agenda - Novembre de 2014

Novembre de 2014

agenda Calendari
Dimecres, 5 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Land: quality of Life - Landlife Congress
Descripció: <a href='http://www.landstewardship.eu/ca/congress' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/250/170/mm/image/logos/logo_landlife_CONGRESS.png' style='width: 250px; height: 170px; margin: 10px; float: right;' /></a>The LandLife partners and the Congress Steering Committee members are glad to welcome you to the<strong> First European Land Stewardship Congress</strong> that will take place from the <strong>5th to the 8th of November 2014</strong> in Barcelona.This First edition of the Congress has been organised under the framework of the LandLife project, which began in 2011, and is an exceptional opportunity to boost land stewardship, a conservation strategy based on the co-responsibility of land users and landowners to manage and protect land and natural resources, both at the regional and European level.During the last three years the LandLife partners have been working on the implementation of communication and training actions that promote the idea that only understanding the importance and the inherent values of landscapes and nature for our lives will allow us to conserve the diversity and richness of habitats and ecosystems and thereby ensure that future generations can also enjoy them.The Congress, as the culminating event of the Landlife Project, comes just as a new period of European conservation policy is opened with the implementation of the EU Biodiversity Strategy 2020.The Congress aims to address these new challenges by presenting not only the main results of the LandLife project, but also by sharing experiences and exchanging knowledge on land stewardship, nature and biodiversity conservation and natural resource management through workshops, round tables and poster presentations.The Congress is the starting point for a new European network that will further develop land stewardship in Europe. During the Congress the Barcelona Declaration on Land Stewardship will be elaborated and signed. The Declaration will define the Vision and Mission statement through a collaborative process that will help to identify synergies between actors with the aim to work together for the promotion of land stewardship both at the regional and European level.More information on <a href='http://www.landstewardship.eu/ca/congress' target='_blank'>http://www.landstewardship.eu/ca/congress</a>
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa, Barcelona
Resum: V Jornadas estatales de custodia del territorio - 10 años compartiendo aprendizajes y experiencias: Retos y perspectivas de futuro
Descripció: Les <a href='http://www.frect.org/las-vjornadas/' target='_blank'>V Jornades Estatals de Cust&ograve;dia del Territori</a> s&oacute;n un espai per intercanviar, debatre i proposar innovacions i millores per a l&#39;aplicaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori com una eina per a la conservaci&oacute; de la biodiversitat, la gesti&oacute; de la natura i del paisatge i del patrimoni cultural .Aquestes jornades s&#39;emmarquen, aix&iacute; mateix, en el I Congr&eacute;s Europeu sobre cust&ograve;dia del territori: Land: Quality of Life organitzat pel projecte LandLife (LIFE +10 INF/ES/540), permetent la projecci&oacute;, per primera vegada, de les Jornades Estatals a nivell europeu, facilitant l&#39;intercanvi de bones pr&agrave;ctiques i experi&egrave;ncies amb organitzacions d&#39;altres pa&iuml;sos europeus, enriquint el debat i aprenent de processos diferents a l&#39;estatal.<img alt='' height='96' src='/i-images/632/253/mm/image/2014/BANNER%201%20JECT.jpg' width='240' />
Dijous, 20 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada Tècnica - El pastoralisme en la conservació de la natura: noves necessitats, nous enfocaments
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/73/mm/image/logos/logo%20GTCA.jpg' style='width: 150px; height: 73px; margin: 10px; float: right;' />Cada cop s&oacute;n m&eacute;s els projectes que&nbsp;incorporen la ramaderia com a eina de&nbsp;gesti&oacute; o prestaci&oacute; de serveis&nbsp;ambientals, per&ograve; sovint els t&egrave;cnics&nbsp;parteixen d&rsquo;enfocaments&nbsp;reduccionistes, superats per una&nbsp;realitat complexa donat un limitat&nbsp;coneixement en mat&egrave;ria de&nbsp;pastoralisme; fet que condiciona la&nbsp;pr&ograve;pia viabilitat dels projectes.&nbsp;Un sistema pastoral &eacute;s un sistema&nbsp;complex on ens cal con&egrave;ixer el factor&nbsp;animal, des de l&rsquo;etologia al maneig.&nbsp;&Agrave;dhuc, les capacitats de c&agrave;rrega, la&nbsp;periodicitat i la intensitat de pastura,&nbsp;depenen del factor hum&agrave;, des de&nbsp;l&rsquo;estructura de la producci&oacute; agr&agrave;ria&nbsp;(explotaci&oacute; ramadera) al comportament&nbsp;social. Ras i curt, el factor hum&agrave; &eacute;s&nbsp;clau en aquests projectes: com&nbsp;seleccionar les t&egrave;cniques de gesti&oacute; i els&nbsp;ramaders?, com negociar acords,&nbsp;resoldre conflictes i controlar els&nbsp;resultats?, com articular un feed-back&nbsp;d&rsquo;incentius i compromisos?&nbsp;De la constataci&oacute; de la centralitat del&nbsp;ramader se&rsquo;ns fa<strong> necess&agrave;ria una&nbsp;transmissi&oacute; i una integraci&oacute; de&nbsp;coneixement des dels professionals&nbsp;ramaders vers els t&egrave;cnics</strong>. Aquesta&nbsp;jornada pret&eacute;n aportar un punt&nbsp;d&rsquo;inflexi&oacute; en aquest nou marc de&nbsp;treball, on els factors social i econ&ograve;mic&nbsp;condicionen tot el sistema pastoral i les&nbsp;derivades ecol&ograve;giques i t&egrave;cniques.<strong><img alt='' src='/i-images/218/155/mm/image/imgnews/2014_10_12/141120_jornada_pastoralisme.png' style='width: 218px; height: 155px; margin: 10px; float: right;' />OBJECTIUS</strong>

1. Adquirir una comprensi&oacute; i&nbsp;informaci&oacute; pr&agrave;ctica per a planificar i&nbsp;gestionar projectes que integrin la&nbsp;ramaderia com a eina de

conservaci&oacute; de la natura.

2. Extraure els factors d&rsquo;&egrave;xit i de&nbsp;viabilitat dels projectes amb&nbsp;participaci&oacute; ramadera

3. Compartir experi&egrave;ncies i adquirir de&nbsp;contactes mitjan&ccedil;ant networking.Dia i lloc: <strong>20 de novembre</strong>. Universitat de Vic

Horari: de 09:30 a 18:30

Inscripcions: la Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&#39;s pr&egrave;viament a&nbsp;agraria@custodiaterritori.orgPer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2014/141120_programa_jornada_Pastoralisme.pdf' target='_blank'> consulteu el Programa en PDF</a>.&nbsp;

Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>.&nbsp;
Divendres, 21 de Novembre
Hora: 9:30 - 14:30
Lloc: Can Muntanyola - Granollers
Resum: Jornada Tècnica - Gestió del medi natural municipal. La custòdia del territori, una eina de consens
Descripció: La xct organitzarem una trobada d&rsquo;ens locals en col&middot;laboraci&oacute; amb l&rsquo;Ajuntament de Granollers i amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el prop&ograve;sit d&rsquo;acostar la cust&ograve;dia als municipis i volem donar a con&egrave;ixer diferents experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia del territori i ens locals, i valorar la possibilitat de crear un grup de treball amb aquests membres.Els ens locals s&oacute;n agents actius al territori amb coneixement de la realitat social i territorial, i cada vegada m&eacute;s presents a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Tenen unes singularitats diferents a la resta de membres de la xct, i se&rsquo;ls vol donar resposta a trav&eacute;s d&rsquo;un grup de treball espec&iacute;fic en qu&egrave; tots els ens locals membres de la xct puguin compartir i col&middot;laborar.Els objectius de la Jornada T&egrave;cnica s&oacute;n: a) Donar a con&egrave;ixer casos pr&agrave;ctics d&rsquo;acords de cust&ograve;dia del territori on hi hagin ens locals implicats, que puguin servir de model per a altres ens locals i b) Facilitar la creaci&oacute; d&rsquo;un grup de treball de cust&ograve;dia i ens locals. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2014/141121_programa_municipis_v1.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<strong>09.30 - 11.00 - Benvinguda i visita a Palou, un exemple de cust&ograve;dia agr&agrave;ria</strong>

Xavi Romero i Vicen&ccedil; Planas - t&egrave;cnics de l&rsquo;Ajuntament de Granollers (Vall&egrave;s Oriental). Punt de trobada Can Muntanyola

&nbsp;

<strong>11.00 - 11.30 - Pausa caf&egrave;</strong>

&nbsp;

<strong>11.30 - 12.45 - Exposici&oacute; casos de cust&ograve;dia del territori i ens locals</strong>

<em>Ajuntament de Vic - Jordi Boadas, t&egrave;cnic de l&rsquo;Ajuntament de Vic

Consorci de l&rsquo;Alta Garrotxa - Sara S&aacute;nchez, t&egrave;cnica del Consorci de l&rsquo;Alta Garrotxa

Ajuntament de Riudarenes - Jordi Giron&egrave;s, alcalde de Riudarenes</em>

&nbsp;

<strong>12.45-13.10 - Oportunitats que ofereixen la cust&ograve;dia del territori i la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori als ens locals</strong>.

<em>Montserrat Barniol, presidenta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori i del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s. Alcaldessa d&rsquo;Alpens (Llu&ccedil;an&egrave;s).</em>

&nbsp;

<strong>13.15-14.30 - Treball en xarxa - Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <strong><a href='/mm/file/2014/141121_programa_municipis_v1.pdf' target='_blank'>Programa detallat de la Jornada</a></strong>.

La participaci&oacute; a la Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:
<div style='text-align: center;'><strong><a href='http://www.xct.cat/forms/formulari_municipis_2014' target='_blank'>www.xct.cat/forms/formulari_municipis_2014</a></strong></div>


Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres a igamundi@custodiaterritori.org o al 93 886 61 35.

&nbsp;
Dissabte, 22 de Novembre
Hora: 9:30 - 15:30
Lloc: Mas Cabàlies, Ogassa
Resum: Jornada tècnica de visita a Mas Cabàlies i presentació del projecte Els Prats de Pastura a Mas Cabàlies.
Descripció: El&nbsp;<strong>dissabte 22 de novembre</strong> es dur&agrave; a terme una jornada t&egrave;cnica de<strong> visita a la Finca de Mas Cab&agrave;lies (Ogassa) i la presentaci&oacute; del projecte Els Prats de Pastura a Mas Cab&agrave;lies.</strong>Els Prats de Pastura a Mas Cab&agrave;lies &eacute;s un projecte que es realitza als voltants de l&rsquo;antiga masia de Mas Cab&agrave;lies, actual casa de col&ograve;nies i escola de Natura propietat de Fundesplai, amb un acord de cust&ograve;dia amb el pastor per l&rsquo;aprofitament dels prats. Aix&iacute;, i amb la finalitat de gestionar aquestes finques, es satisfan les necessitats de Recuperaci&oacute; d&rsquo;H&agrave;bitats vulnerables com els prats de dall, la conservaci&oacute; d&rsquo;oficis tradicionals com la ramadera extensiva, i l&rsquo;&uacute;s p&uacute;blic.<strong>Programa:</strong>

9.30h Arribada a Mas Cab&agrave;lies.

9.30h-11h15: Presentaci&oacute; de la Finca, el Pastor i les accions.

11h15-11h30: Esmorzar

11.30h-13.30h: Actuacions en els prats de pastura (desbrossar).

13.30h-15.00h: Dinar de p&iacute;cnic (a c&agrave;rrec de l&rsquo;organitzaci&oacute;), amb valoraci&oacute; del Projecte i Fi de l&rsquo;activitatLa inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per a totes aquelles persones interessades en participar.<strong>Interessats</strong> contactar amb Gisela Balany&agrave;: <a href='gbalanya@fundesplai.org">http://gbalanya@fundesplai.org' target='_blank'>gbalanya@fundesplai.org</a> <strong>abans del&nbsp;dijous 20 de novembre</strong> a les 14.00h.Aquesta visita compta amb el suport de la Comissi&oacute; Europea, i forma part del projecte projecte LANDLIFE&nbsp;&nbsp;(LIFE10 INF/ES/540)
Dilluns, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: 12º Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2014)
Descripció: Del 24 al 27 de novembre al Palau Municipal de Congressos de&nbsp;Madrid.<img alt='' src='/i-images/150/49/mm/image/imgnews/2014_07_09/logo_conama.png' style='width: 150px; height: 49px; margin: 10px; float: right;' />L&#39;eix central de Conama 2014 ser&agrave; l&#39;economia baixa en carboni, encara que s&#39;abordaran altres 9 l&iacute;nies estrat&egrave;giques: Energia, Efici&egrave;ncia i Canvi Clim&agrave;tic; Mobilitat i Transport; Renovaci&oacute; Urbana i Edificaci&oacute;; Biodiversitat; Desenvolupament Rural; residus; Qualitat Ambiental, Salut i Benestar; aigua; i Economia i Societat.&nbsp;S&#39;hi poden presentar comunicacions t&egrave;cniques. La data l&iacute;mit per sol&middot;licitar comunicacions &eacute;s el 25 de juliol.&nbsp;La inscripci&oacute; general al congr&eacute;s &eacute;s de 390&euro; (fins 15 d&#39;octubre) o b&eacute; de 475&euro; si no &eacute;s anticipada. El congr&eacute;s ofereix una s&egrave;rie de beques.&nbsp;El congr&eacute;s est&agrave; organitzat per la <a href='http://www.conama.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; CONAMA</a>.

Trobare m&eacute;s informaci&oacute; del congr&eacute;s a la seva web:&nbsp;<a href='http://www.conama2014.conama.org' target='_blank'>www.conama2014.conama.org</a>

&nbsp;
Dijous, 27 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada - Turisme responsable: Oportunitats de millora
Descripció: Es proposa una jornada en la que s&#39;emmarcaran les bases del turisme responsable i s&#39;explicaran iniciatives de turisme responsable en dest&iacute;, especialment les impulsades des de l&#39;administraci&oacute; local.<b>El programa estar&agrave; disponible en breu.&nbsp;</b>Organitza: Diputaci&oacute; de Barcelona.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2381/?preview=S' target='_blank'>consulteu la web de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar