agenda - Abril de 2015

Abril de 2015

agenda Calendari
Divendres, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Seminari 'El paisatge com a bé comú'
Descripció: La idea de bé comú reapareix avui amb més força que mai i la seva reaparició no es pot deslligar ni del desig cada cop més estès d’assajar noves formes de govern dels llocs, ni de la reivindicació cada cop més punyent d’una nova cultura del territori.L&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net' target='_blank'>Observatori del Paisatge de Catalunya</a>&nbsp; es proposa amb <a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_becomu.php' target='_blank'>aquesta jornada</a> contribuir a aquest debat tot<strong> reflexionant sobre un dels b&eacute;ns comuns m&eacute;s evidents </strong>i, alhora, m&eacute;s desapercebuts: el paisatge. Qu&egrave; implica realment considerar el paisatge com a un b&eacute; com&uacute;?Es debatr&agrave; el 10 d&rsquo;abril de 2015 a l&rsquo;Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona, un centre sociocultural de gesti&oacute; comunit&agrave;ria d&#39;un barri de Barcelona que ent&eacute;n l&rsquo;acci&oacute; cultural i art&iacute;stica com a aut&egrave;ntiques eines de transformaci&oacute; social i territorial. Pots<a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/becomu_web.pdf' target='_blank'> consultar el programa definitiu aqu&iacute;.</a>

&nbsp;La inscripci&oacute;, que &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; obligat&ograve;ria, es pot fer en aquest <a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_becomu_ins.php' target='_blank'>formulari</a>.
Dilluns, 13 de Abril
Hora: Event diario
Resum: Curso Introductorio sobre Custodia del Territorio para Técnicos de Entidades
Descripció: La metodolog&iacute;a de este curso se basa en la formaci&oacute;n a distancia y con un<strong> formato&nbsp;auto evaluativo (no tutorizado)</strong>. El curso se ofrece a trav&eacute;s de la plataforma&nbsp;virtual de la <a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/cursos/curso-introductorio-sobre-custodia-del-territorio-para-tecnicos-de-entidades' target='_blank'>Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya </a>(UVIC-UCC).Despu&eacute;s de la lectura de cada m&oacute;dulo el alumno deber&aacute; responder unas preguntas&nbsp;auto evaluativas sobre el texto le&iacute;do, que dar&aacute;n acceso al siguiente m&oacute;dulo. Al&nbsp;ser un curso auto evaluativo, la implicaci&oacute;n del alumno en la lectura y comprensi&oacute;n&nbsp;de los materiales facilitados determinar&aacute;n su grado de aprendizaje sobre la&nbsp;tem&aacute;tica.Adem&aacute;s se facilitar&aacute; al alumno una gu&iacute;a metodol&oacute;gica para el buen seguimiento&nbsp;del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podr&aacute; consultar al&nbsp;tutor en caso de tener alguna duda en concreto.<strong>PROGRAMA</strong> <strong>DEL CURSO</strong>

<strong>M&oacute;dulo 1. Principios de la custodia del territorio y agentes implicados:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Los fundamentos de la custodia del territorio.

Agentes implicados.

Una entidad de custodia en acci&oacute;n.

Las alianzas y el trabajo en red.</div>


<strong>M&oacute;dulo 2. Marco legal y opciones jur&iacute;dicas para la custodia del territorio:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Marco legal de la custodia del territorio.

Tipos de acuerdos de custodia y opciones jur&iacute;dicas asociadas.</div>


<strong>M&oacute;dulo 3. Estrategias e implicaci&oacute;n social y fuentes de financiaci&oacute;n:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Estrategias para implicar a la ciudadan&iacute;a.

C&oacute;mo financiar las iniciativas de custodia del territorio.

Estrategias de comunicaci&oacute;n para la custodia del territorio.&nbsp;</div>


<strong>M&oacute;dulo 4. C&oacute;mo plantear y desarrollar una iniciativa de custodia del territorio:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Desarrollando una iniciativa de custodia del territorio.

Pasos previos a un acuerdo de custodia.

Dise&ntilde;o del contenido de los acuerdos.

Puesta en marcha y seguimiento de los acuerdos.

&nbsp;</div>

<div><strong>Calendario</strong> - Inicio del curso: 13/04/2015. Fecha l&iacute;mite para terminar el curso: 14/06/2015

<strong>Duraci&oacute;n</strong> - 30 horas.

<strong>Idioma</strong> - espa&ntilde;ol.

<strong>Precio</strong> - 12 &euro; en concepto de gesti&oacute;n acad&eacute;mica y certificaci&oacute;n. Curso organizado y subvencionado con la colaboraci&oacute;n de la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;

<strong>Certificaci&oacute;n</strong> - certificado de aprovechamiento de la UVic-UCC.

&nbsp;</div>
Para m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='/mm/file/2015/150413_Curso_online_Tejiendo_programa_DEF.pdf' target='_blank'>descarga el folleto informativo del curso</a> con toda la informaci&oacute;n necesaria.Este curso es posible gracias al proyecto<strong> Tejiendo Redes para la custodia del territorio&nbsp;en Espa&ntilde;a,</strong> una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la&nbsp;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo; y el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Este curso est&aacute; basado en una acci&oacute;n del Proyecto LandLife 2011-2014 (LIFE 10 INF/ES/540)<img alt='' src='/i-images/550/107/mm/image/logos/logo_tejiendo_horitzontal.jpg' style='width: 550px; height: 107px; margin: 10px;' />&nbsp;
Dimecres, 15 de Abril
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Palau Macaya - Barcelona
Resum: Jornada de presentació de les conclusions del Congrés Mundial de Parcs
Descripció:

El 15 d&rsquo;abril, de 9 a 14 hores, es far&agrave; al Palau Macaya de Barcelona (Passeig de Sant Joan, 108) una jornada de <strong>presentaci&oacute; de les conclusions del Congr&eacute;s Mundial de Parcs</strong>. Aquesta presentaci&oacute; anir&agrave; a c&agrave;rrec d&rsquo;un representant de la Uni&oacute; Internacional per a la Natura (UICN), del consultor ambiental Josep M. Mallarach i de Puri Canals, presidenta de MEDPAN.Aquesta Jornada fa de pont entre el Congr&eacute;s Mundial de Parcs i el Little Sydney: Protecting Nature in Europe, que organitza UICN Europa a &Agrave;ustria del 28 al 31 de maig d&rsquo;enguany per donar a con&egrave;ixer els acords del Congr&eacute;s Mundial de Parcs a escala europea.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150415_jornada_palau_macaya.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Divendres, 17 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Fuentes de Nava (Palencia)
Resum: Jornada de Capacitación para el fortalecimiento de las entidades de custodia del territorio transcantábricas y de Castilla y León
Descripció: <strong>Objetivo de la jornada</strong>. Aprender y debatir en torno a las buenas pr&aacute;cticas de trabajo en red y&nbsp;desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se est&aacute;n llevando a cabo por las&nbsp;diferentes redes y entidades de custodia del Estado espa&ntilde;ol.<strong>Destinatarios</strong>. Personas y entidades vinculadas a la Red Custodia Castilla y Le&oacute;n, a la Red&nbsp;Transcant&aacute;brica de Custodia del Territorio y todas aquellas interesadas en la custodia del territorio.<strong>Lugar de celebraci&oacute;n</strong>. Sala de usos m&uacute;ltiples del Ayuntamiento de Fuentes de Nava (Palencia).&nbsp;C/ Mayor, 37.D&iacute;as:&nbsp;17, 18 y 19 de abril de 2015.<strong>VIERNES 17 DE ABRIL</strong>

16.30 h - 17.00 h - Recepci&oacute;n de participantes

17.00 h -Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio
<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em></div>
18.00 h - Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio

<div style='margin-left: 40px;'><em>Amaya S&aacute;nchez, colaboradora de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>
19.00 h - Mesa de iniciativas transcant&aacute;bricas y castellanoleonesas en custodia del territorio

<div style='margin-left: 40px;'><em>&Oacute;scar Prada, responsable de custodia del territorio del Foro Asturias Sostenible y portavoz de la Red&nbsp;Transcant&aacute;brica de custodia del territorio.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>- La Red Transcant&aacute;brica de Custodia del Territorio iniciativa a iniciativa.

Entidades de custodia del territorio transcant&aacute;bricas (60 min.)

- La Red de Custodia de Castila y Le&oacute;n iniciativa a iniciativa.

Entidades de custodia del territorio de Castilla y Le&oacute;n (60 min.)</div>
21.00 h - Cierre de las jornadas<strong>S&Aacute;BADO 18 DE ABRIL</strong>

(Restringido a entidades de la Red de Custodia de Castilla-Le&oacute;n y Red Transcant&aacute;brica de Custodia del Territorio)

10:00-12:00 h - Taller de incidencia pol&iacute;tica
<div style='margin-left: 40px;'>- Presentaci&oacute;n: concepto, estrategias y aspectos clave (45 min)

Hernan Collado, Entre Iguals, asesor de la Xarxa de Cust&ograve;dia del territori

- Din&aacute;mica de trabajo en grupo sobre incidencia pol&iacute;tica (75 min)</div>


Para m&aacute;s informacion <a href='/mm/file/iniciatives/tejiendo%20redes%2014-15/150418_la_nava_DEF.pdf' target='_blank'>consultad el Programa de las Jornadas</a>.&nbsp;Estas jornadas forman parte del proyecto &quot;<strong>Tejiendo redes para la Custodia del Territorio en Espa&ntilde;a&quot;</strong>, un proyecto conjunto entre la XCT y la Obra Social &quot;la Caixa&quot;.

&nbsp;
Dimarts, 28 de Abril
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Punt Eco. Partida Sot de Fontanet, 7 Lleida
Resum: Jornada: La custòdia del territori una eina per la conservació del territori agrícola
Descripció: El proper <strong>28 d&#39;abril</strong> es celebra aquesta jornada per explorar les possibilitats que la cust&ograve;dia ofereix per a la conservaci&oacute; del territori agr&iacute;cola.Consulteu el <strong><a href='/mm/file/noticies/2015/150428_Jornada_custodia_PuntEco_Lleida.pdf' target='_blank'>programa sencer</a></strong>:09.00 h Recepci&oacute; dels participants

09.15 h Inauguraci&oacute; de la jornada

09.30 h Qu&egrave; &eacute;s la custodia del territori?

10.15 h La cust&ograve;dia agr&agrave;ria com una eina de conservaci&oacute; del territori. Com aprofitar l&#39;obligat compliment del &ldquo;greening&rdquo; per promoure la cust&ograve;dia del territori?

11.15 h Pausa - caf&egrave;

11.45 h Experi&egrave;ncies:

11,45 -12,15 h Projecte l&rsquo;Espigall

12,15 -12,45 h Projecte de desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues.

12,45 &ndash; 13,15 h Recuperaci&oacute; agr&agrave;ria de la perif&egrave;ria de Lleida.

13.15 h Finalitzaci&oacute; de la jornada<strong>Destinataris</strong>

Persones i entitats vinculades o interessades en la cust&ograve;dia del territori, pagesos interessats en gestionar finques, estudiants i membres de l&rsquo;administracio p&uacute;blica.

<strong>Lloc de celebraci&oacute;</strong>

Punt Eco. <a href='https://www.google.es/maps/place/PUNT+ECO+AGROAMBIENTAL,+S.L./@41.6032474,0.6207481,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12a6e00b30445fa9:0x4d9ce33a0d5c1668?hl=ca' target='_blank'>Partida Sot de Fontanet, 7</a> 25197 Lleida | <a href='http://www.punteco.cat' target='_blank'>www.punteco.cat</a> | T. 973070075

<strong>Inscripcions</strong>

Cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament escrivint un correu a <a href='punteco@punteco.cat'>punteco@punteco.cat</a> o a trav&eacute;s del seg&uuml;ent <a href='https://docs.google.com/forms/d/1rk8w5163lT7pNevlB7VTc16wPw-zVGx4TFzuZ3Vgzps/edit#' target='_blank'>formulari</a>
Dimecres, 29 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Arbúcies
Resum: Curs - Interpretació i guiatge de natura
Descripció: <strong>Organitza el curs:</strong> Naturalwalks

<strong>Dates</strong>:&nbsp;29 i 30 d&rsquo;Abril, 1 Maig / 20, 21, 22 de Maig.

<strong>Durada</strong>:&nbsp;sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00 (48 hores en total)

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Casal de Pau. Arb&uacute;cies.

<strong>Preu:</strong>&nbsp;450&euro; / curs

<strong>Certificaci&oacute; de Naturalwalks</strong>:&nbsp;Certificaci&oacute; segons el projecte Europeu HeriQ, de guies int&egrave;rprets segons l&rsquo;organitzaci&oacute; alemanya&nbsp;Bildungswerk Interpretation.

&nbsp;

El curs donar&agrave; els fonaments tant te&ograve;rics com pr&agrave;ctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecotur&iacute;stic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i t&egrave;cniques d&rsquo;interpretaci&oacute; del patrimoni natural.

&nbsp;

Els participants aprendran diferents tipus d&rsquo;eines i t&egrave;cniques relacionades amb la professi&oacute; del guia de natura, la preparaci&oacute; i execuci&oacute; dels guiatges, la comunicaci&oacute; i la interpretaci&oacute; del patrimoni natural, l&rsquo;aprofitament dels recursos naturals i l&rsquo;avaluaci&oacute; de les seves activitats.

&nbsp;

Donar&agrave; una mirada hol&iacute;stica a la professi&oacute; de guia de natura per diferenciar-la d&rsquo;altres tipus de guiatge i de professions relacionades en l&rsquo;&agrave;mbit del turisme o del medi ambient.

&nbsp;

Est&agrave; orientat en aprendre l&rsquo;art del guiatge i la interpretaci&oacute; en un entorn natural i aprofundir&agrave; en els aspectes m&eacute;s rellevants que s&rsquo;han de tenir en compte des del disseny fins a l&rsquo;execuci&oacute; de diferents tipus d&rsquo;activitats.

&nbsp;

<strong>Temari</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- La professi&oacute; del guia de natura

- La interpretaci&oacute; del patrimoni natural

- L&rsquo;avaluaci&oacute;</div>


<strong>Metodologia</strong>

El curs ser&agrave; molt am&egrave; i pr&agrave;ctic i promour&agrave; la participaci&oacute; activa dels alumnes al llarg de totes les sessions. M&eacute;s del 50% del curs es far&agrave; de manera pr&agrave;ctica a trav&eacute;s d&rsquo;exercicis a l&rsquo;aula i al camp per tal d&rsquo;aplicar la teoria explicada.

(Per tal de rebre la certificaci&oacute;, es realitzar&agrave; una avaluaci&oacute; de tots els conceptes adquirits)<strong>Grup:</strong> N&uacute;mero limitat a 16 participants. La reserva de pla&ccedil;a es far&agrave; per estricte ordre de sol&middot;licitud i pagament.<strong>P&uacute;blic</strong>: Especialment adre&ccedil;at a guies de natura en actiu o professionals del sector del turisme i la natura -guies de natura, educadors, guardes forestals i de&nbsp; parcs naturals, altres tipus de guies i professionals-, o persones emprenedores i interessades en el turisme i la natura.<strong>Professor:</strong>&nbsp;Evarist March&nbsp;(guia, formador i consultor de Natura. Director de&nbsp;Naturalwalks). Formador del projecte HeriQ.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://naturalwalks.com/ca/curs-interpretacio-i-guiatge-de-natura/' target='_blank'>consulteu la web de Naturalwalks</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar