Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Tinències intermèdies: aplicabilitat per la custòdia del territori

Dimarts 12 Gener 2016 - 11:55

Les tinències intermèdies són dues formes de propietat introduïdes al Codi civil de Catalunya recentment amb l’objectiu primordial de facilitar l’accés a l’habitatge en propietat. Propietat temporal o adquirida progressivament mitjançant la propietat compartida són fórmules que permeten a persones amb pocs recursos disposar d’un habitatge amb major estabilitat que mitjançant la fórmula del lloguer.

Tot i aquest objectiu polític expressat per la Llei 19/2015, de 29 de juliol, l’aplicabilitat de les tinències intermèdies a la conservació de valors naturals és del tot clara, ja sigui amb les formes de propietat temporal o compartida (al territori català), ja sigui amb les formes que preveu el dret comú a la resta de l’Estat*.

La propietat temporal, com a dret real, ens aporta la seguretat jurídica necessària per a projectes de conservació a llarg termini, ja que està concebuda per a una durada llarga (fins a 99 anys), és oposable davant de futurs propietaris (de fet, el propietari originari pot únicament vendre el seu dret a recuperar la propietat un cop transcorregut el termini de la propietat temporal) i és hipotecable. La propietat temporal, lògicament, té un cost inferior a la propietat plena il·limitada i unes facultats més amples que les que ens atorguen el dret de superfície o l’usdefruit.

Pel que fa a la propietat compartida, malgrat el seu nom ens pugui despistar, és una forma d’adquisició de la propietat per quotes successives que han de representar almenys el 10% del total (vegeu article anterior). D’aquesta manera, l’entitat de custòdia no ha de fer front a la despesa del 100% del valor de la propietat ni ha de recórrer al finançament bancari mitjançant un préstec hipotecari amb els interessos corresponents.

En part, aquest article ha estat inspirat pel cas de Quercus Sonora, una associació gallega que compra peces de roureda -un ambient altament amenaçat per l’abandó i fragmentació de terres i la pressió del monocultiu d’eucaliptus- mitjançant les aportacions voluntàries de les persones associades i gràcies al tracte de pagar el preu a terminis directament al propietari (en aquest cas, segons els pactes acordats entre les parts i d’acord amb el dret civil aplicable a Galícia). Es tracta d’un bon exemple de com les tinències intermèdies poden ser una nova opció i un revulsiu legal per a la custòdia del territori.

(*) A la jornada Les noves formes de propietat en el Codi civil de Catalunya que va tenir lloc a Tarragona el passat 11 de desembre, ens va sorprendre especialment la presentació del Dr. Gómez Gálligo, que va fer un repàs a totes les formes que preveu el dret comú espanyol amb resultats anàlegs a la propietat compartida. Sense anar més lluny, la forma més habitual d’adquirir un habitatge fins als anys 80 que és la compravenda amb condició resolutiva, condicionada al pagament del preu (o a carta de gràcia en el dret civil català), representat per un relligat de lletres de canvi.


 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies