agenda - Maig de 2015

Maig de 2015

agenda Calendari
Dilluns, 11 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Semi presencial
Resum: Curso - Comunicación y divulgación en espacios naturales
Descripció: la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España convocan la cuarta edición del curso COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EN ESPACIOS NATURALES. Se trata de un curso de formación de 75 horas (60 no presenciales, 15 presenciales).Se ofertan becas para estudiantes y desempleados y matrículas reducidas para técnicos miembros de EUROPARC-España.

 

El plazo de preinscripción se encuentra abierto hasta el 26 de abril.<strong>Curso de Comunicaci&oacute;n y divulgaci&oacute;n en espacios naturales</strong>

11 de mayo al 30 de junio, sesiones presenciales 18 y 19 de junio, MadridM&aacute;s informaci&oacute;n en <a href='http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm' target='_blank'>http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm</a>
Divendres, 15 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Palafrugell
Resum: IX edició del Seminari turisme i paisatge. La comunicació forestal: bosc i societat, un punt de trobada?
Descripció: La major part del territori de Catalunya est&agrave; cobert per masses forestals que tenen un conjunt de funcions amb una gran transcend&egrave;ncia biol&ograve;gica, econ&ograve;mica i social. Ara b&eacute;, com es comuniquen els seus valors al conjunt de la societat? Els reptes i les funcions forestals estan assumides per la poblaci&oacute;? La resposta a aquestes i altres preguntes s&oacute;n de gran import&agrave;ncia per garantir el futur dels boscos.

<em>Coordinador: Josep Gordi</em>A les 9,30 h<strong> Presentaci&oacute; del seminari</strong> a c&agrave;rrec de Juli Fern&agrave;ndez, Alcalde de Palafrugell i president de la Fundaci&oacute; Museu del Suro de Palafrugell, i Mita Casta&ntilde;er, directora de la C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG.

De les 10 a les 10,45 h &lsquo;<strong>La percepci&oacute; del bosc</strong>&rsquo;. A c&agrave;rrec de Josep Gordi, professor de Geografia de la UdG.

De les 10,45 a les 11,30 h &lsquo;<strong>Els agents i els discursos comunicatius del m&oacute;n forestal</strong>&rsquo;. A c&agrave;rrec d&rsquo;Eduard Plana, investigador del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

DE 11,30 A 12 H - <strong>PAUSA CAF&Egrave;</strong>

De les 12 a les 12,45 h &lsquo;<strong>El paper dels diaris en la comunicaci&oacute; bosc societat&rsquo;</strong>. A c&agrave;rrec d&rsquo;Antonio Cerrillo, periodista de la Vanguardia.

De les 12,45 a les 13,30 h &lsquo;<strong>El paper dels altres mitjans de comunicaci&oacute; en aquest di&agrave;leg bosc societat&rsquo;</strong>. A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Luis Gallego, divulgador ambiental.

A les 13,30 h<strong> Debat obert a tothom</strong> al voltant dels reptes de la comunicaci&oacute; forestal.Inscripci&oacute; gratu&iuml;ta: C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG. dir.cgpt@udg.edu / Tel. 972 418 714

Divendres 15 de maig de 2015, al Museu del Suro de PalafrugellPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.udg.edu/Not%C3%ADciesiagenda/Agenda/tabid/2660/language/ca-ES/Default.aspx?p=43413' target='_blank'>consulteu el Programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Ametlla del Vallès
Resum: Fertilitat del sòl, una eina per incrementar la resiliència climàtica dels cultius
Descripció: <img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' />La fertilitat del s&ograve;l &eacute;s la pe&ccedil;a clau per a l&rsquo;increment de la productivitat, la resist&egrave;ncia a plagues i minimitzar l&rsquo;estalvi d&rsquo;aigua del cultius. Un s&ograve;l equilibrat a nivell nutricional, mineralitzat i ric en vida permet suportar millor els desajustos que el canvi clim&agrave;tic genera sobre els cultius.En aquest sentit, la sessi&oacute; se centrar&agrave; en aprendre estrat&egrave;gies que permetin d&rsquo;una manera f&agrave;cil i pr&agrave;ctica<strong> incrementar la fertilitat de s&ograve;l </strong>(cobertures, adobs verds, BRF,etc.) i entendre com funcionen alguns sistemes b&agrave;sics d&rsquo;an&agrave;lisi de s&ograve;ls per procedir a avaluar i monitoritzar, a camp, l&rsquo;increment de la fertilitat.<strong>PROGRAMA</strong>

09.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada

10.30 h - Els desajustos clim&agrave;tics i el seu efecte sobre els cultius
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>
11:00 h - T&egrave;cniques per incrementar la fertilitat del s&ograve;l

<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>
12.00 h - Pausa

12.15 h - Sortida a camp per realitzar anal&iacute;tiques i comprovacions de la fertilitat del s&ograve;l

13.30 h - Cloenda de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>

<div>

Aquesta Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de jordi@espigall.cat

Jornada organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> de la XCT.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150515_Ametlla%20del%20Valles_fertilitat_sol.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.Aquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.

&nbsp;</div>
Dissabte, 16 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Monestir de Poblet
Resum: Jornada sobre Custòdia del Territori al Monestir de Poblet
Descripció: <img alt='' src='/i-images/540/170/mm/image/imgnews/2015/150516_poblet_2.png' style='width: 540px; height: 170px; margin: 10px;' />

Dissabte <strong>16 de maig</strong> de 2015

Lloc de celebraci&oacute;:&nbsp;Monestir de Poblet - Palau de l&rsquo;Abat

La participaci&oacute; a l&rsquo;esdeveniment &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necess&agrave;ri realitzar una inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent&nbsp;formulari online:&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/forms/inscripcions_poblet' target='_blank'>www.xct.cat/forms/inscripcions_poblet</a><u><strong>PROGRAMA</strong></u>

<strong>09:30 h - Benvinguda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>P. Josep Alegre &ndash; Abat del Monestir de Poblet

Sra. Montserrat Barniol &ndash; Presidenta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Sra. Marta Subir&agrave; &ndash; DG Pol&iacute;tiques ambientals (DTES)

Sr. Antoni Trasobares &ndash; DG Medi Natural i Biodiversitat (DAAM)</em></div>
<strong>09:50 h - Benvinguda del Monestir de Poblet i signatura dels acords de cust&ograve;dia entre el Monestir i les&nbsp;entitats</strong>

<strong>10:15 h &ndash; La cust&ograve;dia d&rsquo;espais naturals al llarg dels segles i la formulaci&oacute; catalana de la cust&ograve;dia del&nbsp;territori</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>J.M. Mallarach (consultor del Monestir i membre de la Comissi&oacute; d&rsquo;&egrave;tica de la XCT)</em></div>
<strong>10:45 h - Pausa</strong>

<strong>11:15 h - Experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia de les comarques tarragonines</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Qu&egrave; vol dir signar un acord de cust&ograve;dia amb el GEPEC-EdC? &ndash; <em>Sr. Ramon Ferr&eacute; (GEPEC)</em>

- El repte de custodiar els rius de les Muntanyes de Prades &ndash; <em>Sr. Jes&uacute;s Ortiz (Assoc. CEN)</em>

- Acords entre entitats i ajuntament, eines de millora i efici&egrave;ncia &ndash; <em>Sr. Joan Caselles (Ajuntament de&nbsp;Montblanc)</em>

- Posada en valor de propietats empresarials amb inter&egrave;s per la biodiversitat mitjan&ccedil;ant la cust&ograve;dia &ndash;&nbsp;<em>Sr. Pep Bertran (REPSOL Tarragona)</em>

- Cust&ograve;dia d&rsquo;espais forestals &ndash; <em>Sr. Jaume Hidalgo (Acci&oacute;natura)</em>

- L&rsquo;estat de la cust&ograve;dia del territori a les comarques tarragonines &ndash; <em>Sr. Eduardo Soler (Limonium)</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>Moderador: <em>P. Lluc Torcal, Prior del Monestir de Poblet</em></div>

<div><strong><span style='line-height: 1.6;'>12:45 h - Presentaci&oacute; del projecte ambiental de Poblet &ldquo;La conversi&oacute; ecol&ograve;gica de Poblet&rdquo;</span></strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>P. Lluc Torcal, Prior del Monestir de Poblet</em></div>
<strong>13:00 h - Visita pel Monestir

14:00 H - Fi de la jornada</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/Programa_Poblet_vDEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castelló d'Empúries
Resum: Jornada tècnica - Introducció al maneig ecològic de l'olivar. Prevenció i lluita contra la mosca de l'oliva
Descripció: <img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' />La jornada t&eacute; la intenci&oacute; de ser un recull d&rsquo;experi&egrave;ncies i aportar eines per al maneig i gesti&oacute; de l&#39;olivar ecol&ograve;gic, especialment enfocat a la prevenci&oacute; i lluita contra la mosca.&nbsp;<strong>Dissabte 16 de maig</strong> a l&#39;Ecomuseu Farinera de Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries<strong>PROGRAMA</strong>

09.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h - presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la Instituci&oacute; Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN).</em></div>
10.15 h - Assajos amb sistemes alternatius de lluita contra la mosca de l&rsquo;olivera.&nbsp; El cas de la Ronquinyola a Ull&agrave;.

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Marta Potrony, t&egrave;cnica del Servei de Sanitat Vegetal a Girona.</em></div>
11.30 h - Pausa

12.00 h - Com afavorir la fauna auxiliar en els olivars
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Xavier Fontanet, bi&ograve;leg i enginyer t&egrave;cnic agr&iacute;cola. </em></div>
13.30 h - Cloenda de la Jornada

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la IAEDEN.</em></div>


Informaci&oacute; i inscripcions al correu electr&ograve;nic agroterritori@iaeden.cat

Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori i la IAEDEN

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150516_Maneig_ecologic_olivar.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.Aquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.

&nbsp;
Dijous, 28 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: Curso de complementos económicos para la viabilidad rural.
Descripció: Turismo ornitol&oacute;gico, ahorro energ&eacute;tico, senderismo, diversificaci&oacute;n, autofinanciaci&oacute;n de espacios con valor natural... son los temas que se tratar&aacute;n en el curso que se organiza del 28 al 30 de mayo en la isla de Menorca. Para m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='http://www.uimir.cime.es/documents/documents/154docpub.pdf' target='_blank'>consultad el Programa del Curso</a>.&nbsp;Las jornadas, que se conducir&aacute;n en castellano, incluyen tambi&eacute;n visitas a fincas agrarias en custodia y algunos paseos para conocer parajes destacados. Una combinaci&oacute;n de actividades te&oacute;ricas con pr&aacute;cticas de campo.Gracias a la colaboraci&oacute;n del Hotel Petit Ma&oacute;, el GOB ofrece dos becas de matr&iacute;cula a estudiantes y voluntarios de entidades de custodia.Las inscripciones al curso pueden realizarse a trav&eacute;s del enlace:

<a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=640' target='_blank'>http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=640</a>Las personas que cumplan los requisitos de las becas, pueden dirigir un escrito motivado a custodia@gobmenorca.com

&nbsp;
Dissabte, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Viu de Llevata
Resum: Journal Club (trobada): Ecologia del Foc de Muntanya
Descripció: Els Pirineus han estat tradicionalment una zona de molts focs. Aquests han evolucionat juntament amb la societat que ha habitat aquestes muntanyes. Precisament Foc i Home (a trav&eacute;s de la pastura) han estat els dos principals modeladors del paisatge d&#39;alta muntanya.&nbsp;La jornada es centrar&agrave; en entendre quina ha estat, &eacute;s i ser&agrave; la petjada del foc en aquest ecosistema.&nbsp;Pretenen focalitzar-la en tres grans eixos:
<div style='margin-left: 40px;'>1. Foc com a modelador del paisatge

2. El foc en la gesti&oacute; de pastures

3. Ecologia del foc en les esp&egrave;cies forestals</div>


L&#39;enfocament ser&agrave; de caire cient&iacute;fic-t&egrave;cnic per poder entaular discussions precises sobre temes concrets mantenint una&nbsp;perspectiva general. Des de la Fundaci&oacute; Pau Costa us conviden a inscriure-us i a participar en aquesta&nbsp;jornada per poder debatre a camp sobre l&#39;ecologia del foc de muntanya, o simplement per acompanyar-los i aprendre dels professionals que investiguen i treballen dia a dia aquestes tem&agrave;tiques.

&nbsp;

<strong>Conductor de la Jornada:</strong>&nbsp;Jordi Pag&egrave;s i Castell&agrave;.&nbsp;Enginyer de Forest, especialista en incendis forestals.

&nbsp;

<strong>Preu de la Jornada:</strong>&nbsp;10&euro; inclou asseguran&ccedil;a. Us recordem que us podeu fer&nbsp;MEMBRES DE LA PCF, el que us permetr&agrave; gaudir de tots els Journals Club que organitzem sense haver de pagar inscripci&oacute;.<strong>Inscripci&oacute;</strong>:&nbsp;Les inscripcions s&#39;han de realitzar a trav&eacute;s del <a href='http://paucostafoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=7b8213c746c1de93edf9617a5&amp;id=d73b7fd6cd&amp;e=2596c4dab3' target='_blank'>web de la Pau Costa Foundation omplint el formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar