agenda - 2019

2019

agenda Calendari
Dissabte, 26 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Flix
Resum: 3a Jornada "Xarxa Aigua, Educació i Comunitat"
Descripció: Les jornades pretenen facilitar un espai de reflexió i intercanvi d’experiències entre persones, entitats i institucions que tenen propostes i programes educatius relacionats amb l’aigua (aigües continentals), amb l’objectiu de fer créixer conjuntament les xarxes de col·laboració.Les propostes recollides s&rsquo;inclouran en un espai web de recursos educatius relacionats amb l&rsquo;aigua.<a href='http://www.aiguaieducacio.cat' target='_blank'> www.aiguaieducacio.cat</a>Si sou una entitat, escola, entitat d&rsquo;EA, equipament, associaci&oacute;, empresa, docent&hellip; i voleu participar del projecte feu-nos arribar la vostra experi&egrave;ncia i/o participeu de les jornades presencialment.Per participar contacteu amb nosaltres a: coordinacio@aiguaieducacio.cat<strong>26/01/2019 - Flix</strong><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://www.aiguaieducacio.cat/flix-tarragona-26-01-19/' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>)

10:00 h - Recepci&oacute; i entrega de material10:15 h - Benvinguda10:30 h - Pon&egrave;ncia &ldquo;40 anys d&rsquo;educaci&oacute; en el medi i per el medi&rdquo; a c&agrave;rrec del Dr. Mart&iacute; Boada i Junc&agrave;.11:00 h - Presentaci&oacute; de diferents programes educatius que tenen l&rsquo;aigua com a eix estrat&egrave;gic a c&agrave;rrec de:
<div style='margin-left: 40px;'>&middot;Sergi S&aacute;nchez, director de l&rsquo;entorn d&rsquo;aprenentatge de Sebes i Meandre de Flix.

&middot;Imma Pi&ntilde;as. de l&rsquo; escola de natura Cel Rogent / Ematsa. A raig d&lsquo;aixeta.

&middot;Magda Amill, Gemma Ferran i Margarita Galofr&eacute;. de l&rsquo;escola Bernard&iacute; Tolr&agrave;. De Font en Font, Racerkids i Comenius &ldquo;Racer cycle arround Europe&rdquo;

&middot;Ram&oacute;n Vidal, del Parc Natural del Delta de l&rsquo;Ebre.</div>


12:45 h - Pausa - caf&egrave;12:30 h - &ldquo;L&rsquo;estenedor&rdquo; Activitat d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies entre tots els assitents, al Centre del cam&iacute; de Sirga.13:30 h - Guiatge per la Reserva Natural de Sebes a c&agrave;rrec de Pere Josep Jimenez.14:00 h Cloenda

&nbsp;
Dimecres, 30 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Palau Macaya. Barcelona
Resum: Jornada final &quot;Natura és salut. Reptes de futur per a Catalunya&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h303/mm/image/imgnews/2019/190130_cloenda%20salut%20i%20natura.png' style='width: 250px; height: 303px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' />Amb aquest acte conclou el <strong>Cicle Salut i Natura</strong>, que ha posat en valor la contribuci&oacute; de la natura en la salut de les persones, destacant la import&agrave;ncia de disposar d&rsquo;un entorn ben conservat, amb una rica biodiversitat, per garantir un desenvolupament hum&agrave; m&eacute;s sostenible a nivell social, econ&ograve;mic i ambiental.Es presentar&agrave; una declaraci&oacute; p&uacute;blica sobre els principis b&agrave;sics del binomi salut i natura, i una estrat&egrave;gia d&rsquo;acci&oacute; a Catalunya a partir del treball en xarxa dels diferents actors implicats, fruit de les 3 jornades de treball que s&rsquo;han desenvolupat al llarg del cicle: Com generem territoris sans i sostenibles?, Com constru&iuml;m ciutats saludables? i Com garantim un acc&eacute;s equitatiu a la natura?<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190130_cloenda_salutinatura_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<strong>17:45h - Recepci&oacute;</strong><strong>18:00h - 18:30h - Pon&egrave;ncia inaugural: Scottish Program &ldquo;Our Natural Health Service&rdquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Pete Rawcliffe. Scottish Natural Heritage. Coordina la iniciativa Our Natural Health System impulsada l&rsquo;any 2007. Es basa en una estrat&egrave;gia de col&middot;laboraci&oacute; estable entre el patrimoni natural escoc&egrave;s, el departament de salut i altres departaments del govern escoc&egrave;s. T&eacute; per objectiu aconseguir un canvi en l&rsquo;&uacute;s de solucions basades en la natura per aconseguir resultats en la salut de la poblaci&oacute;, i mostrar que el patrimoni natural d&rsquo;Esc&ograve;cia &eacute;s un recurs que pot ajudar a abordar part dels problemes de salut actuals.</em></div>


<strong>18:30h - 19:15h - Presentaci&oacute; de la Declaraci&oacute; de Salut i Natura per Catalunya</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep Maria Mallarach. Membre de la Comissi&oacute; d&rsquo;&Egrave;tica de la XCT

Jordi Pigem. Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, especialista en filosofia de la ci&egrave;ncia i pensament ecol&ograve;gic</em></div>


<strong>19:15h - 19:45h - Cloenda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Marc Vilahur. President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Marta Subir&agrave;. Secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Carme Bertral. Secret&agrave;ria d&rsquo;Atenci&oacute; Sanit&agrave;ria i Participaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya</em></div>


&Eacute;s necessari realitzar inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del web <a href='http://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-medioambiental/ciclo-de-debates-salud-y-naturaleza' target='_blank'>www.palaumacaya.com</a>. Entrada gratu&iuml;ta. Capacitat limitada. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb Sandra Carrera, scarrera@xct.cat

&nbsp;
Dijous, 7 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Castelló d&#039;Empúries
Resum: Jornada &quot;Com fer compostatge per a una finca agrícola professional&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190207_jornada_compostatge_GTCA.jpg' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />La fertilitat del s&ograve;l cada vegada desperta m&eacute;s inter&egrave;s dins del m&oacute;n agr&iacute;cola, degut a la relaci&oacute; directa amb l&rsquo;increment dels rendiments dels cultius, amb la maximitzaci&oacute; de l&rsquo;efici&egrave;ncia de l&rsquo;&uacute;s de l&rsquo;aigua en un context futur de canvi clim&agrave;tic i per la seva contribuci&oacute; a millorar els ecosistemes agraris i fer-los m&eacute;s equilibrats i sostenibles. El compostatge &eacute;s una acceleraci&oacute; intencionada del proc&eacute;s de descomposici&oacute; de la mat&egrave;ria org&agrave;nica i de material vegetal, la proporci&oacute; correcte d&rsquo;aquests ser&agrave; clau per adaptar el compost a les necessitat de cada finca. Aquesta jornada pret&eacute;n ser de caire pr&agrave;ctic i per aix&ograve; es presentar&agrave; com fer aquesta pila de compost, quins requeriments de normativa i quines quantitats de material en funci&oacute; del s&ograve;l requereix. Finalment es far&agrave; una demostraci&oacute; pr&agrave;ctica de com fer una pila de compost.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190207_jornada_compostatge_GTCA.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.45 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada Sra. Montse Pascual, IAEDEN.10.15 h - C&agrave;lcul te&ograve;ric de les proporcions de material a compostar a partir d&rsquo;una anal&iacute;tica del s&ograve;l de la finca que rebr&agrave; el compost Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.11.00 h - Demostraci&oacute; pr&agrave;ctica de com fer una pila de compost barrejant el material i de com fer el voltatge Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.13.00 h - Cloenda de la Jornada Sra. Montse Pascual, IAEDEN.</div>


El despla&ccedil;ament de la part te&ograve;rica de la Sala d&rsquo;actes el Cortalet a la part pr&agrave;ctica a Mas Llovet es realitzar&agrave; amb vehicles particulars.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;</strong>

Part te&ograve;rica Sala d&rsquo;actes del Cortalet. Seu del parc natural dels Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;. GIV-6216 (crta. Sant Pere Pescador-Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries) km 4,2.

Part pr&agrave;ctica A Mas Llovet 17486 CASTELL&Oacute; D&rsquo;EMP&Uacute;RIESLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: IAEDEN (Tel.:972670531- A/e: iaeden@iaeden.cat) Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT</a><em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT) promogut pel Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.</em>&nbsp;
Divendres, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: El curs té la modalitat online
Resum: Curs de comunicació en espais naturals protegits
Descripció: L&#39;objectiu general del curs &eacute;s avan&ccedil;ar en el coneixement te&ograve;ric i pr&agrave;ctic sobre les millors maneres de plantejar i desenvolupar iniciatives i accions de comunicaci&oacute; en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits. Aix&ograve; es concreta en els seg&uuml;ents <strong>objectius espec&iacute;fics:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Repassar conceptes clau en la comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; cient&iacute;fica i ambiental.

2. Prendre contacte amb algunes eines i formats concrets de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute;.

3. Analitzar l&#39;aplicaci&oacute; d&#39;aquestes eines en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits.

4. Con&egrave;ixer i discutir algunes experi&egrave;ncies concretes en aquest camp.</div>


Es tracta d&#39;un curs de formaci&oacute; de 75 hores a repartir en una part teoricopr&agrave;ctica de car&agrave;cter no presencial (60 hores), i una part pr&agrave;ctica impartida en 2 jornades presencials (15 hores). Aquells interessats que no puguin assistir a les sessions presencials, podran realitzar alternativament una versi&oacute; completament no presencial del curs.El curs es pot realitzar en 2 modalitats: semipresencial o completament online.<strong>Dates de realitzaci&oacute;</strong>: des de mig febrer fins mig abril.S&#39;ofereixen descomptes en la matr&iacute;cula per a estudiants, aturats i t&egrave;cnics d&#39;administracions membres d&#39;Europarc-Espanya. A m&eacute;s el curs &eacute;s bonificable per la Fundaci&oacute; Tripartita.Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el curs <a href='http://fungobe.org/curso-comunicacion-espacios-naturales' target='_blank'>consulteu la seva p&agrave;gina web</a> i el <a href='http://fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/formacion_continua/folleto_curso_COM_19.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; del curs</a>.

&nbsp;
Dilluns, 11 de Febrer
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació del COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
Descripció: Acte de presentaci&oacute; del &ldquo;Cos Europeu de Solidaritat&rdquo;, el nou programa de la Comissi&oacute; Europea que pret&eacute;n potenciar el voluntariat com a eina de transformaci&oacute; social. L&rsquo;acte, coorganitzat per la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies, comptar&agrave; amb la participaci&oacute; i presentacions del l&rsquo;Hble Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies i del Sr. Christos Stylianides, Comissari Europeu d&rsquo;Ajuda Humanit&agrave;ria i Gesti&oacute; de Crisi.Posteriorment, es far&agrave; una taula rodona d&rsquo;experi&egrave;ncies amb entitats que gestionen projectes de voluntariat i s&rsquo;informar&agrave; dels resultats de la primera convocat&ograve;ria d&rsquo;octubre del 2018, aix&iacute; com del pla de formaci&oacute; i difusi&oacute; que sobre el programa implementar&agrave; la Direcci&oacute; General de Joventut a Catalunya durant l&rsquo;any 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/participacio_i_solidaritat/Programa-Cos-Europeu-de-Solidaritat_11_2_19.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.

En cas de voler-hi participar, <a href='http://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/formularis/jornada-de-presentacio-del-cos-europeu-de-solidaritat/index.html' target='_blank'>us heu d&#39;inscriure a trav&eacute;s del formulari online</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 15 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Solsonès i Ripollès
Resum: Postgrau &quot;Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació i Integració&quot;
Descripció: El curs comen&ccedil;a el 15 de febrer, amb una lli&ccedil;&oacute; inaugural, a l&#39;aula magna de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, a c&agrave;rrec del fil&ograve;sof Jordi Pigem.<strong>Dates del curs: </strong>15/02/2019 fins 19/07/2019.<strong>Volum d&#39;hores</strong>: 15 ECTS (84 hores presencials).<strong>Localitzaci&oacute;:</strong> dels quatre m&ograve;duls de que consta el curs, tres es faran a El Miracle (Solson&egrave;s) i un a N&uacute;ria (Ripoll&egrave;s). L&#39;import del curs inclou l&#39;allotjament i els &agrave;pats dels 4 caps de setmana.<strong>OBJECTIUS DEL POSTGRAU</strong>En relaci&oacute; amb els significats dels valors espirituals de la natura, l&rsquo;estudiant ser&agrave; capa&ccedil; de:
<div style='margin-left: 40px;'>&ndash; Identificar-los, descriure&rsquo;ls i caracteritzar-los.

&ndash; Comunicar-los d&rsquo;una manera clara i atractiva.

&ndash; Identificar i avaluar les amenaces que puguin afectar-los.

&ndash; Proposar i, si s&rsquo;escau adoptar, mesures de gesti&oacute; adients.

&ndash; Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s&rsquo;hi.

&ndash; Avaluar l&rsquo;impacte que aquests valors tenen en les persones.

&ndash; Proposar formes d&rsquo;integrar-los a la pr&agrave;ctica professional, l&rsquo;organitzaci&oacute; o entitat, mitjan&ccedil;ant propostes constructives i viables.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; del postgrau i sol&middot;licitud de les beques consulteu la <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-valors-espirituals-natura.html' target='_blank'>web de la Fundaci&oacute; Universitat de Girona</a>.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
Dimarts, 19 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Assemblea Extraordinària XCT - XVAC
Descripció: &nbsp;La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) estem treballant per fusionar-nos.A tal efecte us convoquem a l&rsquo;Assemblea Extraordin&agrave;ria del<strong> proper 19 de febrer al Castell de Montesquiu</strong>. <a href='/mm/file/2019/190219_Assemblea_fusio_programa.pdf' target='_blank'>Consulteu el programa</a> amb els horaris i l&#39;ordre del dia!&nbsp;En aquesta Assemblea es sotmetr&agrave; a vot la fusi&oacute; de la XCT i la XVAC, aix&iacute; com diversos aspectes derivats de la fusi&oacute;: el nom de la nova entitat, els nous estatuts, el sistema de quotes i la creaci&oacute; d&rsquo;una nova junta.

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><strong>Des de la XCT - XVAC fem una crida a les entitats membres i persones s&ograve;cies: reserveu-vos la data i participeu a l&rsquo;Assemblea!DECIDEIX EL NOU RUMB!</strong></div>


<strong>Per qu&egrave; us interessa participar a l&rsquo;Assemblea?</strong>- Perqu&egrave; &eacute;s el principal espai de debat i reflexi&oacute; de les entitats membres i s&ograve;cies. Ens agradaria<strong> con&egrave;ixer les vostres opinions!</strong>

- Perqu&egrave; &eacute;s l&rsquo;&ograve;rgan sobir&agrave; d&rsquo;ambdues associacions. Aix&ograve; vol dir que les decisions que es prenguin durant l&rsquo;Assemblea seran vinculants. Ens agradaria <strong>saber el vostre posicionament sobre els temes que hem proposat!</strong>

- Perqu&egrave; debatrem sobre les noves l&iacute;nies estrat&egrave;giques de treball a seguir per la nova entitat. Ens agradaria <strong>definir conjuntament el nou rumb a seguir!</strong>

- Perqu&egrave; aquesta Assemblea marcar&agrave; l&rsquo;inici d&rsquo;una etapa en la que la nova entitat tindr&agrave; un &agrave;mbit m&eacute;s ampli d&rsquo;actuaci&oacute;. <strong>Cada persona compta!</strong>

- Perqu&egrave; decidirem el nom de la nova entitat. Ens agradaria<strong> decidir conjuntament aquest nom!</strong>

- Perqu&egrave; entre tots formem una fam&iacute;lia d&rsquo;entitats que treballem per la conservaci&oacute; de la natura. Ens agradaria <strong>seguir fent xarxa amb tots vosaltres!</strong>Properament us facilitarem el programa detallat de l&rsquo;Assemblea aix&iacute; com la documentaci&oacute; relacionada.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h423/mm/image/imgnews/2018/flyer_assemblea2.jpg' style='width: 550px; height: 423px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Divendres, 8 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Sant Hilari Sacalm
Resum: Jornada &quot;Implantació de l&#039;entorn natural als espais urbans. Equilibri, biodiverrsitat i sostenibilitat
Descripció: Seguint amb la mateixa l&iacute;nia de treball dels anys anteriors, des de la <strong>C&agrave;tedra de l&rsquo;Aigua, Natura i Benestar</strong>, programen una&nbsp;jornada t&egrave;cnica per divulgar els coneixements i noves t&egrave;cniques de gesti&oacute; dels espais verds urbans des d&rsquo;una perspectiva de respecte al medi natural i a les persones.Durant la jornada es tractaran temes com <strong>diferents esp&egrave;cies d&#39;arbrats i din&agrave;miques de poda, disseny de jardins sostenibles pel foment de la biodiversitat, t&egrave;cniques per generar m&eacute;s h&agrave;bitats per insectes</strong> aix&iacute; com la utilitzaci&oacute; d&#39;aus i altra fauna pel control de plagues i l&#39;obtenci&oacute; d&#39;un equilibri natural. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s la de compartir informaci&oacute; i experi&egrave;ncies en aquest &agrave;mbit per tal de proporcionar eines als gestors i t&egrave;cnics municipals.La Jornada es realitzar&agrave; el proper&nbsp;8 de mar&ccedil; a l&rsquo;Espai AQUA de Sant Hilari Sacalm.

&nbsp;

Podeu consultar el&nbsp;programa i fer la&nbsp;inscripci&oacute;: <a href='http://www.catedraaigua.cat/iii-jornada-de-les-guilleries' target='_blank'>www.catedraaigua.cat/iii-jornada-de-les-guilleries</a>

&nbsp;

Aquesta activitat s&rsquo;inscriu dins del Pla Anual 2019 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del DARP.

&nbsp;
Dimecres, 13 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Institut d&#039;Estudis Catalans (C. del Carme 47, Barcelona)
Resum: II Congrés del Món de la Masia: &quot;Una mirada de futur al territori rural català&quot;
Descripció: 13, 14 i 15 de mar&ccedil; del 2019

Institut d&#39;Estudis Catalans (C. del Carme 47, Barcelona)El II Congr&eacute;s del M&oacute;n de la Masia &laquo;Una mirada de futur al territori rural catal&agrave;&raquo; vol aprofundir en l&rsquo;estudi d&rsquo;un dels elements clau en l&rsquo;ocupaci&oacute; del territori catal&agrave;, la masia, per&ograve; tamb&eacute; vol continuar amb l&rsquo;an&agrave;lisi dels territoris rurals, com es va fer ara fa tres anys durant les tres jornades del 1r Congr&eacute;s.Continuen obertes moltes de les q&uuml;estions que llavors ens v&agrave;rem plantejar: com podem integrar aquelles velles construccions en la din&agrave;mica econ&ograve;mica, social i mediambiental actual? Quins models de gesti&oacute; del territori destaquen avui? Quin paper poden tenir les estructures tradicionals en les noves pautes de desenvolupament que es van discutir? Quin &eacute;s el paper de les administracions locals i com ha de ser la &laquo;governan&ccedil;a &raquo; per a permetre la recuperaci&oacute; d&rsquo;uns territoris i d&rsquo;unes estructures productives marginades dels beneficis de la industrialitzaci&oacute;?La primera jornada d&rsquo;aquest congr&eacute;s s&rsquo;orienta cap al tractament de la tecnologia, el canvi clim&agrave;tic, la demografia i, molt espec&iacute;ficament, el paper de la dona. La segona tractar&agrave; els elements materials, constructius i legislatius per a obrir un debat sobre la seva idone&iuml;tat i exposar casos concrets. Es prestar&agrave; tamb&eacute; una atenci&oacute; especial al paper dels agents territorials i les entitats locals.La darrera jornada oferir&agrave; una mirada al futur que inclour&agrave; la innovaci&oacute; territorial, l&rsquo;emprenedoria i les oportunitats pol&iacute;tiques i din&agrave;miques territorials sostenibles.<a href='http://congres-masia-territori.espais.iec.cat/' target='_blank'>Consulteu el programa</a> amb el detall dels 3 dies.&nbsp;<strong>Inscripci&oacute;</strong>

Per a inscriure-us-hi cal que <a href='http://www.iec.cat/jornades/masia2019.asp' target='_blank'>empleneu el formulari</a>&nbsp;que trobareu al <a href='http://icea.iec.cat/jorandes/masia2019.asp' target='_blank'>web del congr&eacute;s</a>&nbsp;junt amb m&eacute;s informaci&oacute;. Tamb&eacute; al <a href='http://icea.iec.cat/' target='_blank'>web de la ICEA</a>

<div style='margin-left: 40px;'>&bull; Inscripci&oacute; general: 50 &euro;

&bull; Inscripci&oacute; redu&iuml;da: 30 &euro; (socis d&rsquo;entitats col&middot;laboradores, estudiants, jubilats i aturats)

&bull; Forma de pagament transfer&egrave;ncia i targeta de cr&egrave;dit (el formulari inclou la informaci&oacute; per a fer el pagament)

&bull; Per&iacute;ode d&rsquo;inscripci&oacute;: fins l&rsquo;11 de mar&ccedil; de 2019</div>

<div>

<em>Organitza: Institut Catal&agrave; d&#39;Estudis Agraris</em>&nbsp;</div>
Divendres, 22 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;L’Aprenentatge Servei, una eina d’educació ambiental per conservar rius, basses i rieres&quot;
Descripció: En motiu Dia Mundial de l&rsquo;Aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Ger&egrave;ncia de Serveis de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Barcelona organitzem la jornada &ldquo;L&rsquo;aprenentatge Servei, una eina d&rsquo;educaci&oacute; ambiental per conservar rius, basses i rieres&rdquo;.Una jornada destinada a totes aquelles persones (representants d&rsquo;ajuntaments, entitats o centres educatius) amb ganes de con&egrave;ixer com l&rsquo;Aprenentatge Servei esdev&eacute; una eina educativa de transformaci&oacute; comunit&agrave;ria.Podeu inscriure-us en el formulari que trobareu en aquest<a href='http://formularis.diba.cat/diba/mediambient/inscripcio-jornada-aprenentatge-servei-eina-educacio-ambiental-per-conservar-rius-basses' target='_blank'> enlla&ccedil;</a>.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190322_Jornada%20ApS.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9:00 &ndash; 9:30 - Recepci&oacute; dels assistents9:30 -9:45 - Benvinguda i presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Josep Planes. Subdirector general d&#39;Informaci&oacute; i Foment de la Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Inma Pruna. Gerent de Serveis de Medi Ambient. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>


9:45 &ndash; 11:00 - Qu&egrave; &eacute;s l&rsquo;aprenentatge servei i qu&egrave; pot aportar a l&rsquo;educaci&oacute; ambiental?
<div style='margin-left: 40px;'><em>Maribel de la Cerda. Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei</em></div>

<div>

11:00 &ndash; 11:30 - Pausa</div>

<div>

11:30 &ndash; 12:30 - Guia pr&agrave;ctica d&rsquo;Aprenentatge Servei en ecosistemes aqu&agrave;tics continentals. Una experi&egrave;ncia did&agrave;ctica i comunit&agrave;ria de comprom&iacute;s amb el medi ambient</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Jes&uacute;s Canelo. Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental

Marina Barroso. Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental</em></div>

<div>

12:30 &ndash; 13:30 - Taula rodona: Per qu&egrave; sumar-se a l&rsquo;Aprenentatge Servei?</div>

<div style='margin-left: 40px;'>El rol dels ajuntaments:

- &ldquo;Parets, net, lliure de brossa&rdquo; i &ldquo;Parets, lliure d&rsquo;esp&egrave;cies invasores&rdquo;. Ferran Lozano. Ajuntament de Parets del Vall&egrave;s.

- &ldquo;Ajudem el bosc de ribera del riu Llobregat&rdquo;. David Calabuig. Ajuntament de Cornell&agrave; de Llobregat.El rol de les entitats:

- &ldquo;Projecte Rius&rdquo;. Associaci&oacute; Habitats. (Pendent de confirnar)El rol dels centres educatius:

- &ldquo;Aprenentatge Servei a la Riera de Ribes&rdquo;. Anna Gris. IES Montgr&oacute;s de Sant Pere de Ribes.</div>

<div>

13:30 &ndash; 14:00 - Torn obert de preguntes i debat</div>
Dissabte, 23 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: 9es Jornades de Medi Ambient a Girona
Descripció: 23 i 24 de mar&ccedil; de 2019 Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona&nbsp;&nbsp;L&rsquo;Ajuntament de Girona convoca biennalment les Jornades de Medi Natural, que aquest any arriben a la seva novena edici&oacute;. En la seva organitzaci&oacute; col&middot;laboren activament la Universitat de Girona, els docents dels centres de secund&agrave;ria de la ciutat, Consorci del Ter i Consorci de les Gavarres, Associaci&oacute; de Naturalistes de Girona i Associaci&oacute; El Blauet i el Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.Les Jornades actuen de lloc de trobada, d&rsquo;espai de refer&egrave;ncia i de mitj&agrave; per difondre tots aquells projectes que tenen a veure amb la realitat del medi natural que tenim m&eacute;s proper. Hi participen naturalistes i persones provinents del m&oacute;n cient&iacute;fic, per&ograve; tamb&eacute; els alumnes que han elaborat treballs de recerca i moltes persones que, des dels seus &agrave;mbits professionals o vocacionals, tenen en com&uacute; l&rsquo;estimaci&oacute; a la natura i el desig d&rsquo;aprofundir en el coneixement de la fauna i la flora del nostre territori.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www2.girona.cat/ca/caseta_9jornadesmedinatural' target='_blank'>consulteu la web de les Jornades</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimarts, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Amposta
Resum: Jornada tècnica &quot;Patrimoni natural com a eina de desenvolupament&quot;
Descripció: El &laquo;patrimoni natural&raquo; &eacute;s el conjunt d&rsquo;elements, recursos, processos i &agrave;mbits del medi als quals es reconeix un valor ecol&ograve;gic, ambiental, cient&iacute;fic, paisatg&iacute;stic o cultural. Mitjan&ccedil;ant la cust&ograve;dia del territori podem afavorir el patrimoni natural perqu&egrave; sigui una eina de desenvolupament de les nostres comarques. Amb exemples concrets de diferents ens: a nivell fluvial per una entitat, mar&iacute; per una empresa i el projectes p&uacute;blic de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta, tot emmarcar dins el projecte de &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo; que duu a terme el Consorci BEMO. La jornada est&agrave; destinada tant a personal empresari, t&egrave;cnic com d&rsquo;associacions o interessats en el tema.&nbsp;<strong>Amposta, 16 d&#39;abril&nbsp;</strong><strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190416_Amposta_patrimoni.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Sr. Rub&eacute;n Alegria, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsi&agrave;.<strong>10.15 h Projecte Cust&ograve;dia per Desenvolupament</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.<strong>10.45 h Amposta i la cust&ograve;dia del territori</strong>

Sr. Dani Forcadell, regidor de serveis municipals, pagesia i medi natural de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta.<strong>11.15 h Pausa</strong><strong>11.45 h Pl&agrave;ncton Diving: divulgant els fons marins</strong>

Sra. Eli Bonfill, codirectora de Pl&agrave;ncton i coordinadora del grup de treball de cust&ograve;dia marina.<strong>12.45 h La cust&ograve;dia i la gesti&oacute; d&#39;espais naturals com a eina de desenvolupament local: el cas de la Reserva de Sebes a Flix</strong>

Sr. Pere Josep, membre fundador del Grup de Natura Freixe, coordinador de la Reserva Natural de Sebes i vice-president de la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>13.45 h Cloenda de la jornada</strong>

Sra. Gisela Bosch, t&egrave;cnica del projecte &ldquo;Cust&ograve;dia per Desenvolupament&rdquo;.</div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: gbosch@leader.cat (Tel.: 977 445 308 - A/e: Gisela Bosch)
Dissabte, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Sortides guiades de descoberta de les flors de camp i de marge
Descripció: Del 20 al 22 d&#39;abril s&#39;organitzaran un <strong>cicle de 12 sortides naturalistes </strong>per donar a con&egrave;ixer les flors de camp i de marge. Aquestes sortides estan organitzades per organtizacions d&#39;arreu del territori catal&agrave; i obertes a la participaci&oacute; de tothom.<strong>Consulta les sortides que s&#39;organitzaran i inscriu-te a la que m&eacute;s t&#39;interessi!</strong>Podeu consultar el detall de cada sortida en el<a href='/mm/file/Flora.pdf' target='_blank'> Programa del cicle</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h616/mm/image/imgnews/2019/Flora_Pagina_1.jpg' style='width: 550px; height: 616px; margin: 10px;' />Aquest cicle est&agrave; organitzat conjuntament amb Cosset&agrave;nia edicions, Oryx i en Toni Llobet.&nbsp;
Divendres, 26 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Can Balaguer. C/ de la Unió 3. Palma de Mallorca
Resum: Jornada &quot;Oportunitats de la custòdia urbana per a l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic&quot;
Descripció: L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s reflexionar sobre com els espais verds de les ciutats poden adaptar-se al canvi clim&agrave;tic i el paper que pot tenir la cust&ograve;dia del territori en aquesta adaptaci&oacute;. Durant la jornada es mostraran experi&egrave;ncies (de Barcelona i de Mallorca) en les que s&rsquo;ha comptat amb la participaci&oacute; d&rsquo;actors diversos. Tamb&eacute; s&rsquo;identificaran les accions priorit&agrave;ries per a la gesti&oacute; de la infraestructura verda a la ciutat de Palma.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h96/mm/image/imgnews/2019/190426_jornada%20palma%20de%20mallorca.png' style='width: 250px; height: 96px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190426_programa%20mallorca.pdf' target='_blank'>consultar PDF</a>)

<strong>09:30h &ndash; Inauguraci&oacute;</strong><strong>09:45h - Canvi clim&agrave;tic a les Balears: impactes i reptes d&rsquo;adaptaci&oacute;</strong>

<em>Dr. Agust&iacute; Jans&agrave;. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Clim&agrave;tic (UIB)</em><strong>10:00h - Infraestructura verda a la ciutat de Palma</strong>

<em>Gabriel Horrach i Josep Maria Rigo. Ajuntament de Palma</em><strong>10:20h - Infraestructura verda a la ciutat de Barcelona: m&eacute;s, millor, amb la ciutadania</strong>

<em>Sra. Margarita Par&eacute;s. Cap del Programa de Biodiversitat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona</em><strong>10:40h - Antecedents i formalitzaci&oacute; d&rsquo;una prova pilot de cust&ograve;dia urbana a Barcelona</strong>

<em>Sr. Guillem Bagaria. Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em><strong>10:50h - Planificaci&oacute; de la gesti&oacute; d&rsquo;una finca en cust&ograve;dia a la ciutat de Barcelona: el cas de la Foixarda</strong>

<em>Sr. Guillem Mas. Associaci&oacute; Paisatges Vius</em><strong>11:05h - Pausa</strong><strong>11:30h - Experi&egrave;ncies de gesti&oacute; participativa de la natura i la infraestructura verda urbana: cust&ograve;dia del territori a les Illes Balears</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Parc Agrari de l&rsquo;Horta d&rsquo;Amunt.

IES Joan Alcover

Creu Roja</div>


<strong>11:45h - Din&agrave;mica participativa: Identificaci&oacute; dels reptes i les accions priorit&agrave;ries per a la gesti&oacute; de la infraestructura verda a la ciutat de Palma</strong>

Dinamitzat per la XCT i la ICTIB<strong>13:30 h - Cloenda</strong>&nbsp;
Dimarts, 30 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Centre Camadoca. Santa Maria de Merlès
Resum: Formació sobre espècies exòtiques invasores i com implicar a la ciutadania
Descripció:

El proper&nbsp;30 d&rsquo;abril organitzem una jornada que t&eacute; com a objectiu&nbsp;debatre sobre com podem implicar a la ciutadania en la problem&agrave;tica de les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores.Per aquest motiu els&nbsp;t&egrave;cnics del Servei de Fauna&nbsp;de la Generalitat, juntament amb l&rsquo;associaci&oacute;&nbsp;ADEFFA, ens oferiran les eines necess&agrave;ries per con&egrave;ixer qu&egrave; s&oacute;n les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, quins impactes provoquen en els ecosistemes i altres esp&egrave;cies aut&ograve;ctones,&nbsp;quina gesti&oacute; es realitza a Catalunya&nbsp;des de l&rsquo;administraci&oacute; amb l&rsquo;ajuda de diversos agents com les entitats ambientals, exemples d&rsquo;algunes d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies i com implicar a la ciutadania.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190430_jornada%20camadoca%20especies%20exotiques.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10h - Quina gesti&oacute; es fa a Catalunya de les EEI?

Sisco Ma&ntilde;as, Pere Magran&eacute;, Rosa Cases i Lola Burgos (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya)11.30h Pausa12h - El control d&rsquo;invasores d&rsquo;ADEFFA. La finalitat educativa de les accions de voluntariat ambiental

N&uacute;ria Valls (Adeffa)13h - Posada en com&uacute; dels projectes de les entitats relacionats amb EEI i resoluci&oacute; de dubtes14h Dinar

&nbsp;

15.30h - Visita al centre de Camadoca

Descobrirem els animals que hi habiten i la tasca que realitza ADEFFA de conservaci&oacute; de la fauna i sensibilitzaci&oacute; de la poblaci&oacute;.</div>


Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via:<a href='https://forms.gle/xHAJZpm5MjodLec69' target='_blank'> accedeix al formulari online</a>Les inscripcions estan obertes a tothom, per&ograve; les places s&oacute;n limitades, pel que&nbsp;es prioritzar&agrave; l&rsquo;assist&egrave;ncia d&rsquo;associacions ambientals.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb nosaltres a info@setmananatura.cat

<strong>Les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura d&rsquo;enguany</strong>Enguany la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura girar&agrave; entorn les&nbsp;esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores&nbsp;(EEI). Volem visibilitzar aquesta problem&agrave;tica, ja que &eacute;s considerada la 2a causa mundial de p&egrave;rdua de biodiversitat. Hi ha moltes maneres d&rsquo;implicar a la ciutadania vers aquest tema: amb jornades de voluntariat extraient esp&egrave;cies de flora invasora, amb rutes de mapatge d&rsquo;alguna d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies per augmentar-ne el coneixement que tenim sobre el seu impacte... i d&rsquo;altres que podrem compartir el proper 30 d&rsquo;abril.<strong>Esperem la vostra participaci&oacute;!</strong>
Dijous, 2 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: UAB
Resum: III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès
Descripció: <em><strong>2 i 3 de maig</strong>. Sala de Graus de la Facultat de Lletres. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona</em>L&rsquo;organitzaci&oacute; de la <strong>III Confer&egrave;ncia de la Plana del Vall&egrave;s,</strong> &eacute;s una acci&oacute; que d&oacute;na suport a totes les entitats vallesanes que defensen i estudien el territori, &eacute;s una motivaci&oacute; per treballar i incidir en el disseny territorial de la nostra comarca i el seu futur.El principal objectiu &eacute;s fomentar la participaci&oacute; ciutadana i dels diferents agents, per tal de<strong> garantir la gesti&oacute; sostenible de territori que afavoreixi el manteniment, conservaci&oacute; i protecci&oacute; dels espais naturals, de les funcions ecol&ograve;giques i paisatg&iacute;stiques del territori </strong>fent-ho compatible amb el desenvolupament de l&rsquo;activitat econ&ograve;mica i l&rsquo;&uacute;s social per garantir la millora de la qualitat de vida. Es tracta d&rsquo;un punt de trobada, un espai per propiciar debats p&uacute;blics, fets amb rigor, amb la participaci&oacute; de diversos sectors que intervenen en la realitat del nostre territori: cient&iacute;fic, administraci&oacute;, t&egrave;cnics, empreses i ciutadania.El contingut de la jornada est&agrave; organitzat en 4 blocs:&nbsp; Bloc 1: Rep&agrave;s hist&ograve;ric; Bloc 2: La biodiversitat de la Plana del Vall&egrave;s; Bloc 3: Gesti&oacute; del territori; Bloc 4: Agricultura vallesana.&nbsp;Organitza: Adenc

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://adenc.cat/calendari/iii-conferencia-dels-espais-naturals-de-la-plana-del-valles/' target='_blank'> consulteu la web</a> o b&eacute; contacteu amb correu@adenc.cat / 93 717 18 87

&nbsp;
Diumenge, 5 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Ultra Clean Marathon
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h56/mm/image/logos/logo_UCM.jpg' style='width: 150px; height: 56px; float: right; margin: 10px;' />La 2a edici&oacute; de l&#39;<a href='http://ultracleanmarathon.cat/' target='_blank'>Ultra Clean Marathon</a> es dur&agrave; a terme del <strong>5 a l&#39;11 de maig</strong>. Enguany la cursa es realitzar&agrave; en 3 modalitats esportives: corrent, en bici i en caiac!Enguany les 7 etapes es realitzaran amb&nbsp;3 modalitats esportives: les dues primeres etapes es farab en bicicleta, les tres seg&uuml;ents corrent i les dues &uacute;ltimes per mar, en caiac, nedant o b&eacute; amb vela.Les etapes per on passarem aquesta edici&oacute; seran:
<div style='margin-left: 40px;'>Dia 1, 5 de maig: Barcelona &gt; Lleida

Dia 2, 6 de maig: Lleida &gt; Ripoll

Dia 3, 7 de maig: Ripoll &gt; Olot

Dia 4, 8 de maig: Olot &gt; Girona

Dia 5, 9 de maig:&nbsp;Girona &gt; Blanes

Dia 6, 10 de maig:&nbsp;Blanes &gt; Matar&oacute;

Dia 7, 11 de maig:&nbsp;Matar&oacute; &gt; Barcelona</div>


L&rsquo;Ultra Clean Marathon&nbsp;(UCM) &eacute;s un repte ambiental i esportiu que t&eacute; com a objectiu conscienciar i canviar h&agrave;bits de la ciutadania, a trav&eacute;s d&#39;una cursa pel territori. Per assolir-ho, durant 7 dies es realitzen 7 etapes. T&eacute; dos ambaixadors de la natura, l&rsquo;Albert Bosch i la Nicole Ribera, que recorren territori catal&agrave; mentre recullen residus acompanyats de tots els participants. D&rsquo;aquesta manera augmentem el comprom&iacute;s en la cura del medi ambient i posem en valor el territori per on es passem.L&#39;UCM &eacute;s organitzada conjuntament entre la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i l&rsquo;Ag&egrave;ncia de Residus de Catalunya, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.La particularitat per&ograve;, &eacute;s que&nbsp;no &eacute;s una cursa competitiva&nbsp;on hi pot participar tot tipus de p&uacute;blic i col&middot;lectius: associacions, federacions, administracions, centres d&rsquo;ensenyament, clubs esportius, empreses (patrocinadores i/o participants) i tamb&eacute; a persones a t&iacute;tol individual. Els participants poden escollir organitzar/participar en un punt de neteja o tamb&eacute; acompanyar als ambaixadors de la natura en una etapa determinada.<strong>El funcionament</strong>Durant les etapes es proporcionaran bosses als participants per recollir els residus i hi haur&agrave; punts on els podran anar deixant les deixalles. Des de l&#39;organitzaci&oacute; vetllarem per a que els residus siguin gestionats de manera correcta. Es faran caracteritzacions (separant pl&agrave;stic, paper, vidre, org&agrave;nic i rebuig/altres) i s&rsquo;aniran pesant les quantitats per obtenir, al final de l&#39;UCM, la xifra de residus totals recollits.&Eacute;s l&rsquo;&uacute;nic acte esportiu que est&agrave; dedicat exclusivament a la natura! Us hi esperem!Per m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la&nbsp;p&agrave;gina web&nbsp;de l&#39;Ultra Clean Marathon o b&eacute; envieu un correu a info@ultracleanmarathon.cat

&nbsp;
Dijous, 9 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Cartoixa d&#039;Escaladei
Resum: Simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona. 9 i 10 de maig de 2019
Descripció: El <a href='http://pad.catpaisatge.net/' target='_blank'>Simposi internacional Paisatge, Agricultura i Dona</a> es celebrar&agrave; els dies 9 i 10 de maig de 2019 a la Cartoixa d&#39;Escaladei (Priorat). Hi participaran ponents de diferents continents i pa&iuml;sos.En un m&oacute;n globalitzat, en qu&egrave; la subsist&egrave;ncia de les identitats col&middot;lectives i la necess&agrave;ria connexi&oacute; i intercanvi malden per conviure, existeixen models agraris resilients que, des de la tradici&oacute; i la innovaci&oacute;, posen de manifest la viabilitat de sistemes que s&rsquo;adeq&uuml;en a la idiosincr&agrave;sia dels territoris i procuren una vida digna a les persones que els habiten i els construeixen dia a dia. S&oacute;n models en els quals la relaci&oacute; directa entre les persones i el seu entorn &eacute;s ancestral, present i viva, i on el paper de la dona t&eacute; una import&agrave;ncia cabdal, tant en la pr&agrave;ctica quotidiana com en la transmissi&oacute; de sabers.El Simposi pret&eacute;n crear lligams entre paisatges, iniciatives i projectes d&rsquo;arreu del m&oacute;n que treballen pel reconeixement d&rsquo;aquests models agr&iacute;coles, la seva viabilitat, i la salvaguarda de l&rsquo;insubstitu&iuml;ble capital biocultural que representen.El Simposi est&agrave; estructurat en quatre blocs: valors, model, governan&ccedil;a i paisatge cultural agr&iacute;cola del Priorat. Els eixos tem&agrave;tics del Simposi (paisatge, agricultura i dona) es presentaran i es treballaran de manera transversal en els quatre blocs.Les <a href='http://pad.catpaisatge.net/inscripcions/' target='_blank'>inscripcions</a> tenen preu redu&iuml;t fins al 15 d&#39;abril.Organitzat per l&#39;Observatori del Paisatge de Catalunya, i impulsat per la Comissi&oacute; del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat, el Simposi t&eacute; tamb&eacute; el suport del Consell Comarcal del Priorat, l&#39;associaci&oacute; Prioritat, la Diputaci&oacute; de Tarragona i els seg&uuml;ents departaments de la Generalitat de Catalunya: Cultura; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;; i&nbsp;Territori i Sostenibilitat.&nbsp;&nbsp;
Dijous, 16 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Sant Pere de Ribes
Resum: Jornada &quot;Introducció pràctica al treball amb tracció animal en horticultura&quot;
Descripció: La tracci&oacute; animal moderna &eacute;s una alternativa agron&ograve;mica, ecol&ograve;gica, econ&ograve;mica i social per a treballar la terra. I tot i l&rsquo;inter&egrave;s creixent que

desperta, encara la seva implantaci&oacute; &eacute;s molt petita.

Aquesta jornada, de car&agrave;cter pr&agrave;ctic i demostratiu, consistir&agrave; en una visita i presentaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia de l&rsquo;Horta de les Casetes de Sant Pere de Ribes.

Durant el mat&iacute; explicaran que al llarg dels set anys d&rsquo;experi&egrave;ncia han passat de treballar exclusivament amb animals a combinar la feina amb

tractor i animals, si b&eacute; actualment els animals es fan servir en poques ocasions i per feines molt precises. Tamb&eacute; ens mostraran les eines emprades o els criteris de planificaci&oacute; del cultiu adient per al treball amb animals.Dijous 16 de maig. Sant Pere de Ribes<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190516_jornada%20traccio-animal.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09:50 h - Inscripcions10:00 h - Presentaci&oacute; de la jornada

<em>Sra. Montse Pascual, IAEDEN</em>10:10 h - Tracci&oacute; animal en horticultura

Presentaci&oacute; de l&#39;experi&egrave;ncia de l&#39;Horta de les Casetes

El cavall i les eines

Criteris de planificaci&oacute; del cultiu adient per al treball amb animal

<em>Sr. Ricard Huguet, pag&egrave;s de l&#39;Horta de les Casetes</em>13:30 h - Cloenda de la jornada

<em>Sra. Montse Pascual, IAEDEN</em></div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s de l&#39;IAEDEN: 972 670 531. Tamb&eacute; escrivit a agroterritori@iaeden.catAquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;
Dijous, 23 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada tècnica &quot;Planificació de finques agràries per afrontar els reptes del canvi climàtic&quot;
Descripció: L&#39;increment de temperatura global i regional fa que la planificaci&oacute; dels cultius i de les finques hagi d&#39;incorporar les futures anomalies clim&agrave;tiques. L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s explicar diversos models que permeten visualitzar la distribuci&oacute; futura de qualsevol cultiu en funci&oacute; dels escenaris de canvi clim&agrave;tic.D&rsquo;altra banda, la xerrada tamb&eacute; permetr&agrave; identificar possibles zones on poden apar&egrave;ixer noves oportunitats per a cultius que permetin diversificar les finques agr&agrave;ries i fer-ho des d&rsquo;una &ograve;ptica de cust&ograve;dia del territori.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190523_Planificacio%20finques%20agraries.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Principis b&agrave;sics de planificaci&oacute; d&rsquo;una finca agr&agrave;ria per adaptar-la als nous escenaris del canvi clim&agrave;tic</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Model clim&agrave;tics existents

- Previsions de l&rsquo;IPCC (Grup Intergovernamental d&rsquo;Experts sobre el Canvi Clim&agrave;tic) per a Catalunya

- Metodologia per planificar una finca en funci&oacute; d&rsquo;aquests models clim&agrave;tics

- Identificaci&oacute; d&rsquo;oportunitats i de riscos a partir de l&rsquo;an&agrave;lisi realitzat</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.</em><strong>11.30 h Pausa</strong><strong>12.00 h Visita de camp</strong>

Es realitzar&agrave; una visita de camp a la masia de Can Feliu&agrave; de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agr&iacute;cola i que servir&agrave; d&rsquo;exemple per aplicar la modelitzaci&oacute;.<strong>14.00 h Cloenda de la jornada</strong></div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&#39;Espigall (jordi@espigall.cat)Organitza la jornada. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCN<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.</em>
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Online
Resum: &quot;Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals?&quot; Jornada online
Descripció: La sessi&oacute; se centrar&agrave; a entendre<strong> quina &eacute;s l&rsquo;aplicaci&oacute; de la llei en el camp espec&iacute;fic de voluntariat ambiental i quines implicacions t&eacute; per a les entitats d&rsquo;aquest &agrave;mbit</strong>. Aquesta normativa t&eacute; per objecte fomentar, recon&egrave;ixer, protegir i donar a con&egrave;ixer l&rsquo;associacionisme i el voluntariat com a agents de transformaci&oacute; social, i tamb&eacute; preservar el model catal&agrave; de voluntariat i recon&egrave;ixer les accions solid&agrave;ries dutes a terme pels ciutadans de Catalunya.Aquesta legislaci&oacute;<strong> &eacute;s d&rsquo;aplicaci&oacute; a les entitats sense afany de lucre d&rsquo;&agrave;mbit catal&agrave; amb programes de voluntariat</strong> i, per tant, &eacute;s important que tant les associacions com les fundacions coneguin quines s&oacute;n les principals obligacions que han de complir respecte al seu voluntariat. Farem un recull dels principals requisits que han de complir les entitats d&rsquo;acord amb la llei.&nbsp;

<img alt='' src='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Flyer-webinar-768x512.jpg' style='width: 350px; height: 233px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Programa_llei_voluntariat-webinar.pdf' target='_blank'>consultar programa online</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10:30 h &ndash;&nbsp;Presentaci&oacute; de la Jornada</strong><strong>10:40 h &ndash;&nbsp;Drets i deures de les entitats ambientals en la implementaci&oacute; de la llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l&rsquo;associacionisme</strong>

A c&agrave;rrec de Marc Vi&ntilde;as, Subdirector General de Cooperaci&oacute; Social i Voluntariat del Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies<strong>11:10 h &ndash;&nbsp;Aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica&nbsp;de la llei i incid&egrave;ncia a les entitats ambientals i als seus projectes de conservaci&oacute; de la natura</strong>

A c&agrave;rrec de Gl&ograve;ria Arribas, coordinadora dels programes de foment de la participaci&oacute; i suport al voluntariat del Consorci del PN de la Serra de Collserola. Va ser coordinadora del projecte &ldquo;Voluntaris de Collserola&rdquo;. Membre de la Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental.<strong>11:30 h &ndash;&nbsp;Torn obert de preguntes</strong><strong>12 h &ndash;&nbsp;Fi de la jornada</strong></div>


&nbsp;&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia al webinar a&nbsp;trav&eacute;s del formulari online.Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un email amb les instruccions per connectarse al webinar. Pel bon seguiment de la jornada es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i consultes contacteu amb la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura (asubirana@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35).
Dissabte, 25 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Acte de lliurament del II Premi &quot;Natura i Societat de la Fundació Privada GIRBAU
Descripció: La&nbsp;Fundaci&oacute; Privada GIRBAU&nbsp;us convida a l&rsquo;acte de lliurament del&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/ca/iniciatives/premi_fundacio_privada_girbau_natura_societat.html' target='_blank'>II Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU &ldquo;Natura i Societat&rdquo;</a>, el qual ha seleccionat el projecte guanyador:

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><strong>&ldquo;Xarxa d&#39;Observadors Ambientals de la Conca del riu Gai&agrave;&quot;, de l&#39;Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</strong></span></div>


Durant l&#39;entrega tamb&eacute; es lliurar&agrave; un<strong> acc&egrave;ssit al projecte &quot;FLUEIX&quot; </strong>de l&#39;Associaci&oacute; de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Aut&ograve;ctona (ADEFFA).&nbsp;A continuaci&oacute; tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia&nbsp;<strong>&ldquo;30 anys d&#39;aprenentatge: natura, territori i persones&rdquo;</strong>, a c&agrave;rrec de Pere Josep Jim&eacute;nez, coordinador del Grup de Natura Freixe, entitat guanyadora de la 1a edici&oacute; d&#39;aquest premi.&nbsp;L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&#39;Auditori de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Manlleu (Rambla Hospital 11) de Vic,&nbsp;el proper&nbsp;dissabte 25 de maig a les 19h.

&nbsp;

Agra&iuml;m confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s de&nbsp;premifundaciogirbau@gmail.com,&nbsp;trucant al 93 886 61 35 (de dill a div de 9 a 17h) o <a href='http://forms.gle/jcLnsuruXsF1ws6u6' target='_blank'>completant el&nbsp;formulari online</a>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2019/Targeto_invitacio_25%20maig_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu la invitaci&oacute;</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h382/mm/image/imgnews/2019/Targeto_invitacio_25_maig_DEF.png' style='width: 550px; height: 382px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px;' />
Dimarts, 28 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: L&#039;Ametlla de Mar
Resum: Jornada tècnica &quot; Gestió pesquera preventiva i tortugues marines a Terres de l&#039;Ebre&quot;
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190528_jornada%20GTCMiL.png' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />Aquesta jornada vol reflexionar sobre la problem&agrave;tica de la interacci&oacute; de la tortuga babaua amb els diferents arts de pesca, i reflexionar sobre les possibles mesures compatibles amb la pesca i preventives per a la conservaci&oacute; de la tortuga babaua.La idea central &eacute;s la de, sense menystenir la import&agrave;ncia de la recuperaci&oacute; de les tortugues capturades accidentalment, incidir especial i priorit&agrave;riament en contribuir al di&agrave;leg entre tots els actors amb l&#39;objectiu de compartir ievitar que es capturin m&eacute;s tortugues marines a la nostra costa.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190528_Gestio%20pesquera%20preventiva%20i%20tortugues%20marines%20a%20les%20Terres%20de%20lEbre.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)<strong>10.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.15 h - Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT

Sr. Xavier Jim&eacute;nez, president del GEPEC-Ecologistes de Catalunya</em><strong>10.30 h - Estat de conservaci&oacute; de la tortuga babaua a Catalunya</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg, Universitat de Barcelona</em><strong>11.30 h - Pausa-networking</strong><strong>12.00 h - Taula rodona &laquo;Com podem col&middot;laborar per a disminuir la interacci&oacute; entre pesca i tortugues marines?&raquo;</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg,Universitat de Barcelona

Sr. Bernat Margalef, pescador de la Confraria de l&rsquo;Ametlla de Mar

Sr. Joan Balagu&eacute;, secretari de la Confraria de pescadors de Sant Carles de la R&agrave;pita

Sr. Sergi Rasero, cap de la secci&oacute; de Protecci&oacute; del Litoral i del Medi Mar&iacute;.DARP

Sr. Ricard Casanovas, cap del servei de Fauna i Flora.DTES

Moderador: Sr. Manel Gazo, bi&ograve;leg de l&rsquo;entitat Submon</em><strong>13.00 h - Cloendade la Jornada</strong>

<em>Sr. Ramon Ferr&eacute;,GEPEC.

Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT</em>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&rsquo;adre&ccedil;a electr&ograve;nica (A/e: secretaria@gepec.cat).<em>Organitza la jornada: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral juntament amb el GEPEC.

Hi col&middot;labora l&#39;Ajuntament de l&#39;Ametlla de Mar</em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;
Dissabte, 1 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura
Descripció: <strong>Enguany la Setmana de la Natura ser&agrave; de l&#39;1 al 9 de juny.&nbsp;</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h98/mm/image/logos/logo_setmana_natura_2019.png' style='width: 250px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />&Eacute;s una setmana plena d&rsquo;activitats entorn la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient, per posar en valor i donar a con&egrave;ixer tots aquells actors del territori catal&agrave; que dediquen el seu dia a dia a cuidar la terra, i que difonen el seu coneixement i les seves problem&agrave;tiques: entitats ambientals, parcs naturals, ajuntaments, biblioteques, escoles, empreses, universitats... diverses organitzacions d&rsquo;arreu amb l&rsquo;objectiu com&uacute; de la conservaci&oacute; del medi ambient.<strong>Com participar?</strong>

Organitza una activitat i inscriu-la a la web&nbsp;<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a>, on es far&agrave; difusi&oacute; de la teva activitat a trav&eacute;s de la web i de les xarxes socials, i a m&eacute;s, rebr&agrave;s els bra&ccedil;alets #SetmanaNatura per regalar als participants.Durant la Setmana, podeu seguir totes les activitats que es faran a trav&eacute;s de les xarxes socials amb el hashtag&nbsp;<strong>#setmananatura</strong>. Tamb&eacute; podeu seguir-nos a&nbsp;Facebook,&nbsp;Twitter&nbsp;o&nbsp;Instagram&nbsp;al perfil @SetmanaNatura. Per qualsevol dubte o suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a&nbsp;info@setmananatura.cat&nbsp;i us informarem!<em>La Setmana de la Natura &eacute;s una iniciativa conjunta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l&rsquo;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;. Aquest projecte ha estat possible, en part, gr&agrave;cies a la subvenci&oacute; rebuda&nbsp;destinada&nbsp;a incentivar la contractaci&oacute; en pr&agrave;ctiques de persones joves benefici&agrave;ries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.</em>&nbsp;
Diumenge, 9 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Festes de la Natura
Descripció: <strong>Viure la natura &eacute;s defensar-la, per&ograve; tamb&eacute; celebrar-la.&nbsp;</strong>&Eacute;s per aix&ograve; que per aquesta 4a edici&oacute; de la Setmana Natura, el diumenge 9 de juny dia en que culmina la setmana, <strong>se celebraran 5 Festes de la Natura</strong> repartides pel territori catal&agrave;, organitzades per entitats ambientals.<img alt='' src='https://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_general2-copia-768x272.jpg' style='width: 450px; height: 159px; margin: 10px; border-width: 0px; border-style: solid;' />Durant aquests dies es podr&agrave; disfrutar d&rsquo;un gran ventall d&rsquo;activitats per la conservaci&oacute; i la celebraci&oacute; de la natura: rutes per mar i per terra per tal d&rsquo;aconseguir el major nombre d&rsquo;observacions possible, extracci&oacute; de plantes ex&ograve;tiques invasores, aprendre sobre la biodiversitat del territori, tallers naturalistes familiars i per infants, taules rodones i debats, fires de productes i d&rsquo;entitats ambientals, presentaci&oacute; de projectes de conservaci&oacute;, ruta en vaixell per l&rsquo;Ebre, vermuts, dinars populars i concerts per a tothom!Participar a una Festa de la Natura &eacute;s una gran oportunitat per apropar-te a l&rsquo;entitat ambiental m&eacute;s propera i con&egrave;ixer qu&egrave; fan durant el seu dia a dia per conservar i divulgar els valors naturals del territori, i com implicar-te.

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><strong>La natura &eacute;s cosa de tots i totes!</strong></div>


A m&eacute;s, durant les festes es podr&agrave; con&egrave;ixer qu&egrave; s&oacute;n les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, tem&agrave;tica principal d&rsquo;enguany, i qu&egrave; hi podem fer nosaltres, per mitj&agrave; de xerrades, rutes de ci&egrave;ncia ciutadana, tallers, sortides naturalistes, gimcanes, exposicions, etc.Les festes tindran lloc a Girona, Riudarenes, Barcelona, Torredembarra i Tortosa.<img alt='' src='https://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_general-724x1024.jpg' style='width: 500px; height: 707px; margin: 10px;' />Per m&eacute;s informaci&oacute; es poden consultar els cartells:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>Festa Natura Girona: <strong>Aplec dels 4 rius</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/girona_cartell.jpg' target='_blank'>Cartell.</a>

Festa Natura Riudarenes: <strong>La Festa de la Tortuga</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/festa_tortuga_riudarenes.jpg' target='_blank'>Cartell.</a> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/festa_tortuga_riudarenes2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.

Festa Natura Barcelona: <strong>Les Portes de la Natura</strong>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_barcelona-1.jpg' target='_blank'>Cartell.</a>

Festa Natura Torredembarra: <strong>II Fira de la Transici&oacute;.</strong> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_torredembarra.jpg' target='_blank'>Cartell.</a> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_torredembarra2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.

Festa Natura Tortosa:<strong> Cuidem l&rsquo;Ebre!</strong> <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_tortosa.jpg' target='_blank'>Cartell</a>. <a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/cartell_tortosa2.jpg' target='_blank'>Programaci&oacute;</a>.&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/tortosa_logos.jpg' target='_blank'>Entitats col&middot;laboradores</a>.</div>


&nbsp;
Dilluns, 10 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 1er Simposi Ibèric sobre Conservació d&#039;Ecosistemes Fontinals (SICEF’19)
Descripció: Les fonts naturals s&#39;han revelat recentment com l&#39;h&agrave;bitat m&eacute;s ric en biodiversitat dels ecosistemes ib&egrave;rics, i al seu torn el m&eacute;s inexplorat, desprotegit jur&iacute;dicament i vulnerable davant el canvi clim&agrave;tic. La seva conservaci&oacute; emergeix com un dels reptes m&eacute;s importants i urgents que hauran de ser afrontats els propers anys a l&rsquo;Europa mediterr&agrave;nia.

&nbsp;

El Simposi es convoca com un f&ograve;rum d&#39;intercanvi de coneixement i de debat que integri a tots els responsables i t&egrave;cnics d&rsquo;administracions p&uacute;bliques competents en cicle de l&rsquo;aigua, biodiversitat, patrimoni i espais naturals, aix&iacute; com la comunitat cient&iacute;fica, t&egrave;cnics, grups ecologistes i propietaris. Al mateix temps, vol consolidar-se com una plataforma des de la qual impulsar una estrat&egrave;gia urgent per a la conservaci&oacute; de l&#39;ecosistema fontinal ib&egrave;ric.

&nbsp;

El SICEF 2019, organitzat per BioSciCat en el marc del &ldquo;Programa Fonts Naturals&rdquo;, compta amb la implicaci&oacute; t&egrave;cnica, log&iacute;stica i institucional de l&#39;Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua i la Generalitat de Catalunya. Tamb&eacute; aporten suport el Ministeri per a la Transici&oacute; Ecol&ograve;gica a trav&eacute;s de la Fundaci&oacute; Biodiversitat, i la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera.

&nbsp;

Tindr&agrave; lloc els dies <strong>10, 11 i 12 de juny</strong> a l&#39;edifici de La Pedrera (Casa Mil&agrave;) i al Palau Robert de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;

M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions al web: <a href='http://www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19' target='_blank'>www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19</a>

&nbsp;
Dimecres, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada &quot;Regular el sòl agrari per revitalitzar les zones rurals&quot;
Descripció: El creixent nombre de persones interessades en desenvolupar un projecte agrari, aix&iacute; com l&rsquo;evident abandonament dels espais agraris, com a conseq&uuml;&egrave;ncia de la manca de relleu generacional, la planificaci&oacute; urbana no desenvolupada i una baixa productivitat, fan que la gesti&oacute; d&rsquo;aquests recursos sigui necess&agrave;ria per garantir la sostenibilitat al m&oacute;n rural.&nbsp; L&rsquo;abandonament dels espais agraris t&eacute; conseq&uuml;&egrave;ncies greus per la societat com els grans incendis forestals, la p&egrave;rdua de biodiversitat, la minva en la resili&egrave;ncia enfront el canvi clim&agrave;tic, la impossibilitat d&#39;avan&ccedil;ar en la sobirania aliment&agrave;ria, el fre a la transici&oacute; energ&egrave;tica, en definitiva, una p&egrave;rdua d&#39;oportunitats en el m&oacute;n rural que implica m&eacute;s despoblament i abandonament de l&#39;activitat agr&agrave;ria.Afavorir la pagesia i preservar el territori ha esdevingut un repte que cal afrontar, aix&iacute; com assegurar en un futur la productivitat del major nombre de terres possible. A m&eacute;s a m&eacute;s, cada cop hi ha m&eacute;s persones interessades en formar-se i desenvolupar el seu projecte agrari que no tenen un vincle familiar amb la pagesia i per tant el seu acc&eacute;s a la terra &eacute;s m&eacute;s complicat.En aquest escenari, els bancs de terres, la regulaci&oacute; del preu de la terra, la mediaci&oacute; en l&rsquo;arrendament de la terra, els espai test,&nbsp; etc., s&oacute;n eines que cal posar damunt de la taula per promoure l&rsquo;acc&eacute;s a la terra de nova pagesia i aix&iacute; revitalitzar el m&oacute;n rural.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/fmr_regular_sol_agrari_iii.pdf' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dijous, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: Assemblea General Ordinària de membres de la XCN
Descripció: El proper 13 de juny celebrarem l&rsquo;Assemblea General Ordin&agrave;ria de membres de l&rsquo;entitat, a Torre Jussana, Barcelona.Tal i com consta al <a href='/mm/file/2019/190528_Programa%20assemblea%20DEF.pdf' target='_blank'>programa de l&#39;Assemblea</a>, una part de la jornada es centrar&agrave; en debatre 2 punts d&rsquo;actualitat:

<div style='margin-left: 40px;'>

- <strong>Quina incid&egrave;ncia ha de fer la XCN? </strong>Durant el debat es presentar&agrave; la proposta de posicionament de la XCN sobre la proposici&oacute; de llei de l&rsquo;Ag&egrave;ncia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

- <strong>Qu&egrave; ha de fer la XCN per millorar el finan&ccedil;ament de les entitats? </strong>Debat obert per definir accions i l&iacute;nies de treball que ajudin a resoldre la situaci&oacute; actual.</div>


A m&eacute;s, es sotmetr&agrave; a votaci&oacute; el nou logotip de l&rsquo;entitat!VINE EL 13 DE JUNY I DIGA-HI LA TEVA!

Recordeu que per participar a l&rsquo;assemblea &eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmWFX0P6uVb5TkrMl54eB3NALIDyoK6a0E_wSS7BTNThrvVQ/viewform' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>.

Esperem veure&#39;us a tots i totes el proper dijous 13 a Barcelona!<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h367/mm/image/imgnews/2019/flyer_assemblea13juny2019.jpg' style='width: 550px; height: 367px; margin: 10px;' />&nbsp;
Divendres, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Debat sobre el darrer informe d&#039;avaluació global del IPBES
Descripció: &ldquo;Catalunya perd biodiversitat i necessitem un canvi&rdquo;

<em>Museu i Centre d&rsquo;Estudis de l&rsquo;Esport Doctor Melcior Colet C/Buenos Aires 56, Barcelona</em><strong>PROGRAMA </strong><a href='http://www.creaf.cat/sites/default/files/events/documents/programa_ipbescat.pdf' target='_blank'>(consultar en PDF)</a>

10:00 Benvinguda.&nbsp;

Arnau Queralt, director del CADS. Departament d&rsquo;Acci&oacute; Exterior, Relacions&nbsp;Institucionals i Transpar&egrave;ncia

Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural.&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.

&nbsp;

10:15 L&rsquo;informe IPBES. Avaluaci&oacute; global de l&rsquo;estat de la biodiversitat i&nbsp; dels serveis dels ecosistemes.

Llu&iacute;s Brotons, cient&iacute;fic titular del CSIC a la unitat mixta InForest (CTFC-CREAF)&nbsp;i observador a IPBES

&nbsp;

11:00 L&rsquo;estat de conservaci&oacute; de la biodiversitat a Catalunya.&nbsp;

Sergi Herrando, director cient&iacute;fic de l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia i&nbsp; investigador associat al CREAF

&nbsp;

11:30 Els serveis ambientals dels ecosistemes: quin pes tenen en el context socioecon&ograve;mic?

Unai Pascual, professor Ikerbasque al Centre per al Canvi Clim&agrave;tic del Pa&iacute;s&nbsp; Basc i el Centre pel Desenvolupament i el Medi Ambient de Su&iuml;ssa

&nbsp;

12:00 PAUSA CAF&Egrave;

&nbsp;

12:15 On cal concentrar els esfor&ccedil;os de recerca i coneixement per aturar la&nbsp; p&egrave;rdua de biodiversitat?

Jordina Belmonte. Presidenta de la ICHN

Joan Pino. Director del CREAF

Joaquim Garrabou. Investigador de l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar - CSIC

Representat d&rsquo;ISGlobal a confirmar

Sergi Sabater. Professor de l&rsquo;Institut d&rsquo;Ecologia Aqu&agrave;tica de la UdG i ICRA

Modera: Xavi Basora. Ambient&ograve;leg i periodista, Espai TReS

&nbsp;

13:00&nbsp; Implicacions de l&rsquo;informe de l&rsquo;IPBES a Catalunya i respostes per al canvi transformador.&nbsp;

Ferran Miralles. Director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural.&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.

Sergi Tudela. Director general de Pesca i Afers Mar&iacute;tims. Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;

Representant de l&rsquo;administraci&oacute; local a confirmar

Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient, Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera

Representant de l&rsquo;empresa a confirmar

Modera: M&ordf;Josep Pic&oacute;. Periodista ambiental i professora a la Universitat Jaume I

&nbsp;

14:00&nbsp;Cloenda.
Dijous, 27 de Juny
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Roquetes
Resum: Jornada formativa &quot;Importància dels barrancs del vessant marítim de Els Ports&quot;
Descripció: Creus que els barrancs que baixen de Els Ports cap al riu s&oacute;n poc importants per qu&egrave; solen estar secs? Saps per qu&egrave; molts d&#39;ells, formen part dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000? Des de Gra&euml;llsia us conviden a con&egrave;ixer les respostes a aquestes preguntes.La jornada s&#39;emmarca en el projecte &quot;La Xarxa Natura ens protegeix&quot;.

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w522-h729/mm/image/imgnews/2019/190627_jornada_barrancs.png' style='width: 522px; height: 729px;' />
Divendres, 28 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Prullans
Resum: Jornada &quot;La gestió forestal i el turisme en la conservació del gall fer&quot;
Descripció: La jornada s&#39;emmarca en el projecte PeriFer, de l&#39;Associaci&oacute; Paisatges Vius.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;, <a href='/mm/file/2019/190628_jornada%20perifer.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h777/mm/image/imgnews/2019/Jornada%20Perifer%20(2).jpg' style='width: 550px; height: 777px;' />
Dissabte, 29 de Juny
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Pantà de la Foixarda. Barcelona
Resum: Jornada de voluntariat per al foment de la biodiversitat al Sot del Pantà de la Foixarda
Descripció: El Sot del Pant&agrave; de la Foixarda &eacute;s una finca propietat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona on es desenvolupa una prova pilot de cust&ograve;dia urbana per a fomentar la biodiversitat i l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic. La gesti&oacute; de l&rsquo;espai la duen a terme l&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats i l&rsquo;associaci&oacute; Paisatges Vius, i el projecte ha estat coordinat per la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura (XCN).En aquesta jornada es donar&agrave; a con&egrave;ixer el projecte i els voluntaris participaran en la construcci&oacute; de refugis per a la fauna (caixes niu per ocells, refugis per eri&ccedil;ons) i en l&rsquo;adequaci&oacute; i neteja de l&rsquo;espai, com a part de les actuacions necess&agrave;ries fer a fomentar la biodiversitat de la finca i fomentar la seva adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190614_Programa%20voluntariat%20Foixarda%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10 - 10:30h - <strong>Benvinguda i presentaci&oacute; del projecte &ldquo;Infraestructura verde y custodia urbana: contribuyendo a la adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico de las ciudades&rdquo;</strong>

- Presentaci&oacute; de les entitats implicades: Assoc. H&agrave;bitats, Paisatges Vius i XCN

- Valors naturals i potencial de l&rsquo;espai en cust&ograve;dia

- Prova pilot realitzada. El paper de la infraestructura verda en l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic10:30 - 12.30h -<strong> Tasques de millora de l&#39;espai</strong>

- Construcci&oacute; de refugis per a fauna

- Adequaci&oacute; de l&rsquo;espai i neteja de residus12.30h - 13h - <strong>Recollida i cloenda</strong></div>


<strong>&Eacute;s necess&agrave;ria la inscripci&oacute; pr&egrave;via trucant a Associaci&oacute; H&agrave;bitats al 93 421 32 16 o escrivinta info@associaciohabitats.cat . Inscripcions limitades a 25 persones</strong><em>Organitza:

Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura, Associaci&oacute; H&agrave;bitats i Associaci&oacute; Paisatges ViusAmb el suport de:

Fundaci&oacute;n Biodiversidad del Ministerio para la Transici&oacute;n Ecol&oacute;gicaAmb la col&middot;laboraci&oacute; de:

Ajuntament de Barcelona</em>

&nbsp;
Dimarts, 2 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: Curs &quot;Cremes prescrites i pastures per a la gestió sostenible i conservació d&#039;espais oberts de muntanya&quot;
Descripció:

Aquest curs t&eacute; per objectiu donar un coneixement i sensibilizar la import&agrave;ncia de la gesti&oacute; i conservaci&oacute; dels espais oberts muntanya del sud d&#39;Europa, actualment immersos en procesos de canvi global. Es vol mostrar models de gesti&oacute; i desenvolupament rural que garantitzin la sostenibilitat ecol&ograve;gica i socio econ&ograve;mica a llarg pla&ccedil;. Es realitzar&agrave; una visita a l&rsquo;experi&egrave;ncia pilot que es duu a terme al Parc Natural del Montseny.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://uab-my.sharepoint.com/personal/2012650_uab_cat/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F2012650%5Fuab%5Fcat%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FCurs%20OPEN%5Fdifusi%C3%B3%2Epdf&amp;parent=%2Fpersonal%2F2012650%5Fuab%5Fcat%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&amp;cid=d5c596a7-6f11-4165-af9c-13a9ee104dfb' target='_blank'>consulteu el programa del Curs</a>.

&nbsp;
Dimarts, 3 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Congrés TERRAenVISION
Descripció: <p>En congr&eacute;s t&eacute; com a objectiu centrar-se en la investigaci&oacute; cient&iacute;fica per trobar solucions als temes socials del nostre temps. TERRAenVISION promou la col&middot;laboraci&oacute; interdisciplinar i la creaci&oacute; de xarxes. Per assolir-ho es reuniran cient&iacute;fics i grups d&#39;inter&egrave;s que tinguin el mateix objectiu i treballin sobre el mateix problema social. A m&eacute;s&nbsp; En aquest congr&eacute;s es vol vincular pol&iacute;tiques internacionals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, les convencions sobre el clima de l&#39;ONU, la PAC i la COP.En el cogr&eacute;s es seguir&agrave; el seg&uuml;ent forma: cada tema s&rsquo;inicia amb dos discursos plenaris de 20 minuts, seguits d&rsquo;un debat. Despr&eacute;s de la sessi&oacute; plen&agrave;ria, s&#39;organitzaran diverses sessions paral&middot;leles.Cal destacar que el congr&eacute;s no &eacute;s nom&eacute;s per als cient&iacute;fics, sin&oacute; que tamb&eacute; vol convidar gent de fora del m&oacute;n cient&iacute;fic.

&nbsp;</p>

<p><a href='https://terraenvision.eu/sessions/' target='_blank'>Temes</a> que es tractaran:&nbsp;</p>

<p style='margin-left: 40px;'>- Degradaci&oacute; i restauraci&oacute; de s&ograve;ls i aigua

- Serveis ecosist&egrave;mics

- Solucions basades en la natura

- El foc en el sistema de la terra

- Eines en ci&egrave;ncia

- Interficie de ci&egrave;ncia pol&iacute;tica

&nbsp;</p>

<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://terraenvision.eu/' target='_blank'>consulteu la p&agrave;gina web del congr&eacute;s</a>.</p>

<p>

&nbsp;</p>
Dijous, 5 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: 1r Simposi d’aprenentatge i servei i servei comunitari d’àmbit ambiental
Descripció: L&rsquo;aprenentatge servei &eacute;s una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal de l&rsquo;alumnat a trav&eacute;s de l&rsquo;adquisici&oacute; i la pr&agrave;ctica de coneixements, compet&egrave;ncies i valors exercint la ciutadania activa per mitj&agrave; de la participaci&oacute; en els afers de la comunitat. A trav&eacute;s de l&rsquo;aprenentatge servei es busca que l&rsquo;aprenentatge i la descoberta es faci a partir de l&rsquo;experi&egrave;ncia, de la transformaci&oacute; social i de la contribuci&oacute; ciutadana a la millora del seu entorn. A m&eacute;s, a partir del curs vinent, tots els centres de secund&agrave;ria comptaran amb el Servei Comunitari com a eina obligat&ograve;ria, de forma que milers d&rsquo;alumnes cada any estaran realitzant aquesta mena de projectes basats en la metodologia de l&rsquo;aprenentatge servei.<strong>L&#39;objectiu &eacute;s que aquest Simposi sigui un espai de trobada entre tots els agents que participen en aquest tipus de projectes: centres educatius, ens locals i entitats.5 de setembre al Cosmocaixa de Barcelona</strong>Aquest Simposi, adre&ccedil;at sobretot als centres educatius de la Xarxa d&rsquo;Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), est&agrave; organitzat per les seg&uuml;ents administracions p&uacute;bliques: la Diputaci&oacute; de Barcelona, l&rsquo;Ajuntament de Barcelona, l&rsquo;&Agrave;rea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d&rsquo;Educaci&oacute;. Tamb&eacute; hi col&middot;laboren en l&rsquo;organitzaci&oacute; les entitats seg&uuml;ents: La Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental, el Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei i la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.escolesxesc.cat/images/Simposi-Aps-19/programa_0509.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)09:00h Recepci&oacute; dels assistents i caf&egrave; de benvinguda09:45h Benvinguda institucional10:00h Di&agrave;leg a quatre veus: els agents que intervenen en els projectes ApS i SC ambiental
<div style='margin-left: 40px;'>Representant d&#39;un centre educatiu (pendent de concretar)

Sra. Helena del Pozo, t&egrave;cnica de medi ambient de l&#39;Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Mart&iacute; Boneta, director del CRP - Les Corts (CEB). Departament d&#39;Educaci&oacute;

Sr. H&egrave;ctor Hern&aacute;ndez, de l&#39;Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Moderadora: Roser Batlle, Fundadora de la Xarxa Espanyola d&#39;Aprenentatge i Servei</div>


11:00h Pausa caf&egrave; i Aparador de projectes, eines i recursos ambientals12:00h &Agrave;gora de projectes: Presentacions simult&agrave;nies de projectes d&#39;ApS i SC ambiental14:00h CloendaNota: El Simposi &eacute;s una activitat reconeguda pel Departament d&#39;Educaci&oacute; amb 5h de formaci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20190628_simposi_aprenentatge_ambiental' target='_blank'>consulteu la web de la Generalitat de Catalunya, amb informaci&oacute; del Simposi</a> .

&nbsp;
Dimecres, 18 de Setembre
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum: Natura i salut als parcs naturals
Descripció: &nbsp;&nbsp;L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada &eacute;s donar a con&egrave;ixer la potencialitat dels espais naturals protegits com a escenaris privilegiats per fer salut a la natura.<strong>Programa</strong>10.30 h.<strong> Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Jaume Vicens, sotsdirector general de la Biodiversitat i Medi Natural10.45 h. <strong>Taula Intersectorial Salut i Natura: reptes i oportunitats</strong>

Sandra Carrera, Xarxa per a la conservaci&oacute; de la natura11.15 h. <strong>Qu&egrave; entenem per itinerari forestal terap&egrave;utic? I per bany de bosc?</strong>

S&iacute;lvia Gili, Associaci&oacute; S&egrave;lvans11.45 h. <strong>Pausa</strong>12 h. <strong>Quin paper juguen els espais naturals protegits?</strong>

Maria Pery. Cap del Servei d&rsquo;Espais Naturals Protegits13 h. <strong>Els itineraris forestals terap&egrave;utics als parcs naturals i les noves propostes</strong>

Xavier Buqueras, Paratge Natural de Poblet

Joan Montserrat, Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa

Marc Garriga, Parc Natural de l&rsquo;Alt Pirineu13.15 h. <strong>Presentaci&oacute; del III Congr&eacute;s Internacional sobre el potencial dels Boscos en la Salut</strong>

Sandra Carrera, Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura

S&iacute;lvia Gili, Associaci&oacute; S&egrave;lvans13.45 h. <strong>Torn obert de paraules</strong>14 h. <strong>Cloenda</strong><em>Lloc:&nbsp;Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Barcelona

Activitat gratu&iuml;ta</em>
Dijous, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sessions presencials: Fundació Estudis Superiors d&#039;Olot.
Resum: Postgrau en Il·lustració científica de ciències naturals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h354/mm/image/imgnews/2019/Cartell%20postgrau%20il%C2%B7lustracio%20cientificaCAT2.jpg' style='width: 250px; height: 354px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' /><strong>A qui s&#39;adre&ccedil;a</strong>A professionals de l&rsquo;&agrave;mbit de les ci&egrave;ncies, estudiants de biologia, veterin&agrave;ria i ambientals, educadors ambientals i&nbsp;naturalistes, metges, paleont&ograve;legs, etc., aix&iacute; com interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que vulguin accedir a una formaci&oacute; en il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica.La il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica i naturalista ha estat, des del principi dels temps, un mitj&agrave; de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; imprescindible per a la ci&egrave;ncia. Utilitzada en disciplines tan variades com la medicina, les ci&egrave;ncies naturals, l&rsquo;astronomia o la paleontologia, no &eacute;s tan sols una eina de gran utilitat per al cient&iacute;fic, sin&oacute; tamb&eacute; una manera d&rsquo;entendre i d&rsquo;interioritzar el subjecte que s&rsquo;investiga. No en va s&rsquo;afirma que no es coneix alguna cosa fins que no es dibuixa. Per&ograve; malgrat la seva import&agrave;ncia i pres&egrave;ncia actuals a moltes universitats europees, no hi ha cap formaci&oacute; oficial d&rsquo;aquesta disciplina a Catalunya, i &eacute;s per aix&ograve; que presentem aquest diploma de postgrau que omplir&agrave; un buit necessari i llargament reivindicat.La formaci&oacute; pret&eacute;n oferir uns coneixements b&agrave;sics sobre aquesta disciplina i donar les eines necess&agrave;ries perqu&egrave; l&rsquo;alumne descobreixi un nou camp on es pugui desenvolupar com a professional, aix&iacute; com utilitzar-lo de recurs i eina en la seva feina dins del camp de la ci&egrave;ncia, tant d&rsquo;investigaci&oacute; com d&rsquo;educaci&oacute; ambiental o divulgaci&oacute;, entre d&rsquo;altres.L&rsquo;observaci&oacute; i el coneixement d&rsquo;all&ograve; que volem dibuixar ser&agrave; la idea transversal de la formaci&oacute;, es donar&agrave; import&agrave;ncia al treball de camp, a la formaci&oacute; teoriconaturalista i a les t&egrave;cniques art&iacute;stiques.<strong>Objectius</strong>Oferir els coneixements b&agrave;sics d&rsquo;aquesta disciplina a professionals de la ci&egrave;ncia (bi&ograve;legs, veterinaris, ambient&ograve;legs, etc.) que vulguin saber-ne les possibles aplicacions en les seves disciplines respectives, ampliar el seu camp de coneixement i dotar-se d&rsquo;eines que els ajudin en els seus respectius camps d&rsquo;estudi. Tamb&eacute; s&rsquo;adre&ccedil;a a interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que desitgin descobrir una nova disciplina i formar-se, tant professionalment com personalment.La formaci&oacute; t&eacute; un enfocament molt pr&agrave;ctic en qu&egrave; el treball al camp n&rsquo;&eacute;s l&rsquo;element vertebrador b&agrave;sic i diferencial; aix&ograve; permet a l&rsquo;alumne la descoberta a partir de l&rsquo;observaci&oacute; i l&rsquo;experi&egrave;ncia personal.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-illustracio-cientifica-ciencies-naturals.html' target='_blank'>consulteu la web del postgrau</a>.&nbsp;
Dilluns, 7 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona i Garrotxa
Resum: III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut
Descripció: La s&#39;han obert les inscripcions per al <strong>III Congr&eacute;s Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut,</strong> que se celebrar&agrave; del 7 al 10 d&#39;octubre d&#39;enguany a Girona i la Garrotxa.El congr&eacute;s &eacute;s organitzat per l&rsquo;Associaci&oacute; S&egrave;lvans, la Xarxa de Conservaci&oacute; de la Natura, i el Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona.Les inscripcions compten amb un descompte fins el proper 30 de juny. Podeu formalitzar la vostra inscripci&oacute; <a href='http://selvans.3tbooking.com/ca/inscripcions/inscripcio/detalle/iii-congres-internacional-sobre-el-potencial-dels-boscos-en-la-salut.htm' target='_blank'>a la web de l&rsquo;Ass. S&egrave;lvans</a>.&nbsp;Les persones que treballen en una ONG vinculada a la tem&agrave;tica del congr&eacute;s poden gaudir del mateix descompte m&eacute;s enll&agrave; d&rsquo;aquesta data.&nbsp;<a href='http://issuu.com/selvansong/docs/selvans_-_congress_2019_journal_hd' target='_blank'>Consulteu el Pre-Programa per a m&eacute;s informaci&oacute;!</a>Entre d&#39;altres, ja han confirmat assist&egrave;ncia els seg&uuml;ents ponents:&nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>El Dr. <strong>Mart&iacute; Boada</strong>, Institut de Ci&egrave;ncia i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB). Assessor cient&iacute;fic de la UNESCO, i&nbsp; president honor&iacute;fic de la Comissi&oacute; T&egrave;cnic-Cient&iacute;fica del Congr&eacute;s

La Dra. <strong>Hiroko Ochiai</strong>, del National Tokyo Medical Center, en representaci&oacute; de la International Society of Nature and Forest Medicine &ndash; INFOM&nbsp;(Jap&oacute;)

El Dr. <strong>Won Sop Shin</strong>, professor de silvicultura social de la Chungbuk National University (Corea del Sud)

El Dr. <strong>Horst Klinkmann</strong>, consultor s&egrave;nior i ambaixador d&rsquo;economia de la salut de l&rsquo;Estat de Mecklenburg-Pomer&agrave;nia Occidental (Alemanya)

La Sra. <strong>Susan V. Joachim</strong> i el Dr.<strong> Dieter Kotte</strong>, respectivament presidenta i secretari/assessor estrat&egrave;gic internacional, de la International Nature and Forest Therapy Alliance - INFTA&nbsp;(Austr&agrave;lia)

El Sr. <strong>Amos Clifford</strong>, fundador de l&rsquo; Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs - ANFT&nbsp;(Estats Units)</div>


El Congr&eacute;s suposar&agrave; una oportunitat excel&middot;lent per posicionar Catalunya al capdavant en el desplegament d&#39;aquesta nova tecnologia forestal, per teixir sinergies a nivell local i de pa&iacute;s, com a projecte replicable arreu on hi hagi boscos d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic. El Congr&eacute;s vol tenir una orientaci&oacute; eminentment pr&agrave;ctica, d&rsquo;aplicaci&oacute; sobre el terreny en relaci&oacute; a un &agrave;mbit de treball, el de natura i salut, amb una projecci&oacute; enorme, com a tema tend&egrave;ncia.&nbsp; &nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h230/mm/image/imgnews/2019/191007_congres%20boscos.png' style='width: 300px; height: 230px; margin: 10px;' /><strong>Reconnexi&oacute; amb la natura a trav&eacute;s de la salut i el benestar</strong>El III Congr&eacute;s Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut signifi&shy;car&agrave; un pas endavant en l&rsquo;actualitzaci&oacute; en recerca biom&egrave;dica sobre el potencial dels boscos en la salut i el benestar de les persones. A m&eacute;s, propiciar&agrave; un espai de trobada per al coneixement i intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies d&rsquo;arreu del m&oacute;n en l&rsquo;&uacute;s i la valoritzaci&oacute; d&rsquo;aquests serveis.Una fita altament rellevant ser&agrave; la creaci&oacute; d&rsquo;un espai de cooperaci&oacute; internacional entre el conjunt de xarxes de boscos amb funcionalitat terap&egrave;utica dels diferents continents, que treballar&agrave; per harmonitzar-ne els est&agrave;ndards de qualitat i de certi&shy;ficaci&oacute;.L&rsquo;esdeveniment culminar&agrave; amb una defensa de la necessitat de preservar els boscos naturals com a espais prove&iuml;dors de salut i benestar per a les societats.<strong>A qui va dirigit</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- A totes les persones i organitzacions que tenen inter&egrave;s a ampliar el coneixement i la capacitat de conservaci&oacute; i valoritzaci&oacute; de la natura en general, i dels boscos d&rsquo;alt valor ecol&ograve;gic en particular.

- A les persones que desenvolupen activitats en el medi natural.

- Als propietaris i propiet&agrave;ries de boscos p&uacute;blics o privats.

- Als professionals, responsables, personal t&egrave;cnic i d&rsquo;investigaci&oacute; de ci&egrave;ncies de la salut, el benestar, el medi ambient, i la gesti&oacute; forestal.

- A l&#39;alumnat de postgraus, m&agrave;sters i doctorands en aquestes mat&egrave;ries.</div>


Els idiomes o&shy;ficials del congr&eacute;s son catal&agrave;, castell&agrave; i angl&egrave;s.<em>El Congr&eacute;s compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputaci&oacute; de Girona, la Diputaci&oacute; de Barcelona, i l&rsquo;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;. Tamb&eacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, el Patronat de Turisme Costa-Brava Girona, i l&rsquo;Ajuntament de Girona.</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar