Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

2a Convocatòria de subvencions per a actuacions de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori de DiGi

Divendres 14 Setembre 2018 - 16:38

   

2ª Convocatòria de subvencions per a actuacions, per part d’ONL, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori

Les propostes han de tenir per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació i processos ecològics), ja sigui en actuacions de restauració d’espais o en actuacions destinades a regular l’ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar en sòl no urbanitzable, i se n’han de justificar els valors naturals que s’han de protegir, millorar o restaurar.

Conceptes subvencionables
- Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics.
- Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia.
- Actuacions de millora de la connectivitat ecològica.
- Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors.

Qui s’hi pot presentar
Les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin com a objectiu exclusiu o preferent la protecció o conservació del patrimoni natural o del medi ambient, i cooperatives de treball que tinguin per objecte la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i que facin treballs de restauració o manteniment del patrimoni natural.

Imports
- L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 10.000 €.
- L’import màxim subvencionable serà del 80 % del total de la despesa prevista.
- Cada entitat pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud.
- Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
 
Termini per presentar-s’hi: 15 d’octubre del 2018
 
Per a més informació i formulari de sol·licitud consulteu la web de la Diputació de Girona (criteris de valoració, presentació de les sol·licituds, forma de justificació, etc..)


 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies