Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El Parlament de Catalunya comença a tramitar el futur Llibre Sisè del Codi civil de Catalunya

Dijous 5 Març 2015 - 17:04

El futur Llibre sisè inclou, de forma pionera, els contracte de custòdia del territori.

El passat divendres 20 de febrer, el Departament de Justícia va lliurar a la presidenta del Parlament de Catalunya l'esborrany definitiu del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Aquest és el darrer dels sis llibres de què consta el Codi i culmina la tasca codificadora que la Comissió de Codificació de Catalunya ha anat fent des de l'any 2002. La codificació és un treball sistemàtic de refosa de tota la normativa d'un àmbit determinat (en aquest cas el civil, és a dir el dret que regula les relacions entre subjectes privats) que prové de lleis especials i altra normativa dispersa. Amb les successives lleis que composen el Codi civil de Catalunya, han deixat d'estar vigents pràcticament en la seva totalitat altres fonts de dret civil com la Compilació de dret civil de Catalunya, els codis de família i successions, la Llei de contractes de conreu o les lleis d'associacions i fundacions per passar a formar part d'un normatiu únic.

El Codi civil de Catalunya té una importància molt gran per a la custòdia del territori, ja que la custòdia del territori és jurídicament innovadora com a estratègia de conservació justament per que utilitza instruments de dret privat (contractes) i no tant de dret públic (normativa, planificació, sanció penal o administrativa). La xct ha seguit estretament aquest procés de codificació i hi ha mirat d'incidir ja que en ell s'han donat les oportunitats per regular els drets reals d'aprofitament parcial (interessants com a instruments de custòdia del territori) i, finalment, en el llibre relatiu a les obligacions i els contractes, s'ha pogut regular el contracte de custòdia del territori.

La regulació que proposa el Llibre sisè per al contracte de custòdia del territori (art. 623-34) el defineix com un contracte de caràcter temporal pel qual una persona cedeix total o parcialment l'ús d'una finca a una entitat que té entre els seus objectius la custòdia del territori a canvi que aquesta hi realitzi "activitats d'assessorament, divulgació, de planificació o de gestió i millora, amb la finalitat de conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural i cultural, del paisatge o de la gestió sostenible dels recursos naturals". El seu contingut el regulen les parts lliurement en el propi contracte i pot tenir transcendència real (és a dir, validesa davant de tercers que adquireixin la finca objecte del contracte) sempre i quan es compleixin els requisits per a què això es doni (en essència: que el cedent sigui propietari i expressi la voluntat de constituir un dret real sobre la finca).

Aquesta és una fita molt important per a la custòdia del territori ja que significa un reconeixement pioner a nivell estatal i europeu. No obstant, cal tenir en compte que tot just ara comença la tramitació parlamentària amb un termini de caducitat de les eleccions de 27 de setembre, abans del qual s'hauria d'haver aprovat. També caldrà en el seu dia estar al cas de com es podrà anar aplicant, i els dubtes que generi, però podeu consultar-ne un avanç en els resultats de les Divuitenes Jornades de Dret Civil de Tossa, aquest any dedicades al Llibre sisè del Codi civil i amb un bloc dedicat al contracte de custòdia del territori.

Enllaços d'interès
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies