agenda - Març de 2016

Març de 2016

agenda Calendari
Dimarts, 1 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Semipresencial (Madrid)
Resum: Curs: Comunicación y divulgación en espacios naturales
Descripció: El objetivo del curso es explorar las claves teóricas y prácticas de la comunicación y divulgación en espacios naturales, facilitar a los participantes el contacto con herramientas de comunicación y formatos específicos en el ámbito de las áreas protegidas, y el ensayo de estas herramientas a partir de la revisión de experiencias y buenas prácticas.Madrid, 4 y 5 de abril de 2016

Fase no presencial: 22 de febrero al 22 de abril de 2016Se trata de un curso de formación de 75 horas organizado en una fase teórica-práctica de carácter no presencial (60horas) y una parte práctica impartida en dos jornadas de trabajo (15 horas). Aquellos interesados que no puedan atender las sesiones presenciales podrán realizar alternativamente una versión completamente no presencial del curso.

 

Puede ser bonificado por la Fundación Tripartita.

 

<strong>Inscripci&oacute;n abierta&nbsp;hasta el 14 de febrero de 2016.</strong>

&nbsp;

M&aacute;s informaci&oacute;n:

&nbsp;

Folleto:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf</a>

&nbsp;

Formulario de inscripci&oacute;n:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx</a>

&nbsp;
Dissabte, 5 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Vilajuïga
Resum: Jornada 'Introducció al maneig ecològic de les abelles'
Descripció: L&#39;apicultura pot ser un complement a&nbsp;les explotacions agr&iacute;coles que genera&nbsp;unes sinergies molt interessant. A m&eacute;s&nbsp;les abelles, sens dubte, s&oacute;n animals&nbsp;que viuen d&rsquo;una manera &nbsp;molt intensa&nbsp;una relaci&oacute; de depend&egrave;ncia amb la&nbsp;natura, essent-ne, per tant, un&nbsp;bioindicador.La jornada &eacute;s un curs d&rsquo;introducci&oacute; al&nbsp;maneig ecol&ograve;gic de les abelles no&nbsp;nom&eacute;s des del punt de vista del que&nbsp;vindria a ser l&rsquo;apicultura ecol&ograve;gica&nbsp;convencional sin&oacute; tamb&eacute;, i fent un pas&nbsp;m&eacute;s enll&agrave;, des de la visi&oacute; i el m&egrave;tode&nbsp;que ens ofereix el concepte de &ldquo;rusc&nbsp;salvatge&rdquo;, una aproximaci&oacute;&nbsp;completament diferent en la que la&nbsp;forma de vida natural de l&rsquo;abella&nbsp;esdev&eacute; la paraula clau (presentaci&oacute;&nbsp;del treball desenvolupat per Jean&nbsp;Claude Guillaume).La jornada, organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT, forma part del <strong>Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016</strong> del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.<strong>PROGRAMA</strong>

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria&nbsp;de la Instituci&oacute; Altempordanesa per a l&rsquo;Estudi i Defensa de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em></div>
10.05 h Introducci&oacute; te&ograve;rica sobre la feina de l&#39;apicultor i els materials a&nbsp;l&rsquo;apicultura ecol&ograve;gica

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Xavier Llorente, apicultor.</em></div>
11.30 h Pausa

12.00 h Presentaci&oacute; del treball de J. C. Guillaume i J. M. Fr&egrave;r&egrave;s sobre el&nbsp;rusc ecol&ograve;gic. Caracter&iacute;stiques i avantatges
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Xavier Llorente, apicultor.</em></div>
14.00 h Cloenda de la jornada

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria&nbsp;de la Instituci&oacute; Altempordanesa per a l&rsquo;Estudi i Defensa de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em>

&nbsp;</div>

<div>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/160305_vilajuiga_abelles_gtca.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la jornada</a>.&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

&nbsp;</div>
Divendres, 11 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Girona
Resum: Jornada d'horts ecològics escolars
Descripció: Es tracta d&rsquo;una jornada de formaci&oacute; amb l&rsquo;objectiu que les persones, professorat o ciutadania en general o entitats que tenen hort, puguin con&egrave;ixer maneres de fer i aclarir dubtes sobre diferents aspectes per millorar-lo.

Per a m&eacute;s informaci&oacute;, podeu consultar el <a href='/mm/file/2016/Girona_horts%20escolars_110316_556-2.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament, abans del 9 de mar&ccedil; a trav&eacute;s de La Caseta-Serveis Educatius:

Web: <a href='http://www.girona.cat/caseta' target='_blank'>http://www.girona.cat/caseta</a>

Tel&egrave;fon: 972 221 866

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:

<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Dimecres, 16 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: Com elaborar un Pla de Comunicació
Descripció: La comunicaci&oacute; no apareix per&nbsp;generaci&oacute; espont&agrave;nia. Cal pensar qu&egrave;&nbsp;volem dir, a qui ho volem dir i com ferli&nbsp;arribar el nostre missatge.&nbsp;Necessitem un Pla de comunicaci&oacute;. El Pla de comunicaci&oacute; ens permetr&agrave;&nbsp;plasmar tota aquesta informaci&oacute; en un&nbsp;sol document on fixarem els objectius&nbsp;de comunicaci&oacute;, clarament definits i&nbsp;mesurables, i planificarem accions

concretes que es traduiran en&nbsp;resultats tangibles i quantificables.

M&eacute;s info a:&nbsp;<a href='/mm/file/2016/Santa%20Coloma%20Farners_comunicacio_160316_508-1.pdf'>/mm/file/2016/Santa%20Coloma%20Farners_comunicacio_160316_508-1.pdf</a>
Dissabte, 19 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Trobada per la justícia social i ambiental
Descripció: Els reptes socio-ambientals que tenim al davant s&oacute;n impressionants (canvi clim&agrave;tic, p&egrave;rdua de biodiversitat, crisi i pobresa energ&egrave;tica...). En ple debat sobre la construcci&oacute; d&#39;un nou pa&iacute;s, cal entomar la crisi ambiental com un aspecte estructural de present i de futur.Construir una &agrave;mplia alian&ccedil;a d&#39;organitzacions, institucions i moviments per la just&iacute;cia ambiental i social &eacute;s una necessitat davant aquest repte. Ens trobarem a Girona el 19 de mar&ccedil; per comen&ccedil;ar a establir quin model ambiental i social de pa&iacute;s volem, i quines accions cal emprendre per transformar-lo.19 de mar&ccedil; - Biblioteca Carles Rahola (c/Emili Grahit, 4-6, Girona)<strong>PROGRAMA</strong>

09.30 - 10.00 Inscripcions i presentaci&oacute; persones assistents.

10.00 - 11.15 Pon&egrave;ncies (les pon&egrave;ncies volen introduir el debat posterior i posar en context els seg&uuml;ents eixos de treball):
<div style='margin-left: 40px;'>Governan&ccedil;a i sostenibilitat

Crisi clim&agrave;tica

Conservaci&oacute; del territori

Decreixement

Drets humans i drets animals</div>
11.15 - 11.35 Pausa - caf&egrave;.

11.35 - 12.30 Reflexi&oacute; assemble&agrave;ria i col&middot;lectiva.

12.30 - 14.00 Grups de treball per definir&nbsp;&nbsp;propostes en cada eix.

14.00 - 16.00 Dinar.

16.00 - 17.15 Sessi&oacute; de cloenda: conclusions i concrecci&oacute; d&#39;aliances.

17.15 - 18.00 Acci&oacute; reivindicativa.
Dijous, 31 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Finca Can Poc Oli. Manresa
Resum: Jornada nous nínxols laborals en zones rurals
Descripció: El proper 31 de mar&ccedil; el<strong> COAMB</strong>, juntament amb l&rsquo;<strong>Escola Agr&agrave;ria de Manresa</strong>, organitza una jornada sobre <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/02/Fulleto_ninxols_zones_rurals.pdf' target='_blank'>Nous n&iacute;nxols laborals en zones rurals</a>. La jornada tindr&agrave; lloc a Manresa des de les 9.30 fins a les 15 hores.&nbsp;Durant l&rsquo;activitat es presentaran&nbsp;experi&egrave;ncies reals i eines de recolzament per a l&rsquo;ocupaci&oacute; en zones rurals. Es tractaran &agrave;mbits com l&rsquo;educaci&oacute; ambiental, la cust&ograve;dia del territori, la consultoria ambiental, la gesti&oacute; forestal, el sector agroalimentari o l&rsquo;ecoturisme.La jornada s&rsquo;adre&ccedil;a a professionals del medi ambient amb inter&egrave;s en canviar de sector, estudiants i acabats de graduar, o emprenedors del sector que vulguin con&egrave;ixer altres experi&egrave;ncies.&nbsp;Tamb&eacute; hi haur&agrave; un espai final per poder fer xarxa i que els propis assistents comparteixin els seus projectes, interessos i inquietuds.El cost de la jornada &eacute;s de 20 euros. Pots consultar informaci&oacute; ampliada al <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/02/Fulleto_ninxols_zones_rurals.pdf' target='_blank'>programa</a>.

Gràcies a PHP iCalendar