agenda - Desembre de 2015

Desembre de 2015

agenda Calendari
Divendres, 4 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Deltebre
Resum: Canvi Climàtic al Delta de l'Ebre: gestió de l'aigua i dels sediments
Descripció: Jornada t&egrave;cnica on es parlar&agrave; sobre la fragilitat dels agro-sistemes del Delta de l&#39;Ebre i l&#39;impacte imminent del canvi clim&agrave;tic sobre aquests. Podeu consultar tot el <a href='http://?http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Deltebre_canvi-climatic_041215_1206.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>. Preinscripcions a:&nbsp;<a href='http://?www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Massanes i Riells de Montseny
Resum: Silvicultura propera a la Natura: gestió, producció i economia
Descripció: Durant la jornada, en la qual farem parada en dues finques privades, una situada a la plana selvatana amb pres&egrave;ncia d&rsquo;una massa mixta de frondoses i con&iacute;feres i una altra ubicada al Montseny amb pres&egrave;ncia d&rsquo;alzinars i plantacions d&rsquo;avet Douglas, es mostrar&agrave; la gesti&oacute; executada per la propietat de cada una d&rsquo;elles, les quals a la seva manera han buscat l&rsquo;equilibri econ&ograve;mic entre producci&oacute; i conservaci&oacute; del bosc. L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s el de difondre les claus de la gesti&oacute; propera a la Natura, les quals, amb intervencions suaus per&ograve; freq&uuml;ents i un cop conegut el potencial de cada massa forestal, ens ajudaran a assolir el m&agrave;xim potencial productiu de la massa forestal.Consulteu el<a href='http://agricultura.gencat.cat/web/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Massanes_silvicultura_041215_267.pdf' target='_blank'> programa complet de la jornada aqu&iacute;</a>.

Preinscripcions a:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Dijous, 10 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada informativa sobre la nova Llei del voluntariat i l'associcacionisme
Descripció: Amb motiu de la publicaci&oacute; de la <a href='http://www.voluntariat.org/Portals/0/pdfs/Llei_25_2015_voluntariat_foment_associacionisme.pdf' target='_blank'>Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l&rsquo;associacionisme</a>, la Direcci&oacute; General d&rsquo;Acci&oacute; C&iacute;vica i Comunit&agrave;ria t&eacute; prevista la programaci&oacute; d&rsquo;una s&egrave;rie de jornades arreu de Catalunya per explicar-la i difondre&rsquo;n el contingut, especialment a les entitats i als ens locals.&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Tremp
Resum: Com fer Vídeo-promoció per a empreses i productes agroalimentaris?
Descripció: En aquesta jornada s&#39;explicar&agrave; com utilitzar les eines de video-promoci&oacute; per a explicar productes o activitats amb imatges i com gestionar la seva aparici&oacute; a les xarxes socials i internet. Podeu consultar el <a href='http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Tremp_promocio_101215_1650.pdf' target='_blank'>programa complet de la jornada aqu&iacute;</a>.

Preinscripcions a:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Divendres, 11 de Desembre
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Olost
Resum: Fertilització agrària eficient amb l’ús de les dejeccions ramaderes
Descripció: Jornada t&egrave;cnica on es parlar&agrave; dels avantatges de la fertilitzaci&oacute; amb dejeccions ramaderes i com dissenyar una estrat&egrave;gia de gesti&oacute; adequada a cada cas particular.

Podeu veure el <a href='http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Olost_Fertilitzacio_111215_1515.pdf' target='_blank'>programa complet de la jornada aqu&iacute;</a>.

Inscripcions pr&egrave;vies a:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>.

Organitza&nbsp;Departament d&rsquo;Agricultura,&nbsp;Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; de <a href='https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjt3oWn0r_JAhWEXhQKHYpzB2AQFggbMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gransllusanes.com%2F&amp;usg=AFQjCNHN4Mzswp2DpdBbFuIWfkxztarLWA&amp;bvm=bv.108538919,d.d24' target='_blank'>Grans del Llu&ccedil;an&egrave;s</a>.
Dijous, 17 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Sesión de debate: 'Hacia un estándar de calidad en custodia del territorio'
Descripció: El 17 de diciembre la XCT, con el apoyo de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimnetaci&oacute;n y Medio Ambiente y en colaboraci&oacute;n con el FRECT, organizan una sesi&oacute;n de debate entorno las buenas pr&aacute;cticas de custodia del territorio y los est&aacute;ndares de calidad en el desarrollo de sus iniciativas. La sesi&oacute;n se organiza en el marco del proyecto &quot;<a href='http://fundacion-biodiversidad.es/biodiversidad-terrestre/proyectos-convocatoria-ayudas/mejorando-la-custodia-del-territorio' target='_blank'>Mejorando la&nbsp;custodia. Desarrollo de compromisos hacia est&aacute;ndares de calidad en custodia del territorio</a>&quot;,&nbsp;y tendr&aacute; lugar en Madrid.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar