agenda - 19 de Gener - 25 de Gener

19 de Gener - 25 de Gener

agenda Calendari
Dimecres, 21 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Sort i Berga
Resum: Procés de participació per a una nova Llei de muntanya
Descripció: El Govern català va aprovar el 1983 la Llei d’alta muntanya que, a banda de les zones de muntanya, s’adreçava a l’Aran i a les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallar Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa. Aquella Llei partia de la base que les àrees de muntanya no havien assolit el mateix grau de desenvolupament econòmic de la resta de Catalunya i que calia un esforç addicional, per part de les administracions, per tal de dotar-les d’infraestructura i d’equipament.A finals de 2011, trenta anys després, el Consell General de Muntanya va encarregar al Departament de Territori i Sostenibilitat engegar un procés de reflexió per a la revisió de la Llei.L’any 2012, es van mantenir diverses sessions de treball amb membres del Consell General de Muntanya i dels consells comarcals per fer balanç de la política de muntanya, identificar els reptes de futur i debatre la utilitat dels diversos instruments existents.Entre 2012 i 2013, es van prosseguir els treballs de definir una segona etapa en les polítiques de muntanya en el marc de la Comissió tècnica i les taules sectorials del Pacte global per al Pirineu. Aquest projecte va quedar estroncat per la retirada de la Candidatura de Barcelona-Pirineu als jocs olímpics d’hivern, a la qual anava en part vinculat, però va posar sobre la taula una àmplia bateria de reflexions i propostes que segueixen vigents.Finalment, enguany, <strong>s&rsquo;ha creat un grup de treball &ldquo;t&egrave;cnic&rdquo;</strong>, conformat per personal del Departament de Territori i Sostenibilitat i t&egrave;cnics i professionals que treballen al Pirineu en diverses p<strong>ol&iacute;tiques estrat&egrave;giques per al desenvolupament de les comarques de muntanya</strong>, els quals han elevat un document de conclusions. Aquest document, que ara es pret&eacute;n compartir, cal entendre&rsquo;l com el document de base per al debat obert que ara es proposa.<strong>Sessions de debat</strong>

El proc&eacute;s de participaci&oacute; s&#39;estructura en dues sessions de debat , totes dues amb el mateix contingut, distribu&iuml;des territorialment:
<div style='margin-left: 40px;'>- 21 de gener de 2015 a les 10h al Pavell&oacute; de Su&egrave;cia, carrer de la Col&ograve;nia Escolar, 2. Berga

<a href='http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/atencio_a_la_ciutadania/processos/Llei_muntanya/docs/Programa_debat_Berga.pdf' target='_blank'>Programa de la sessi&oacute; de debat del 21 de gener a Berga</a>

- 28 de gener de 2015 a les 10h a l&#39;Oficina Comarcal de Turisme, cam&iacute; de la Cabanera, s/n. Sort

<a href='http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/atencio_a_la_ciutadania/processos/Llei_muntanya/docs/Programa_debat_Sort.pdf' target='_blank'>Programa de la sessi&oacute; de debat del 28 de gener a Sort </a></div>


El debat tindr&agrave; com a punt de partida les reflexions i propostes que planteja el document de conclusions del Grup de treball t&egrave;cnic, el qual s&rsquo;entendr&agrave; com a document de base per al debat. A partir d&rsquo;aqu&iacute;, la reflexi&oacute; s&rsquo;ha d&rsquo;enriquir amb totes les consideracions i propostes que es puguin generar en el marc de les sessions de debat.Les sessions tindran una durada de 3 hores, es faran en horari de mat&iacute; i utilitzaran m&egrave;todes de deliberaci&oacute;, primant la reflexi&oacute;, l&#39;intercanvi de punts de vista i la detecci&oacute; d&#39;elements de consens i dissens. Per participar-hi &eacute;s necessari que us hi inscriviu a trav&eacute;s del seg&uuml;ent enlla&ccedil;:
<div style='margin-left: 40px;'><a href='http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/Proces_participacio_nova_llei_muntanya/inscripcio-al-debat-1/' target='_blank'>Formulari d&#39;inscripci&oacute; a la sessi&oacute; de debat del 21 de gener</a>

<a href='http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/Proces_participacio_nova_llei_muntanya/inscripcio-al-debat-2/' target='_blank'>Formulari d&#39;inscripci&oacute; a la sessi&oacute; de debat del 28 de gener</a></div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.entitatsambientals.cat/actualitat/proces-de-participacio-per-a-una-nova-llei-de-muntanya.html' target='_blank'>consulteu la web d&#39;Entitats Ambientals</a>.

&nbsp;
Divendres, 23 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Màlaga
Resum: XI Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza
Descripció:

El Palau de Fires i Congressos de M&agrave;laga acollir&agrave; els propers 23 i 24 gener 2015 una nova edici&oacute; del<strong> f&ograve;rum anual del Comit&egrave; Espanyol de UICN</strong>. En aquest cas el Comit&egrave; commemora el 50&egrave; aniversari de la Llista Vermella de la UICN. Un cop m&eacute;s, la trobada &eacute;s d&#39;inscripci&oacute; oberta i gratu&iuml;ta.&nbsp;En aquest f&ograve;rum es donar&agrave; a con&egrave;ixer la Llista Vermella com a est&agrave;ndard d&#39;avaluaci&oacute; de l&#39;estat de les esp&egrave;cies a nivell mundial, i es difondr&agrave; la contribuci&oacute; dels Comit&egrave;s i els membres de UICN per a la seva elaboraci&oacute;. A m&eacute;s, es posar&agrave; en valor l&#39;abast de la Llista Vermella a Espanya, explicant com aquesta eina ha orientat les accions de conservaci&oacute; de governs, ONG i cient&iacute;fics des de la seva aparici&oacute;. Al seu torn, i entre altres propostes i metes, durant l&#39;esdeveniment es presentar&agrave; la Llista Vermella d&#39;Ecosistemes i alguns casos on es pot aplicar.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uicn.es/web/wp-content/uploads/2014/11/flyer_foro_es.pdf' target='_blank'>descarregueu el programa del Foro</a>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar