Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Subvencions per a actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori (2018-2019) de la Diputació de Girona

Dijous 1 Març 2018 - 16:49

  
FINALITAT
Donar suport a projectes de conservació, millora i restauració del patrimoni natural de la província de Girona promoguts per organitzacions no lucratives. Les propostes han de tenir per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació i processos ecològics), ja sigui en actuacions de restauració d’espais o en actuacions destinades a regular l’ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar en sòl no urbanitzable, i se n’han de justificar els valors naturals que s’han de protegir, millorar o restaurar.

DESPESES SUBVENCIONABLES
Es podran justificar despeses fetes amb mitjans propis, per un màxim del 20 % de les despeses totals subvencionables.
Concretament es podran subvencionar:
- Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics
- Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia
- Actuacions de millora de la connectivitat ecològica
- Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors

DESTINATARIS
Les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin com a objectiu exclusiu o preferent la protecció o conservació del patrimoni natural o del medi ambient, i cooperatives de treball que tinguin per objecte la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i que facin treballs de restauració o manteniment del patrimoni natural.

TERMINIS
Pendents de la convocatòria (encara no s'ha publicat) 

QUANTIA
- L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 10.000 €.
- L’import màxim subvencionable serà del 80 % del total de la despesa prevista.
- Cada entitat pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud.
- Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

Per a més informació consulteu les bases de la subvenció, on trobareu, entre d’altres, els criteris de valoració i el procediment per presentar la subvenció.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies