agenda - 14 de Juliol - 20 de Juliol

14 de Juliol - 20 de Juliol

agenda Calendari
Dijous, 17 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Anàlisis de transparència de la Fundació Lealtad - Sessió informativa
Descripció: La <a href='http://www.fundacionlealtad.org/web/home' target='_blank'>Fundaci&oacute;n Lealtad</a> organitza el 17 de setembre una sessi&oacute; informativa sobre la metodologia d&#39;an&agrave;lisi de transpar&egrave;ncia i bones pr&agrave;ctiques, que els apliquen, adaptada a les ONG m&eacute;s petites.La reuni&oacute; amb ONG catalanes tindr&agrave; lloc al mat&iacute; en horari de 12 ha 13.30 h a la seu del despatx Cuatrecasas, Gon&ccedil;alves Pereira a Barcelona al Passeig de Gr&agrave;cia 111, planta 19. Durant la sessi&oacute;, es presentaran els indicadors aplicats a l&#39;an&agrave;lisi, els criteris d&#39;avaluaci&oacute; i la documentaci&oacute; a aportar per l&#39;ONG.L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada no &eacute;s vinculant i no suposa cap comprom&iacute;s per a la ONG de realitzaci&oacute; de l&#39;an&agrave;lisi. No obstant aix&ograve;, les organitzacions que vulguin ser analitzades i formar part de la <strong>Guia de la Transpar&egrave;ncia</strong>, tenen obligat&ograve;riament que assistir a una d&#39;aquestes sessions.La nova metodologia adaptada per a entitats amb pressupostos inferiors a 300.000 &euro; es basa en els 9 Principis de Transpar&egrave;ncia i Bones Pr&agrave;ctiques, si b&eacute; a causa de la naturalesa d&#39;aquest grup d&#39;organitzacions nom&eacute;s s&#39;apliquen 35 dels 43 subprincipis. Amb aix&ograve;, la Fundaci&oacute;n Lealtad facilita l&#39;entrada de les ONG petites en la Guia de la Transpar&egrave;ncia.Els <strong>beneficis</strong> que aporta aquesta metodologia adaptada s&oacute;n molt significatius:

<div style='margin-left: 40px;'>- Es simplifica la c&agrave;rrega de treball per a les ONG en reduir la documentaci&oacute; a aportar.

- S&#39;agilitza el proc&eacute;s d&#39;avaluaci&oacute;.

- Es redueix el per&iacute;ode d&#39;an&agrave;lisi de tres a dos anys.</div>


L&#39;an&agrave;lisi de la Fundaci&oacute;n Lealtad, que &eacute;s voluntari i gratu&iuml;t, aporta a les ONG:
<div style='margin-left: 40px;'>- Una eina de comunicaci&oacute; gratu&iuml;ta: els resultats de l&#39;an&agrave;lisi es publiquen a les p&agrave;gines web <a href='http://www.fundacionlealtad.org' target='_blank'>www.fundacionlealtad.org</a> i <a href='http://www.guiatransparenciaong.org' target='_blank'>www.guiatransparenciaong.org</a> i en l&#39;app Guia ONG.

- Una eina per augmentar la seva finan&ccedil;ament privat: els donants institucionals inclouen cada vegada m&eacute;s en les seves convocat&ograve;ries d&#39;ajuts l&#39;avaluaci&oacute; de la Fundaci&oacute;n Lealtad entre els criteris de selecci&oacute; de les ONG benefici&agrave;ries.

- Un diagn&ograve;stic intern: els responsables de l&#39;ONG identifiquen punts susceptibles de millora en mat&egrave;ria de transpar&egrave;ncia, bon govern i bones pr&agrave;ctiques de gesti&oacute;.</div>


Si la teva ONG gestiona un pressupost inferior a 300.000 euros i est&agrave; interessada a ser avaluada per la Fundaci&oacute;n Lealtad pots inscriure&#39;t a la sessi&oacute; a Barcelona en aquest enlla&ccedil;:

<a href='https://docs.google.com/forms/d/1CVpJvsyE4_7b5vPRI-dCVI2yIT90u73QRBzJFFx56OY/viewform' target='_blank'>https://docs.google.com/forms/d/1CVpJvsyE4_7b5vPRI-dCVI2yIT90u73QRBzJFFx56OY/viewform</a>Les places s&oacute;n limitades i les inscripcions s&#39;atendran per estricte ordre de sol&middot;licitud.

Gràcies a PHP iCalendar