agenda - Novembre de 2013

Novembre de 2013

agenda Calendari
Dijous, 7 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica: La gestió dels riscos als espais naturals
Descripció: Als espais naturals hi ha un conjunt de<strong> riscos naturals</strong> (incendis, aiguats, ventades, etc.) i/o tecnol&ograve;gics que poden afectar a les persones que hi habiten o visiten aquests espais. Per altra banda, cada vegada m&eacute;s als espais naturals s&#39;hi desenvolupen diferents activitats amb risc (de natura, esportives...) que cal tenir identificades tant a nivell d&#39;actuaci&oacute; en cas d&#39;emerg&egrave;ncia com a nivell de responsabilitat civil. Els <strong>gestors dels espais naturals </strong>i del s&ograve;l no urbanitzable en general cal que vetllin per la gesti&oacute; del risc amb la concreci&oacute; dels protocols i eines de planificaci&oacute; d&#39;aquests riscos i emerg&egrave;ncies.Es proposa una jornada t&egrave;cnica que permeti <strong>analitzar experi&egrave;ncies i casos d&#39;&egrave;xit</strong> en relaci&oacute; a la gesti&oacute; dels riscos i emerg&egrave;ncies en espais naturals.Podeu consultar el programa de la jornada a la<a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=2192' target='_blank'> web de Diputaci&oacute; de Barcelona</a>.Data: 7 de novembre de 2013

Hora:&nbsp; de 9:30 a 14 h.

Lloc:&nbsp; Castell de Montesquiu

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Centre de Recursos del Castell de MontesquiuPer a m&eacute;s informaci&oacute;, podeu contactar amb Xevi Villegas

Tel. 938 515 055

A/e: jornades@lavola.com
Dissabte, 9 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Granollers
Resum: IV Jornades de Custòdia del Territori i Participació Social: el voluntariat ambiental en família
Descripció: El proper dissabte 9 de novembre de 2013 Associaci&oacute; H&agrave;bitats celebrar&agrave; les <a href='http://projecterius.org/arxius/jornada_custodia_2013.pdf' target='_blank'>IV Jornades de Cust&ograve;dia i Participaci&oacute; Social</a> amb el t&iacute;tol &ldquo;<strong>Voluntariat ambiental en fam&iacute;lia</strong>&rdquo; a la Seu del Consorci per la Defensa del Bes&ograve;s a Granollers.Enguany les jornades versaran sobre <strong>el potencial dels projectes de cust&ograve;dia ambiental</strong> i, en general, de gesti&oacute; i conservaci&oacute; del medi, en el impuls del <strong>voluntariat en fam&iacute;lia</strong> . De la m&agrave; de diversos experts es presentaran les claus per organitzar activitats adre&ccedil;ades al p&uacute;blic familiar, com ara, quines q&uuml;estions cal tenir en compte, recursos educatius d&rsquo;inter&egrave;s, espais apropiats per a que grups d&rsquo;edats heterog&egrave;nies puguin participar de manera significativa en les actuacions, entre d&rsquo;altres. Es tractar&agrave; d&rsquo;un espai din&agrave;mic on s&rsquo;intercanviaran experi&egrave;ncies i on la cust&ograve;dia del territori hi tindr&agrave; un paper destacat.El mat&iacute; comen&ccedil;ar&agrave; amb una pon&egrave;ncia inaugural d&rsquo;<a href='http://www.riugaia.cat/info/' target='_blank'>Associaci&oacute; Mediambiental la S&iacute;nia del Gai&agrave;</a> i <a href='http://www.projecterius.org/associacio_habitats' target='_blank'>Associaci&oacute; H&agrave;bitats</a>, dues entitats de refer&egrave;ncia tant pel que fa al voluntariat en fam&iacute;lia, com la cust&ograve;dia fluvial a Catalunya. La cust&ograve;dia del territori &eacute;s un model de conservaci&oacute; i responsabilitat compartida entre propietaris i tota mena d&rsquo;agents socials, on les fam&iacute;lies poden participar de forma molt activa i, fins i tot, convertir-se en impulsores de nous projectes de conservaci&oacute; del medi.La segona part del mat&iacute; explorar&agrave; tot d&rsquo;experi&egrave;ncies i visions sobre el voluntariat ambiental que <strong>orientin el disseny de programa d&rsquo;aquest tipus</strong>. Els assistents gaudiran d&rsquo;un espai divulgatiu pr&agrave;ctic amb una part de l&rsquo;espectacle ambiental <strong>&ldquo;Aigua: un m&oacute;n m&agrave;gic&rdquo;</strong> de la m&agrave; del mag Albert Llorens. Tamb&eacute; coneixeran les claus utilitzades per la cooperativa Nusos, que, entre d&rsquo;altres gestiona programes d&rsquo;educaci&oacute; ambiental amb fam&iacute;lies com el del Museu Blau de Barcelona; la visi&oacute; d&rsquo;una AMPA que impulsa l&rsquo;educaci&oacute; i el voluntariat ambiental a la seva comunitat; i la visi&oacute; de Joana Casalmiglia, bi&ograve;loga i m&agrave;ster en Intervencions Socials i Educatives especialitzada en projectes comunitaris i ambientals.La jornada s&rsquo;adre&ccedil;a a<strong> entitats de l&rsquo;&agrave;mbit educatiu i del lleure</strong>, <strong>entitats ambientals</strong>,<strong> associacions de mares i pares</strong>, i <strong>experts de la cust&ograve;dia</strong>, la pedagogia i les ci&egrave;ncies socials en generals.L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta i &eacute;s necessari la<strong> inscripci&oacute; pr&egrave;via</strong> indicant nom i dades de contacte a l&rsquo;adre&ccedil;a info@associaciohabitats.cat o al tel&egrave;fon 93 421 32 16.La jornada se celebrar&agrave; a la Seu del Consorci per a la Defensa de la Conca del Bes&ograve;s (av. Sant Juli&agrave;, 241, de Granollers).Aquest acte compta amb el suport del Consorci per la Defensa de la Conca del Bes&ograve;s i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Informaci&oacute; complement&agrave;ria i cartell de la jornada: <a href='http://projecterius.org/arxius/jornada_custodia_2013.pdf' target='_blank'>http://projecterius.org/arxius/jornada_custodia_2013.pdf</a>
Dissabte, 16 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Finca la Font, Lluçà
Resum: 1a Trobada de Propietaris de Custòdia del Territori
Descripció: La<strong> 1a Trobada de Propietaris de Cust&ograve;dia del Territori</strong> ser&agrave; el proper <strong>dissabte 16 de novembre</strong> a la finca La Font de Llu&ccedil;&agrave;.<a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Programa_Trobada_Propietaris_2013_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/220/311/mm/image/imgnews/2013_10_12/131116_imatge_trobada_propietaris_1.jpg' style='width: 220px; height: 311px; margin: 10px; float: right;' /></a>Animem a totes les entitats que vingueu acompanyades de <strong>propietaris i/o gestors de finques</strong> amb qui ja treballeu o voleu col&middot;laborar (animeu-los a venir juntament amb vosaltres!).La trobada ser&agrave; una bona ocasi&oacute; per <strong>resoldre possibles dubtes</strong> que tinguin sobre qu&egrave; &eacute;s la cust&ograve;dia i com els pot ajudar. A la vegada, ser&agrave; un punt de trobada per <strong>intercanviar experi&egrave;ncies</strong> amb altres propietaris, comentar dubtes amb entitats i crear noves sin&egrave;rgies. Durant la trobada varis propietaris que ja tenen acords de cust&ograve;dia<strong> explicaran la seva experi&egrave;ncia</strong>, es crearan taules tem&agrave;tiques d&#39;intercanvi d&#39;experi&egrave;ncies i es visitar&agrave; la finca La Font, on t&eacute; lloc la trobada. La trobada finalitzar&agrave; amb un <strong>dinar gratu&iuml;t</strong> per a tothom amb productes del mercat de cust&ograve;dia i de la finca visitada.Recomanem que us <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Programa_Trobada_Propietaris_2013_DEF.pdf' target='_blank'>descarregueu el programa de la trobada </a>i el feu arribar a tots els propietaris/gestors que creieu oport&uacute;.Per participar &eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari online d&#39;inscripci&oacute;:

<a href='http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_trobada_propietaris_2013.html' target='_blank'>http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_trobada_propietaris_2013.html</a>


Divendres, 22 de Novembre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Riu Gaià, Tamarit
Resum: Sortida i visita a la desembocadura i embassament del riu Gaià
Descripció: Organitzat per

<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/200/116/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 200px; height: 116px;' /></a>
Dilluns, 25 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona
Resum: 2as Jornadas de Custodia Marina. Marco actual de la Custodia Marina y perspectivas de futuro
Descripció: El objetivo de la Jornada es dar a conocer cu&aacute;l es el <strong>marco actual de la Custodia Marina</strong>, a nivel general y qu&eacute; perspectivas de futuro, en t&eacute;rminos de participaci&oacute;n y conservaci&oacute;n de los recursos naturales, h&aacute;bitats y especies, se pueden alcanzar dentro de este &aacute;mbito de trabajo. La Jornada finalizar&aacute; con la aprobaci&oacute;n de un documento &ldquo;Declaraci&oacute;n de Custodia Marina&rdquo;, previamente trabajado, que recoja una hoja de ruta a seguir para potenciar la Custodia Marina en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os.Durante la ma&ntilde;ana se llevar&aacute;n a cabo una serie de micro ponencias por entidades del tercer sector, encargadas de <strong>presentar sus iniciativas</strong> y en un segundo momento, representantes de distintas administraciones p&uacute;blicas tomar&aacute;n la palabra.

La <strong>sesi&oacute;n de Pecha kucha</strong> propuesta para la tarde, constar&aacute; de presentaciones realizadas por los miembros del <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grupo de Trabajo de Custodia Marina</a> y otras entidades inscritas previamente a la misma, as&iacute; como una sesi&oacute;n de debate, donde se realizar&aacute;n aportaciones a la &ldquo;Declaraci&oacute;n de Custodia Marina&rdquo; y se presentar&aacute;n los problemas o dudas que hayan podido surgir durante la Jornada.La Jornada est&aacute; <strong>abierta al p&uacute;blico en general y es gratuita.</strong>Para mas informaci&oacute;n consultad el <a href='/mm/file/noticies/2013/131125_jornada_custodia_marina.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.Fecha y lugar de celebraci&oacute;n
<div style='margin-left: 40px;'>
    Sala de actos del Colegio Mayor Sant Jordi

    Passatge Ricard Zamora 4/8

    Barcelona, 25 de noviembre de 2013 - Horario: 9:00h-19:30h</div>


Es necesario <strong>confirmaci&oacute;n de asistencia o participaci&oacute;n en</strong>: marina@custodiaterritori.org
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Entidades participantes - hasta 18 de noviembre

    Asistentes - hasta 21 de noviembre

    Plazas limitadas</em></div>


<strong>Organiza</strong>: Grupo de Trabajo de Custodia Marina- Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, Fundaci&oacute;n Biodiversidad y Generalitat de Catalunya.
Dimecres, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Centre de Convencions Internacional de Barcelona
Resum: IV Congrés del Tercer Sector Social
Descripció: El <a href='http://www.congrestercersector.cat/informacio-general/presentacio-iv-congres' target='_blank'>IV Congr&eacute;s del Tercer Sector Social </a>se celebrar&agrave; els dies <strong>27, 28 i 29 de novembre</strong> de 2013 al Centre de Convencions Internacional de Barcelona sota el lema &lsquo;Avan&ccedil;ar en igualtat i drets socials&rsquo;.Aquest IV Congr&eacute;s suposar&agrave; un nou pas endavant per esdevenir un sector m&eacute;s fort, m&eacute;s comprom&egrave;s, m&eacute;s reconegut i m&eacute;s influent. El Congr&eacute;s pret&eacute;n ser l&rsquo;espai de trobada, de reflexi&oacute; i de projecci&oacute; del Tercer Sector Social catal&agrave; per poder donar una millor resposta al conjunt de desafiaments que la societat i el moment actuals ens plantegen.La Taula d&rsquo;entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha convocat el IV Congr&eacute;s del Tercer Sector Social amb <strong>3 objectius principals</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>
    1. Enfortir la identitat, els valors i les capacitats del tercer sector social.

    2. Reclamar m&eacute;s i millors pol&iacute;tiques socials p&uacute;bliques en l&rsquo;actual context de crisi econ&ograve;mica.

    3. Enfortir l&rsquo;alian&ccedil;a del tercer sector social amb els poders p&uacute;blics i els altres agents socials.</div>
<div>
   

    A <a href='http://www.congrestercersector.cat' target='_blank'>la web del congr&eacute;s</a> podeu consultar el programa d&#39;activitats, com formalitzar les inscripcions i els pagaments.

    &nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar