agenda - Abril de 2016

Abril de 2016

agenda Calendari
Divendres, 1 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Semipresencial (Madrid)
Resum: Curs: Comunicación y divulgación en espacios naturales
Descripció: El objetivo del curso es explorar las claves teóricas y prácticas de la comunicación y divulgación en espacios naturales, facilitar a los participantes el contacto con herramientas de comunicación y formatos específicos en el ámbito de las áreas protegidas, y el ensayo de estas herramientas a partir de la revisión de experiencias y buenas prácticas.Madrid, 4 y 5 de abril de 2016

Fase no presencial: 22 de febrero al 22 de abril de 2016Se trata de un curso de formación de 75 horas organizado en una fase teórica-práctica de carácter no presencial (60horas) y una parte práctica impartida en dos jornadas de trabajo (15 horas). Aquellos interesados que no puedan atender las sesiones presenciales podrán realizar alternativamente una versión completamente no presencial del curso.

 

Puede ser bonificado por la Fundación Tripartita.

 

<strong>Inscripci&oacute;n abierta&nbsp;hasta el 14 de febrero de 2016.</strong>

&nbsp;

M&aacute;s informaci&oacute;n:

&nbsp;

Folleto:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf</a>

&nbsp;

Formulario de inscripci&oacute;n:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx</a>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Estany d'Ivars i Vila-sana
Resum: Sortida tècnica - Visita a l’estany d’Ivars i Vila-sana i el Sot del Fuster
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w230-h133/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 230px; height: 133px; margin: 10px; float: right;' /></a>Aquesta sortida &eacute;s organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial</a> de la XCT.<strong>PROGRAMA</strong>

De 9:30 a 11:30 h - Trobada a l&rsquo;estany d&rsquo;Ivars i Vila-sana i visita amb els t&egrave;cnics i gestors de l&rsquo;espai (<a href='http://www.estanyivarsvilasana.cat' target='_blank'>www.estanyivarsvilasana.cat</a>).

Despla&ccedil;ament fins a l&rsquo;espai natural del Sot del Fuster.

De 12:00 a 14:00 h - Visita a l&rsquo;espai natural del Sot del fuster, a la riba del riu Segre, un espai fluvial gestionat la <a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/home' target='_blank'>Fundaci&oacute; Catalunya La Pedrera</a> (<a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/espai-natura-sot-del-fuster' target='_blank'>www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/espai-natura-sot-del-fuster</a>).<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a asubirana@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2016/160401_sortida_GTCF_DEF_lq.pdf' target='_blank'>Programa en PDF</a>.<strong>Estany d&rsquo;Ivars i Vila-sana</strong>

La recuperaci&oacute; de l&rsquo;espai, iniciada el 2005, ha suposat el retorn de les condicions ecol&ograve;giques i paisatg&iacute;stiques, la recuperaci&oacute; d&rsquo;una part de la mem&ograve;ria cultural i d&rsquo;un estil de vida, l&rsquo;enriquiment de la biodiversitat i una oportunitat per al desenvolupament socioecon&ograve;mic del territori.<strong>Espai Natural del Sot del Fuster</strong>

Espai fluvial a la vora del riu Segre, que &eacute;s un dels darrers reductes forestals a la plana d&rsquo;Urgell. El bosc i els prats humits de ribera constitueixen un veritable oasi en el paisatge desforestat de la plana i esdevenen un lloc de pas i de refer&egrave;ncia per als ocells migratoris vinculats a l&rsquo;aigua.

&nbsp;
Dissabte, 9 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada formativa: captació de fons per a entitats ambientals
Descripció: En el marc del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya&nbsp;s&rsquo;ha organitzat la seg&uuml;ent jornada formativa: <strong>Captaci&oacute; de fons per a entitats ambientals.</strong>La jornada t&eacute; com a objectiu oferir uns coneixements b&agrave;sics sobre captaci&oacute; de fons aplicats al sector ambiental, refor&ccedil;ar les tasques i habilitats dels&nbsp;responsables de la captaci&oacute; de fons a trav&eacute;s del coneixement d&#39;eines d&#39;autogesti&oacute; i estrat&egrave;gies per afavorir l&#39;autonomia en aquest &agrave;mbit i conscienciar de l&#39;efecte que produeix als associats i donants els projectes de l&rsquo;entitat.El programa&nbsp;est&agrave;&nbsp;dividit en tres parts:&nbsp;dues parts on s&#39;exposaran models,&nbsp;estrat&egrave;gies&nbsp;i canals de captaci&oacute; de fons, posant especial &egrave;mfasis en els mitjans digitals; una tercera part, on es posaran en pr&agrave;ctica els coneixements adquirits amb un exercici.<strong>Inscripcions</strong>:&nbsp;El termini d&#39;inscripci&oacute; finalitza el 8 d&rsquo;abril. Accedeix al formulari d&#39;inscripci&oacute; a trav&eacute;s del seg&uuml;ent link: <a href='http://goo.gl/forms/QssIaURiI8' target='_blank'>http://goo.gl/forms/QssIaURiI8</a>Podeu <strong>consultar el programa complet</strong> a:&nbsp;<a href='http://bit.ly/21FdGgI' target='_blank'>bit.ly/21FdGgI&nbsp;</a><strong>Dirigit a</strong>:&nbsp;professionals i voluntaris d&rsquo;entitats ambientals interessats en adquirir coneixements gen&egrave;rics sobre la captaci&oacute; de fons.

<strong>Lloc</strong>: Aula Ambiental Bosc Turull. Passeig de Turull, 2, 08023 Barcelona&nbsp;

<strong>Dia i horari</strong>: 9 d&#39;abril de&nbsp;10.00 a&nbsp;14.00hL&rsquo;activitat &eacute;s gratu&iuml;ta per les entitats membres o adherides a l&rsquo;O3SAC, en el cas de no ser una entitat membre o adherida es demanar&agrave; un donatiu en el moment de la inscripci&oacute;. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb l&rsquo;O3SAC: correu@o3sac.org
Dimarts, 26 de Abril
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Mateu de Bages
Resum: La pastura a bosc: una opció per a la reducció del risc d'incendis
Descripció: El bosc, malgrat constituir un dels atractius principals per al desenvolupament de determinades activitats econ&ograve;miques en expansi&oacute; com el turisme interior, genera actualment unes rendes insuficients per permetre que el propietari forestal realitzi una correcta gesti&oacute;. Aquesta situaci&oacute; s&rsquo;agreuja si es fa de forma individual, la qual cosa provoca l&rsquo;abandonament del bosc i l&rsquo;augment del risc d&rsquo;incendi.La silvopastura pots esdevenir una bona eina de treball per a millorar i mantenir uns boscos ben gestionats que minimitzin el risc d&rsquo;incendi forestal, alhora que contribueix a la millora de la biodiversitat i promou la ramaderia extensiva.La jornada, organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT, forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.Dia i lloc: <strong>dimarts 26 d&#39;abril a Sant Mateu de Bages</strong><strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

9.30 h La silvopastura. Conceptes b&agrave;sics</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Marc Ta&uuml;ll, CTFC.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.15 h El projecte LIFE Montserrat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Amadeu Vidal, Diputaci&oacute; de Barcelona.

Sra. Leire Mi&ntilde;ambres, Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.45 h Projecte Boscos de Pastura</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Joan Carles &Agrave;ngel, Diputaci&oacute; de Barcelona.

Sra. Laura Megias, Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>11.15 h Silvopastoreo en zona mediterr&aacute;nea francesa: Implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas agroambientales y sus herramientas</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sra. Aur&eacute;lie Casadella, CERPAM.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>12.00 h Fi de les sessions te&ograve;riques. Despla&ccedil;ament a camp

12.30 h Pausa-dinar

13.30 h Projecte de silvopastura a Castelltallat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Llu&iacute;s Serra, Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>14.00 h Presentaci&oacute; de resultats sobre la posada a punt d&rsquo;una metodologia de seguiment de la gesti&oacute; i l&rsquo;estat ecol&ograve;gic de la pastura en medis forestals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Ferran Paun&eacute;, consultor.

Sr. Andreu Salvat, consultor de l&rsquo;empresa Apr&eacute;n Serveis Amibientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>15.30 h Cloenda de la Jornada</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions <a href='/mm/file/2016/160426_jornada_pastura%20a%20bosc.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa en PDF</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar