agenda - Desembre de 2014

Desembre de 2014

agenda Calendari
Dimecres, 10 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Bacelona
Resum: Third Annual Conference of the European Learning Network for Regions and Biodiversity. Natura 2000 in action! Barcelona
Descripció: This Conference links the European Learning Network for Regions and Biodiversity with the Natura 2000 Regional cooperation for implementing the Natura 2000 networkPalau Sant Pau, Barcelona, Spain, Wednesday 10 – Thursday 11 December 2014<strong>POLICY CONTEXT</strong>

Addressing the theme of Natura 2000 implementation at subnational level in Europe, the conference aims to provide a significant contribution to the ongoing efforts of halting the loss of biodiversity and increasing the sustainable use of natural resources. Therefore policy frameworks of this conference are the Convention on Biological Diversity and its Aichi targets (especially targets 11, 14 and 17), the Berne Convention and its Emerald Network, and the EU Biodiversity 2020 Strategy (in particular Target 1 and the Natura 2000 Biogeographical Process to implement it).<strong>TARGET AUDIENCE</strong>

This conference is primarily targeted at regional level policy and decision makers, and &nbsp;managers involved in the implementation of the EU Birds and Habitats Directives and the Berne Convention. As subnational governments do not work alone, we also warmly welcome sector representatives and civil society organisations (conservation NGOs, PA managers), working closely with subnational governments to achieve common goals in the implementation of the Birds and Habitats Directives.For more information <a href='http://www.regionsandbiodiversity.eu/sites/default/files/Regions%20and%20Natura%202000%20Conference%20Barcelona%20Programme%20v%2011%20November.pdf' target='_blank'>Download the programme</a> and <a href='http://www.regionsandbiodiversity.eu/sites/default/files/Barcelona%20Conference%20practical%20info.pdf' target='_blank'>Practical Information</a>. Please note that participation is free.

&nbsp;
Dijous, 11 de Desembre
Hora: 9:15 - 10:15
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada sobre planificació i gestió del medi rural - L'espai agrari periurbà. De què serveix?
Descripció: L&#39;espai agrari adjacent a l&#39;espai urb&agrave; ha estat sotm&egrave;s a&nbsp;fortes tensions que sovint han comportat que l&#39;espai&nbsp;agrari fos considerat un espai residual o marginal al&nbsp;voltant de la ciutat. Els reptes que s&#39;obren actualment en&nbsp;relaci&oacute; als espais agraris periurbans estan orientats a&nbsp;mantenir el seu valor productiu estrat&egrave;gic i a conservar&nbsp;la biodiversitat que porten associada.L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s donar a con&egrave;ixer la&nbsp;problem&agrave;tica i la gesti&oacute; dels espais agraris periurbans, i&nbsp;analitzar de quina manera es poden integrar els espais&nbsp;agraris en les noves estrat&egrave;gies de planificaci&oacute; del medi&nbsp;rural.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix' target='_blank'>per a m&eacute;s informaci&oacute; consulta el programa online</a>)

<strong>09.15 Lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

<strong>09.30 Inauguraci&oacute; de la jornada.</strong> A c&agrave;rrec de Joan&nbsp;Masnou, Vicerector de Relacions&nbsp;Internacionals i Formaci&oacute; Continua de la

UVic-UCC; i de Ramon Jordana, cap de l&rsquo;&Agrave;rea&nbsp;de Projectes Transversals de la Direcci&oacute;&nbsp;General del Medi Natura i Biodiversitat del&nbsp;Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia,&nbsp;Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural de la&nbsp;Generalitat de Catalunya.

<strong>09.45 El marc de refer&egrave;ncia.</strong> A c&agrave;rrec de Josep&nbsp;Montasell, t&egrave;cnic de l&rsquo; &Agrave;rea de Territori i&nbsp;Sostenibilitat, Diputaci&oacute; de Barcelona.

<strong>10.30 Pausa- caf&egrave;</strong>

<strong>11.00 Estudi de casos: Diferents marcs territorials i&nbsp;activitat productiva</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- L&rsquo;Espai agrari periurb&agrave; del sud de Girona. A&nbsp;c&agrave;rrec d&rsquo;Anna Roca. Fundaci&oacute; Agroterritori.

- El Parc Agrari del Baix Llobregat. A c&agrave;rrec de&nbsp;Raimon Roda, gerent del Consorci.

- El Parc de l&rsquo;Espai d&rsquo;Inter&egrave;s Natural de&nbsp;Gallecs. A c&agrave;rrec de Gemma Safont, gerent&nbsp;del Consorci de Gallecs.</div>
<strong>13.00 Noves perspectives per l&rsquo;espai agrari&nbsp;periurb&agrave;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Nous reptes en la planificaci&oacute; del medi&nbsp;rural. A c&agrave;rrec d&rsquo;Antoni Ferran, Escola&nbsp;Polit&egrave;cnica Superior, UVic-UCC

- L&rsquo;activitat agr&agrave;ria dins d&rsquo;espais naturals&nbsp;protegits. A c&agrave;rrec de Ramon Espinach, cap&nbsp;de l&rsquo;Oficina de Parcs Naturals, Diputaci&oacute; de&nbsp;Barcelona</div>
<strong>14.00 CloendaLloc d&rsquo;impartici&oacute;:&nbsp;</strong>Universitat de Vic. Masia Torre dels Frares.&nbsp;Sala Segimon Serrallonga.&nbsp;Jornada gratu&iuml;ta. <strong>Cal formalitzar la inscripci&oacute;</strong>.&nbsp;Inscripci&oacute; online:&nbsp;<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix' target='_blank'>http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix</a>
Divendres, 12 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: 2n Simposi de producció agroalimentària ecològica
Descripció: El <strong>2n Simposi de producci&oacute; agroaliment&agrave;ria ecol&ograve;gica</strong> es centra en aquesta edici&oacute; en les produccions hort&iacute;coles. Ser&agrave; el divendres 12 i el mat&iacute; de dissabte 13 de desembre a Manresa, amb experts del nostre pa&iacute;s i tamb&eacute; de vinguts d&#39;It&agrave;lia i Fran&ccedil;a. S&#39;hi tractaran temes d&#39;infraestructures, de sanitat vegetal, de gesti&oacute; del s&ograve;l,... Una oportunitat per con&egrave;ixer de prop els aven&ccedil;os t&egrave;cnics en aquest camp i tamb&eacute; per compartir experi&egrave;ncies amb altres persones assistents.L&rsquo;<strong>objectiu</strong> d&rsquo;aquest simposi &eacute;s la transfer&egrave;ncia d&rsquo;informaci&oacute; t&egrave;cnica d&rsquo;actualitat i d&rsquo;inter&egrave;s al sector, amb la participaci&oacute; de diversos experts en la mat&egrave;ria de fora de Catalunya, aix&iacute; com &eacute;sser un lloc de trobada i d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies per a tots els professionals de l&rsquo;horta ecol&ograve;gica del nostre pa&iacute;s.Manresa, divendres i dissabte 12 i 13 de desembre de 2014.

Inscripcions gratu&iuml;tes a <a href='http://www.associaciolera.org' target='_blank'>www.associaciolera.org</a>

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://associaciolera.org/2n-simposi-de-produccio-agroalimentaria-ecologica/' target='_blank'> consulteu el programa online</a>.
Dissabte, 13 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Capçanes. Serra de Llabería
Resum: 2a Trobada de propietaris de custòdia del territori - Conservació i bones pràctiques en la gestió de la biodiversitat dels boscos
Descripció: Catalunya t&eacute; 1.930.000 ha forestals que representen el 66% del territori. D&rsquo;aquesta superf&iacute;cie el 80% s&oacute;n boscos. Alhora, el 73% d&rsquo;aquests boscos estan en mans privades, i es caracteritzen per una estructura de bosc de dimensions redu&iuml;des.

Ets propietari d&rsquo;alguns d&rsquo;aquests boscos? Saps qu&eacute; &eacute;s la gesti&oacute; sostenible i mutifuncional dels boscos? Tens inter&egrave;s en saber com pots fomentar la biodiversitat de la teva finca forestal? Vols saber qu&egrave; &eacute;s la cust&ograve;dia forestal?
<div style='text-align: center;'>

<strong>Vine a la 2a trobada de propietaris de cust&ograve;dia!</strong></div>


<strong>PROGRAMA </strong>(us recomanem que <a href='/mm/file/2014/141129_2a_trobada_propietaris_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa complert en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10.00 h - 10.15 h. Benvinguda.

10.15 h - 11.00 h. Breu exposici&oacute; d&rsquo;iniciatives per a la cust&ograve;dia dels boscos, la gesti&oacute; forestal sostenible i la conservaci&oacute; de la biodiversitat.

11.00 h - 11.15 h. Com es gesta un acord de cust&ograve;dia i signatura d&rsquo;un acord entre el Consorci de la Serra de Llaberia i el propietari de Mas del Cal&agrave;s.

11.15 h - 11.45 h. Tastet de productes locals i provinent de les finques amb acords de cust&ograve;dia de la Serra de Llaberia.

11.45 h - 13.30 h. Visita de camp, de la m&agrave; de Jordi Camprodon (Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya) i Jarkov Revert&eacute; (Consorci de la Serra de Llaber&iacute;a).</div>


Dia i hora: <span style='color:#B22222;'><strong>dissabte 13 de desembre</strong></span>, de 10 a 13:30h (<span style='color:#B22222;'>hem canviat la data de la trobada, degut a la mala previsi&oacute; meteorol&ograve;gica prevista per la data inicial</span>).

Lloc: Cap&ccedil;anes, <strong>Serra de Llaber&iacute;a</strong>.

Inscripcions: <strong>la inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; obligat&ograve;ria</strong>. Us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/forms/propietaris' target='_blank'>www.xct.cat/forms/propietaris</a>

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2014/141129_2a_trobada_propietaris_DEF(1).pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.<img alt='' src='/i-images/350/109/mm/image/2014/141129_2a_trobada_propietaris.png' style='width: 350px; height: 109px; margin: 10px; float: left;' />

Gràcies a PHP iCalendar