Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts a la creació de Grups Operatius i Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica

Dimecres 25 Juliol 2018 - 13:04

   
Concretament estan obertes 2 línies de finançament: 
- Ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) corresponents a 2018.
Data límit per presentar-s’hi: 15 d’octubre
 
- Ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).
Data límit per presentar-s’hi: 31 d’octubre
 
Ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) corresponents a 2018.
 
OBJECTIU
Suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració, tals com:
a) Projectes demostratius.
b) Parcel·les experimentals.
c) Plantes i instal·lacions pilot.
d) Camps d'assaig.
e) Itineraris demostratius.
 
Entre d’altres, les activitats subvencionables han de complir el següent requisit:
Demostrar la viabilitat o el funcionament en condicions reals d'un sistema de producció, d'una tecnologia o d'un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l'activitat d'artesania alimentària.

PRESSUPOST
La subvenció serà del 100% de la despesa elegible convenientment justificada, i no podrà superar els 30.000 € per activitat demostrativa.
A qui va dirigit:
• A les universitats.
• Als centres de recerca.
• Als centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya.
• A les entitats vinculades a les universitats que tinguin com objecte la recerca (en què l'òrgan de govern estigui participat per una universitat).
Es permet la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no puguin ser assumits directament pel beneficiari, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superin el 50% de l'import atorgat
 
TERMINI PER PRESENTAR-S’HI: fins el 15 d’octubre del 2018
Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria
 
_______________________
 
Ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).

L'objecte dels ajuts és sufragar les despeses de creació i funcionament de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, per al plantejament i redacció de projectes innovadors.

S’entén per Grup Operatiu: Grup Operatiu: agrupació creada per les parts interessades per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una oportunitat concreta. El Grup Operatiu estarà format per un mínim de dos actors, independents entre si.
 
A qui va dirigit:
• Als productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions
• A les empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions
• A les cooperatives agràries i les seves associacions o federacions
• A les comunitats de regants
• Als artesans alimentaris i els seus gremis

Entre d’altres, els projectes de cooperació han de complir amb els següents requisits:
 - Han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambientals.
- Han d'estar necessàriament enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal.
 
Aquesta línia d’ajuts valora positivament que, entre d’altres, els projectes donin resposta a:
- Restaurar, preservar i millorar la biodiversitat, incloses les zones Natura 2000 i zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, els sistemes agraris d'alt valor natural i l'estat dels paisatges europeus.
 
PRESSUPOST
import total de 4.500.000€ distribuïts de la següent manera:
a) Ajuts a la creació de Grups Operatius (plantejament i redacció de projectes innovadors): fins a un import màxim de 150.000 euros.
L'ajut per a la creació del Grup Operatiu i per al plantejament i la redacció de projectes d'innovació no podrà superar els 10.000,00 euros per projecte.
b) Ajuts a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius: fins a un import màxim de 4.350.000 euros.
 
 La subvenció serà del 70% de la despesa elegible convenientment justificada.
 
Termini per presentar-s’hi: fins el 31 d'octubre de 2018, inclòs
 
Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies