agenda - Divendres, 2 de Octubre

Divendres, 2 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 2 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Seminari Internacional sobre Serveis dels Ecosistemes
Descripció: &quot;<strong>Conceptes, metodologies i instruments per a la investigaci&oacute; i l&#39;aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica</strong>&quot;.&nbsp;L&#39;estudi dels serveis dels ecosistemes obre la porta a l&#39;encontre de la ci&egrave;ncia de l&#39;ecologia amb l&#39;economia. Les metodologies i instruments per a la seva aplicaci&oacute; posen al descobert el potencial i les controv&egrave;rsies d&#39;aquesta nova disciplina, davant el repte de la sostenibilitat socioecol&ograve;gica planet&agrave;ria.Divendres 2 d&#39;octubre i dissabte 3 d&#39;octubre a Girona.<strong>Inscripcions</strong>: Gratu&iuml;ta per Estudiants del M&agrave;ster en Canvi Ambiental de la UdG i Aturats/des i majors de 65 anys. 10 &euro; Altri<strong>Organitzen: </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Institut deMedi Ambient - UdG

C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial - UdG

Norwegian Institute for Nature Research - NINA</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.udg.edu/Portals/3/ISSE/PROGRAM%20ISSE%202015%20CAT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa detallat en PDF</a>.

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Arbúcies
Resum: Curs d’interpretació i guiatge de natura
Descripció: El curs donar&agrave; els fonaments tant te&ograve;rics com pr&agrave;ctics necessaris per dur a terme&nbsp;activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista

i ecotur&iacute;stic, com per a activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les&nbsp;eines i t&egrave;cniques d&rsquo;interpretaci&oacute; del patrimoni natural.<strong>Dates</strong>: 2-3-4 d&rsquo;octubre i 16-17-18 d&rsquo;octubre

<strong>Durada</strong>: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00

<strong>Lloc</strong>: Casal de Pau. Arb&uacute;cies.

<strong>Preu:</strong> 450&euro; / curs (Persones en actiu: subvencionable per la Fundaci&oacute; Tripartita) -&nbsp;(Persones en situaaci&oacute; d&rsquo;atur: 25% de descompte sobre el preu del curs). Tamb&eacute; s&#39;ofereix un 15% de descompte per a membres de la XCT.

<strong>Certificaci&oacute; de Naturalwalks:</strong> Certificaci&oacute; segons el projecte Europeu HeriQ, de guies&nbsp;int&egrave;rprets segons l&rsquo;organitzaci&oacute; alemanya Bildungswerk Interpretation.

<strong>Inscripcions:</strong> Per a inscripcions, enviar un misstage a projects@naturalwalks.com amb&nbsp;l&rsquo;assumpte: Curs d&rsquo;interpretaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la <a href='http://naturalwalks.com/' target='_blank'>p&agrave;gina web de Naturalwalks</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar