agenda - Octubre de 2015

Octubre de 2015

agenda Calendari
Dijous, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Terceres Jornades Paneuropees d'Educació Ambiental cap a la Sostenibilitat, a Barcelona
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w175-h196/mm/image/151001_jornades_educacio_ambiental.jpg' style='width: 175px; height: 196px; margin: 10px; float: right;' />Els dies 1 i 2 d&#39;octubre d&#39;aquest any, se celebrar&agrave; a Barcelona la tercera edici&oacute; de les <strong>Jornades Paneuropees d&#39;Educaci&oacute; Ambiental cap a la Sostenibilitat</strong>.&nbsp;Aquest esdeveniment ha esdevingut gradualment un f&ograve;rum important de discussi&oacute; entre institucions europees, governs de tots els nivells, societat civil i grups d&#39;inter&egrave;s en educaci&oacute; ambiental amb l&#39;objectiu de con&egrave;ixer projectes d&#39;altres pa&iuml;sos i cercar col&middot;laboracions internacionals. Les dues edicions pr&egrave;vies es van fer el mar&ccedil; de 2013 a Li&oacute; i l&#39;octubre de 2014 a Bergamo.Aquesta tercera edici&oacute; est&agrave; organitzada en el marc de la presid&egrave;ncia de Catalunya de la xarxa de cooperaci&oacute; regional Els Quatre Motors per a Europa i amb el suport del Secretariat del Congr&eacute;s Mundial d&#39;Educaci&oacute; Ambiental.Podeu<strong> presentar comunicacions en qualsevol dels eixos tem&agrave;tics del Congr&eacute;s</strong>: educaci&oacute; ambiental a l&#39;escola, a la formaci&oacute; professional i a la&nbsp;universitat; projectes de ci&egrave;ncia ciutadana de car&agrave;cter ambiental; participaci&oacute; ciutadana en l&#39;elaboraci&oacute; de pol&iacute;tiques p&uacute;bliques; i avaluaci&oacute; de la&nbsp;qualitat dels projectes d&#39;educaci&oacute; ambiental.
Divendres, 2 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Seminari Internacional sobre Serveis dels Ecosistemes
Descripció: &quot;<strong>Conceptes, metodologies i instruments per a la investigaci&oacute; i l&#39;aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica</strong>&quot;.&nbsp;L&#39;estudi dels serveis dels ecosistemes obre la porta a l&#39;encontre de la ci&egrave;ncia de l&#39;ecologia amb l&#39;economia. Les metodologies i instruments per a la seva aplicaci&oacute; posen al descobert el potencial i les controv&egrave;rsies d&#39;aquesta nova disciplina, davant el repte de la sostenibilitat socioecol&ograve;gica planet&agrave;ria.Divendres 2 d&#39;octubre i dissabte 3 d&#39;octubre a Girona.<strong>Inscripcions</strong>: Gratu&iuml;ta per Estudiants del M&agrave;ster en Canvi Ambiental de la UdG i Aturats/des i majors de 65 anys. 10 &euro; Altri<strong>Organitzen: </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Institut deMedi Ambient - UdG

C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial - UdG

Norwegian Institute for Nature Research - NINA</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.udg.edu/Portals/3/ISSE/PROGRAM%20ISSE%202015%20CAT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa detallat en PDF</a>.

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Arbúcies
Resum: Curs d’interpretació i guiatge de natura
Descripció: El curs donar&agrave; els fonaments tant te&ograve;rics com pr&agrave;ctics necessaris per dur a terme&nbsp;activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista

i ecotur&iacute;stic, com per a activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les&nbsp;eines i t&egrave;cniques d&rsquo;interpretaci&oacute; del patrimoni natural.<strong>Dates</strong>: 2-3-4 d&rsquo;octubre i 16-17-18 d&rsquo;octubre

<strong>Durada</strong>: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00

<strong>Lloc</strong>: Casal de Pau. Arb&uacute;cies.

<strong>Preu:</strong> 450&euro; / curs (Persones en actiu: subvencionable per la Fundaci&oacute; Tripartita) -&nbsp;(Persones en situaaci&oacute; d&rsquo;atur: 25% de descompte sobre el preu del curs). Tamb&eacute; s&#39;ofereix un 15% de descompte per a membres de la XCT.

<strong>Certificaci&oacute; de Naturalwalks:</strong> Certificaci&oacute; segons el projecte Europeu HeriQ, de guies&nbsp;int&egrave;rprets segons l&rsquo;organitzaci&oacute; alemanya Bildungswerk Interpretation.

<strong>Inscripcions:</strong> Per a inscripcions, enviar un misstage a projects@naturalwalks.com amb&nbsp;l&rsquo;assumpte: Curs d&rsquo;interpretaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la <a href='http://naturalwalks.com/' target='_blank'>p&agrave;gina web de Naturalwalks</a>.

&nbsp;
Dilluns, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Lleida
Resum: Curs d'Especialista Universitari en Turisme de Fauna
Descripció: Des de la Universitat de Lleida (Centre de Formaci&oacute; Cont&iacute;nua) i <a href='http://lasabina.cat/' target='_blank'>La Sabina</a> (Associaci&oacute; per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura), amb la col&middot;laboraci&oacute; del Patronat de Turisme de la Diputaci&oacute; de Lleida, hen dissenyat el primer&nbsp;<a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1089' target='_blank'><strong>Curs d&#39;Especialista Universitari en Turisme de Fauna</strong></a> que s&#39;impartir&agrave; entre l&#39;octubre&#39;15 i el maig&#39;16. El curs neix amb el convenciment que el turisme de fauna -l&#39;ecoturisme en general- permet valoritzar la natura. T&eacute; com a destinaci&oacute; &agrave;rees rurals sovint lluny dels circuits tradicionals, promou la conservaci&oacute; dels espais naturals i les esp&egrave;cies i respecta l&rsquo;entorn on es desenvolupa. &Eacute;s un turisme responsable i de qualitat, molt especialitzat i que precisa d&#39;uns coneixements particulars sobre els costums dels animals salvatges i els costums dels que volen veure i fotografiar aquests animals.&nbsp;El curs est&agrave; estructurat en tres m&ograve;duls (m&eacute;s un projecte final), que es poden cursar conjuntament o per separat com a Cursos de Curta Durada:
<div style='margin-left: 40px;'>- <a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1090' target='_blank'>Gesti&oacute; tur&iacute;stica en turisme de fauna</a>

- <a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1092' target='_blank'>El negoci del &quot;birding&quot;</a>

- <a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1091' target='_blank'>Fotografia de fauna</a></div>
Est&agrave; pensat perqu&egrave; en puguin treure profit gestors d&#39;establiments tur&iacute;stics, estudiants i llicenciats universitaris (suposa 15 cr&egrave;dits europeus o ECTS), guies tur&iacute;stics, t&egrave;cnics de les administracions, cicles formatius de les fam&iacute;lies agr&agrave;ria i d&#39;hoteleria i turisme, ornit&ograve;legs i naturalistes en general, gestors d&#39;infraestructures per fotografiar fauna, fot&ograve;grafs de natura ....&nbsp;El curs vol ser rigor&oacute;s i eminentment pr&agrave;ctic. El professorat prov&eacute; tant del m&oacute;n acad&egrave;mic com de professionals amb experi&egrave;ncies d&#39;&egrave;xit en aquest camp.Per a m&eacute;s informaci&oacute; o per a qualsevol aclariment, podeu consultar el web del curs (<a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1089' target='_blank'>http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1089</a>), escriure a jordibas@gmail.com o trucar al 973 40 20 45

La matr&iacute;cula est&agrave; limitada a 20 alumnes.&nbsp;Cas que es demandin m&eacute;s places que les oferides, els alumnes seran admesos segons l&#39;ordre de pre-inscripci&oacute;.&nbsp;La pre-inscripci&oacute; ja &eacute;s oberta al web del curs.&nbsp;El curs compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputaci&oacute; de Lleida, de la Societat Catalana de Fot&ograve;grafs de Natura (ICHN) i de Castells de Lleida.

&nbsp;
Dijous, 15 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona i Avinyó
Resum: Curs - Noves eines en prevenció d'incendis forestals
Descripció: Aquesta formaci&oacute; organitzada pel&nbsp;Col&middot;legi d&#39;Ambient&ograve;legs de Catalunya&nbsp;i la Pau Costa Foundation, constar&agrave; de <strong>10 hores lectives</strong> durant les quals es presentaran les t&egrave;cniques i oportunitats en mat&egrave;ria de prevenci&oacute; d&#39;incendis basada en la gesti&oacute; del territori.El<strong>&nbsp;primer dia</strong>&nbsp;es far&agrave; una introducci&oacute; a l&rsquo;actual visi&oacute; dels incendis forestals a Catalunya, les necessitats en prevenci&oacute; i la gesti&oacute; del foc com a nou paradigma. Seguidament, es mostraran tres t&egrave;cniques i/o pr&agrave;ctiques que s&rsquo;estan duent a terme per tal de modificar el comportament dels grans incendis forestals a Catalunya i reduir els seus efectes.&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>&middot; Silvopastura.&nbsp;L&rsquo;&uacute;s de ramats per reduir la biomassa i per &ldquo;protegir&rdquo; zones poblades.

&middot; Modelitzaci&oacute;.&nbsp;Els punts estrat&egrave;gics de gesti&oacute; com a eina d&rsquo;integraci&oacute; del risc d&rsquo;incendis forestals en el paisatge.

&middot; Foc t&egrave;cnic.&nbsp;La recuperaci&oacute; de l&rsquo;&uacute;s tradicional del foc per assolir diversos objectius (gesti&oacute; de biomassa, recuperaci&oacute; d&rsquo;h&agrave;bitats, etc.)&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Ponents: Eduard Plana (Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya), Eduard Balsells (Ramats al Bosc), Jordi Pag&egrave;s (Grup de Recolzament d&#39;Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la Generalitat de Catalunya).&nbsp;</div>


El<strong>&nbsp;segon dia&nbsp;</strong>s&rsquo;observar&agrave; sobre el terreny la petjada d&rsquo;un incendi hist&ograve;ric de la regi&oacute; central de Catalunya, s&rsquo;explicar&agrave; l&rsquo;execuci&oacute; d&rsquo;una crema prescrita sobre el territori i es podran veure els seus efectes sobre la vegetaci&oacute;, i s&rsquo;aprofundir&agrave; sobre aquestes noves eines de prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals. La jornada estar&agrave; condu&iuml;da per professionals experts en incendis forestals: Asier Larra&ntilde;aga (Grup de Recolzament d&#39;Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la Generalitat de Catalunya) i Albert Besal&uacute; (T&egrave;cnic especialitzat en incendis forestals i col&middot;laborador de la Fundaci&oacute; Pau Costa).INSCRIPCIONS:&nbsp;<a href='https://docs.google.com/a/paucostafoundation.org/forms/d/1KqUNb-WwfxuISbCgXjHebyJBnVHLAVDvhcjYYvIryM8/viewform' target='_blank'>Clica aqu&iacute; per anar al formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulta el<a href='http://www.paucostafoundation.org/administrador/app/webroot/uploads/1438004100.pdf' target='_blank'> programa del curs</a>.Aquesta iniciativa ha estat, en part, finan&ccedil;ada pel&nbsp;projecte FIREfficient, de Protecci&oacute; Civil de la UE del qual la Pau Costa Foundation &eacute;s soci.
<div style='margin-left: 40px;'>Durada:&nbsp;15/10/2015 - 16/10/2015

L&iacute;mit d&acute;inscripci&oacute;:&nbsp;01/10/2015

Preu:&nbsp;40&euro;, 60&euro;, 70&euro;, 100&euro;, 130&euro;</div>
Dilluns, 19 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Berlin
Resum: First Annual Congress of the International Land Conservation Network
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h36/mm/image/logos/logo_ilcn.png' style='width: 250px; height: 36px; margin: 10px; float: right;' /><strong>October 19, 20 and 21, 2015</strong>

Wyndham Excelsior Hotel -&nbsp;<strong>Berlin, Germany</strong>The<strong> International Land Conservation Network&nbsp;(ILCN)</strong>&nbsp;is connecting organizations and people who are accelerating voluntary private protection and stewardship of land and water resources. A recent International Union for the Conservation of Nature (IUCN) report said &quot;privately protected areas deserve far greater recognition and support than is the case at the moment.&quot; The report highlights the ongoing need for training and improved knowledge-sharing.The<strong> First Annual Congress of ILCN </strong>aims to start making such know-how available and to share best practices, expertise and the ability to build organizational leadership and operating capacity. The gathering will assemble practitioners, innovators and experts in the growing field of voluntary private land conservation and restoration, from around Europe as well as from North, Central and South America, Africa, Asia and Oceania. &nbsp;

<div style='text-align: center;'><strong>The invitation-only event is strictly limited to 100 individuals</strong></div>


<strong>Call for Proposals for the First Annual Congress of the International Land Conservation Network</strong>

Through a series of plenary sessions, workshops, and facilitated dialogues on key topics, Congress participants will engage in a wide range of sessions and workshops considering the challenges and opportunities ahead for private land conservation.&nbsp;&nbsp;The ILCN Congress Program Committee invites proposals for&nbsp;sessions and workshops.&nbsp;Share lessons learned and best practices relevant to privately protected landscapes, including those focused on:
<div style='margin-left: 40px;'>Finance, Law and Organizational Strategy

Capacity Building

Baseline Data regarding International Private Land Conservation, and&nbsp;Stewardship.</div>


Sessions are 90 minute presentations by one to three presenters that explore a particular topic in depth. Session presenters typically present their ideas for up to 60 minutes, leaving 30 minutes or more for questions, answers and discussion. Session proposals should include 1) a session title; 2) presenter name(s), title(s) and organization(s); 3) an abstract of up to 250 words; 4) value proposition (up to 50 words on why the presentation would be of interest to participants), and; 5) full contact details.Workshops, also 90 minutes in length, can be series of presentations that offer multiple speakers with shorter talks in a panel discussion, and/or facilitated workshops and sharing circles in which participants work collaboratively to advance their collective understanding of a particular topic. The Program Committee is particularly interested in sessions that are interactive, generative, or stimulating to debate on current and future trends in the field. Workshop sessions should include also include 1) workshop title, 2) presenter name(s), title(s) and organizations, 3) abstract, 4) value proposition and 5) full contact details.<strong>DEADLINE FOR SUBMISSIONS</strong>: July 03, 2015 -&nbsp;Program decisions will be announced by early August.For additional information on the&nbsp;First Congress of the International Land Conservation Network, please contact:&nbsp;Laura Johnson, Director, International Land Conservation Network at ljohnson@lincolninst.edu&nbsp;The ILCN is a project of the Lincoln Institute of Land Policy&nbsp;<a href='http://www.landconservationnetwork.org' target='_blank'>www.landconservationnetwork.org</a>&nbsp;

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Eurosite Natura 2000 Monitoring Workshop: Integrating conservation management and monitoring
Descripció: Eurosite has previously organised workshops on monitoring Natura 2000, but the focus was on monitoring at country level. This workshop will focus on monitoring at site level with a particular emphasis on integrating monitoring&nbsp; with conservation management. A specific session on monitoring of habitats, a subject with many knowledge gaps, will be held, as well as a session on new technologies to make monitoring easier.&nbsp;<strong>Workshop goals:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>To increased awareness of the new technologies available and the possibilities for increasing the effectiveness of monitoring and Natura 2000 site management;

To showcase best practice examples of species and habitat monitoring projects;

To develop recommendations for the integration of monitoring and management;

To showcase the Ter River management programme as a best practice example.&nbsp;</div>


<strong>PROGRAMME&nbsp;</strong>

The latest draft programme <a href='http://www.eurosite.org/es/content/eurosite-natura-2000-monitoring' target='_blank'>can be downloaded from the bottom of the page</a>. The workshop will consist of 3 sessions: the roles of new technologies in informing site managers, species monitoring projects: examples of good practice, and habitat monitoring projects: examples of good practice. On the third day there will also be a field trip to discuss the challenges for monitoring and management with the managers of a local nature reserve.<strong>DATES AND VENUE</strong>

From 19th to 21th of October. Barcelona<strong>REGISTRATION</strong>

To register, please complete the&nbsp;online registration form. Before completing your registration please carefully read the Terms and Conditions (available to download from the bottom of the page). This workshop is free to attend. Tea, coffee, lunches and transportation to and from the Field Trip are included. Participants are responsible for their own dinners and accomodation costs.For more information visit:&nbsp;<a href='http://www.eurosite.org/es/content/eurosite-natura-2000-monitoring' target='_blank'>www.eurosite.org/es/content/eurosite-natura-2000-monitoring</a>
Dimarts, 27 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Nova edició del Màster en Espais Naturals Protegits
Descripció: Ja us podeu inscriure a l&#39;edici&oacute; 2016 del M&agrave;ster en Espais Naturals Protegits, un t&iacute;tol propi de la&nbsp;Universitat Aut&ograve;noma de Madrid, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat d&#39;Alcal&agrave;, organitzat amb la Fundaci&oacute; Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;ldez i amb el suport d&#39; EUROPARC-Espa&ntilde;a.El m&agrave;ster est&agrave; dirigit a professionals d&#39;&agrave;rees protegides que vulguin actualitzar i completar la seva formaci&oacute;, aix&iacute; com a joves titulats universitaris interessats a treballar en aquest camp.<strong>PREINSCRIPCI&Oacute; OBERTA fins al 31 d&#39;OCTUBRE</strong>.Podeu consultar la informaci&oacute; del m&agrave;ster al <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folletodelmaster.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; informatiu</a> i obtenir els documents i instruccions per al preinscripci&oacute; a&nbsp;<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/master_inf.htm' target='_blank'>www.uam.es/fungobe</a>
Hora: 9:00 - 19:00
Lloc: Món Sant Benet
Resum: Turisme a la Natura - Jornada
Descripció: La Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera organitza pel dia 27 d&#39;octubre una jornada de turisme a la natura a M&oacute;nSant Benet (Sant Fruit&oacute;s de Bages), on s&#39;obrir&agrave; un debat a tots els actors del turisme de natura de Catalunya per tal que puguin aportar la seva experi&egrave;ncia i opini&oacute;. Es comptar&agrave; amb les experi&egrave;ncies i opinions d&#39;experts a nivell europeu i d&#39;iniciatives d&#39;&egrave;xit a Catalunya.

Inscripcions a la web de la&nbsp;<a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/jornada-turisme-la-natura' target='_blank'>&nbsp;Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera</a>.A continuaci&oacute; podeu consultar el programa de la jornada:<a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/FCLP_Prog_Turisme_a_la_natura_DEF_2.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h337/mm/image/imgnews/2015/turisme%20natura%20FCLP.png' style='width: 250px; height: 337px; margin: 10px; float: left;' /></a>
Dijous, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica - El sòl agrari, un recurs per al desenvolupament sostenible
Descripció: Es proposa una jornada en la que es treballi el valor del s&ograve;l, estrat&egrave;gies per a la seva avaluaci&oacute;, gesti&oacute; i conservaci&oacute; a trav&eacute;s de casos pr&agrave;ctics i la reflexi&oacute; sobre el marc legal necessari per aconseguir-ho.<strong>Destinataris</strong>

Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis i a tots els t&egrave;cnics que treballin per a la gesti&oacute; del territori, medi natural, zones rurals, verd urb&agrave;, etc.&nbsp;La jornada &eacute;s oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la tem&agrave;tica.<strong>PROGRAMA</strong>

09:30 h Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09:45 h Inauguraci&oacute; de la jornada -&nbsp;<em>Diputat adscrit a l&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10:00 h El s&ograve;l agrari, recurs limitat i patrimoni com&uacute;&nbsp;-<em> Antoni Enjuanes. Subdirector general d&#39;infraestructures rurals. Departament d&#39;Agricultura de la Generalitat de Catalunya.</em>

10:30 h El tractament del s&ograve;l agrari en el planejament urban&iacute;stic&nbsp;- <em>Carles Castell. Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

11:00 h Pausa caf&egrave;

11:30 h Espais agraris en el planejament territorial i urban&iacute;stic&nbsp;- <em>Ferran Miralles. Responsable d&#39;Actuacions Estrat&egrave;giques. Departament de Territori i Sostenibilitat.</em>

11:50 h Mapes dels s&ograve;ls a Catalunya. Avaluaci&oacute; de la capacitat agrol&ograve;gica del s&ograve;l&nbsp;-<em> Emili Ascaso. Cap de la Unitat d&#39;Hidrogeologia i S&ograve;ls. Institut Cartogr&agrave;fic i Geol&ograve;gic de Catalunya.</em>

12:10 h Problem&agrave;tica dels s&ograve;ls agr&iacute;coles abandonats&nbsp;- <em>Josep Carles Vicente. Responsable d&#39;estructures i desenvolupament rural. Uni&oacute; de Pagesos.</em>

12:30 h El Parc Agrari del Baix Llobregat&nbsp;- <em>Raimon Roda. Director del Parc Agrari del Baix Llobregat.</em>

12:50 h Debat&nbsp;- <em>Modera: Lavola</em>

14:00 h Fi de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions <a href='http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2464/?preview=S' target='_blank'>consulteu la web de la Jornada T&egrave;cnica</a>.
Dissabte, 31 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic. Possibilitat de realitzar-lo 100% online
Resum: Postgrau en Emprenedoria Social (3a edició)
Descripció: El mercat laboral demana un nou perfil d&rsquo;empresari amb un important car&agrave;cter social, preocupat per l&rsquo;impacte mediambiental de la seva activitat. &Eacute;s per aquest motiu que la UVic-UCC i la Universitat de Porto t&#39;ofereixen aquest postgrau, on la creativitat, la innovaci&oacute; tecnol&ograve;gica, la sensibilitat social, la sostenibilitat i la vocaci&oacute; per crear una empresa ciutadana&nbsp;juguen un paper clau. En aquest sentit, <strong>s&rsquo;estudiaran&nbsp;empreses socials d&rsquo;&egrave;xit i desenvolupar&agrave;s la teva pr&ograve;pia empresa social</strong>. En el programa hi participen professionals de refer&egrave;ncia en aquest &agrave;mbit.<strong>Modalitat</strong>: Semipresencial o 100% ONLINE&nbsp;/

<strong>Calendari:</strong> 31/10/2015 - 25/06/2016&nbsp;

<strong>Preu:</strong> 1.900 &euro;El postgrau consta de 3 m&ograve;duls:

<strong>M&ograve;dul 1. Emprenedoria i Economia Social:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>El context social i mediambiental contemporani.

L&#39;emprenedoria social i conceptes fonamentals d&#39;economia social i del tercer sector social.

Estrat&egrave;gia empresarial i nous models de negoci socials.

Comercialitzaci&oacute;, m&agrave;rqueting i comunicaci&oacute;.

Finan&ccedil;ament per a l&#39;emprenedoria social.</div>


<strong>M&ograve;dul 2. Innovaci&oacute; en els &Agrave;mbits Socials, Sanitaris i Mediambientals:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Treball, salut i inclusi&oacute; social. &nbsp;

Economia verda, societat i medi ambient.

L&#39;emprenedor/a social dins el territori: paisatge i h&agrave;bitat.

Lideratge col&middot;lectiu i xarxa.

Instruments de mesura de l&#39;impacte social.</div>


<strong>M&ograve;dul 3. Treball Final de Postgrau.</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; i matr&iacute;cules <a href='http://uvic.us8.list-manage1.com/track/click?u=524a14f40cf12c2fc032dfadd&amp;id=6157fb7758&amp;e=d167cd4709' target='_blank'>consulteu la web de la UVic-UCC</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w260-h138/mm/image/imgnews/2015/postgrau_emprenedoria_social.jpg' style='width: 260px; height: 138px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Riudarenes
Resum: Jornada tècnica: màrqueting, distribució i venda d'horta ecològica
Descripció: Introduir els productors en les&nbsp;principals t&egrave;cniques i canals per donar&nbsp;a con&egrave;ixer els seus productes i millorar-ne la distribuci&oacute; i comercialitzaci&oacute;.&nbsp;Es treballar&agrave; donant un &egrave;mfasi

especial a les noves tecnologies i a les&nbsp;xarxes socials.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;<a href='http://www.fundacioemys.com/' target='_blank'>http://www.fundacioemys.com/</a><strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>:

Seu de la Fundaci&oacute; Emys

Ctra. Santa Coloma de Farners km12

17421 &ndash; RIUDARENESOrganitza:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h60/mm/image/logos/logo_f_emys.jpg' style='width: 200px; height: 60px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar