Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts DIPLOCAT per a la Projecció Internacional de les organitzacions civils catalanes per a l'any 2014

Dijous 6 Març 2014 - 16:38


La primera convocatòria d’Ajuts DIPLOCAT per a la Projecció Internacional de les Organitzacions Civils Catalanes té per objectiu ajudar a les entitats a participar en reunions d'abast internacional.

Aquest ajut és fruit de l’acord signat entre la FOCIR i DIPLOCAT (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya) per l'obertura d'una convocatòria destinada a cobrir les despeses derivades de la participació de les entitats en reunions i conferències organitzades per xarxes o federacions globals o continentals.

El programa s’adreça a aquelles organitzacions civils catalanes que participen en associacions o organitzacions internacionals amb veu pròpia i/o com a membres de ple dret.

Import global de l’ajut: 80.000€.
Termini de presentació: 27 de març de 2014.

A tenir en compte
- Són despeses subvencionables les despeses de transport i allotjament.
- Les activitats objecte d’aquestes subvencions s’han de realitzar en la seva totalitat durant l’any natural de la corresponent convocatòria.
- Els ajuts que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb ajuts complementaris d’altres administracions públiques o d’altres entitats privades, a excepció de les subvencions sol·licitades o concedides per al mateix objecte per qualsevol departament de la Generalitat durant l’any de la convocatòria.
- Les entitats han de cofinançar un mínim d’un 20% del cost total de l’activitat per a la qual es demanen l’ajut.
- La resolució dels ajuts es publicarà en un termini màxim de 2 mesos a comptar de la data de tancament de la convocatòria.
- Pagament dels ajuts: es procedirà al pagament del 60% de la quantitat adjudicada en el termini de tres mesos de la resolució dels ajuts. El 40% restant es pagarà un cop presentat el compte justificatiu.
- Queden excloses de l’objecte dels ajuts les despeses directes derivades de la participació de membres de les organitzacions catalanes en activitats del seu propi i principal àmbit d´activitat que no integrin, a més, la projecció internacional de Catalunya.

Per a més informació consulteu les bases per informar-vos sobre com presentar els ajuts, quina documentació cal adjuntar i els criteris de valoració dels projectes.

Per a més informació consulteu la pàgina del FOCIR.

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies