agenda - Maig de 2016

Maig de 2016

agenda Calendari
Dijous, 5 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Reus
Resum: Formació en Transparència i confiança per a entitats
Descripció: <div style='text-align: center;'><strong>Forma&rsquo;t en temes clau per a la direcci&oacute; i gesti&oacute; d&rsquo;entitats no lucratives.</strong></div>


El dia a dia de les entitats est&agrave; ple d&rsquo;urg&egrave;ncies i temes a gestionar. Conscients de la import&agrave;ncia de tractar temes estrat&egrave;gics per a l&rsquo;organitzaci&oacute;, oferim 4 sessions formatives per parar, repensar objectius, compartir coneixements i aprendre aspectes clau i imprescindibles sobre captaci&oacute;, comunicaci&oacute;, habilitats directives o transpar&egrave;ncia.<u><strong>TRANSPAR&Egrave;NCIA I CONFIAN&Ccedil;A. 5 de maig</strong></u><strong>Contingut</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Qu&egrave; &eacute;s la transpar&egrave;ncia.

Implicacions de la Llei de Transpar&egrave;ncia.

Com construir confian&ccedil;a.

Com gestionar els involucrats.</div>


Docent - Pau Vidal. Director Observatori Tercer Sector.Lloc: Vapor Lab. C/ Sant Serapi, 2. Reus.

Horari: 9.30 a 14.30 h.

Preu: 55 euros/sessi&oacute;Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre la resta de formacions&nbsp; <a href='http://causes.cat/2016/03/tastets-formatius-per-a-responsables-dentitats/' target='_blank'>consulteu la web de Causes</a>.

&nbsp;
Dilluns, 9 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Jornada tècnica - Recerca i innovació en conreus extensius ecològics: experiències a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Descripció: El Grup de Recerca d&rsquo;Ecologia dels Sistemes Agr&iacute;coles de la Universitat de Barcelona presenta diversos estudis en l&rsquo;entorn de l&rsquo;Espai d&rsquo;Inter&egrave;s Natural de Gallecs en conreus herbacis extensius i hort&iacute;coles en agricultura ecol&ograve;gica amb l&rsquo;objectiu de fer propostes de millora en el disseny de sistemes que concili&iuml;n la <strong>producci&oacute; agr&iacute;cola, la fertilitat dels s&ograve;ls i la conservaci&oacute; de la biodiversitat i dels serveis ecosist&egrave;mics</strong>.La jornada principalment pr&agrave;ctica es dur&agrave; a terme al camp (on farm) i permetr&agrave; con&egrave;ixer diferents t&egrave;cniques relacionades amb la llaurada del s&ograve;l, l&rsquo;&uacute;s i la gesti&oacute; dels <strong>adobs verds</strong>, aix&iacute; com tamb&eacute; els m&egrave;todes d&rsquo;avaluaci&oacute; de la fertilitat del s&ograve;l.La jornada va dirigida als pagesos, gestors i t&egrave;cnics de sistemes agr&iacute;coles, del Consell Catal&agrave; de la Producci&oacute; Agr&agrave;ria Ecol&ograve;gica, de les organitzacions agr&agrave;ries i als organismes que realitzen recerca en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;agricultura.

&nbsp;

Persones de Contacte:&nbsp; Elisenda Past&oacute;: Tel: 934035247 /irbio@ub.edu -- Lourdes Chamorro: Tel: 934039871 / &nbsp;lchamorro@ub.eduPer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2016/160509_jornada_gallecs_conreus_ecologics.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Divendres, 13 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Malgrat de Mar
Resum: Jornada tècnica sobre l'Espai Mines de Can Palomeres. Malgrat de Mar
Descripció: L&#39;Ajuntament de Malgrat de Mar organitza les 2es Jornades de l&#39;Espai Mines de Can Palomeres els dies 13 i 14 de maig.L&#39;objectiu de les Jornades de l&#39;Espai Mines de Can Palomeres &eacute;s <strong>donar a con&egrave;ixer quin &eacute;s l&#39;estat de les actuacions que es realitzen en aquest entorn, aix&iacute; com promoure l&#39;intercanvi d&#39;experi&egrave;ncies i de metodologia</strong>. Aquesta segona edici&oacute; girar&agrave; al voltant de tem&agrave;tiques hist&ograve;rico-culturals, epidemiol&ograve;giques i de cust&ograve;dia.&nbsp;La segona edici&oacute; de les jornades t&egrave;cniques s&#39;obrir&agrave; el divendres 13 de maig amb la inauguraci&oacute; de l&#39;exposici&oacute; Les mines de Can Palomeres. Una mirada, una mostra de fotografies de Juli Cardona Girons. Aquesta exposici&oacute; es podr&agrave; visitar a la sala d&#39;actes de l&#39;Arxiu Municipal fins el 19 de juny. La jornada del dissabte 14 de maig comptar&agrave; amb la intervenci&oacute; de l&#39;arque&ograve;leg Joan Llin&agrave;s que parlar&agrave; sobre l&#39;estudi arqueol&ograve;gic de les Mines de Can Palomeres, que ha realitzat. Tamb&eacute; hi participar&agrave; Sergi Mar&iacute; Pons, coordinador general de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori de Catalunya, que tractar&agrave; en la seva <strong>pon&egrave;ncia</strong> sobre <strong>La cust&ograve;dia del territori: una eina de conservaci&oacute; de la natura en el segle XXI</strong>.&nbsp;Un dels ponents de les jornades d&#39;enguany ser&agrave; el doctor&nbsp;Herv&eacute; Bourhy, director de Laboratori de l&rsquo;Institut Pasteur de Par&iacute;s, que juntament amb el bi&ograve;leg de la&nbsp;Universitat de Barcelona&nbsp;especialista en quir&ograve;pters Jordi Serra-Cobo, parlar&agrave; de la import&agrave;ncia de les Mines de Can Palomeres en els estudis epidemiol&ograve;gics.&nbsp;Les jornades es clouran amb la projecci&oacute; del documental Els humans i els ratpenats del Museu de CI&egrave;ncies Naturals de Granollers a les 17 h al Centre Cultural.&nbsp;Aqu&iacute; podeu<a href='http://www.ajmalgrat.cat/recursos-compartits/formularis/Inscripcions/view' target='_blank'> fer la inscripci&oacute;</a> a les jornades.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.ajmalgrat.cat/recursos-compartits/arxius/noticies/2016/llibret%20bo.pdf' target='_blank'> consulteu el Programa</a> de les jornades.

&nbsp;
Dimarts, 17 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: Ús dels drons en el sector rural - Jornada tècnica
Descripció: L&rsquo;&uacute;s de drons per obtenir imatges d&rsquo;alta resoluci&oacute; en el sector rural i forestal comen&ccedil;a a obrir-se pas a Catalunya. La legislaci&oacute; permet fer servir la tecnologia dron per realitzar activitats d&rsquo;investigaci&oacute; i desenvolupament, tractaments

fitosanitaris, operacions de vigil&agrave;ncia a&egrave;ria o operacions d&rsquo;emerg&egrave;ncia i salvament. Per&ograve; de moment, les operacions s&rsquo;han de realitzar en zones no poblades i en espai aeri no controlat, i cal estar habilitat com a operador de drons.En aquesta jornada us parlarem dels diferents tipus de drons, dels sensors que poden anar a bord i veurem com est&agrave; regulada la tecnologia dron. Hi ha molts usos aparentment possibles en el sector medioambiental:<strong> inventaris, registre de l&iacute;mits, seguiment de l&rsquo;estat de salut, seguiments cineg&egrave;tics, estudis d&rsquo;inundabilitat &hellip;</strong>En aquesta jornada ens presentaran d&rsquo;alguns d&rsquo;ells.17 de maig - Santa Coloma de Farners

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions<a href='/mm/file/2016/160517_Santa%20Coloma%20Farners_drons_170516_160234-1.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 26 de Maig
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Vic
Resum: Jornada tècnica '1.000 punts d'aigua. Què és i com participar-hi'.'
Descripció: <img alt='' height='90' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w237-h116/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='margin: 10px; float: right;' width='184' />El portal <a href='http://www.1000punts.cat' target='_blank'>www.1000punts.cat</a> &eacute;s una base de dades en format web que pret&eacute;n, d&rsquo;una banda, elaborar un inventari col&middot;laboratiu de basses, llacs, estanys, molleres, abeuradors i altres punts d&rsquo;aigua que hi ha repartits pel pa&iacute;s. Per altra banda, el portal ofereix eines a les entitats de conservaci&oacute;, les administracions i els centres educatius per a la divulgaci&oacute;, l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels h&agrave;bitats aqu&agrave;tics i la seva biodiversitat.L&rsquo;objectiu final del projecte &eacute;s crear una xarxa de 1.000 punts d&rsquo;aigua en cust&ograve;dia, ben conservats i que estiguin gestionats per afavorir la biodiversitat aqu&agrave;tica. La jornada est&agrave; pensada per aquelles persones i entitats que estiguin interessades en col&middot;laborar amb la iniciativa.<u><strong>PROGRAMA</strong></u>

9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h El projecte 1.000 Punts d&rsquo;Aigua
<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Guillem Mas, Paisatges Vius.<strong> Part te&ograve;rica</strong> on s&rsquo;explicar&agrave;: Qu&egrave; &eacute;s (i qu&egrave; no &eacute;s) un punt d&rsquo;aigua? Principis i filosofia de la iniciativa. Objectius a assolir. Formes de participaci&oacute; i rols dels usuaris. &Uacute;s i privacitat de les dades.</div>
11.00 h Pausa

11.30 h Funcionament del portal

<em>Sr. Guillem Mas i Sr. Roger van Swaay,</em> programador del portal. <strong>Part pr&agrave;ctica</strong> on els participants registraran punts d&rsquo;aigua i observacions al portal. En el cas de les entitats, es crearan els permisos per administrar membres, validar dades, publicar not&iacute;cies i activitats i altres funcions.

13.00 h Cloenda de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions<a href='/mm/file/2016/160526_jornada_tecnica_1000_punts_aigua.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.La jornada &eacute;s organitzada per l&#39;Associaci&oacute; Paisatges Vius, membre del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT, i forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: Torroella de Montgrí
Resum: Sortida Tècnica 'Visita a la restauració del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, Torroella de Montgrí'
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w230-h133/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 230px; height: 133px; margin: 10px; float: right;' />De la m&agrave; de Josep Pujol i &Agrave;gata Colomer visitarem els espais on l&rsquo;Ajuntament de Torroella de Montgr&iacute; i Quintana, investigador de la C&agrave;tedra d&rsquo;ecosistemes litorals mediterranis de la Universitat de Girona, hi duen a terme actuacions de restauraci&oacute; integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, que amb la finalitat de<strong> recuperar-ne la funcionalitat ecol&ograve;gica</strong>, s&rsquo;hi estan duen a terme en el marc del projecte LIFE Pletera.

&nbsp;

El projecte<strong> Life Pletera</strong> t&eacute; com a primer objectiu la restauraci&oacute; integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecol&ograve;gica, la qual actualment es veu alterada a conseq&uuml;&egrave;ncia de la urbanitzaci&oacute; parcial de l&rsquo;espai. Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi clim&agrave;tic (increment del nivell del mar i major freq&uuml;&egrave;ncia de pertorbacions intenses) i garanteixi la funcionalitat ecol&ograve;gica del conjunt, tant a curt com a llarg termini. Les accions previstes per assolir aquest objectiu inclouen la desurbanitzaci&oacute; del passeig existent i els seus espais adjacents i, posteriorment, recuperar l&rsquo;antiga zona humida i la seva funcionalitat ecol&ograve;gica com a sistema costaner.

&nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w100-h151/mm/image/imgnews/2016/160526_life_pletera.jpg' style='width: 100px; height: 151px; margin: 10px; float: right;' />Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el projecte visiteu la seva web: <a href='http://lifepletera.com' target='_blank'>http://lifepletera.com</a>Si teniu inter&egrave;s en participar de la sortida, <strong>&eacute;s necessari que us inscriviu</strong> al correu fluvial@custodiaterritori.org tot facilitant les vostres dades de contacte (Nom, Cognoms, Email, Organitzaci&oacute;, Tel&egrave;fon de contacte).<strong>Horari: de 2/4 de 12 a 14h</strong>

Punt de trobada: La Pletera (a la rotonda de la palmera)

(<a href='https://www.google.es/maps/place/Torroella+de+Montgr%C3%AD,+Girona/@42.0356283,3.1908752,823m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12ba582593084ad5:0x2b3391312d58f222!8m2!3d42.0419133!4d3.1265315!6m1!1e1' target='_blank'>https://www.google.es/maps/place/Torroella+de+Montgr%C3%AD,+Girona/@42.0356283,3.1908752,823m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12ba582593084ad5:0x2b3391312d58f222!8m2!3d42.0419133!4d3.1265315!6m1!1e1</a>)Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/160526_sortidatecnica_GTCF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Divendres, 27 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura a Catalunya!
Descripció: <div style='text-align: center;'><strong>Del 27 de maig al 5 de juny, viu la Terra amb un munt d&rsquo;activitats arreu de Catalunya en favor de la Natura! Suma&rsquo;t-hi!</strong>

&nbsp;</div>
La Setmana de la Natura &eacute;s una campanya dirigida a promoure activitats a tot Catalunya per conscienciar sobre la import&agrave;ncia de tenir cura de la nostra natura i el nostre territori.

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h156/mm/image/imgnews/2016/banner%20setmana%20natura.png' style='width: 300px; height: 156px; margin: 10px;' />Tindr&agrave; lloc entre el 27 de maig i el 5 de juny de 2016 i promour&agrave; l&rsquo;organitzaci&oacute; d&rsquo;activitats arreu de Catalunya per viure la Terra i conscienciar la societat de la necessitat de conservar la natura i el territori.&nbsp;Durant la setmana hi haur&agrave; activitats per als m&eacute;s joves i fins als m&eacute;s grans.

&nbsp;Excursions, tallers, visites guiades, activitats familiars, exposicions, activitats infantils, sortides de camp&hellip; Un munt d&rsquo;oportunitats per gaudir de la natura i per tothom!

Si vols ser part&iacute;cip de la Setmana, cerca una activitat que s&rsquo;adequi als teus interesos i apunta&rsquo;t-hi! Pots buscar totes les activitats que es realitzen a la web de la Setmana de la Natura:&nbsp;

&nbsp;

<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a>
Dilluns, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Brusel·les
Resum: Greenweek 2016
Descripció: Green Week 2016 will take place from 30 May to 3 June. Focusing on the theme &quot;Investing for a greener future&quot;, it hopes to contribute to answering a broader question of how to achieve smart, sustainable and inclusive growth in Europe. Elements such as, for example, innovation for greener cities, sustainable use of terrestrial ecosystems or the role of innovative instruments in mobilising adequate financing and &#39;blue growth&#39; would naturally fit into the programme.For more information visit:<a href='http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html' target='_blank'> http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar