Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Disponibles els documents per crear un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d'alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural

Dimarts 26 Setembre 2017 - 10:59

Aquests documents són fruit de la subvenció concedida per a la creació d'un Grup Operatiu, on la XCT hi participa com a entitat sòcia.
 

Tal i com us informàvem el passat mes de juliol, en el marc dels ajuts a la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles s'ha obtingut un ajut per a la creació i funcionament d’un grup operatiu per al plantejament i redacció de projectes innovadors. Gràcies a aquest ajut s’ha redactat l’estudi “Creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural”.

En els següents enllaços podeu consultar els documents resultants del projecte:
 
Aquest Grup Operatiu està format per Riet Vell (líder del projecte), l’Espigall, l’Ajuntament de Granollers, SEO BirdLife, la Fundació Catalunya – La Pedrera, l’Associació Paisatges Vius i la Xarxa de Custòdia del Territori.

El Grup Operatiu té com a primer objectiu la generació d’un projecte d’ampli abast que impulsi de forma efectiva, arreu de Catalunya, la compatibilització de la producció i la comercialització agrària amb la conservació del patrimoni natural per mitjà de la custòdia del territori que permeti planificar les finques d’una manera holística integrant els aspectes econòmics, socials i ambientals.

Gràfic on es pot veure el procediment que ha de seguir una finca agrària en funció de la seva planificació actual. Amb la metodologia que es desenvolupa, a les finques que ja disposin d’algun tipus de planificació es poden generar acords de custòdia nous o actualitzar els existents  per tal d’expandir la planificació cap els àmbits que manquin. A les finques sense cap planificació, es proposa elaborar directament un Pla de Gestió  integral en que no és necessari generar un document específic de custòdia, sinó que les mesures a tal efecte es troben incorporades en les planificacions forestal, agro-ramadera i específicament també es proposa
un document de gestió de la custòdia. Aquestes diverses situacions i les planificacions pertinents a cada cas es resumeixen a la figura anterior.


El projecte té com a objectiu final la creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i millora del patrimoni natural.

Les accions derivades d’aquest Grup Operatiu han de promoure la creació de productes agraris d’alt valor afegit, eminentment ecològics, que integrin tècniques productives que permetin la conservació dels hàbitats i les espècies naturals que depèn d’aquesta activitat com a estratègia per generar serveis ecosistèmics complementaris que, a la vegada, repercuteixin en la viabilitat socioeconòmica de les explotacions.

La proposta pretén revertir la tendència de pèrdua de biodiversitat associada a la intensificació de l’activitat agrària per la manca de viabilitat econòmica de les explotacions. Aquesta tendència, general a bona part del territori, necessita d’estratègies com ara la producció ecològica o la preservació de l’entorn com a valors que permetin incrementar els ingressos de les explotacions, ja sigui per la via del preu del producte o dels serveis complementaris que es poden oferir en aquestes finques (guiatges, turisme, etc..).

A nivell sectorial, la innovació plantejada ha de permetre incrementar els rendiments de les explotacions per la via dels productes de major qualitat i vehiculitzats, en la major part dels casos, a través dels mercats de proximitat, en els quals la custòdia del territori juga un paper de “marca” associada a les entitats de conservació de la natura que treballen a la zona.
 
Aquest ajut és cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i forma part del FEADER, cofinançat per la Unió Europea (Ajut a la Cooperació per a la Innovació. Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014 – 2020).

Per a més informació consulteu l’espai web de la Comissió Europea dedicat a desenvolupament rural.
 
Aquest projecte compta amb el finançament de:  
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies