/160509_jornada_gallecs_conreus_ecologics.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar