agenda - 2015

2015

agenda Calendari
Dilluns, 12 de Gener
Hora: Event diario
Resum: Postgrau en Dinamització Local Agroecològica
Descripció: El proper gener (2015) comen&ccedil;ar&agrave; la primera edici&oacute; d&#39;aquesta diplomatura semipresencial de postgrau, la qual pret&eacute;n cobrir una important mancan&ccedil;a en la formaci&oacute; vinculada amb el desenvolupament rural sostenible. Per tal de capacitar l&#39;alumnat en el disseny i la implementaci&oacute; de nous projectes de <strong>Dinamitzaci&oacute; Local Agroecol&ograve;gica</strong>, el postgrau combinar&agrave; la doc&egrave;ncia on-line i les classes presencials al voltant d&#39;aspectes te&ograve;rics i metodol&ograve;gics, aix&iacute; com la visita a experi&egrave;ncies pr&agrave;ctiques de Dinamitzaci&oacute; Local Agroecol&ograve;gica de refer&egrave;ncia. El curs l&#39;organitzen l<strong>&#39;Institut de Govern i Pol&iacute;tiques P&uacute;bliques</strong> (IGOP) i l<strong>&#39;Institut de Ci&egrave;ncia i Tecnologia Ambiental</strong> (ICTA) de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona (UAB), des d&#39;un enfocament transdisciplinar que articula les ci&egrave;ncies socials i naturals.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i preinscripcions: <a href='http://blogs.uab.cat/dlae/' target='_blank'>http://blogs.uab.cat/dlae/</a>La Dinamitzaci&oacute; Local Agroecol&ograve;gica pret&eacute;n construir, mitjan&ccedil;ant metodologies participatives, solucions als desequilibris que genera el sistema agroalimentari industrial. En l&#39;escala local, l&#39;Agroecologia tracta q&uuml;estions relacionades amb la cohesi&oacute; territorial i social en els &agrave;mbits rural, periurb&agrave; i urb&agrave;, i les relacions entre aquests &agrave;mbits. Alhora, planteja nous projectes de transici&oacute; envers la sostenibilitat des d&#39;un enfocament d&#39;equitat social i just&iacute;cia ambiental. Finalment, pret&eacute;n refor&ccedil;ar la capacitat de les comunitats locals de decidir com i amb quina finalitat es gestionen alguns dels b&eacute;ns comuns m&eacute;s b&agrave;sics, com ara l&#39;alimentaci&oacute;, la terra, les llavors o l&#39;aigua.Aquesta diplomatura de postgrau pret&eacute;n dotar a l&#39;alumnat d&#39;una base te&ograve;rica i pr&agrave;ctica sobre l&#39;Agroecologia i les seves aplicacions en la recerca, en la dinamitzaci&oacute; socioecon&ograve;mica i cultural en l&#39;&agrave;mbit local i en el desenvolupament i l&#39;aplicaci&oacute; de pol&iacute;tiques p&uacute;bliques. T&eacute; una orientaci&oacute; eminentment professional i est&agrave; destinada a persones i institucions interessades en les din&agrave;miques territorials que tenen lloc en els &agrave;mbits rural, urb&agrave; i periurb&agrave; des de la perspectiva de la sostenibilitat.
Dimecres, 21 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Sort i Berga
Resum: Procés de participació per a una nova Llei de muntanya
Descripció: El Govern catal&agrave; va aprovar el 1983 la Llei d&rsquo;alta muntanya que, a banda de les zones de muntanya, s&rsquo;adre&ccedil;ava a l&rsquo;Aran i a les comarques de l&rsquo;Alta Ribagor&ccedil;a, el Pallars Juss&agrave;, el Pallar Sobir&agrave;, l&rsquo;Alt Urgell, la Cerdanya, el Solson&egrave;s, el Bergued&agrave;, el Ripoll&egrave;s i la Garrotxa. Aquella Llei partia de la base que les &agrave;rees de muntanya no havien assolit el mateix grau de desenvolupament econ&ograve;mic de la resta de Catalunya i que calia un esfor&ccedil; addicional, per part de les administracions, per tal de dotar-les d&rsquo;infraestructura i d&rsquo;equipament.A finals de 2011, trenta anys despr&eacute;s, el Consell General de Muntanya va encarregar al Departament de Territori i Sostenibilitat engegar un proc&eacute;s de reflexi&oacute; per a la revisi&oacute; de la Llei.L&rsquo;any 2012, es van mantenir diverses sessions de treball amb membres del Consell General de Muntanya i dels consells comarcals per fer balan&ccedil; de la pol&iacute;tica de muntanya, identificar els reptes de futur i debatre la utilitat dels diversos instruments existents.Entre 2012 i 2013, es van prosseguir els treballs de definir una segona etapa en les pol&iacute;tiques de muntanya en el marc de la Comissi&oacute; t&egrave;cnica i les taules sectorials del Pacte global per al Pirineu. Aquest projecte va quedar estroncat per la retirada de la Candidatura de Barcelona-Pirineu als jocs ol&iacute;mpics d&rsquo;hivern, a la qual anava en part vinculat, per&ograve; va posar sobre la taula una &agrave;mplia bateria de reflexions i propostes que segueixen vigents.Finalment, enguany, <strong>s&rsquo;ha creat un grup de treball &ldquo;t&egrave;cnic&rdquo;</strong>, conformat per personal del Departament de Territori i Sostenibilitat i t&egrave;cnics i professionals que treballen al Pirineu en diverses p<strong>ol&iacute;tiques estrat&egrave;giques per al desenvolupament de les comarques de muntanya</strong>, els quals han elevat un document de conclusions. Aquest document, que ara es pret&eacute;n compartir, cal entendre&rsquo;l com el document de base per al debat obert que ara es proposa.<strong>Sessions de debat</strong>

El proc&eacute;s de participaci&oacute; s&#39;estructura en dues sessions de debat , totes dues amb el mateix contingut, distribu&iuml;des territorialment:
<div style='margin-left: 40px;'>- 21 de gener de 2015 a les 10h al Pavell&oacute; de Su&egrave;cia, carrer de la Col&ograve;nia Escolar, 2. Berga

<a href='http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/atencio_a_la_ciutadania/processos/Llei_muntanya/docs/Programa_debat_Berga.pdf' target='_blank'>Programa de la sessi&oacute; de debat del 21 de gener a Berga</a>

- 28 de gener de 2015 a les 10h a l&#39;Oficina Comarcal de Turisme, cam&iacute; de la Cabanera, s/n. Sort

<a href='http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/atencio_a_la_ciutadania/processos/Llei_muntanya/docs/Programa_debat_Sort.pdf' target='_blank'>Programa de la sessi&oacute; de debat del 28 de gener a Sort </a></div>


El debat tindr&agrave; com a punt de partida les reflexions i propostes que planteja el document de conclusions del Grup de treball t&egrave;cnic, el qual s&rsquo;entendr&agrave; com a document de base per al debat. A partir d&rsquo;aqu&iacute;, la reflexi&oacute; s&rsquo;ha d&rsquo;enriquir amb totes les consideracions i propostes que es puguin generar en el marc de les sessions de debat.Les sessions tindran una durada de 3 hores, es faran en horari de mat&iacute; i utilitzaran m&egrave;todes de deliberaci&oacute;, primant la reflexi&oacute;, l&#39;intercanvi de punts de vista i la detecci&oacute; d&#39;elements de consens i dissens. Per participar-hi &eacute;s necessari que us hi inscriviu a trav&eacute;s del seg&uuml;ent enlla&ccedil;:
<div style='margin-left: 40px;'><a href='http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/Proces_participacio_nova_llei_muntanya/inscripcio-al-debat-1/' target='_blank'>Formulari d&#39;inscripci&oacute; a la sessi&oacute; de debat del 21 de gener</a>

<a href='http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/Proces_participacio_nova_llei_muntanya/inscripcio-al-debat-2/' target='_blank'>Formulari d&#39;inscripci&oacute; a la sessi&oacute; de debat del 28 de gener</a></div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.entitatsambientals.cat/actualitat/proces-de-participacio-per-a-una-nova-llei-de-muntanya.html' target='_blank'>consulteu la web d&#39;Entitats Ambientals</a>.

&nbsp;
Divendres, 23 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Màlaga
Resum: XI Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza
Descripció:

El Palau de Fires i Congressos de M&agrave;laga acollir&agrave; els propers 23 i 24 gener 2015 una nova edici&oacute; del<strong> f&ograve;rum anual del Comit&egrave; Espanyol de UICN</strong>. En aquest cas el Comit&egrave; commemora el 50&egrave; aniversari de la Llista Vermella de la UICN. Un cop m&eacute;s, la trobada &eacute;s d&#39;inscripci&oacute; oberta i gratu&iuml;ta.&nbsp;En aquest f&ograve;rum es donar&agrave; a con&egrave;ixer la Llista Vermella com a est&agrave;ndard d&#39;avaluaci&oacute; de l&#39;estat de les esp&egrave;cies a nivell mundial, i es difondr&agrave; la contribuci&oacute; dels Comit&egrave;s i els membres de UICN per a la seva elaboraci&oacute;. A m&eacute;s, es posar&agrave; en valor l&#39;abast de la Llista Vermella a Espanya, explicant com aquesta eina ha orientat les accions de conservaci&oacute; de governs, ONG i cient&iacute;fics des de la seva aparici&oacute;. Al seu torn, i entre altres propostes i metes, durant l&#39;esdeveniment es presentar&agrave; la Llista Vermella d&#39;Ecosistemes i alguns casos on es pot aplicar.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uicn.es/web/wp-content/uploads/2014/11/flyer_foro_es.pdf' target='_blank'>descarregueu el programa del Foro</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimecres, 28 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Escola Agrària Forestal - Santa Coloma de Farners
Resum: Curs - Coordinació de campanyes d'aprofitament forestal
Descripció: L&rsquo;objectiu del curs &eacute;s donar a con&egrave;ixer els principals elements a considerar per a la<strong> Coordinaci&oacute; de campanyes d&rsquo;aprofitament forestal </strong>(permisos d&rsquo;aprofitament, models de gesti&oacute;, treballs de tala i desembosc, maquin&agrave;ria a utilitzar, classificaci&oacute; i aplec, transport del producte, venda a la ind&uacute;stria).El tipus de tallades i les esp&egrave;cies <strong>objecte d&rsquo;estudi </strong>s&oacute;n les seg&uuml;ents:

<div style='margin-left: 40px;'>- Tallada selectiva en alzinars i rouredes per a la producci&oacute; de llenyes.

- Tallada selectiva en fagedes per a la producci&oacute; de fusta i llenyes.

- Tallada final (arreu) en pinedes de pi insigne i pinastre per a la producci&oacute; de fusta.

- Tallada final (arreu) en boscos de ribera dominats per (freixe, pollancre, vern, ac&agrave;cia...) per a la producci&oacute; de fusta.

- Lleva de suro i despelegrinatge en suredes per a la producci&oacute; de suro.</div>


El curs va <strong>destinat a</strong> propietaris forestals, t&egrave;cnics de cooperatives, t&egrave;cnics d&rsquo;agrupacions de propietaris, etc.<strong>Preu dels curs: 32 &euro;</strong>

Coordinaci&oacute; i inscripcions: Anna Suquet (anna.suquet@gencat.cat)Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2015/150128_curs_forestal.doc' target='_blank'>Programa del curs</a>.&nbsp;
Dissabte, 31 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: 8a edició del Seminari Agricultura i Medi Ambient del GOB Menorca
Descripció: Aquest any, es donaran a con&egrave;ixer diferents <strong>experi&egrave;ncies que aconsegueixen la viabilitat en les seves explotacions</strong>, com el cas de Freixo do Meio, explotaci&oacute; portuguesa molt diversificada, la iniciativa de Planeses amb l&#39;agricultrua regenerativa de La Garrotxa, o l&#39;experi&egrave;ncia en horta ecol&ograve;gica de la finca Santo Domingo, a Sant Llu&iacute;s.Tamb&eacute; coneixerem la iniciativa de l&#39;associaci&oacute; Fra Roger, per a sumar <strong>sinergies entre el sector agrari i el m&oacute;n de la gastronomia</strong>, o l&#39;<strong>aprofitament de recursos silvestres per a la cuina</strong> de la m&agrave; d&#39;en Marc Moll. A m&eacute;s, tamb&eacute; comptarem amb una xerrada de<strong> com es dur a la pr&agrave;ctica la reconversi&oacute; cap a l&#39;agricultura ecol&ograve;gica</strong>, a c&agrave;rrec de n&#39;Aina Calafat. Al fitxer adjunt podreu veure el tr&iacute;ptic, amb els horaris i el programa del seminari.El seminari s&#39;emmarca dins el programa de cust&ograve;dia agr&agrave;ria del GOB, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Consell Insular de Menorca. Les finques amb acord de cust&ograve;dia i els voluntaris/es del projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria tenen un descompte en el preu de les jornades.Us heu d&#39;apuntar amb antelaci&oacute; a l&#39;oficina del GOB de Ma&oacute; (Cam&iacute; des Castell, 53), per tel&egrave;fon al 971350762 o per correu electr&ograve;nic a:custodia@gobmenorca.com<strong>Dates</strong>: els propers dissabtes, 31 de gener i 7 i 21 de febrer de 2015.&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.gobmenorca.com/sites/default/files/triptic_seminariagrari_4.pdf' target='_blank'>consulteu el Tr&iacute;ptic del seminari.</a>

&nbsp;
Dijous, 5 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Jornada de capacitación para el fortalecimiento de las entidades de custodia del territorio de Madrid y Castilla - La Mancha
Descripció: <strong>Objetivo de la jornada</strong>

Aprender y debatir en torno a las buenas pr&aacute;cticas de trabajo en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se est&aacute;n llevando a cabo por las diferentes redes y entidades de custodia del Estado espa&ntilde;ol.<strong>Destinatarios</strong>. Personas y entidades vinculadas a la Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid, y todas aquellas personas interesadas en la custodia del territorio.

<strong>Lugar de celebraci&oacute;n. </strong>Savia Solar, c/ Escuadra 11, Madrid (Metro Lavapi&eacute;s o Ant&oacute;n Mart&iacute;n).

<strong>Inscripciones</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Coste: 12&euro; (a pagar el d&iacute;a del taller).

Limitadas las inscripciones a 50 personas.

Fecha l&iacute;mite: para inscribirse: 01 de febrero de 2015.</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Como inscribirse: enviar un mail a jornadas@frect.org e indicar:

1- Nombre y apellidos, 2 - Entidad, 3 - Mail, 4 - Tel&eacute;fono</div>


Para m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-madrid/' target='_blank'>consultad el Programa en PDF</a>.<em><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='width: 287px; height: 167px; float: right; margin: 10px;' />Esta Jornada forma parte del <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>proyecto Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>. Es un proyecto impulsado por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio y la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, en colaboraci&oacute;n con la Fundaci&oacute;n Biodiversidad y la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;, ofrece una aportaci&oacute;n diferencial y &uacute;nica a las redes y entidades de custodia, propietarios y gestores de fincas de alto valor natural, administraciones p&uacute;blicas y otros agentes vinculados con la custodia del territorio en Espa&ntilde;a.</em>

&nbsp;
Dimarts, 10 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Seu del Consorci del Lluçanès
Resum: Presentació del Projecte 'Boscos de Pastura' al Lluçanès
Descripció: El projecte Boscos de Pastura &eacute;s una acci&oacute; engegada per l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris Forestals del Llu&ccedil;an&egrave;s i el Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s, amb el suport t&egrave;cnic i econ&ograve;mic de la Diputaci&oacute; de Barcelona, que promou la silvopastura en zones on s&rsquo;ha realitzat treballs de millora dels boscos.&nbsp; La reducci&oacute; del risc d&rsquo;incendis i el suport al sector ramader del Llu&ccedil;an&egrave;s en s&oacute;n els principals objectius. El projecte s&rsquo;inicia el 2013 amb el disseny i gestaci&oacute; del projecte i ja el 2014 s&rsquo;inicia un acord verbal entre dos propietaris i un ramader, com a prova pilot.L&rsquo;acte pret&eacute;n explicar el funcionament del projecte, els primers resultats i els passos a seguir. Seguidament es procedir&agrave; a la signatura formal dels primers acords de pastura per part de propietaris, ramaders i institucions involucrades.<strong>Nova data: dimarts 10 de febrer</strong><strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>

<strong>18.00h </strong>- Benvinguda institucional

<div style='margin-left: 40px;'><em>Llu&iacute;s Vila, president del Cosnorci del Llu&ccedil;an&egrave;s

Josep Maria Giravent, president de l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris Forestals del Llu&ccedil;an&egrave;s</em></div>
<strong>18.15h </strong>- Presentaci&oacute; del Projecte Boscos de Pastura

<div style='margin-left: 40px;'><em>Laura Megias, Servei de Desenvolupament Rural del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s</em></div>
<strong>18.40h </strong>- Signatura dels acords de pastura

<strong>18.45h</strong> - Tast de productes del Llu&ccedil;an&egrave;s
Dimecres, 18 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Zaragoza
Resum: Jornada de Capacitación para el fortalecimiento de las entidades de custodia del territorio de Aragón
Descripció: <strong>Objetivo de la jornada</strong>

Aprender y debatir en torno a las buenas pr&aacute;cticas de trabajo en red y desarrollo social e&nbsp;institucional de la custodia del territorio que se est&aacute;n llevando a cabo por las diferentes redes&nbsp;y entidades de custodia del Estado espa&ntilde;ol.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09.30 h</strong> - Recepci&oacute;n de participantes

<strong>09.45 h</strong> - Inauguraci&oacute;n a cargo de Javier Celma y Francisco Pellicer

<div style='margin-left: 40px;'><em>Ayuntamiento de Zaragoza &ndash; Area Medio Ambiente - Centro Ambiental del Ebro</em></div>
<strong>10.00 h</strong>- Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio

<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em></div>
<strong>11.00 h</strong> - Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio

<div style='margin-left: 40px;'><em>Montse Mas&oacute;, responsable del &aacute;rea de iniciativas, Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>
<strong>12.00 h</strong> - Pausa - caf&eacute;

<strong>12.30 h</strong> - Experiencias inspiradoras:

<div style='margin-left: 40px;'>- Apadrina un Olivo: recuperaci&oacute;n del olivar yermo de Oliete en Teruel.<em> Alberto Alfonso&nbsp;Pordomingo</em>

- Fundaci&oacute;n Lurgaia: custodia fluvial en el arroyo Amunategi. <em>Jon Hidalgo</em></div>
<strong>13.45 h</strong> - Cierre de las jornadas

- Presentaci&oacute;n del Plan Director 2015-2020 de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio

- Presentaci&oacute;n y reparto de ejemplares de la Revista del CAIRE N&ordm;15 &ldquo;Custodia del territorio

en Arag&oacute;n, Espa&ntilde;a y Europa&rdquo;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Jorge Abril, coordinador de ADEMA

Miguel &Aacute;ngel Gracia, asesor del proyecto de creaci&oacute;n de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio</em></div>
<strong>14:30 h</strong> - Comida (opcional) en Casa EmilioPara m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='/mm/file/2015/150205_jornadas_tejjiendo_zaragoza_v2.pdf' target='_blank'>consulta el programa en PDF</a>.<img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='width: 287px; height: 167px; float: right;' />Estas jornadas forman parte del proyecto &quot;<a href='http://www.xct.cat/ca/iniciatives/tejiendo_presentacio.html' target='_blank'>Tejiendo redes para la Custodia del Territorio</a>&quot;, un&nbsp;proyecto de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori en colaboraci&oacute;n con l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;, de un a&ntilde;o de duraci&oacute;n que ofrece una aportaci&oacute;n diferencial y &uacute;nica a las redes y entidades de custodia, propietarios y gestores de fincas de alto valor natural, administraciones p&uacute;blicas, y otros agentes vinculados con la custodia del territorio a Espa&ntilde;a.
Dimecres, 25 de Febrer
Hora: 15:45 - 16:45
Lloc: Palma de Mallorca
Resum: Jornada de Capacitació per l'enfortiment de les entitats de custòdia del territori de les Illes Balears
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='line-height: 20.7999992370605px; width: 287px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' /></a>Aquesta jornada &eacute;s la tercera de les sis que s&#39;estan realitzant als diferents llocs d&#39;Espanya en el marc del projecte&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>&nbsp;impulsat pel <strong>Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</strong> i la <strong>Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</strong>, en col&middot;laboraci&oacute; amb la <strong>Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong> i l&#39;<strong>Obra Social &quot;la Caixa&quot;</strong>.&nbsp;La Jornada t&eacute; per objectiu aprendre i debatre al voltant de les bones pr&agrave;ctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la cust&ograve;dia del territori que s&rsquo;estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de cust&ograve;dia de l&rsquo;Estat espanyol.Data l&iacute;mit per inscriure&rsquo;s: <strong>24 de febrer.</strong> Inscripci&oacute; gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent&nbsp;formulari:<a href='http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/' target='_blank'> http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150225_jornadas_tejjiendo_balears_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.

&nbsp;
Dissabte, 28 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sagunt
Resum: Jornada de Capacitació per l’enfortiment de les entitats valencianes de custòdia del territori
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'><em style='line-height: 20.7999992370605px;'><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='width: 287px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' /></em></a>Aquesta jornada &eacute;s la tercera de les sis que s&#39;estan realitzant als diferents llocs d&#39;Espanya en el marc del <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>projecte&nbsp;Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>&nbsp;impulsat pel&nbsp;Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio&nbsp;i la&nbsp;Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, en col&middot;laboraci&oacute; amb la<strong> Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong> i l&#39;<strong>Obra Social &quot;la Caixa&quot;</strong>.&nbsp;La Jornada t&eacute; per objectiu aprendre i debatre al voltant de les bones pr&agrave;ctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la cust&ograve;dia del territori que s&rsquo;estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de cust&ograve;dia de l&rsquo;Estat espanyol. <a href='/mm/file/actualitat/150228_jornadas_tejjiendo_valencia_DEF.pdf' target='_blank'>CONSULTEU EL PROGRAMA DE LA JORNADA A SAGUNT</a>.Jornada gratu&iuml;ta. Places limitades (40 persones). Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a:

<a href='http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-tejiendo-redes-28-de-febrero-de-2015-saguntvalencia/' target='_blank'>http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-tejiendo-redes-28-de-febrero-de-2015-saguntvalencia/</a>

Per a qualsevol dubte, podeu contactar a otecnica@custodiaterritorivalencia.org o al tel&egrave;fon&nbsp;630904955.<em>Aquesta jornada forma part de les&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritorivalencia.org/index.php/teixint-xarxes' target='_blank'>Jornades de treball Teixint Xarxes</a>&nbsp;(27, 28 de febrer i 1 de mar&ccedil;), organitzades per Avinen&ccedil;a. Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritorivalencia.org/index.php/teixint-xarxes' target='_blank'>consulteu el programa general</a>.&nbsp;</em>&nbsp;
Divendres, 6 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Ametlla del Vallès
Resum: Com aprofitar l'obligat compliment del 'greening' per promoure la custòdia del territori
Descripció: La nova pol&iacute;tica agr&agrave;ria obre un ventall molt extens de possibilitats per <strong>compatibilitzar la conservaci&oacute; del patrimoni natural i l&rsquo;agrobiodiversitat amb la producci&oacute; aliment&agrave;ria.</strong> Aquest nou ventall d&rsquo;oportunitats, emmarcat a dins del &ldquo;greening&rdquo;, no est&agrave; exempt de dificultats, especialment a nivell normatiu.L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s esvair els dubtes que pot ocasionar l&rsquo;aplicaci&oacute; de la normativa subjecta al &ldquo;greening&rdquo;, aix&iacute; com <strong>mostrar exemples i bones pr&agrave;ctiques </strong>lligades a la cust&ograve;dia del territori a trav&eacute;s de les quals es pot aconseguir una doble funci&oacute;, complir amb el marc legal i fer un pas m&eacute;s per assolir una conservaci&oacute; i gesti&oacute; actives dels h&agrave;bitats agraris del pa&iacute;s.<strong>Programa</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada - Sra. Cristina F&iacute;gols i Querol, ambient&ograve;loga.

10.30 h El &ldquo;greening&rdquo;, aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica i eines de cust&ograve;dia per al seu compliment - Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.

12.00 h Pausa

12.15 h Sortida a camp per avaluar les opcions per integrar estrat&egrave;gies de cust&ograve;dia en el marc del &ldquo;greening&rdquo;

13.30 h Cloenda de la Jornada - Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de jordi@espigall.cat. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150306_programa_greening_custodia.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.Aquesta Jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria.&nbsp;
Dimecres, 11 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: I Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori català
Descripció: La Secci&oacute; d&rsquo;Hist&ograve;ria Rural de la ICEA-IEC, te com a lema des de la seva fundaci&oacute;: Ser un punt de trobada de diferents disciplines i mirades dels temes relacionats amb el mon rural. Igualment, el marc de treball i recerca &eacute;s: Estudi de l&rsquo;evoluci&oacute; del paisatge a Catalunya , entenent que el paisatge &eacute;s el contenidor tant de les activitats de les persones que habiten el m&oacute;n rural, com del patrimoni que generen i modifiquen. Aquests dos conceptes emmarquen totes les activitats que s&rsquo;organitzen des d&rsquo;aquesta secci&oacute; i el 1er. Congr&eacute;s dedicat a la masia i el territori on s&rsquo;ubica.El Congr&eacute;s s&#39;estructura en els seg&uuml;ents blocs:
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Bloc 1: La masia com a edificaci&oacute;

Bloc 2: Economia i usos lligats a la masia

Bloc 3: Masia i evoluci&oacute;&nbsp;territorial

Bloc 4: Masia i organitzaci&oacute; social</strong></div>


<strong>Data:</strong> 11, 12 i 13 de mar&ccedil; del 2015.

<strong>Inscripcions</strong>: hi ha diferents tarifes: 50 &euro; la general, i 30?&euro; per a estudiants i socis de les entitats col&middot;laboradores.<strong>Entitat organitzadora</strong>: Secci&oacute; Hist&ograve;ria Rural de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Estudis Agraris (ICEA) filial de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans (IEC).Totes les novetats les trobareu a la p&agrave;gina web <a href='http://www.Congres-masia-territori.espais.iec.cat' target='_blank'>www.Congres-masia-territori.espais.iec.cat</a>

&nbsp;
Dijous, 12 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Presentació del Inventario Español de conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad
Descripció: El proper 12 de mar&ccedil; a les 10 del mat&iacute; es presentar&agrave; la publicaci&oacute; del <strong><em>Inventario Espa&ntilde;ol de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad</em></strong>, a la sala d&#39;actes de la seu del Ministeri d&#39; Pla&ccedil;a de Sant Joan de la Creu s / n, Madrid.Durant l&#39;acte hi haur&agrave; una taula rodona sobre els coneixements tradicionals.Podeu consultar <a href='http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/H109018_tcm7-358582.pdf' target='_blank'>un fragment de l&#39;inventari en aquest enlla&ccedil;</a>.

&nbsp;
Dimarts, 17 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Hospital de Sant Pau. Barcelona
Resum: 4a Setmana Forestal Mediterrània
Descripció: Despr&eacute;s de l&#39;&egrave;xit de les anteriors setmanes forestals mediterr&agrave;nies, les autoritats espanyoles acullen aquesta 4a edici&oacute; a Barcelona centrant-se en el tema: &quot;<strong>La millora dels medis de vida: el paper dels boscos mediterranis a la cadena de valor en una economia verda</strong>&quot;.Del 17 al 20 de mar&ccedil;. Barcelona

La setmana inclou visites t&egrave;cniques i visites de camp.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el programa provisional de la Setmana, on hi trobareu els preus, l&#39;idioma, el p&uacute;blic objectiu, etc... o b&eacute; la seva p&agrave;gina web: <a href='http://med.forestweek.org/' target='_blank'>http://med.forestweek.org</a>

&nbsp;
Dissabte, 21 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Castelló d'Empúries
Resum: Experiències de custòdia agrària. La custòdia agrària com a eina de compromís ambiental i social
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' /></a>La cust&ograve;dia agr&agrave;ria pret&eacute;n&nbsp;<strong>compatibilitzar la gesti&oacute; agr&agrave;ria i la&nbsp;seva viabilitat econ&ograve;mica amb la&nbsp;conservaci&oacute; dels valors naturals</strong>.&nbsp;Per tal d&rsquo;aconseguir-ho, des de la&nbsp;IAEDEN a l&rsquo;Alt Empord&agrave; se signen&nbsp;acords de bones pr&agrave;ctiques agr&agrave;ries&nbsp;amb pagesos/es que es comprometen&nbsp;a treballar activament en la&nbsp;conservaci&oacute; de la biodiversitat.Tots nosaltres com a consumidors,&nbsp;haur&iacute;em d&rsquo;exercir l&rsquo;acte quotidi&agrave; de&nbsp;consumir de manera conscient i amb&nbsp;esperit cr&iacute;tic, ja que en definitiva estem&nbsp;impulsant el model de producci&oacute;&nbsp;agr&agrave;ria i de maneig de l&rsquo;espai agrari.L&#39;<strong>objectiu de la jornada </strong>&eacute;s la difusi&oacute;&nbsp;d&#39;experi&egrave;ncies existents de cust&ograve;dia&nbsp;agr&agrave;ria, aix&iacute; com experi&egrave;ncies de&nbsp;col&middot;laboraci&oacute; entre diferents sectors i el&nbsp;m&oacute;n agrari. Tamb&eacute;, es posar&agrave; especial&nbsp;&egrave;mfasis en com la cust&ograve;dia agr&agrave;ria pot&nbsp;esdevenir un dels punts de trobada entre&nbsp;productors responsables i consumidors&nbsp;conscients.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>09.30 h</strong> - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

<strong>10.00 h</strong> - Presentaci&oacute; de la Jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de&nbsp;la Instituci&oacute; Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10.15 h</strong> - La cust&ograve;dia agr&agrave;ria com a eina de conservaci&oacute; de la biodiversitat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sra. Montse Pascual, ambient&ograve;loga i coordinadora del grup de treball&nbsp;de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la IAEDEN.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>11.30 h</strong> - Pausa

<strong>12.00 h</strong> - La sobirania aliment&agrave;ria com a paradigma de futur</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Gustavo Duch, veterinari i col&middot;laborador revista Sobirania&nbsp;Aliment&agrave;ria.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>13.30 h</strong> Cloenda de la Jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de&nbsp;la IAEDEN.</em></div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150321_gtca_jornada.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada en PDF</a>.Organitza:<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'> Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;agroterritori@iaeden.cat .&nbsp;Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades&nbsp;del PATT del portal RuralCat:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspattAquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica&nbsp;promogut pel&nbsp;Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.</a>&nbsp;
Dissabte, 28 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Santiago de Compostela
Resum: Jornada de Capacitación para el fortalecimiento de las entidades de custodia del territorio de Galicia
Descripció: <strong>Objetivo de la jornada</strong>. Aprender y debatir en torno a las buenas pr&aacute;cticas de trabajo en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se est&aacute;n llevando a cabo por las diferentes redes y entidades de custodia del Estado espa&ntilde;ol.<strong>Destinatarios</strong>. Personas y entidades vinculadas a la Rede Galega de Custodia do Territorio, y todas aquellas interesadas en la custodia del territorio.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2015/150328_jornada_santiago_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09.30 h - <strong>Recepci&oacute;n de participantes</strong>

09.45 h -<strong> Bienvenida e inauguraci&oacute;n</strong>

10.00 h-<strong> Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em></div>
11.00 h - <strong>Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Amaya S&aacute;nchez, colaboradora de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>
12.00 h - <strong>Pausa - caf&eacute;</strong>

12.30 h - Experiencias inspiradoras:
<div style='margin-left: 40px;'>- &ldquo;<strong>La custodia del territorio: una herramienta b&aacute;sica para la restauraci&oacute;n de los bosques c&aacute;ntabros-atl&aacute;nticos&rdquo;.</strong> <em>Fundaci&oacute;n Lurgaia, Jon Hidalgo (1 hora)</em>

Mesa de iniciativas gallegas en custodia del territorio:

- <strong>Custodia do Territorio e participaci&oacute;n social.</strong><em> Rams&eacute;s P&eacute;rez, ADEGA, (20 min.)</em>

- <strong>D&uacute;as ferramentas para a conservaci&oacute;n da flora ameazada: a Custodia do Territorio e as Microrreservas de Flora</strong>. <em>Marti&ntilde;o Cabana, AGCT. (20 min.)</em>

- <strong>Catro anos custodiando nas Mari&ntilde;as.</strong><em> Fernando Band&iacute;n, Fundaci&oacute;n Fragas do Mandeo (20 min.)</em></div>
14.00 h - Cierre de las jornadasEstos talleres cuentan con el apoyo del proyecto &ldquo;Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio&rdquo;, impulsado por la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori y la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;.
Divendres, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Seminari 'El paisatge com a bé comú'
Descripció: La idea de b&eacute; com&uacute; reapareix avui amb m&eacute;s for&ccedil;a que mai i la seva reaparici&oacute; no es pot deslligar ni del desig cada cop m&eacute;s est&egrave;s d&rsquo;assajar noves formes de govern dels llocs, ni de la reivindicaci&oacute; cada cop m&eacute;s punyent d&rsquo;una nova cultura del territori.L&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net' target='_blank'>Observatori del Paisatge de Catalunya</a>&nbsp; es proposa amb <a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_becomu.php' target='_blank'>aquesta jornada</a> contribuir a aquest debat tot<strong> reflexionant sobre un dels b&eacute;ns comuns m&eacute;s evidents </strong>i, alhora, m&eacute;s desapercebuts: el paisatge. Qu&egrave; implica realment considerar el paisatge com a un b&eacute; com&uacute;?Es debatr&agrave; el 10 d&rsquo;abril de 2015 a l&rsquo;Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona, un centre sociocultural de gesti&oacute; comunit&agrave;ria d&#39;un barri de Barcelona que ent&eacute;n l&rsquo;acci&oacute; cultural i art&iacute;stica com a aut&egrave;ntiques eines de transformaci&oacute; social i territorial. Pots<a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/becomu_web.pdf' target='_blank'> consultar el programa definitiu aqu&iacute;.</a>

&nbsp;La inscripci&oacute;, que &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; obligat&ograve;ria, es pot fer en aquest <a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_becomu_ins.php' target='_blank'>formulari</a>.
Dilluns, 13 de Abril
Hora: Event diario
Resum: Curso Introductorio sobre Custodia del Territorio para Técnicos de Entidades
Descripció: La metodolog&iacute;a de este curso se basa en la formaci&oacute;n a distancia y con un<strong> formato&nbsp;auto evaluativo (no tutorizado)</strong>. El curso se ofrece a trav&eacute;s de la plataforma&nbsp;virtual de la <a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/cursos/curso-introductorio-sobre-custodia-del-territorio-para-tecnicos-de-entidades' target='_blank'>Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya </a>(UVIC-UCC).Despu&eacute;s de la lectura de cada m&oacute;dulo el alumno deber&aacute; responder unas preguntas&nbsp;auto evaluativas sobre el texto le&iacute;do, que dar&aacute;n acceso al siguiente m&oacute;dulo. Al&nbsp;ser un curso auto evaluativo, la implicaci&oacute;n del alumno en la lectura y comprensi&oacute;n&nbsp;de los materiales facilitados determinar&aacute;n su grado de aprendizaje sobre la&nbsp;tem&aacute;tica.Adem&aacute;s se facilitar&aacute; al alumno una gu&iacute;a metodol&oacute;gica para el buen seguimiento&nbsp;del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podr&aacute; consultar al&nbsp;tutor en caso de tener alguna duda en concreto.<strong>PROGRAMA</strong> <strong>DEL CURSO</strong>

<strong>M&oacute;dulo 1. Principios de la custodia del territorio y agentes implicados:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Los fundamentos de la custodia del territorio.

Agentes implicados.

Una entidad de custodia en acci&oacute;n.

Las alianzas y el trabajo en red.</div>


<strong>M&oacute;dulo 2. Marco legal y opciones jur&iacute;dicas para la custodia del territorio:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Marco legal de la custodia del territorio.

Tipos de acuerdos de custodia y opciones jur&iacute;dicas asociadas.</div>


<strong>M&oacute;dulo 3. Estrategias e implicaci&oacute;n social y fuentes de financiaci&oacute;n:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Estrategias para implicar a la ciudadan&iacute;a.

C&oacute;mo financiar las iniciativas de custodia del territorio.

Estrategias de comunicaci&oacute;n para la custodia del territorio.&nbsp;</div>


<strong>M&oacute;dulo 4. C&oacute;mo plantear y desarrollar una iniciativa de custodia del territorio:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Desarrollando una iniciativa de custodia del territorio.

Pasos previos a un acuerdo de custodia.

Dise&ntilde;o del contenido de los acuerdos.

Puesta en marcha y seguimiento de los acuerdos.

&nbsp;</div>

<div><strong>Calendario</strong> - Inicio del curso: 13/04/2015. Fecha l&iacute;mite para terminar el curso: 14/06/2015

<strong>Duraci&oacute;n</strong> - 30 horas.

<strong>Idioma</strong> - espa&ntilde;ol.

<strong>Precio</strong> - 12 &euro; en concepto de gesti&oacute;n acad&eacute;mica y certificaci&oacute;n. Curso organizado y subvencionado con la colaboraci&oacute;n de la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;

<strong>Certificaci&oacute;n</strong> - certificado de aprovechamiento de la UVic-UCC.

&nbsp;</div>
Para m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='/mm/file/2015/150413_Curso_online_Tejiendo_programa_DEF.pdf' target='_blank'>descarga el folleto informativo del curso</a> con toda la informaci&oacute;n necesaria.Este curso es posible gracias al proyecto<strong> Tejiendo Redes para la custodia del territorio&nbsp;en Espa&ntilde;a,</strong> una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la&nbsp;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo; y el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Este curso est&aacute; basado en una acci&oacute;n del Proyecto LandLife 2011-2014 (LIFE 10 INF/ES/540)<img alt='' src='/i-images/550/107/mm/image/logos/logo_tejiendo_horitzontal.jpg' style='width: 550px; height: 107px; margin: 10px;' />&nbsp;
Dimecres, 15 de Abril
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Palau Macaya - Barcelona
Resum: Jornada de presentació de les conclusions del Congrés Mundial de Parcs
Descripció:

El 15 d&rsquo;abril, de 9 a 14 hores, es far&agrave; al Palau Macaya de Barcelona (Passeig de Sant Joan, 108) una jornada de <strong>presentaci&oacute; de les conclusions del Congr&eacute;s Mundial de Parcs</strong>. Aquesta presentaci&oacute; anir&agrave; a c&agrave;rrec d&rsquo;un representant de la Uni&oacute; Internacional per a la Natura (UICN), del consultor ambiental Josep M. Mallarach i de Puri Canals, presidenta de MEDPAN.Aquesta Jornada fa de pont entre el Congr&eacute;s Mundial de Parcs i el Little Sydney: Protecting Nature in Europe, que organitza UICN Europa a &Agrave;ustria del 28 al 31 de maig d&rsquo;enguany per donar a con&egrave;ixer els acords del Congr&eacute;s Mundial de Parcs a escala europea.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150415_jornada_palau_macaya.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Divendres, 17 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Fuentes de Nava (Palencia)
Resum: Jornada de Capacitación para el fortalecimiento de las entidades de custodia del territorio transcantábricas y de Castilla y León
Descripció: <strong>Objetivo de la jornada</strong>. Aprender y debatir en torno a las buenas pr&aacute;cticas de trabajo en red y&nbsp;desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se est&aacute;n llevando a cabo por las&nbsp;diferentes redes y entidades de custodia del Estado espa&ntilde;ol.<strong>Destinatarios</strong>. Personas y entidades vinculadas a la Red Custodia Castilla y Le&oacute;n, a la Red&nbsp;Transcant&aacute;brica de Custodia del Territorio y todas aquellas interesadas en la custodia del territorio.<strong>Lugar de celebraci&oacute;n</strong>. Sala de usos m&uacute;ltiples del Ayuntamiento de Fuentes de Nava (Palencia).&nbsp;C/ Mayor, 37.D&iacute;as:&nbsp;17, 18 y 19 de abril de 2015.<strong>VIERNES 17 DE ABRIL</strong>

16.30 h - 17.00 h - Recepci&oacute;n de participantes

17.00 h -Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio
<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em></div>
18.00 h - Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio

<div style='margin-left: 40px;'><em>Amaya S&aacute;nchez, colaboradora de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>
19.00 h - Mesa de iniciativas transcant&aacute;bricas y castellanoleonesas en custodia del territorio

<div style='margin-left: 40px;'><em>&Oacute;scar Prada, responsable de custodia del territorio del Foro Asturias Sostenible y portavoz de la Red&nbsp;Transcant&aacute;brica de custodia del territorio.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>- La Red Transcant&aacute;brica de Custodia del Territorio iniciativa a iniciativa.

Entidades de custodia del territorio transcant&aacute;bricas (60 min.)

- La Red de Custodia de Castila y Le&oacute;n iniciativa a iniciativa.

Entidades de custodia del territorio de Castilla y Le&oacute;n (60 min.)</div>
21.00 h - Cierre de las jornadas<strong>S&Aacute;BADO 18 DE ABRIL</strong>

(Restringido a entidades de la Red de Custodia de Castilla-Le&oacute;n y Red Transcant&aacute;brica de Custodia del Territorio)

10:00-12:00 h - Taller de incidencia pol&iacute;tica
<div style='margin-left: 40px;'>- Presentaci&oacute;n: concepto, estrategias y aspectos clave (45 min)

Hernan Collado, Entre Iguals, asesor de la Xarxa de Cust&ograve;dia del territori

- Din&aacute;mica de trabajo en grupo sobre incidencia pol&iacute;tica (75 min)</div>


Para m&aacute;s informacion <a href='/mm/file/iniciatives/tejiendo%20redes%2014-15/150418_la_nava_DEF.pdf' target='_blank'>consultad el Programa de las Jornadas</a>.&nbsp;Estas jornadas forman parte del proyecto &quot;<strong>Tejiendo redes para la Custodia del Territorio en Espa&ntilde;a&quot;</strong>, un proyecto conjunto entre la XCT y la Obra Social &quot;la Caixa&quot;.

&nbsp;
Dimarts, 28 de Abril
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Punt Eco. Partida Sot de Fontanet, 7 Lleida
Resum: Jornada: La custòdia del territori una eina per la conservació del territori agrícola
Descripció: El proper <strong>28 d&#39;abril</strong> es celebra aquesta jornada per explorar les possibilitats que la cust&ograve;dia ofereix per a la conservaci&oacute; del territori agr&iacute;cola.Consulteu el <strong><a href='/mm/file/noticies/2015/150428_Jornada_custodia_PuntEco_Lleida.pdf' target='_blank'>programa sencer</a></strong>:09.00 h Recepci&oacute; dels participants

09.15 h Inauguraci&oacute; de la jornada

09.30 h Qu&egrave; &eacute;s la custodia del territori?

10.15 h La cust&ograve;dia agr&agrave;ria com una eina de conservaci&oacute; del territori. Com aprofitar l&#39;obligat compliment del &ldquo;greening&rdquo; per promoure la cust&ograve;dia del territori?

11.15 h Pausa - caf&egrave;

11.45 h Experi&egrave;ncies:

11,45 -12,15 h Projecte l&rsquo;Espigall

12,15 -12,45 h Projecte de desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues.

12,45 &ndash; 13,15 h Recuperaci&oacute; agr&agrave;ria de la perif&egrave;ria de Lleida.

13.15 h Finalitzaci&oacute; de la jornada<strong>Destinataris</strong>

Persones i entitats vinculades o interessades en la cust&ograve;dia del territori, pagesos interessats en gestionar finques, estudiants i membres de l&rsquo;administracio p&uacute;blica.

<strong>Lloc de celebraci&oacute;</strong>

Punt Eco. <a href='https://www.google.es/maps/place/PUNT+ECO+AGROAMBIENTAL,+S.L./@41.6032474,0.6207481,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12a6e00b30445fa9:0x4d9ce33a0d5c1668?hl=ca' target='_blank'>Partida Sot de Fontanet, 7</a> 25197 Lleida | <a href='http://www.punteco.cat' target='_blank'>www.punteco.cat</a> | T. 973070075

<strong>Inscripcions</strong>

Cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament escrivint un correu a <a href='punteco@punteco.cat'>punteco@punteco.cat</a> o a trav&eacute;s del seg&uuml;ent <a href='https://docs.google.com/forms/d/1rk8w5163lT7pNevlB7VTc16wPw-zVGx4TFzuZ3Vgzps/edit#' target='_blank'>formulari</a>
Dimecres, 29 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Arbúcies
Resum: Curs - Interpretació i guiatge de natura
Descripció: <strong>Organitza el curs:</strong> Naturalwalks

<strong>Dates</strong>:&nbsp;29 i 30 d&rsquo;Abril, 1 Maig / 20, 21, 22 de Maig.

<strong>Durada</strong>:&nbsp;sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00 (48 hores en total)

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Casal de Pau. Arb&uacute;cies.

<strong>Preu:</strong>&nbsp;450&euro; / curs

<strong>Certificaci&oacute; de Naturalwalks</strong>:&nbsp;Certificaci&oacute; segons el projecte Europeu HeriQ, de guies int&egrave;rprets segons l&rsquo;organitzaci&oacute; alemanya&nbsp;Bildungswerk Interpretation.

&nbsp;

El curs donar&agrave; els fonaments tant te&ograve;rics com pr&agrave;ctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecotur&iacute;stic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i t&egrave;cniques d&rsquo;interpretaci&oacute; del patrimoni natural.

&nbsp;

Els participants aprendran diferents tipus d&rsquo;eines i t&egrave;cniques relacionades amb la professi&oacute; del guia de natura, la preparaci&oacute; i execuci&oacute; dels guiatges, la comunicaci&oacute; i la interpretaci&oacute; del patrimoni natural, l&rsquo;aprofitament dels recursos naturals i l&rsquo;avaluaci&oacute; de les seves activitats.

&nbsp;

Donar&agrave; una mirada hol&iacute;stica a la professi&oacute; de guia de natura per diferenciar-la d&rsquo;altres tipus de guiatge i de professions relacionades en l&rsquo;&agrave;mbit del turisme o del medi ambient.

&nbsp;

Est&agrave; orientat en aprendre l&rsquo;art del guiatge i la interpretaci&oacute; en un entorn natural i aprofundir&agrave; en els aspectes m&eacute;s rellevants que s&rsquo;han de tenir en compte des del disseny fins a l&rsquo;execuci&oacute; de diferents tipus d&rsquo;activitats.

&nbsp;

<strong>Temari</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- La professi&oacute; del guia de natura

- La interpretaci&oacute; del patrimoni natural

- L&rsquo;avaluaci&oacute;</div>


<strong>Metodologia</strong>

El curs ser&agrave; molt am&egrave; i pr&agrave;ctic i promour&agrave; la participaci&oacute; activa dels alumnes al llarg de totes les sessions. M&eacute;s del 50% del curs es far&agrave; de manera pr&agrave;ctica a trav&eacute;s d&rsquo;exercicis a l&rsquo;aula i al camp per tal d&rsquo;aplicar la teoria explicada.

(Per tal de rebre la certificaci&oacute;, es realitzar&agrave; una avaluaci&oacute; de tots els conceptes adquirits)<strong>Grup:</strong> N&uacute;mero limitat a 16 participants. La reserva de pla&ccedil;a es far&agrave; per estricte ordre de sol&middot;licitud i pagament.<strong>P&uacute;blic</strong>: Especialment adre&ccedil;at a guies de natura en actiu o professionals del sector del turisme i la natura -guies de natura, educadors, guardes forestals i de&nbsp; parcs naturals, altres tipus de guies i professionals-, o persones emprenedores i interessades en el turisme i la natura.<strong>Professor:</strong>&nbsp;Evarist March&nbsp;(guia, formador i consultor de Natura. Director de&nbsp;Naturalwalks). Formador del projecte HeriQ.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://naturalwalks.com/ca/curs-interpretacio-i-guiatge-de-natura/' target='_blank'>consulteu la web de Naturalwalks</a>

&nbsp;
Dilluns, 11 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Semi presencial
Resum: Curso - Comunicación y divulgación en espacios naturales
Descripció: la Fundaci&oacute;n Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;ldez y EUROPARC-Espa&ntilde;a convocan la cuarta edici&oacute;n del curso&nbsp;COMUNICACI&Oacute;N Y DIVULGACI&Oacute;N EN ESPACIOS NATURALES. Se trata de un curso de formaci&oacute;n de 75 horas (60 no presenciales, 15 presenciales).Se ofertan becas para estudiantes y desempleados y matr&iacute;culas reducidas para t&eacute;cnicos miembros de EUROPARC-Espa&ntilde;a.

&nbsp;

El plazo de preinscripci&oacute;n se encuentra abierto hasta el 26 de abril.<strong>Curso de Comunicaci&oacute;n y divulgaci&oacute;n en espacios naturales</strong>

11 de mayo al 30 de junio, sesiones presenciales 18 y 19 de junio, MadridM&aacute;s informaci&oacute;n en <a href='http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm' target='_blank'>http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm</a>
Divendres, 15 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Palafrugell
Resum: IX edició del Seminari turisme i paisatge. La comunicació forestal: bosc i societat, un punt de trobada?
Descripció: La major part del territori de Catalunya est&agrave; cobert per masses forestals que tenen un conjunt de funcions amb una gran transcend&egrave;ncia biol&ograve;gica, econ&ograve;mica i social. Ara b&eacute;, com es comuniquen els seus valors al conjunt de la societat? Els reptes i les funcions forestals estan assumides per la poblaci&oacute;? La resposta a aquestes i altres preguntes s&oacute;n de gran import&agrave;ncia per garantir el futur dels boscos.

<em>Coordinador: Josep Gordi</em>A les 9,30 h<strong> Presentaci&oacute; del seminari</strong> a c&agrave;rrec de Juli Fern&agrave;ndez, Alcalde de Palafrugell i president de la Fundaci&oacute; Museu del Suro de Palafrugell, i Mita Casta&ntilde;er, directora de la C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG.

De les 10 a les 10,45 h &lsquo;<strong>La percepci&oacute; del bosc</strong>&rsquo;. A c&agrave;rrec de Josep Gordi, professor de Geografia de la UdG.

De les 10,45 a les 11,30 h &lsquo;<strong>Els agents i els discursos comunicatius del m&oacute;n forestal</strong>&rsquo;. A c&agrave;rrec d&rsquo;Eduard Plana, investigador del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

DE 11,30 A 12 H - <strong>PAUSA CAF&Egrave;</strong>

De les 12 a les 12,45 h &lsquo;<strong>El paper dels diaris en la comunicaci&oacute; bosc societat&rsquo;</strong>. A c&agrave;rrec d&rsquo;Antonio Cerrillo, periodista de la Vanguardia.

De les 12,45 a les 13,30 h &lsquo;<strong>El paper dels altres mitjans de comunicaci&oacute; en aquest di&agrave;leg bosc societat&rsquo;</strong>. A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Luis Gallego, divulgador ambiental.

A les 13,30 h<strong> Debat obert a tothom</strong> al voltant dels reptes de la comunicaci&oacute; forestal.Inscripci&oacute; gratu&iuml;ta: C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG. dir.cgpt@udg.edu / Tel. 972 418 714

Divendres 15 de maig de 2015, al Museu del Suro de PalafrugellPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.udg.edu/Not%C3%ADciesiagenda/Agenda/tabid/2660/language/ca-ES/Default.aspx?p=43413' target='_blank'>consulteu el Programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Ametlla del Vallès
Resum: Fertilitat del sòl, una eina per incrementar la resiliència climàtica dels cultius
Descripció: <img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' />La fertilitat del s&ograve;l &eacute;s la pe&ccedil;a clau per a l&rsquo;increment de la productivitat, la resist&egrave;ncia a plagues i minimitzar l&rsquo;estalvi d&rsquo;aigua del cultius. Un s&ograve;l equilibrat a nivell nutricional, mineralitzat i ric en vida permet suportar millor els desajustos que el canvi clim&agrave;tic genera sobre els cultius.En aquest sentit, la sessi&oacute; se centrar&agrave; en aprendre estrat&egrave;gies que permetin d&rsquo;una manera f&agrave;cil i pr&agrave;ctica<strong> incrementar la fertilitat de s&ograve;l </strong>(cobertures, adobs verds, BRF,etc.) i entendre com funcionen alguns sistemes b&agrave;sics d&rsquo;an&agrave;lisi de s&ograve;ls per procedir a avaluar i monitoritzar, a camp, l&rsquo;increment de la fertilitat.<strong>PROGRAMA</strong>

09.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada

10.30 h - Els desajustos clim&agrave;tics i el seu efecte sobre els cultius
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>
11:00 h - T&egrave;cniques per incrementar la fertilitat del s&ograve;l

<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>
12.00 h - Pausa

12.15 h - Sortida a camp per realitzar anal&iacute;tiques i comprovacions de la fertilitat del s&ograve;l

13.30 h - Cloenda de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>

<div>

Aquesta Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de jordi@espigall.cat

Jornada organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> de la XCT.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150515_Ametlla%20del%20Valles_fertilitat_sol.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.Aquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.

&nbsp;</div>
Dissabte, 16 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Monestir de Poblet
Resum: Jornada sobre Custòdia del Territori al Monestir de Poblet
Descripció: <img alt='' src='/i-images/540/170/mm/image/imgnews/2015/150516_poblet_2.png' style='width: 540px; height: 170px; margin: 10px;' />

Dissabte <strong>16 de maig</strong> de 2015

Lloc de celebraci&oacute;:&nbsp;Monestir de Poblet - Palau de l&rsquo;Abat

La participaci&oacute; a l&rsquo;esdeveniment &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necess&agrave;ri realitzar una inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent&nbsp;formulari online:&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/forms/inscripcions_poblet' target='_blank'>www.xct.cat/forms/inscripcions_poblet</a><u><strong>PROGRAMA</strong></u>

<strong>09:30 h - Benvinguda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>P. Josep Alegre &ndash; Abat del Monestir de Poblet

Sra. Montserrat Barniol &ndash; Presidenta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Sra. Marta Subir&agrave; &ndash; DG Pol&iacute;tiques ambientals (DTES)

Sr. Antoni Trasobares &ndash; DG Medi Natural i Biodiversitat (DAAM)</em></div>
<strong>09:50 h - Benvinguda del Monestir de Poblet i signatura dels acords de cust&ograve;dia entre el Monestir i les&nbsp;entitats</strong>

<strong>10:15 h &ndash; La cust&ograve;dia d&rsquo;espais naturals al llarg dels segles i la formulaci&oacute; catalana de la cust&ograve;dia del&nbsp;territori</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>J.M. Mallarach (consultor del Monestir i membre de la Comissi&oacute; d&rsquo;&egrave;tica de la XCT)</em></div>
<strong>10:45 h - Pausa</strong>

<strong>11:15 h - Experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia de les comarques tarragonines</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Qu&egrave; vol dir signar un acord de cust&ograve;dia amb el GEPEC-EdC? &ndash; <em>Sr. Ramon Ferr&eacute; (GEPEC)</em>

- El repte de custodiar els rius de les Muntanyes de Prades &ndash; <em>Sr. Jes&uacute;s Ortiz (Assoc. CEN)</em>

- Acords entre entitats i ajuntament, eines de millora i efici&egrave;ncia &ndash; <em>Sr. Joan Caselles (Ajuntament de&nbsp;Montblanc)</em>

- Posada en valor de propietats empresarials amb inter&egrave;s per la biodiversitat mitjan&ccedil;ant la cust&ograve;dia &ndash;&nbsp;<em>Sr. Pep Bertran (REPSOL Tarragona)</em>

- Cust&ograve;dia d&rsquo;espais forestals &ndash; <em>Sr. Jaume Hidalgo (Acci&oacute;natura)</em>

- L&rsquo;estat de la cust&ograve;dia del territori a les comarques tarragonines &ndash; <em>Sr. Eduardo Soler (Limonium)</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>Moderador: <em>P. Lluc Torcal, Prior del Monestir de Poblet</em></div>

<div><strong><span style='line-height: 1.6;'>12:45 h - Presentaci&oacute; del projecte ambiental de Poblet &ldquo;La conversi&oacute; ecol&ograve;gica de Poblet&rdquo;</span></strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>P. Lluc Torcal, Prior del Monestir de Poblet</em></div>
<strong>13:00 h - Visita pel Monestir

14:00 H - Fi de la jornada</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/Programa_Poblet_vDEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castelló d'Empúries
Resum: Jornada tècnica - Introducció al maneig ecològic de l'olivar. Prevenció i lluita contra la mosca de l'oliva
Descripció: <img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' />La jornada t&eacute; la intenci&oacute; de ser un recull d&rsquo;experi&egrave;ncies i aportar eines per al maneig i gesti&oacute; de l&#39;olivar ecol&ograve;gic, especialment enfocat a la prevenci&oacute; i lluita contra la mosca.&nbsp;<strong>Dissabte 16 de maig</strong> a l&#39;Ecomuseu Farinera de Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries<strong>PROGRAMA</strong>

09.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h - presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la Instituci&oacute; Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN).</em></div>
10.15 h - Assajos amb sistemes alternatius de lluita contra la mosca de l&rsquo;olivera.&nbsp; El cas de la Ronquinyola a Ull&agrave;.

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Marta Potrony, t&egrave;cnica del Servei de Sanitat Vegetal a Girona.</em></div>
11.30 h - Pausa

12.00 h - Com afavorir la fauna auxiliar en els olivars
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Xavier Fontanet, bi&ograve;leg i enginyer t&egrave;cnic agr&iacute;cola. </em></div>
13.30 h - Cloenda de la Jornada

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la IAEDEN.</em></div>


Informaci&oacute; i inscripcions al correu electr&ograve;nic agroterritori@iaeden.cat

Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori i la IAEDEN

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150516_Maneig_ecologic_olivar.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.Aquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.

&nbsp;
Dijous, 28 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: Curso de complementos económicos para la viabilidad rural.
Descripció: Turismo ornitol&oacute;gico, ahorro energ&eacute;tico, senderismo, diversificaci&oacute;n, autofinanciaci&oacute;n de espacios con valor natural... son los temas que se tratar&aacute;n en el curso que se organiza del 28 al 30 de mayo en la isla de Menorca. Para m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='http://www.uimir.cime.es/documents/documents/154docpub.pdf' target='_blank'>consultad el Programa del Curso</a>.&nbsp;Las jornadas, que se conducir&aacute;n en castellano, incluyen tambi&eacute;n visitas a fincas agrarias en custodia y algunos paseos para conocer parajes destacados. Una combinaci&oacute;n de actividades te&oacute;ricas con pr&aacute;cticas de campo.Gracias a la colaboraci&oacute;n del Hotel Petit Ma&oacute;, el GOB ofrece dos becas de matr&iacute;cula a estudiantes y voluntarios de entidades de custodia.Las inscripciones al curso pueden realizarse a trav&eacute;s del enlace:

<a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=640' target='_blank'>http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=640</a>Las personas que cumplan los requisitos de las becas, pueden dirigir un escrito motivado a custodia@gobmenorca.com

&nbsp;
Dissabte, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Viu de Llevata
Resum: Journal Club (trobada): Ecologia del Foc de Muntanya
Descripció: Els Pirineus han estat tradicionalment una zona de molts focs. Aquests han evolucionat juntament amb la societat que ha habitat aquestes muntanyes. Precisament Foc i Home (a trav&eacute;s de la pastura) han estat els dos principals modeladors del paisatge d&#39;alta muntanya.&nbsp;La jornada es centrar&agrave; en entendre quina ha estat, &eacute;s i ser&agrave; la petjada del foc en aquest ecosistema.&nbsp;Pretenen focalitzar-la en tres grans eixos:
<div style='margin-left: 40px;'>1. Foc com a modelador del paisatge

2. El foc en la gesti&oacute; de pastures

3. Ecologia del foc en les esp&egrave;cies forestals</div>


L&#39;enfocament ser&agrave; de caire cient&iacute;fic-t&egrave;cnic per poder entaular discussions precises sobre temes concrets mantenint una&nbsp;perspectiva general. Des de la Fundaci&oacute; Pau Costa us conviden a inscriure-us i a participar en aquesta&nbsp;jornada per poder debatre a camp sobre l&#39;ecologia del foc de muntanya, o simplement per acompanyar-los i aprendre dels professionals que investiguen i treballen dia a dia aquestes tem&agrave;tiques.

&nbsp;

<strong>Conductor de la Jornada:</strong>&nbsp;Jordi Pag&egrave;s i Castell&agrave;.&nbsp;Enginyer de Forest, especialista en incendis forestals.

&nbsp;

<strong>Preu de la Jornada:</strong>&nbsp;10&euro; inclou asseguran&ccedil;a. Us recordem que us podeu fer&nbsp;MEMBRES DE LA PCF, el que us permetr&agrave; gaudir de tots els Journals Club que organitzem sense haver de pagar inscripci&oacute;.<strong>Inscripci&oacute;</strong>:&nbsp;Les inscripcions s&#39;han de realitzar a trav&eacute;s del <a href='http://paucostafoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=7b8213c746c1de93edf9617a5&amp;id=d73b7fd6cd&amp;e=2596c4dab3' target='_blank'>web de la Pau Costa Foundation omplint el formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>&nbsp;
Divendres, 5 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Jornada '30 anys de la Llei d'Espais Naturals - Balanç i reptes'
Descripció: Tres d&egrave;cades despr&eacute;s de l&rsquo;aprovaci&oacute; de la Llei d&rsquo;Espais Naturals, el 13 de juny de&nbsp;1985, aquestes jornades volen afavorir el debat en relaci&oacute; al balan&ccedil; que es pot fer&nbsp;de la Llei. Tamb&eacute; sembla el moment oport&uacute; per definir quins s&oacute;n els reptes que cal&nbsp;afrontar en el nostre futur m&eacute;s immediat per millorar la gesti&oacute; dels nostres espais&nbsp;naturals protegits.<strong>&nbsp;Girona, divendres 5 de juny</strong><strong>PROGRAMA</strong>

09,00h - <strong>Inauguraci&oacute; de la Jornada</strong> a c&agrave;rrec de la Directora de la C&agrave;tedra de&nbsp;Geografia i Pensament Territorial (Dra. Mita Casta&ntilde;er) i el Director de&nbsp;l&rsquo;Institut de Medi Ambient (Dr. Josep Vila Subir&oacute;s).

09,15h - Xavier Carceller. &ldquo;<strong>La Llei d&rsquo;espais naturals i la seva aplicaci&oacute;. Elements&nbsp;per a un balan&ccedil;</strong>&rdquo;

10,45h - Descans ? Caf&egrave;

11,15h - Taula rodona i debat: <strong>El PNZVG i el PN Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;: balan&ccedil; i&nbsp;reptes despr&eacute;s de 30 anys de gesti&oacute;</strong> (Josep Maria Mallarach/ Xavier Puig /&nbsp;Jordi Sargatal / Sergi Romero)

13,15h - Dinar

15h - Taula rodona i debat: <strong>Entitats conservacionistes. 30 anys de la Llei d&rsquo;Espais&nbsp;Naturals: balan&ccedil; i perspectives</strong> (Representants de diferents entitats&nbsp;conservacionistes)

16,30h - Taula rodona i debat: <strong>Institucions acad&egrave;miques i cient&iacute;fiques. 30 anys de&nbsp;la Llei d&rsquo;Espais Naturals: balan&ccedil; i perspectives</strong> (Representants de diferents&nbsp;institucions acad&egrave;miques i cient&iacute;fiques)

18h - CloendaOrganitza: C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi&nbsp;Ambient. Universitat de Girona.

Lloc de realitzaci&oacute;: Sala de Graus. Facultat de Lletres de la Universitat de Girona,&nbsp;Pla&ccedil;a Ferrater Mora, 1(Campus del Barri Vell).

Assist&egrave;ncia gratu&iuml;ta.&nbsp;Cal fer inscripci&oacute; enviant un correu a l&rsquo;adre&ccedil;a dir.cgpt@udg.edu<strong>30 anys de la Llei d&rsquo;Espais Naturals</strong>

Amb motiu de la commemoraci&oacute; dels trenta anys de l&rsquo;aprovaci&oacute; de la Llei d&rsquo;Espais&nbsp;Naturals de Catalunya, des de diverses institucions acad&egrave;miques es vol aprofitar&nbsp;aquest moment per fer una valoraci&oacute; del que ha representat aquesta llei pel que&nbsp;fa a la protecci&oacute; dels espais naturals i, especialment, per reflexionar sobre la seva&nbsp;utilitat per afrontar els reptes actuals.&nbsp;Per abastar de manera m&eacute;s completa els diferents aspectes d&rsquo;aquest text&nbsp;normatiu, es proposa la realitzaci&oacute; de tres jornades per tractar de manera&nbsp;complement&agrave;ria l&rsquo;ampli ventall de q&uuml;estions que es desenvolupen en la Llei&nbsp;d&rsquo;Espais Naturals:
<div style='margin-left: 40px;'>- Girona, divendres 5 de juny (Sala de Graus, Facultat de Lletres, Universitat de&nbsp;Girona, Campus del Barri Vell): <strong>balan&ccedil; i reptes.</strong>

- Tarragona, dilluns 8 de juny (Sala de Graus, Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques,&nbsp;Universitat Rovira i Virgili): <strong>aspectes jur&iacute;dics.</strong>

- Barcelona, dijous 18 de juny (Sala Nicolau d&rsquo;Olwer, Institut d&rsquo;Estudis Catalans):&nbsp;<strong>gesti&oacute;, recerca i governament.</strong></div>


Consulteu el programa d&rsquo;aquestes jornades a <a href='http://ichn.iec.cat/activitats.htm' target='_blank'>http://ichn.iec.cat/activitats.htm</a>

&nbsp;
Dilluns, 8 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Tarragona
Resum: Jornada: '30 anys de la Llei d'Espais Naturals. Aspectes jurídics'
Descripció: Tarragona. <strong>Dilluns 8 de juny de 2015.</strong> Sala de Graus (Av. Catalunya, 35) Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques Universitat Rovira i Virgili De 9 a 149 h. &ndash; 9.30 h.:<strong> Recepci&oacute; dels participants</strong>

9.30 h. &ndash; 9.45 h.:<strong> Inauguraci&oacute; de la Jornada</strong>

9.45 h. &ndash; 10.30 h.: <strong>&ldquo;La g&egrave;nesi i l&rsquo;aprovaci&oacute; de la LEN</strong>&rdquo; Sr. Matias Vives i Roig Advocat i Professor Associat de Dret Administratiu de la URV Diputat en el moment de la tramitaci&oacute; parlament&agrave;ria de la LEN&nbsp;

10.30 h. &ndash; 11.15 h.: &ldquo;<strong>La LEN en el context de l&rsquo;actual Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat</strong>&rdquo; Dr. Fernando L&oacute;pez Ram&oacute;n Catedr&agrave;tic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa Director de l&rsquo;Observatorio de Pol&iacute;ticas Ambientales

11.15 h. &ndash; 11.45 h.: <strong>Pausa-Caf&egrave; </strong>

11.45 h. &ndash; 12.30 h.: <strong>&ldquo;La necessitat d&rsquo;adaptar el marc normatiu: cap a una nova Llei de biodiversitat&rdquo;</strong> Sr. Albert Cortina Ramos Advocat i urbanista. Director de l&rsquo;Estudi DTUM Secretari de la SCOT-Institut d&rsquo;Estudis Catalans

12.30 h. &ndash; 14 h.: <strong>Taula rodona i debat obert: &ldquo;Aspectes jur&iacute;dics de la LEN i perspectives de futur&rdquo; </strong>Moderador: Sr. Josep Germain Otzet Ge&ograve;graf Membre del Consell de Protecci&oacute; de la Natura i de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural

Participants: Sra. Catalina Cerd&agrave; Pons Advocada de la Generalitat i cap de l&rsquo;&Agrave;rea d&rsquo;Assessorament Jur&iacute;dic a l&rsquo;&Agrave;mbit de Medi Ambient Sra. Neus Mir&oacute; i Mir&oacute; Coordinadora del Parc Natural de Montsant Representants d&rsquo;associacions ecologistes Dr. Enric Tello Aragay Historiador ambiental i president d&rsquo;Ecologistes en Acci&oacute; de Catalunya Sr. Joan Pons Sol&eacute; Membre del GEPEC i consultor en dret ambiental Sr. Francesc Espinal Vicepresident 2n de DEPANA

14 h.: <strong>Clausura</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/30Anys_LEN_Tarragona.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.<strong>30 anys de la Llei d&#39;Espais Naturals</strong>

Amb motiu de la commemoraci&oacute; dels trenta anys de l&rsquo;aprovaci&oacute; de la Llei d&rsquo;Espais Naturals de Catalunya, des de diverses institucions acad&egrave;miques es vol aprofitar aquest moment per fer una valoraci&oacute; del que ha representat aquesta llei pel que fa a la protecci&oacute; dels espais naturals i, especialment, per reflexionar sobre la seva utilitat per afrontar els reptes actuals. Per abastar de manera m&eacute;s completa els diferents aspectes d&rsquo;aquest text normatiu, s&rsquo;ha previst la realitzaci&oacute; de tres jornades (a Girona, a Tarragona i a Barcelona) per tractar de manera complement&agrave;ria l&rsquo;ampli ventall de q&uuml;estions que es desenvolupen a la Llei d&rsquo;Espais Naturals:
<div style='margin-left: 40px;'>- Girona, divendres 5 de juny (Sala de Graus, Facultat de Lletres, Universitat de Girona, Campus del Barri Vell): &ldquo;Balan&ccedil; i reptes&rdquo;.

- Tarragona, dilluns 8 de juny (Sala de Graus, Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques, Universitat Rovira i Virgili, Avda. Catalunya, 35): &ldquo;Aspectes jur&iacute;dics&rdquo;.

- Barcelona, dijous 18 de juny (Sala Nicolau d&rsquo;Olwer, Institut d&rsquo;Estudis Catalans): &ldquo;Gesti&oacute;, recerca i governament&rdquo;.</div>


<strong>Institucions convocants</strong>: C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona. Centre d&rsquo;Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Universitat Rovira i Virgili. Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural, Societat Catalana de Geografia i Institut d&rsquo;Estudis Catalans. Podeu consultar el programa d&rsquo;aquestes jornades a http://ichn.iec.cat/activitats.htm.&nbsp;
Dijous, 11 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages
Resum: 2n Congrés del 3r Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <img alt='' src='/i-images/256/90/mm/image/imgnews/2015/logo_2n_congres_tsac.png' style='width: 256px; height: 90px; margin: 10px; float: right;' />Els dies<strong> 11 i 12 de juny</strong> de 2015 es celebrar&agrave; el <strong>2n congr&eacute;s del Tercer Sector&nbsp;Ambiental de Catalunya</strong> <strong>al M&oacute;n Sant Benet</strong>, a Sant Fruit&oacute;s del Bages.El 2n congr&eacute;s del TSAcat t&eacute; els seg&uuml;ents <strong>objectius</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Contribuir a la construcci&oacute; d&#39;una identitat compartida. Compartir eines i accions,&nbsp;i les relacions i aliances entre les entitats del TSAcat.

- Promocionar l&rsquo;intercanvi de coneixements i la innovaci&oacute; socioambiental.

- Incrementar la incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica al servei de les entitats del TSAcat.</div>


I per fer-ho possible, hi haur&agrave; un espai de presentaci&oacute; de comunicacions curtes per&nbsp;part de les entitats ambientals, un seminari de comunicaci&oacute; ambiental, i l&#39;espai &#39;Fem&nbsp;Xarxa&#39;, dedicat a treballar aliances i col&middot;laboracions entre les entitats.&nbsp;Per aquesta edici&oacute; tamb&eacute; hem organitzat un sopar amb tots els participants amb&nbsp;l&#39;objectiu d&#39;afavorir el contacte entre tots en un ambient m&eacute;s dist&egrave;s.Tot per aconseguir que el 2n congr&eacute;s esdevingui un lloc real de trobada i&nbsp;enfortiment del sector, en el qual les entitats ambientals siguin les protagonistes i&nbsp;gaudeixin d&#39;espais per compartir, i de treball i col&middot;laboraci&oacute; &uacute;tils..Ja us podeu inscriure emplenant el formulari que trobareu en el seg&uuml;ent enlla&ccedil;:&nbsp;<a href='http://www.2congrestsa.cat/inscripcions' target='_blank'>www.2congrestsa.cat/inscripcions</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del congr&eacute;s:&nbsp;<a href='http://www.2congrestsa.cat/' target='_blank'>www.2congrestsa.cat</a>&nbsp;
Dilluns, 15 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Ripoll
Resum: Introducció a l'economia de resistència per a ser pagesos feliços
Descripció: <strong>15 de juny</strong> (Ripoll). Vols saber quin &eacute;s el preu del quilo de carn, formatge, verdura, llana o embotits qu&egrave; fas? Aquesta q&uuml;esti&oacute; tan b&agrave;sica &eacute;s desconeguda per molts projectes agr&iacute;coles i ramaders de Catalunya. Aquest seminari t&eacute; l&#39;objectiu de transmetre els conceptes b&agrave;sics que permeti als assistents &quot;llegir&quot;, interpretar, narrar, en termes econ&ograve;mics i financers aix&ograve; que coneixen tan perfectament en termes qualitatiu&nbsp;com &eacute;s produir aliments, i d&#39;aquesta manera assolir la tan desitjada viabilitat econ&ograve;mica per a ser feli&ccedil;es.Per m&eacute;s informaci&oacute; i programa, premeu <a href='http://projectegripia.us7.list-manage.com/track/click?u=5b613d830c51f360c55703c34&amp;id=48cf5c7bd3&amp;e=58e41b2fd3' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.

&nbsp;

Per apuntar-vos nom&eacute;s cal que contacteu amb l&#39;Escola de Pastors de Catalunya a: info@rurbans.org o a trav&eacute;s del telf. 973 621 440. Ull, places limitades a 15 persones! (es tindr&agrave; en compte si ja s&oacute;n pagesos actius i/o han de comen&ccedil;ar un projecte agrari a curt termini).El curs &eacute;s organitzat per l&#39;Escola de Pastors amb la col&middot;laboraci&oacute; del Consorci Ripoll&egrave;s Desenvolupament. &nbsp;

&nbsp;
Dijous, 18 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Natural de Sebes. Flix
Resum: Sortida Tècnica per conèixer la Reserva Natural de Sebes a Flix
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h150/mm/image/logos/logo_GNF.jpg' style='width: 150px; height: 150px; margin: 10px; float: right;' />Dijous 18 de juny de 2015. De 17 a 20 h.

<a href='http://www.reservanaturalsebes.org/joomla/' target='_blank'>Reserva Natura de Sebes</a> - Flix. La sortida ser&agrave; guiada pels t&egrave;cnics del Grup de Natura Freixe que treballen per la conservaci&oacute; de la finca.Aquesta Sortida T&egrave;cnica forma part de l&#39;Assemblea Anual de membres de la XCT.&Eacute;s necessari que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a la Sortida T&egrave;cnica a trav&eacute;s del formulari d&rsquo;inscripci&oacute; a l&rsquo;Assemblea. Un cop finalitzada la sortida t&egrave;cnica, us proposem allotjar-nos al Resort Rural Vilar Riu de Baix, Flix (mant&eacute; acords de cust&ograve;dia amb el Grup de Natura Freixe). Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb mcamps@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 93 886 61 35.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150618_Sortida%20Tecnica_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Sortida T&egrave;cnica</a>.La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix s&oacute;n dos espais fluvials inclosos al Pla d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural (PEIN). L&rsquo;any 1995 van ser declarats Reserva Natural de Fauna Salvatge, sota la denominaci&oacute; de Riberes de l&rsquo;Ebre a Flix.Amb una superf&iacute;cie de 204 hect&agrave;rees, la zona de Sebes &eacute;s un espai fluvial que conserva bona mostra de vegetaci&oacute; aigualosa i de ribera. Compr&egrave;n l&rsquo;espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aig&uuml;es amunt de l&rsquo;embassament de Flix, on s&rsquo;ha format un dels canyissars m&eacute;s extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gaireb&eacute; intacte que creix esplendorosament a les illes fluvials. L&rsquo;espai declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge inclou aquesta zona d&rsquo;aiguamolls, les illes fluvials i una franja de protecci&oacute; de seixanta metres de riu al seu voltant.La gesti&oacute; de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix per part del Grup de Natura Freixe es realitza gr&agrave;cies a diversos acords de cust&ograve;dia del territori. Concretament entre el Grup de Natura Freixe i l&rsquo;Ajuntament de Flix. Altres exemples de cust&ograve;dia del territori vigents a la reserva s&oacute;n l&rsquo;&uacute;s per part del Grup de Natura Freixe de les finques de Pitoia i Cigonyes (ambdues son propietat de la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera) com a infraestructuresde la Reserva Natural.

&nbsp;
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Institut d'Estudis Catalans. Barcelona
Resum: Jornada '30 anys de la Llei d’Espais Naturals - Gestió, recerca i governament'
Descripció: Dijous 18 de juny de 2015

Sala Nicolau d&rsquo;Olwer de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans16 - 16.15 h. <strong>Presentaci&oacute;</strong>, a c&agrave;rrec de Joandom&egrave;nec Ros,&nbsp;president de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans, Joan Pino, president&nbsp;de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural, i Josep&nbsp;Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia.

16.15 - 16.45 h. <strong>La Llei d&rsquo;espais naturals: or&iacute;gens, caracter&iacute;stiques&nbsp;principals i aplicaci&oacute;</strong>, a c&agrave;rrec de Xavier&nbsp;Carceller, arquitecte.

16.45 - 17.15 h. <strong>La gesti&oacute; dels espais naturals protegits:&nbsp;contradiccions vinculades al marc normatiu, econ&ograve;mic&nbsp;i social i propostes de millora</strong>, a c&agrave;rrec de Josep Maria&nbsp;Mallarach, membre de la Comissi&oacute; Mundial d&#39;&Agrave;rees&nbsp;Protegides de la UICN.

17.15 - 17.45 h. <strong>La recerca i el seguiment de la biodiversitat&nbsp;en els espais naturals: elements de diagnosi i reptes</strong>, a&nbsp;c&agrave;rrec de Gerard Bota i Jordi Camprodon, investigadors&nbsp;del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

17.45 - 18.15 h. Representant de la Diputaci&oacute;: <strong>la funci&oacute; de&nbsp;l&rsquo;Administraci&oacute; local en la protecci&oacute; dels espais naturals.</strong>

18.15 - 18.45 h.<strong> La preservaci&oacute; del medi natural en un&nbsp;context metropolit&agrave;. L&rsquo;experi&egrave;ncia de 10 anys de gesti&oacute;&nbsp;consorciada aplicant valors com la proximitat, la cooperaci&oacute;&nbsp;i la innovaci&oacute;. Perspectives de futur</strong>, a c&agrave;rrec de Mar&iacute;a&nbsp;Jos&eacute; Albaladejo, gerent del Consorci per a la protecci&oacute;&nbsp;i la gesti&oacute; dels espais naturals del delta del Llobregat.

18.45 - 19.15 h. <strong>La participaci&oacute; social en la gesti&oacute; dels&nbsp;espais naturals protegits de Catalunya: &agrave;n&agrave;lisi i reptes</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Lloren&ccedil; Planagum&agrave;, ge&ograve;leg del Centre per&nbsp;la Sostenibilitat Territorial i president de l&#39;Obrador del&nbsp;Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

19.15 - 19.30 h.<strong> Breu presentaci&oacute; de les principals aportacions&nbsp;de les sessions de Girona i Tarragona.</strong>

19.30 - 20 h. <strong>Debat.</strong>&nbsp;
Divendres, 19 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Rupit
Resum: Restauració, gestió i avaluació de prats seminaturals
Descripció: La intensificaci&oacute; agr&iacute;cola ha fet desapar&egrave;ixer gaireb&eacute; tots els prats seminaturals del pa&iacute;s, uns h&agrave;bitats de gran inter&egrave;s biol&ograve;gic i paisatg&iacute;stic que depenen d&rsquo;una acurada gesti&oacute; agr&iacute;cola en evident regressi&oacute;.Amb el projecte <strong>Pastures Vives</strong>, <a href='http://paisatgesvius.org/' target='_blank'>Paisatges Vius</a> va iniciar el 2014 la restauraci&oacute; de prats degradats al Collsacabra (prats receptors) utilitzant material vegetal provinent de prats ben conservats de la zona de la Garrotxa (prats donadors). En ambd&oacute;s casos es van establir acords de cust&ograve;dia amb els seus gestors.

Durant la jornada es visitaran dues finques en cust&ograve;dia amb els seg&uuml;ents objectius:
<div style='margin-left: 40px;'>- Con&egrave;ixer les difer&egrave;ncies en la gesti&oacute; de prats seminaturals i de prats intensius

- Aplicar el protocol d&rsquo;avaluaci&oacute; per determinar el seu estat de conservaci&oacute;

- Comparar diferents t&egrave;cniques de restauraci&oacute; activa de prats</div>

<div>

<strong>PROGRAMA </strong>(podeu consultar el<a href='/mm/file/2015/150618_Programa_Rupit%20i%20Pruit_Prats%20seminaturals_.pdf' target='_blank'> programa en PDF</a>)</div>

<div style='margin-left: 40px;'>9.00 h Trobada i presentaci&oacute; de la jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Guillem Mas, bi&ograve;leg. Paisatges Vius.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>9.15 h Despla&ccedil;ament als prats donadors (Hostalets d&rsquo;en Bas)

9.30 h Qu&egrave; &eacute;s un prat seminatural?</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Andreu Salvat, bi&ograve;leg. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.00 h La gesti&oacute; dels prats seminaturals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Miquel Vila, ramader. Gestor de prats de dall ben conservats.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.30 h Com avaluar de l&rsquo;estat de conservaci&oacute; dels prats seminaturals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Andreu Salvat, bi&ograve;leg. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>12.00 h Despla&ccedil;ament als prats receptors (Rupit i Pruit)

12.30 h El projecte Pastures Vives i les t&egrave;cniques de restauraci&oacute;</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Guillem Mas, bi&ograve;leg. Paisatges Vius.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>14.00 h Cloenda de la jornada</div>

<div>

La jornada es realitzar&agrave; entre la Vall d&rsquo;en Bas (Garrotxa), on hi ha els prats donadors, i Rupit i Pruit (Osona), on hi ha els prats receptors.&nbsp;El lloc de trobada &eacute;s el C. Teixeda a l&rsquo;entrada d&rsquo;Hostalets d&rsquo;en Bas a les 9:00h del mat&iacute;.Jornada organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT.Aquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.</div>
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Reserva Natural de Sebes. Flix
Resum: 14a. Assemblea General Ordinària dels membres de la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció: <strong>Divendres 19 de juny. Reserva Natural de Sebes. Flix</strong>

<strong>Convocats:</strong> Organitzacions i persones membres de la xct; altres persones interessades

<strong>Amb el suport de:</strong> Grup Natura Freixe<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2015/150619_Programa_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09:30 h - <strong>Acreditaci&oacute; dels participants a l&rsquo;assemblea</strong>

09:45 h - <strong>Parlaments de benvinguda</strong>

10:00 h -<strong> Inici 14a Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>ORDRE DEL DIA</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Lectura i aprovaci&oacute; de l&rsquo;acta de l&rsquo;Assemblea ordin&agrave;ria anterior (13a Assemblea ordin&agrave;ria, Viladrau, 13 de juny de 2014)

2. Nous membres aprovats pel consell des de l&rsquo;anterior Assemblea

3. Mem&ograve;ria d&rsquo;activitat de 2014 i del balan&ccedil; dels resultats econ&ograve;mics de 2014

4. Pressupost de l&rsquo;any 2015 i presentaci&oacute; del Pla de Treball 2015

5. Renovaci&oacute; del consell de membres. Votacions

6. Presentaci&oacute; de l&rsquo;activitat dels grups de treball de la xct

7. Resultats de les votacions

8. Precs i preguntes</div>
13:30 h -<strong> Dinar.</strong> Preu: 12,5&euro;

15:30 h - <strong>Breu reuni&oacute; de presa de contacte del nou consell de membres de la XCT</strong>Aquells interessats en assistir a l&#39;Assemblea heu de confirmar la vostra assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari:

<a href='http://www.xct.cat/forms/xiv_assembleaxct' target='_blank'>www.xct.cat/forms/xiv_assembleaxct</a>El dijous 18 de juny (el dia abans de l&#39;assemblea) es realitzar&agrave; una Sortida T&egrave;cnica per con&egrave;ixer la Reserva Natural de Sebes. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2015/150618_Sortida%20Tecnica_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la sortida</a>.

&nbsp;
Dissabte, 4 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Resum: 3a Jornada de Paisatge Contemporani al Baix Llobregat
Descripció: <strong>El paper dels consorcis en la gesti&oacute; i la consolidaci&oacute; del territori</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>DIA: dissabte 4 de juliol

LLOC: Seu del Centre d&#39;Estudis Comarcals del Baix Llobregat (C/ Estel&iacute;, 10, Sant Feliu de Llobregat)</div>


Al Baix Llobregat hi ha espais naturals i patrimonials de gran rellev&agrave;ncia per al conjunt de Catalunya. Molts estan gestionats per consorcis, una figura jur&iacute;dica que permet&nbsp; vincular i coresponsabilitzar diverses administracions i organismes. &nbsp;

En el marc del congr&eacute;s &ldquo;El Baix Llobregat a Debat&rdquo;, volem iniciar l&rsquo;activitat precongressual amb aquesta Jornada. L&rsquo;objectiu &eacute;s apropar-nos a aquesta forma de gesti&oacute; per propiciar el coneixement i la valoritzaci&oacute; del treball que es duu a terme i tamb&eacute; per fomentar una major coordinaci&oacute; entre ells en benefici del territori, del paisatge, del medi ambient i de les persones.IMPRESCINDIBLE INSCRIPCI&Oacute; PR&Egrave;VIA: cecbll@llobregat.info o 936 663 527Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://cecbll.cat/wp-content/uploads/15-07-04-TxDPA-JORNADA-CONSORCIS.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Dimarts, 14 de Juliol
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Casa Museu Colet
Resum: Jornada - El medi ambient a Catalunya i Europa. Estat i perspectives de futur
Descripció: La informaci&oacute; ambiental &eacute;s un element cabdal per tal que tots els ciutadans puguin&nbsp;exercir el dret de con&egrave;ixer l&rsquo;estat del seu entorn i puguin contribuir a la seva&nbsp;protecci&oacute;, i tamb&eacute; per facilitar la presa de decisions en el marc de les pol&iacute;tiques&nbsp;ambientals i, en termes globals, de les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques del pa&iacute;s.&nbsp;Amb aquest enfocament, l&rsquo;Ag&egrave;ncia Europea del Medi Ambient (AEMA) i el&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) publiquen, de forma peri&ograve;dica,<strong>&nbsp;informes sobre l&rsquo;estat del medi ambient</strong>. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquest acte, organitzat&nbsp;conjuntament pel DTES i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible&nbsp;de Catalunya (CADS), &eacute;s presentar p&uacute;blicament l&rsquo;Informe complert sobre l&rsquo;<strong>estat&nbsp;del medi ambient a Catalunya 2006&ndash;2010</strong> i l&rsquo;Informe anual 2013, aix&iacute; com l&rsquo;informe<strong>&nbsp;El medi ambient a Europa: estat i perspectives (SOER2015)</strong>.&nbsp;L&rsquo;acte finalitzar&agrave; amb un debat sobre les perspectives per al medi ambient a Europa,&nbsp;una q&uuml;esti&oacute; especialment rellevant l&rsquo;any 2015, en qu&egrave; es concentren negociacions&nbsp;clau per al desenvolupament sostenible a escala global.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2015/Juliol/2015-Jornada_Medi-Ambient-a-Catalunya-i-Europa_programa.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.&nbsp;
Dimecres, 15 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Presentació del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2015-2018
Descripció: El proper 15 de juliol, a les 10&nbsp; hores, a la sala d&rsquo;actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (Av. Diagonal, 523 de Barcelona), es far&agrave; una sessi&oacute; de presentaci&oacute; del <strong>Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2015-2018 (TSAcat)</strong>, aix&iacute; com, el retorn a les propostes presentades en el proc&eacute;s de participaci&oacute; per a l&rsquo;elaboraci&oacute; d&rsquo;aquest Pla. A m&eacute;s, com una de les accions destacades del Pla d&rsquo;acci&oacute; 2015, l&rsquo;Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya presentar&agrave; la proposta de la <strong>Campanya de donacions a entitats ambientals.</strong>Podeu confirmar-hi la vostra assist&egrave;ncia a: entitats.ambientals.tes@gencat.cat indicant nom i cognoms, entitat o organitzaci&oacute; i dades de contacte.I, si voleu con&egrave;ixer totes les aportacions recollides a trav&eacute;s de les sessions de debat i del formulari de propostes en l&iacute;nia, ja podeu consultar al web <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/tercer_sector_ambiental/docs/Informe_Resultats_Participacio_TSAcat-web-sense-valoracio.pdf' target='_blank'>l&rsquo;informe amb els resultats del proc&eacute;s de participaci&oacute;.</a>&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Museu Blau. Barcelona
Resum: Entrega de premis del concurs Wiki Loves Earth 2015
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w100-h131/mm/image/logos/logo_WLE.png' style='width: 100px; height: 131px; margin: 10px; float: right;' />Us convidem a l&rsquo;acte de lliurament dels <a href='http://wikilovesearth.wikimedia.cat/' target='_blank'>premis Wiki Loves Earth 2015</a>, que tindr&agrave; lloc el 15 de juliol de 2015, a les 19.00 hores, al <strong>Museu Blau de Barcelona</strong> (Pl. De Leonardo da Vinci, Parc del F&ograve;rum).Dimecres 15 de juliol a les set del vespre, coneixerem les fotografies premiades al concurs Wiki Loves Earth 2015. En el decurs de l&rsquo;acte de lliurament gaudirem de les fotografies finalistes i guanyadores,<strong> escollides entre les 2.194 instant&agrave;nies de 297 espais protegits i elements del patrimoni natural catal&agrave;.</strong>Tothom hi &eacute;s convidat. Veniu a celebrar l&rsquo;espectacularitat i bellesa dels nostres espais naturals! Nom&eacute;s cal que comuniqueu la vostra assist&egrave;ncia a: comunicacio@wikimedia.cat.Aquest concurs de fotografia no &eacute;s nom&eacute;s una oportunitat per mostrar el patrimoni natural catal&agrave; i per donar a con&egrave;ixer l&rsquo;&agrave;mplia varietat de llocs naturals i&nbsp; destacar elements i vistes

desconegudes; &eacute;s tamb&eacute; una excusa perqu&egrave; amb les fotografies i la col&middot;laboraci&oacute; de&nbsp; tothom creem consci&egrave;ncia pel que fa a aquests recursos naturals, els posem en valor i ajudem a conservar-los.

&nbsp;
Dissabte, 18 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Arbúcies
Resum: Curs intensiu - Interpretatge i guiatge de natura
Descripció: Vols ser guia de natura? Vols millorar les teves qualitats per fer activitats al camp? Ara en t&eacute;ns l&#39;oportunitat!El curs donar&agrave; els fonaments tant te&ograve;rics com pr&agrave;ctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecotur&iacute;stic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i t&egrave;cniques d&rsquo;interpretaci&oacute; del patrimoni natural.Els participants aprendran diferents tipus d&rsquo;eines i t&egrave;cniques relacionades amb la professi&oacute; del guia de natura, la preparaci&oacute; i execuci&oacute; dels guiatges, la comunicaci&oacute; i la interpretaci&oacute; del patrimoni natural, l&rsquo;aprofitament dels recursos naturals i l&rsquo;avaluaci&oacute; de les seves activitats.Donar&agrave; una mirada hol&iacute;stica a la professi&oacute; de guia de natura per diferenciar-la d&rsquo;altres tipus de guiatge i de professions relacionades en l&rsquo;&agrave;mbit del turisme o del medi ambient.Est&agrave; orientat en aprendre l&rsquo;art del guiatge i la interpretaci&oacute; en un entorn natural i aprofundir&agrave; en els aspectes m&eacute;s rellevants que s&rsquo;han de tenir en compte des del disseny fins a l&rsquo;execuci&oacute; de diferents tipus d&rsquo;activitats.El curs ser&agrave; en format intensiu, repartit en dos paquets de tres dies de durada cadascun, amb un total de 6 dies: 48 hores.

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>Dates: 18, 19 i 20 de setembre i 2, 3 i 4 d&rsquo;octubre

Durada: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00

Lloc: Casal de Pau. Arb&uacute;cies.</div>


Preu: 450&euro; / curs (Persones en actiu: subvencionable per la Fundaci&oacute; Tripartita) (Persones en sitruaci&oacute; d&rsquo;atur: 25% de descompte sobre el preu del curs)Certificaci&oacute; de Naturalwalks: Certificaci&oacute; segons el projecte Europeu HeriQ, de guies int&egrave;rprets segons l&rsquo;organitzaci&oacute; alemanya Bildungswerk Interpretation.
Dimarts, 8 de Setembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Museu del Ter - Manlleu
Resum: Jornada de debat sobre custòdia del territori al Museu del Ter
Descripció: Us informem de la seg&uuml;ent jornada que organitzem el proper<strong> dimarts 8 de setembre al Museu del Ter de Manlleu</strong>, per si &eacute;s del vostre inter&egrave;s participar-hi. Tots aquells interessats en assistir-hi <strong>heu d&#39;enviar un mail</strong> a asubirana@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 93 886 61 35. Teniu temps fins aquest <strong>divendres 4.</strong><strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>10:00 h - Col&middot;loqui &quot;<strong>El model de col&middot;laboraci&oacute; p&uacute;blic-privat per a la cust&ograve;dia del territori a l&#39;estat espanyol i Catalunya</strong>&quot;. Amb la participaci&oacute; de:

<em>- Marta Subir&agrave;, Directora General de Pol&iacute;tiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya

- V&iacute;ctor Guti&eacute;rrez, Coordinador de l&#39;&agrave;rea de projectes i LIFE+ de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad.</em>11:30 h - Descans &nbsp;12:00 h - Taula rodona &quot;<strong>Cust&ograve;dia fluvial en espais de Domini P&uacute;blic Hidr&agrave;ulic</strong>&quot;. Amb la participaci&oacute; de:&nbsp;

<em>- Celia Garc&iacute;a, Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica del Duero

- Guillem Pi&ntilde;uelas, Director del &aacute;rea de gesti&oacute;n del medio de la Agencia Catalana del Agua

- &Aacute;lex Garrido, Alcalde de Manlleu

- Marc Ordeix, Coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la XCT</em>13:30 h - Fi de la jornada</div>


Aquesta jornada forma part del Programa de visites institucionals &quot;<strong>La aplicaci&oacute;n y el desarrollo de la custodia del territorio en Catalu&ntilde;a</strong>&quot;, del projecte &quot;<a href='http://www.custodiaterritori.org//ca/iniciatives/tejiendo_resultats.html' target='_blank'>Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>&quot;, un projecte conjunt entre la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori i l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;.&nbsp;NOTA: donat que una bona part dels assistents provenen de diversos punts de l&#39;estat espanyol, els 2 actes seran en castell&agrave;.&nbsp;
Dimecres, 16 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Museu del Ter. Manlleu
Resum: Jornada tècnica sobre tendències en la gestió municipal sostenible
Descripció: El m&oacute;n local ha d&rsquo;afrontar nous reptes per caminar cap a un desenvolupament sostenible: Una estrat&egrave;gia&nbsp;energ&egrave;tica m&eacute;s eficient i social, ser m&eacute;s resilients i adaptar-se al canvi clim&agrave;tic, promoure&nbsp;l&rsquo;ambientalitzaci&oacute; del planejament urban&iacute;stic, millorar la biodiversitat urbana i aprofitar els residus.Amb aquesta jornada Lavola es planteja fer una reflexi&oacute; sobre les noves tend&egrave;ncies en la gesti&oacute;&nbsp;municipal sostenible.<strong>Dimecres, 16 de setembre</strong> de 2015 de 9.30 a 14 h. <strong>Museu del Ter.</strong> Passeig del Ter, 2 de Manlleu

Jornada gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del<a href='https://es.surveymonkey.com/r/WFZC6W3' target='_blank'> formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://documents.lavola.com/Jornada_noves_tendencies_gestio_municipal_sostenible.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.

&nbsp;
Dijous, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Terceres Jornades Paneuropees d'Educació Ambiental cap a la Sostenibilitat, a Barcelona
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w175-h196/mm/image/151001_jornades_educacio_ambiental.jpg' style='width: 175px; height: 196px; margin: 10px; float: right;' />Els dies 1 i 2 d&#39;octubre d&#39;aquest any, se celebrar&agrave; a Barcelona la tercera edici&oacute; de les <strong>Jornades Paneuropees d&#39;Educaci&oacute; Ambiental cap a la Sostenibilitat</strong>.&nbsp;Aquest esdeveniment ha esdevingut gradualment un f&ograve;rum important de discussi&oacute; entre institucions europees, governs de tots els nivells, societat civil i grups d&#39;inter&egrave;s en educaci&oacute; ambiental amb l&#39;objectiu de con&egrave;ixer projectes d&#39;altres pa&iuml;sos i cercar col&middot;laboracions internacionals. Les dues edicions pr&egrave;vies es van fer el mar&ccedil; de 2013 a Li&oacute; i l&#39;octubre de 2014 a Bergamo.Aquesta tercera edici&oacute; est&agrave; organitzada en el marc de la presid&egrave;ncia de Catalunya de la xarxa de cooperaci&oacute; regional Els Quatre Motors per a Europa i amb el suport del Secretariat del Congr&eacute;s Mundial d&#39;Educaci&oacute; Ambiental.Podeu<strong> presentar comunicacions en qualsevol dels eixos tem&agrave;tics del Congr&eacute;s</strong>: educaci&oacute; ambiental a l&#39;escola, a la formaci&oacute; professional i a la&nbsp;universitat; projectes de ci&egrave;ncia ciutadana de car&agrave;cter ambiental; participaci&oacute; ciutadana en l&#39;elaboraci&oacute; de pol&iacute;tiques p&uacute;bliques; i avaluaci&oacute; de la&nbsp;qualitat dels projectes d&#39;educaci&oacute; ambiental.
Divendres, 2 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Seminari Internacional sobre Serveis dels Ecosistemes
Descripció: &quot;<strong>Conceptes, metodologies i instruments per a la investigaci&oacute; i l&#39;aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica</strong>&quot;.&nbsp;L&#39;estudi dels serveis dels ecosistemes obre la porta a l&#39;encontre de la ci&egrave;ncia de l&#39;ecologia amb l&#39;economia. Les metodologies i instruments per a la seva aplicaci&oacute; posen al descobert el potencial i les controv&egrave;rsies d&#39;aquesta nova disciplina, davant el repte de la sostenibilitat socioecol&ograve;gica planet&agrave;ria.Divendres 2 d&#39;octubre i dissabte 3 d&#39;octubre a Girona.<strong>Inscripcions</strong>: Gratu&iuml;ta per Estudiants del M&agrave;ster en Canvi Ambiental de la UdG i Aturats/des i majors de 65 anys. 10 &euro; Altri<strong>Organitzen: </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Institut deMedi Ambient - UdG

C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial - UdG

Norwegian Institute for Nature Research - NINA</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.udg.edu/Portals/3/ISSE/PROGRAM%20ISSE%202015%20CAT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa detallat en PDF</a>.

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Arbúcies
Resum: Curs d’interpretació i guiatge de natura
Descripció: El curs donar&agrave; els fonaments tant te&ograve;rics com pr&agrave;ctics necessaris per dur a terme&nbsp;activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista

i ecotur&iacute;stic, com per a activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les&nbsp;eines i t&egrave;cniques d&rsquo;interpretaci&oacute; del patrimoni natural.<strong>Dates</strong>: 2-3-4 d&rsquo;octubre i 16-17-18 d&rsquo;octubre

<strong>Durada</strong>: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00

<strong>Lloc</strong>: Casal de Pau. Arb&uacute;cies.

<strong>Preu:</strong> 450&euro; / curs (Persones en actiu: subvencionable per la Fundaci&oacute; Tripartita) -&nbsp;(Persones en situaaci&oacute; d&rsquo;atur: 25% de descompte sobre el preu del curs). Tamb&eacute; s&#39;ofereix un 15% de descompte per a membres de la XCT.

<strong>Certificaci&oacute; de Naturalwalks:</strong> Certificaci&oacute; segons el projecte Europeu HeriQ, de guies&nbsp;int&egrave;rprets segons l&rsquo;organitzaci&oacute; alemanya Bildungswerk Interpretation.

<strong>Inscripcions:</strong> Per a inscripcions, enviar un misstage a projects@naturalwalks.com amb&nbsp;l&rsquo;assumpte: Curs d&rsquo;interpretaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la <a href='http://naturalwalks.com/' target='_blank'>p&agrave;gina web de Naturalwalks</a>.

&nbsp;
Dilluns, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Lleida
Resum: Curs d'Especialista Universitari en Turisme de Fauna
Descripció: Des de la Universitat de Lleida (Centre de Formaci&oacute; Cont&iacute;nua) i <a href='http://lasabina.cat/' target='_blank'>La Sabina</a> (Associaci&oacute; per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura), amb la col&middot;laboraci&oacute; del Patronat de Turisme de la Diputaci&oacute; de Lleida, hen dissenyat el primer&nbsp;<a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1089' target='_blank'><strong>Curs d&#39;Especialista Universitari en Turisme de Fauna</strong></a> que s&#39;impartir&agrave; entre l&#39;octubre&#39;15 i el maig&#39;16. El curs neix amb el convenciment que el turisme de fauna -l&#39;ecoturisme en general- permet valoritzar la natura. T&eacute; com a destinaci&oacute; &agrave;rees rurals sovint lluny dels circuits tradicionals, promou la conservaci&oacute; dels espais naturals i les esp&egrave;cies i respecta l&rsquo;entorn on es desenvolupa. &Eacute;s un turisme responsable i de qualitat, molt especialitzat i que precisa d&#39;uns coneixements particulars sobre els costums dels animals salvatges i els costums dels que volen veure i fotografiar aquests animals.&nbsp;El curs est&agrave; estructurat en tres m&ograve;duls (m&eacute;s un projecte final), que es poden cursar conjuntament o per separat com a Cursos de Curta Durada:
<div style='margin-left: 40px;'>- <a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1090' target='_blank'>Gesti&oacute; tur&iacute;stica en turisme de fauna</a>

- <a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1092' target='_blank'>El negoci del &quot;birding&quot;</a>

- <a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1091' target='_blank'>Fotografia de fauna</a></div>
Est&agrave; pensat perqu&egrave; en puguin treure profit gestors d&#39;establiments tur&iacute;stics, estudiants i llicenciats universitaris (suposa 15 cr&egrave;dits europeus o ECTS), guies tur&iacute;stics, t&egrave;cnics de les administracions, cicles formatius de les fam&iacute;lies agr&agrave;ria i d&#39;hoteleria i turisme, ornit&ograve;legs i naturalistes en general, gestors d&#39;infraestructures per fotografiar fauna, fot&ograve;grafs de natura ....&nbsp;El curs vol ser rigor&oacute;s i eminentment pr&agrave;ctic. El professorat prov&eacute; tant del m&oacute;n acad&egrave;mic com de professionals amb experi&egrave;ncies d&#39;&egrave;xit en aquest camp.Per a m&eacute;s informaci&oacute; o per a qualsevol aclariment, podeu consultar el web del curs (<a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1089' target='_blank'>http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1089</a>), escriure a jordibas@gmail.com o trucar al 973 40 20 45

La matr&iacute;cula est&agrave; limitada a 20 alumnes.&nbsp;Cas que es demandin m&eacute;s places que les oferides, els alumnes seran admesos segons l&#39;ordre de pre-inscripci&oacute;.&nbsp;La pre-inscripci&oacute; ja &eacute;s oberta al web del curs.&nbsp;El curs compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputaci&oacute; de Lleida, de la Societat Catalana de Fot&ograve;grafs de Natura (ICHN) i de Castells de Lleida.

&nbsp;
Dijous, 15 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona i Avinyó
Resum: Curs - Noves eines en prevenció d'incendis forestals
Descripció: Aquesta formaci&oacute; organitzada pel&nbsp;Col&middot;legi d&#39;Ambient&ograve;legs de Catalunya&nbsp;i la Pau Costa Foundation, constar&agrave; de <strong>10 hores lectives</strong> durant les quals es presentaran les t&egrave;cniques i oportunitats en mat&egrave;ria de prevenci&oacute; d&#39;incendis basada en la gesti&oacute; del territori.El<strong>&nbsp;primer dia</strong>&nbsp;es far&agrave; una introducci&oacute; a l&rsquo;actual visi&oacute; dels incendis forestals a Catalunya, les necessitats en prevenci&oacute; i la gesti&oacute; del foc com a nou paradigma. Seguidament, es mostraran tres t&egrave;cniques i/o pr&agrave;ctiques que s&rsquo;estan duent a terme per tal de modificar el comportament dels grans incendis forestals a Catalunya i reduir els seus efectes.&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>&middot; Silvopastura.&nbsp;L&rsquo;&uacute;s de ramats per reduir la biomassa i per &ldquo;protegir&rdquo; zones poblades.

&middot; Modelitzaci&oacute;.&nbsp;Els punts estrat&egrave;gics de gesti&oacute; com a eina d&rsquo;integraci&oacute; del risc d&rsquo;incendis forestals en el paisatge.

&middot; Foc t&egrave;cnic.&nbsp;La recuperaci&oacute; de l&rsquo;&uacute;s tradicional del foc per assolir diversos objectius (gesti&oacute; de biomassa, recuperaci&oacute; d&rsquo;h&agrave;bitats, etc.)&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Ponents: Eduard Plana (Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya), Eduard Balsells (Ramats al Bosc), Jordi Pag&egrave;s (Grup de Recolzament d&#39;Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la Generalitat de Catalunya).&nbsp;</div>


El<strong>&nbsp;segon dia&nbsp;</strong>s&rsquo;observar&agrave; sobre el terreny la petjada d&rsquo;un incendi hist&ograve;ric de la regi&oacute; central de Catalunya, s&rsquo;explicar&agrave; l&rsquo;execuci&oacute; d&rsquo;una crema prescrita sobre el territori i es podran veure els seus efectes sobre la vegetaci&oacute;, i s&rsquo;aprofundir&agrave; sobre aquestes noves eines de prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals. La jornada estar&agrave; condu&iuml;da per professionals experts en incendis forestals: Asier Larra&ntilde;aga (Grup de Recolzament d&#39;Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la Generalitat de Catalunya) i Albert Besal&uacute; (T&egrave;cnic especialitzat en incendis forestals i col&middot;laborador de la Fundaci&oacute; Pau Costa).INSCRIPCIONS:&nbsp;<a href='https://docs.google.com/a/paucostafoundation.org/forms/d/1KqUNb-WwfxuISbCgXjHebyJBnVHLAVDvhcjYYvIryM8/viewform' target='_blank'>Clica aqu&iacute; per anar al formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulta el<a href='http://www.paucostafoundation.org/administrador/app/webroot/uploads/1438004100.pdf' target='_blank'> programa del curs</a>.Aquesta iniciativa ha estat, en part, finan&ccedil;ada pel&nbsp;projecte FIREfficient, de Protecci&oacute; Civil de la UE del qual la Pau Costa Foundation &eacute;s soci.
<div style='margin-left: 40px;'>Durada:&nbsp;15/10/2015 - 16/10/2015

L&iacute;mit d&acute;inscripci&oacute;:&nbsp;01/10/2015

Preu:&nbsp;40&euro;, 60&euro;, 70&euro;, 100&euro;, 130&euro;</div>
Dilluns, 19 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Berlin
Resum: First Annual Congress of the International Land Conservation Network
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h36/mm/image/logos/logo_ilcn.png' style='width: 250px; height: 36px; margin: 10px; float: right;' /><strong>October 19, 20 and 21, 2015</strong>

Wyndham Excelsior Hotel -&nbsp;<strong>Berlin, Germany</strong>The<strong> International Land Conservation Network&nbsp;(ILCN)</strong>&nbsp;is connecting organizations and people who are accelerating voluntary private protection and stewardship of land and water resources. A recent International Union for the Conservation of Nature (IUCN) report said &quot;privately protected areas deserve far greater recognition and support than is the case at the moment.&quot; The report highlights the ongoing need for training and improved knowledge-sharing.The<strong> First Annual Congress of ILCN </strong>aims to start making such know-how available and to share best practices, expertise and the ability to build organizational leadership and operating capacity. The gathering will assemble practitioners, innovators and experts in the growing field of voluntary private land conservation and restoration, from around Europe as well as from North, Central and South America, Africa, Asia and Oceania. &nbsp;

<div style='text-align: center;'><strong>The invitation-only event is strictly limited to 100 individuals</strong></div>


<strong>Call for Proposals for the First Annual Congress of the International Land Conservation Network</strong>

Through a series of plenary sessions, workshops, and facilitated dialogues on key topics, Congress participants will engage in a wide range of sessions and workshops considering the challenges and opportunities ahead for private land conservation.&nbsp;&nbsp;The ILCN Congress Program Committee invites proposals for&nbsp;sessions and workshops.&nbsp;Share lessons learned and best practices relevant to privately protected landscapes, including those focused on:
<div style='margin-left: 40px;'>Finance, Law and Organizational Strategy

Capacity Building

Baseline Data regarding International Private Land Conservation, and&nbsp;Stewardship.</div>


Sessions are 90 minute presentations by one to three presenters that explore a particular topic in depth. Session presenters typically present their ideas for up to 60 minutes, leaving 30 minutes or more for questions, answers and discussion. Session proposals should include 1) a session title; 2) presenter name(s), title(s) and organization(s); 3) an abstract of up to 250 words; 4) value proposition (up to 50 words on why the presentation would be of interest to participants), and; 5) full contact details.Workshops, also 90 minutes in length, can be series of presentations that offer multiple speakers with shorter talks in a panel discussion, and/or facilitated workshops and sharing circles in which participants work collaboratively to advance their collective understanding of a particular topic. The Program Committee is particularly interested in sessions that are interactive, generative, or stimulating to debate on current and future trends in the field. Workshop sessions should include also include 1) workshop title, 2) presenter name(s), title(s) and organizations, 3) abstract, 4) value proposition and 5) full contact details.<strong>DEADLINE FOR SUBMISSIONS</strong>: July 03, 2015 -&nbsp;Program decisions will be announced by early August.For additional information on the&nbsp;First Congress of the International Land Conservation Network, please contact:&nbsp;Laura Johnson, Director, International Land Conservation Network at ljohnson@lincolninst.edu&nbsp;The ILCN is a project of the Lincoln Institute of Land Policy&nbsp;<a href='http://www.landconservationnetwork.org' target='_blank'>www.landconservationnetwork.org</a>&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Eurosite Natura 2000 Monitoring Workshop: Integrating conservation management and monitoring
Descripció: Eurosite has previously organised workshops on monitoring Natura 2000, but the focus was on monitoring at country level. This workshop will focus on monitoring at site level with a particular emphasis on integrating monitoring&nbsp; with conservation management. A specific session on monitoring of habitats, a subject with many knowledge gaps, will be held, as well as a session on new technologies to make monitoring easier.&nbsp;<strong>Workshop goals:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>To increased awareness of the new technologies available and the possibilities for increasing the effectiveness of monitoring and Natura 2000 site management;

To showcase best practice examples of species and habitat monitoring projects;

To develop recommendations for the integration of monitoring and management;

To showcase the Ter River management programme as a best practice example.&nbsp;</div>


<strong>PROGRAMME&nbsp;</strong>

The latest draft programme <a href='http://www.eurosite.org/es/content/eurosite-natura-2000-monitoring' target='_blank'>can be downloaded from the bottom of the page</a>. The workshop will consist of 3 sessions: the roles of new technologies in informing site managers, species monitoring projects: examples of good practice, and habitat monitoring projects: examples of good practice. On the third day there will also be a field trip to discuss the challenges for monitoring and management with the managers of a local nature reserve.<strong>DATES AND VENUE</strong>

From 19th to 21th of October. Barcelona<strong>REGISTRATION</strong>

To register, please complete the&nbsp;online registration form. Before completing your registration please carefully read the Terms and Conditions (available to download from the bottom of the page). This workshop is free to attend. Tea, coffee, lunches and transportation to and from the Field Trip are included. Participants are responsible for their own dinners and accomodation costs.For more information visit:&nbsp;<a href='http://www.eurosite.org/es/content/eurosite-natura-2000-monitoring' target='_blank'>www.eurosite.org/es/content/eurosite-natura-2000-monitoring</a>
Dimarts, 27 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Nova edició del Màster en Espais Naturals Protegits
Descripció: Ja us podeu inscriure a l&#39;edici&oacute; 2016 del M&agrave;ster en Espais Naturals Protegits, un t&iacute;tol propi de la&nbsp;Universitat Aut&ograve;noma de Madrid, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat d&#39;Alcal&agrave;, organitzat amb la Fundaci&oacute; Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;ldez i amb el suport d&#39; EUROPARC-Espa&ntilde;a.El m&agrave;ster est&agrave; dirigit a professionals d&#39;&agrave;rees protegides que vulguin actualitzar i completar la seva formaci&oacute;, aix&iacute; com a joves titulats universitaris interessats a treballar en aquest camp.<strong>PREINSCRIPCI&Oacute; OBERTA fins al 31 d&#39;OCTUBRE</strong>.Podeu consultar la informaci&oacute; del m&agrave;ster al <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folletodelmaster.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; informatiu</a> i obtenir els documents i instruccions per al preinscripci&oacute; a&nbsp;<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/master_inf.htm' target='_blank'>www.uam.es/fungobe</a>
Hora: 9:00 - 19:00
Lloc: Món Sant Benet
Resum: Turisme a la Natura - Jornada
Descripció: La Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera organitza pel dia 27 d&#39;octubre una jornada de turisme a la natura a M&oacute;nSant Benet (Sant Fruit&oacute;s de Bages), on s&#39;obrir&agrave; un debat a tots els actors del turisme de natura de Catalunya per tal que puguin aportar la seva experi&egrave;ncia i opini&oacute;. Es comptar&agrave; amb les experi&egrave;ncies i opinions d&#39;experts a nivell europeu i d&#39;iniciatives d&#39;&egrave;xit a Catalunya.

Inscripcions a la web de la&nbsp;<a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/jornada-turisme-la-natura' target='_blank'>&nbsp;Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera</a>.A continuaci&oacute; podeu consultar el programa de la jornada:<a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/FCLP_Prog_Turisme_a_la_natura_DEF_2.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h337/mm/image/imgnews/2015/turisme%20natura%20FCLP.png' style='width: 250px; height: 337px; margin: 10px; float: left;' /></a>
Dijous, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica - El sòl agrari, un recurs per al desenvolupament sostenible
Descripció: Es proposa una jornada en la que es treballi el valor del s&ograve;l, estrat&egrave;gies per a la seva avaluaci&oacute;, gesti&oacute; i conservaci&oacute; a trav&eacute;s de casos pr&agrave;ctics i la reflexi&oacute; sobre el marc legal necessari per aconseguir-ho.<strong>Destinataris</strong>

Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis i a tots els t&egrave;cnics que treballin per a la gesti&oacute; del territori, medi natural, zones rurals, verd urb&agrave;, etc.&nbsp;La jornada &eacute;s oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la tem&agrave;tica.<strong>PROGRAMA</strong>

09:30 h Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09:45 h Inauguraci&oacute; de la jornada -&nbsp;<em>Diputat adscrit a l&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10:00 h El s&ograve;l agrari, recurs limitat i patrimoni com&uacute;&nbsp;-<em> Antoni Enjuanes. Subdirector general d&#39;infraestructures rurals. Departament d&#39;Agricultura de la Generalitat de Catalunya.</em>

10:30 h El tractament del s&ograve;l agrari en el planejament urban&iacute;stic&nbsp;- <em>Carles Castell. Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

11:00 h Pausa caf&egrave;

11:30 h Espais agraris en el planejament territorial i urban&iacute;stic&nbsp;- <em>Ferran Miralles. Responsable d&#39;Actuacions Estrat&egrave;giques. Departament de Territori i Sostenibilitat.</em>

11:50 h Mapes dels s&ograve;ls a Catalunya. Avaluaci&oacute; de la capacitat agrol&ograve;gica del s&ograve;l&nbsp;-<em> Emili Ascaso. Cap de la Unitat d&#39;Hidrogeologia i S&ograve;ls. Institut Cartogr&agrave;fic i Geol&ograve;gic de Catalunya.</em>

12:10 h Problem&agrave;tica dels s&ograve;ls agr&iacute;coles abandonats&nbsp;- <em>Josep Carles Vicente. Responsable d&#39;estructures i desenvolupament rural. Uni&oacute; de Pagesos.</em>

12:30 h El Parc Agrari del Baix Llobregat&nbsp;- <em>Raimon Roda. Director del Parc Agrari del Baix Llobregat.</em>

12:50 h Debat&nbsp;- <em>Modera: Lavola</em>

14:00 h Fi de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions <a href='http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2464/?preview=S' target='_blank'>consulteu la web de la Jornada T&egrave;cnica</a>.
Dissabte, 31 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic. Possibilitat de realitzar-lo 100% online
Resum: Postgrau en Emprenedoria Social (3a edició)
Descripció: El mercat laboral demana un nou perfil d&rsquo;empresari amb un important car&agrave;cter social, preocupat per l&rsquo;impacte mediambiental de la seva activitat. &Eacute;s per aquest motiu que la UVic-UCC i la Universitat de Porto t&#39;ofereixen aquest postgrau, on la creativitat, la innovaci&oacute; tecnol&ograve;gica, la sensibilitat social, la sostenibilitat i la vocaci&oacute; per crear una empresa ciutadana&nbsp;juguen un paper clau. En aquest sentit, <strong>s&rsquo;estudiaran&nbsp;empreses socials d&rsquo;&egrave;xit i desenvolupar&agrave;s la teva pr&ograve;pia empresa social</strong>. En el programa hi participen professionals de refer&egrave;ncia en aquest &agrave;mbit.<strong>Modalitat</strong>: Semipresencial o 100% ONLINE&nbsp;/

<strong>Calendari:</strong> 31/10/2015 - 25/06/2016&nbsp;

<strong>Preu:</strong> 1.900 &euro;El postgrau consta de 3 m&ograve;duls:

<strong>M&ograve;dul 1. Emprenedoria i Economia Social:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>El context social i mediambiental contemporani.

L&#39;emprenedoria social i conceptes fonamentals d&#39;economia social i del tercer sector social.

Estrat&egrave;gia empresarial i nous models de negoci socials.

Comercialitzaci&oacute;, m&agrave;rqueting i comunicaci&oacute;.

Finan&ccedil;ament per a l&#39;emprenedoria social.</div>


<strong>M&ograve;dul 2. Innovaci&oacute; en els &Agrave;mbits Socials, Sanitaris i Mediambientals:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Treball, salut i inclusi&oacute; social. &nbsp;

Economia verda, societat i medi ambient.

L&#39;emprenedor/a social dins el territori: paisatge i h&agrave;bitat.

Lideratge col&middot;lectiu i xarxa.

Instruments de mesura de l&#39;impacte social.</div>


<strong>M&ograve;dul 3. Treball Final de Postgrau.</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; i matr&iacute;cules <a href='http://uvic.us8.list-manage1.com/track/click?u=524a14f40cf12c2fc032dfadd&amp;id=6157fb7758&amp;e=d167cd4709' target='_blank'>consulteu la web de la UVic-UCC</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w260-h138/mm/image/imgnews/2015/postgrau_emprenedoria_social.jpg' style='width: 260px; height: 138px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Riudarenes
Resum: Jornada tècnica: màrqueting, distribució i venda d'horta ecològica
Descripció: Introduir els productors en les&nbsp;principals t&egrave;cniques i canals per donar&nbsp;a con&egrave;ixer els seus productes i millorar-ne la distribuci&oacute; i comercialitzaci&oacute;.&nbsp;Es treballar&agrave; donant un &egrave;mfasi

especial a les noves tecnologies i a les&nbsp;xarxes socials.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;<a href='http://www.fundacioemys.com/' target='_blank'>http://www.fundacioemys.com/</a><strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>:

Seu de la Fundaci&oacute; Emys

Ctra. Santa Coloma de Farners km12

17421 &ndash; RIUDARENESOrganitza:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h60/mm/image/logos/logo_f_emys.jpg' style='width: 200px; height: 60px; margin: 10px;' />
Dimecres, 4 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada anual de la XCT 2015
Descripció: <div style='text-align: center;'><strong>4 de novembre de 2015 </strong>- Institut d&rsquo;Estudis Catalans - C/ del Carme, 47. Barcelona</div>


<strong>Objectiu de la Jornada</strong>

Esdevenir un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i que, a la vegada, doni resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu.Durant la Jornada es duran a terme els seg&uuml;ents <strong>sessions</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Presentaci&oacute; de l&rsquo;inventari d&rsquo;acords de cust&ograve;dia 2015 i de la proposta de registre d&rsquo;acords i entitats.

- Ronda de comunicacions curtes per a que els participants exposin els seus projectes de cust&ograve;dia del territori (total 24 comunicacions de 10 minuts repartides en 3 sales en paral&middot;lel).

- Sessions de formaci&oacute; i debat (total 9 sessions de 1,5 h cadascuna, repartides en 3 sales en paral&middot;lel).&nbsp;</div>


<strong>Sessions de debat i formaci&oacute;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Pac, greening i cust&ograve;dia del territori. <em>Jordi Puig de l&rsquo;Espigall.&nbsp;</em>

2. De l&rsquo;acord a la signatura: com redactar un contracte de cust&ograve;dia.<em> Guillem Mas i Irene Figueroa de Paisatges Vius.</em>

3. Emprenedoria Social i economia verda en la cust&ograve;dia del territori. <em>Marc Vilahur de&nbsp;Fundaci&oacute; Emys i Albert Rosa de Fundaci&oacute; Astres.</em>

4. Oportunitats de finan&ccedil;ament en programes de RDI de la UE: eines per a explorar-los. <em>Olga Roig del CREAF.</em>

5. Com involucrar nous propietaris a la custodia agr&agrave;ria. <em>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria.</em>

6. Dinamitza la cust&ograve;dia des del teu Ajuntament! <em>Jordi Boadas (t&egrave;cnic de l&rsquo;Ajuntament de Vic), &nbsp;Xavier Romero (T&egrave;cnic de medi ambient de l&rsquo;Ajuntament de Granollers) i Vicen&ccedil; Planas (t&egrave;cnic de dinamitzaci&oacute; agr&agrave;ria de l&rsquo;Ajuntament de Granollers).</em>

7. Bancs de conservaci&oacute; i cust&ograve;dia del territori: una soluci&oacute; en busca de problema? <em>Antonio Ruiz del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em>.

8. Els b&eacute;ns comuns i la cust&ograve;dia del territori: governan&ccedil;a ambiental i acci&oacute; col&middot;lectiva. <em>Joan Subirats i Jofre Rodrigo. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.&nbsp;</em>

9. El desenvolupament de la cust&ograve;dia forestal: propostes i reptes. <em>Ponents: representants de diverses entitats de cust&ograve;dia que treballen en projectes forestals.</em></div>


La inscripci&oacute; a la Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&#39;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/jornada_anual_2015' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/jornada_anual_2015</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre les tem&agrave;tiques de les sessions de formaci&oacute; i debat, com inscriure&#39;s i com presentar comunicacions curtes descarregueu-vos el <a href='/mm/file/2015/Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>PROGRAMA DE LA JORNADA</a>.Tamb&eacute; us proporcionem l&#39;enlla&ccedil; a la fitxa model per presentar comunicacions curtes. La data l&iacute;mit per presentar &eacute;s el proper dijous 15 d&#39;octubre.

<a href='/mm/file/2015/2015_fitxa_presentacio_comunicacions_jornada_anual_xct.doc' target='_blank'>Descarregar fitxa de les comunicacions curtes</a>.

&nbsp;
Divendres, 6 de Novembre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Barcelona
Resum: Setmana de la Ciència: Agroecologia i sistemes alimentaris per la transformació social
Descripció: En el marc de la 18ena edici&oacute; de la <a href='http://xct.cat/events/2015/11/12/01/comenca-la-setmana-de-la-ciencia-2015' target='_blank'>Setmana de la Ci&egrave;ncia</a> s&#39;organitza una jornada t&egrave;cnica amb l&#39;objectiu de donar a con&egrave;ixer la C&agrave;tedra d&rsquo;Agroecologia i Sistemes Alimentaris a la societat catalana en general, i a la comunitat cient&iacute;fica i el sector agroalimentari en particular. Consulteu el <a href='http://www.uvic.cat/setmana-de-la-ciencia/edicio-2015/jornada_agroecologia' target='_blank'>programa de la jornada</a> a la web.

&nbsp;
Dilluns, 9 de Novembre
Hora: 15:00 - 16:00
Lloc: Ripoll
Resum: Jornada tècnica: Introducció al posicionament web i les xarxes socials per establiments agroturístics
Descripció: Les xarxes socials s&oacute;n eines eficaces per a posicionar-nos a Internet i per ajudar a construir una bona reputaci&oacute; on-line. L&#39;optimitzaci&oacute; per a motors de cerca o posicionament a cercadors &eacute;s un proc&eacute;s que t&eacute; per objectiu augmentar la visibilitat d&#39;un lloc web als motors de cerca, incrementant-ne la posici&oacute; a la p&agrave;gina de resultats. En aquest taller tamb&eacute; es donaran algunes claus per optimitzar la pres&egrave;ncia a internet, publicar continguts i gestionar enlla&ccedil;os amb fins professionals en les xarxes socials.Descarrega el <a href='/mm/file/Ripoll_xarxes_socials_091115_712.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.
Dimecres, 11 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Bellaterra
Resum: Postgrau en Dinamització Local Agroecològica - 2a edició
Descripció: Dirigit a professionals, activistes i estudiants interessats/des en formar-se per promoure la Transici&oacute; Agroecol&ograve;gica dels nostres territoris.Amb l&rsquo;objectiu de capacitar l&rsquo;alumnat en el disseny i la implementaci&oacute; de nous projectes de DLAe, aquesta diplomatura de postgrau es basa en un enfocament transdisciplinar que articula les ci&egrave;ncies socials i naturals, engloba aspectes te&ograve;rics i metodol&ograve;gics, i&nbsp;combina la doc&egrave;ncia on-line amb sessions presencials. Aquestes tindran lloc en tres caps de setmana durant el transcurs dels quals es visitaran experi&egrave;ncies pr&agrave;ctiques catalanes de DLAe de refer&egrave;ncia.Es tracta d&rsquo;una formaci&oacute; d&rsquo;&agrave;mbit estatal que compta amb professorat i alumnat tant de Catalunya com de la resta de l&rsquo;Estat espanyol; conseq&uuml;entment, l&rsquo;idioma vehicular del Postgrau ser&agrave; el castell&agrave;.Procediment i dates:

El proc&eacute;s d&rsquo;inscripci&oacute; i matriculaci&oacute; es formalitza en dos per&iacute;odes consecutius:

<strong>Inscripci&oacute;, del 15 setembre al 15 de novembre</strong>

<strong>Matr&iacute;cula, del 16 de novembre al 20 de desembre</strong>

Ambdues passes es tramitaran on-line. Per tramitar la inscripci&oacute;/matr&iacute;cula on-line clica&nbsp;<a href='http://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-dinamitzacio-local-agroecologica/inscripcio-1203328494108.html/param1-3258_ca/param2-1998/' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.

Aquelles persones que ho prefereixin tamb&eacute; tenen l&rsquo;opci&oacute; de fer-ho presencialment a l&rsquo;Unitat d&rsquo;Atenci&oacute; a l&rsquo;Usuari de l&rsquo;<a href='http://www.uab.cat/web/estudiar/escola-de-postgrau/planols-i-transports-1345673384382.html' target='_blank'>Escola de Postgrau de la UAB</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute;:

<a href='http://dlae.cat/' target='_blank'>http://dlae.cat/</a>&nbsp;(catal&agrave;)

<a href='http://dlae.cat/?lang=es' target='_blank'>http://dlae.cat/?lang=es</a>&nbsp;(castell&agrave;)<em>Text extret de: <a href='http://associaciolera.org/?event=segona-edicio-de-la-diplomatura-de-postgrau-en-dinamitzacio-local-agroecologica&amp;event_date=2015-11-15' target='_blank'>l&#39;Era</a></em>
Dijous, 12 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Vic - Barcelona
Resum: Comença la Setmana de la Ciència 2015
Descripció: Del 13 al 22 de novembre de 2015, podeu gaudir de diferents jornades, confer&egrave;ncies, activitats, exposicions i cinef&ograve;rums que nodriran la 18ena edici&oacute; de la Setmana de la Ci&egrave;ncia.
Dissabte, 14 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Riudarenes
Resum: Jornada tècnica: Com fer més eficient i rentable una explotació hortícola ecològica
Descripció:

L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s&nbsp;exposar estrat&egrave;gies per millorar el&nbsp;rendiment d&#39;una explotaci&oacute; tenint en&nbsp;compte els fluxes de l&#39;aigua, l&#39;energia i&nbsp;les primeres mat&egrave;ries; tot aprofitant els

recursos que es tenen a l&#39;abast.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;<a href='http://www.fundacioemys.com/' target='_blank'>http://www.fundacioemys.com/</a>Podeu descarregar el <a href='/mm/file/Riudarenes_eficiencia_141115_1120.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.Organitza:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h60/mm/image/logos/logo_f_emys.jpg' style='width: 200px; height: 60px; margin: 10px; float: left;' />
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Reus
Resum: Jornada: recuperació i conservació de varietats locals d'olivera i els seus olis monovarietals
Descripció: En el marc d&#39;aquesta jornada es pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer algunes de les varietats locals d&#39;olivera de Catalunya i el seu potencial de mercat, de la m&agrave; de diferents productors locals.

Podeu consultar el<a href='/mm/file/noticies/2015/151110_Jornada_oli_Reus.pdf' target='_blank'> programa de la jornada aqu&iacute;</a>.
Dilluns, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Curs online
Resum: Curso Introductorio sobre Custodia del Territorio para técnicos de entidades
Descripció: Duraci&oacute;n: 30 horas

Inicio: <strong>16 de noviembre de 2015</strong>

Fecha l&iacute;mite para matricularse: 11&nbsp;de noviembre.

Curso online impartido en el Campus Virtual de la UVIC-UCC

Precio: 16&euro;<strong>OBJETIVOS DEL CURSO</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Capacitar a todas aquellas personas interesadas en desarrollar iniciativas de custodia del territorio, ya sea en organizaciones existentes como en otras de nueva creaci&oacute;n.

- Presentar el concepto de la custodia del territorio como una estrategia y conjunto de herramientas para conservar y gestionar la naturaleza y el paisaje basada en la implicaci&oacute;n de la sociedad civil, los propietarios de terrenos y otros agentes sociales.

- Exponer, de manera introductoria, las principales herramientas y metodolog&iacute;as que emplean las organizaciones y profesionales dedicados a la custodia del&nbsp;territorio.

- Dar a conocer, a trav&eacute;s de ejemplos, datos y publicaciones varias, la situaci&oacute;n de la custodia del territorio en el Estado espa&ntilde;ol.</div>


<strong>METODOLOGIA</strong>

La metodolog&iacute;a de este curso se basa en la formaci&oacute;n a distancia y con un formato auto evaluativo (no tutorizado). El curso se ofrece a trav&eacute;s de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC). Despu&eacute;s de la lectura de cada m&oacute;dulo el alumno deber&aacute; responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto le&iacute;do, que dar&aacute;n acceso al siguiente m&oacute;dulo. Al ser un curso auto evaluativo,&nbsp; la implicaci&oacute;n del alumno en la lectura y comprensi&oacute;n de los materiales facilitados determinar&aacute;n su grado de aprendizaje sobre la tem&aacute;tica. Adem&aacute;s se facilitar&aacute; al alumno una gu&iacute;a metodol&oacute;gica para el buen seguimiento del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podr&aacute; consultar al tutor en caso de tener alguna duda en concreto.<strong>CONTENIDO</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>M&oacute;dulo 1. PRINCIPIOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y AGENTES IMPLICADOS

M&oacute;dulo 2. MARCO LEGAL Y OPCIONES JUR&Iacute;DICAS PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

M&oacute;dulo 3. ESTRATEGIAS E IMPLICACI&Oacute;N SOCIAL Y FUENTES DE FINANCIACI&Oacute;N

M&oacute;dulo 4. C&Oacute;MO PLANTEAR Y DESARROLLAR UNA INICIATIVA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO</div>


Para m&aacute;s informaci&oacute;n y matr&iacute;culas consultad el Folleto informativo del curso: <a href='/mm/file/2015/Curso_online_Tejiendo_2a_edicion_DEF.pdf' target='_blank'>descargar folleto informativo del curso</a>.&nbsp;<em>Este curso es posible gracias al proyecto <strong>Tejiendo Redes para la custodia del territorio en&nbsp;Espa&ntilde;a 2015- 2016. Fomento de la implicaci&oacute;n social en la conservaci&oacute;n del territorio</strong>,&nbsp;una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo; que&nbsp;cuenta con el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.Este curso est&aacute; basado en una acci&oacute;n del&nbsp;proyecto LandLife 2011 - 2014 (LIFE 10 INF/ES/540). M&aacute;s informaci&oacute;n en&nbsp;<a href='http://www.landstewardship.eu' target='_blank'>www.landstewardship.eu</a></em>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Berlín
Resum: Workshop sobre Serveis Ecosistèmics en Àrees Protegides d'Europa
Descripció: Els dies 16 i 17 de novembre de 2015 tindr&agrave; lloc a Berl&iacute;n dos dies de tallers on es tractar&agrave; la tem&agrave;tica dels serveis ecosit&egrave;mics a les &agrave;rees naturals protegides d&#39;Europa. Podeu consultar el <a href='http://www.eurosite.org/files/Schedule.pdf' target='_blank'>programa aqu&iacute;</a>. Per inscriure-us, heu d&#39;omplir el <a href='https://docs.google.com/forms/d/10i9l3hvY6yxlG57rVUveBSER2tMeokEe-y56XjrFVNI/viewform' target='_blank'>formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>.
Dimarts, 17 de Novembre
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: per concretar
Resum: Curs intensiu de comptabilitat per a entitats no lucratives
Descripció: Del 17 de novembre al 15 de desembre, la Fundaci&oacute; Catalana de l&#39;Esplai organitza aquest curs 100% subvencionat (sense cost per als alumnes). El curs &eacute;s presencial i falta concretar el lloc de realitzaci&oacute;. L&#39;horari ser&agrave; de 18 a 21h.

Inscripcions a cee@fundesplai.org o al 93.551.15.33.Podeu consultar m&eacute;s cursos subvencionats per als propers mesos a:&nbsp;<a href='https://fundesplai.org/ca/formacio/formacio-subvencionada' target='_blank'>https://fundesplai.org/ca/formacio/formacio-subvencionada</a>
Dimecres, 18 de Novembre
Hora: 9:00 - 17:00
Lloc: Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme 47 - Barcelona)
Resum: XII Jornada CREAF SCB ICHN: Els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos
Descripció: En la XII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural (ICHN) es&nbsp;discutir&agrave; i reflexionar&agrave; obertament sobre els serveis ambientals que ens ofereixen els ecosistemes i les decisions i&nbsp;pol&iacute;tiques de gesti&oacute; necessaris tant per beneficiar la societat com per preservar aquests entorns naturals.Inscripcions: <a href='https://docs.google.com/forms/d/1bHtXiX9oltXuMRcXxIS9rCnorQy7AKSd5Jocgi9QU8U/viewform?c=0&amp;w=1' target='_blank'>formulari</a>

Descarrega el <a href='http://blog.creaf.cat/wp-content/uploads/2015/09/Jornada_CREAF_ICHN_SCB_SEB_2015_def_low.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='http://blog.creaf.cat/noticies/els-serveis-ecosistemics-que-ens-ofereixen-els-boscos-xii-jornada-creaf-scb-ichn/' target='_blank'>blog del CREAF</a>.
Dimarts, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Prats de Lluçanès
Resum: Emprendre al Lluçanès: idees, recursos i oportunitats - Jornada
Descripció: <div style='text-align: justify;'>La jornada est&agrave; adre&ccedil;ada a emprenedors/es potencials del territori del Llu&ccedil;an&egrave;s i t&eacute; com objectiu informar de les l&iacute;nies de finan&ccedil;ament del programa LEADER aix&iacute; com dotar als assistents de la visi&oacute; emprenedora en base a ser innovador de pensament i en la forma d&#39;actuar i coneixent de primera m&agrave;, dos casos d&#39;&egrave;xit de persones emprenedores del Llu&ccedil;an&egrave;s.Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Prats%20Llucanes_emprenedoria_241115_7.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.</div>
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada: Models de comercialització de productes ecològics
Descripció: En aquesta jornada es tractaran&nbsp;diferents estrat&egrave;gies relacionades amb&nbsp;la comercialitzaci&oacute; dels productes&nbsp;ecol&ograve;gics, i amb el seu potencial&nbsp;n&iacute;nxol de mercat, amb el fi de tenir a&nbsp;disposici&oacute; arguments que permetin la&nbsp;millor comercialitzaci&oacute; dels productes&nbsp;en un mercat, en amplia expansi&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Barcelona_comercialitzacio%20PAE_241115_1119-1.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.
Divendres, 27 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de recerca i innovació en sistemes herbacis extensius ecològics
Descripció: La jornada pret&eacute;n presentar els principals resultats&nbsp;de la recerca duta a terme pel Grup de Recerca&nbsp;Consolidat Ecologia dels Sistemes Agr&iacute;coles de la&nbsp;Universitat de Barcelona durant els darrers anys&nbsp;en els conreus herbacis extensius de Catalunya.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Cartell_def_Programa%20Jornada%20Tecnica%20UB-27%20Novembre%202015.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Matadepera
Resum: Jornada: Ramaderia Ecològica
Descripció: Aquesta jornada vol ser un espai per&nbsp;aprendre de diferents experi&egrave;ncies en&nbsp;ramaderia ecol&ograve;gica al Vall&egrave;s Occidental i resoldre els&nbsp;dubtes i consultes que puguin sorgir&nbsp;dels assistents.
Dissabte, 28 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Lleida
Resum: Taller: Eines 2.0 per a l'estudi i seguiment naturalista
Descripció: Presentaci&oacute; dels diferents portals web i apps de recollida i consulta de dades i informaci&oacute; natura-lista i sortida de camp al Parc de la Mitjana.

Per a m&eacute;s informaci&oacute;, descarregueu el <a href='/mm/file/2015/cartell%20eines%202_0-1.pdf' target='_blank'>cartell del taller aqu&iacute;</a>.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: La Vall de Bianya (La Garrotxa)
Resum: Jornada sobre Construccions de Pedra Seca
Descripció: Peculiar estil de construcci&oacute;, de la qual es donar&agrave; a con&egrave;ixer els or&iacute;gens i&nbsp;l&#39;historia, les t&egrave;cniques constructives i&nbsp;les tipologies que podem trobar&nbsp;escampades per molts dels pa&iuml;sos de&nbsp;la Mediterr&agrave;nia.
Divendres, 4 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Deltebre
Resum: Canvi Climàtic al Delta de l'Ebre: gestió de l'aigua i dels sediments
Descripció: Jornada t&egrave;cnica on es parlar&agrave; sobre la fragilitat dels agro-sistemes del Delta de l&#39;Ebre i l&#39;impacte imminent del canvi clim&agrave;tic sobre aquests. Podeu consultar tot el <a href='http://?http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Deltebre_canvi-climatic_041215_1206.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>. Preinscripcions a:&nbsp;<a href='http://?www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Massanes i Riells de Montseny
Resum: Silvicultura propera a la Natura: gestió, producció i economia
Descripció: Durant la jornada, en la qual farem parada en dues finques privades, una situada a la plana selvatana amb pres&egrave;ncia d&rsquo;una massa mixta de frondoses i con&iacute;feres i una altra ubicada al Montseny amb pres&egrave;ncia d&rsquo;alzinars i plantacions d&rsquo;avet Douglas, es mostrar&agrave; la gesti&oacute; executada per la propietat de cada una d&rsquo;elles, les quals a la seva manera han buscat l&rsquo;equilibri econ&ograve;mic entre producci&oacute; i conservaci&oacute; del bosc. L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s el de difondre les claus de la gesti&oacute; propera a la Natura, les quals, amb intervencions suaus per&ograve; freq&uuml;ents i un cop conegut el potencial de cada massa forestal, ens ajudaran a assolir el m&agrave;xim potencial productiu de la massa forestal.Consulteu el<a href='http://agricultura.gencat.cat/web/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Massanes_silvicultura_041215_267.pdf' target='_blank'> programa complet de la jornada aqu&iacute;</a>.

Preinscripcions a:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Dijous, 10 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada informativa sobre la nova Llei del voluntariat i l'associcacionisme
Descripció: Amb motiu de la publicaci&oacute; de la <a href='http://www.voluntariat.org/Portals/0/pdfs/Llei_25_2015_voluntariat_foment_associacionisme.pdf' target='_blank'>Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l&rsquo;associacionisme</a>, la Direcci&oacute; General d&rsquo;Acci&oacute; C&iacute;vica i Comunit&agrave;ria t&eacute; prevista la programaci&oacute; d&rsquo;una s&egrave;rie de jornades arreu de Catalunya per explicar-la i difondre&rsquo;n el contingut, especialment a les entitats i als ens locals.&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Tremp
Resum: Com fer Vídeo-promoció per a empreses i productes agroalimentaris?
Descripció: En aquesta jornada s&#39;explicar&agrave; com utilitzar les eines de video-promoci&oacute; per a explicar productes o activitats amb imatges i com gestionar la seva aparici&oacute; a les xarxes socials i internet. Podeu consultar el <a href='http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Tremp_promocio_101215_1650.pdf' target='_blank'>programa complet de la jornada aqu&iacute;</a>.

Preinscripcions a:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Divendres, 11 de Desembre
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Olost
Resum: Fertilització agrària eficient amb l’ús de les dejeccions ramaderes
Descripció: Jornada t&egrave;cnica on es parlar&agrave; dels avantatges de la fertilitzaci&oacute; amb dejeccions ramaderes i com dissenyar una estrat&egrave;gia de gesti&oacute; adequada a cada cas particular.

Podeu veure el <a href='http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Olost_Fertilitzacio_111215_1515.pdf' target='_blank'>programa complet de la jornada aqu&iacute;</a>.

Inscripcions pr&egrave;vies a:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>.

Organitza&nbsp;Departament d&rsquo;Agricultura,&nbsp;Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; de <a href='https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjt3oWn0r_JAhWEXhQKHYpzB2AQFggbMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gransllusanes.com%2F&amp;usg=AFQjCNHN4Mzswp2DpdBbFuIWfkxztarLWA&amp;bvm=bv.108538919,d.d24' target='_blank'>Grans del Llu&ccedil;an&egrave;s</a>.
Dijous, 17 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Sesión de debate: 'Hacia un estándar de calidad en custodia del territorio'
Descripció: El 17 de diciembre la XCT, con el apoyo de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimnetaci&oacute;n y Medio Ambiente y en colaboraci&oacute;n con el FRECT, organizan una sesi&oacute;n de debate entorno las buenas pr&aacute;cticas de custodia del territorio y los est&aacute;ndares de calidad en el desarrollo de sus iniciativas. La sesi&oacute;n se organiza en el marco del proyecto &quot;<a href='http://fundacion-biodiversidad.es/biodiversidad-terrestre/proyectos-convocatoria-ayudas/mejorando-la-custodia-del-territorio' target='_blank'>Mejorando la&nbsp;custodia. Desarrollo de compromisos hacia est&aacute;ndares de calidad en custodia del territorio</a>&quot;,&nbsp;y tendr&aacute; lugar en Madrid.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar