agenda - Dijous, 23 de Maig

Dijous, 23 de Maig

agenda Calendari
Dijous, 23 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada tècnica "Planificació de finques agràries per afrontar els reptes del canvi climàtic"
Descripció: L'increment de temperatura global i regional fa que la planificació dels cultius i de les finques hagi d'incorporar les futures anomalies climàtiques. L'objectiu d'aquesta jornada és explicar diversos models que permeten visualitzar la distribució futura de qualsevol cultiu en funció dels escenaris de canvi climàtic.D’altra banda, la xerrada també permetrà identificar possibles zones on poden aparèixer noves oportunitats per a cultius que permetin diversificar les finques agràries i fer-ho des d’una òptica de custòdia del territori.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190523_Planificacio%20finques%20agraries.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.00 h Principis b&agrave;sics de planificaci&oacute; d&rsquo;una finca agr&agrave;ria per adaptar-la als nous escenaris del canvi clim&agrave;tic</strong></div>

<div style='margin-left: 80px;'>- Model clim&agrave;tics existents

- Previsions de l&rsquo;IPCC (Grup Intergovernamental d&rsquo;Experts sobre el Canvi Clim&agrave;tic) per a Catalunya

- Metodologia per planificar una finca en funci&oacute; d&rsquo;aquests models clim&agrave;tics

- Identificaci&oacute; d&rsquo;oportunitats i de riscos a partir de l&rsquo;an&agrave;lisi realitzat</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.</em><strong>11.30 h Pausa</strong><strong>12.00 h Visita de camp</strong>

Es realitzar&agrave; una visita de camp a la masia de Can Feliu&agrave; de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agr&iacute;cola i que servir&agrave; d&rsquo;exemple per aplicar la modelitzaci&oacute;.<strong>14.00 h Cloenda de la jornada</strong></div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&#39;Espigall (jordi@espigall.cat)Organitza la jornada. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCN<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.</em>
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Online
Resum: &quot;Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals?&quot; Jornada online
Descripció: La sessi&oacute; se centrar&agrave; a entendre<strong> quina &eacute;s l&rsquo;aplicaci&oacute; de la llei en el camp espec&iacute;fic de voluntariat ambiental i quines implicacions t&eacute; per a les entitats d&rsquo;aquest &agrave;mbit</strong>. Aquesta normativa t&eacute; per objecte fomentar, recon&egrave;ixer, protegir i donar a con&egrave;ixer l&rsquo;associacionisme i el voluntariat com a agents de transformaci&oacute; social, i tamb&eacute; preservar el model catal&agrave; de voluntariat i recon&egrave;ixer les accions solid&agrave;ries dutes a terme pels ciutadans de Catalunya.Aquesta legislaci&oacute;<strong> &eacute;s d&rsquo;aplicaci&oacute; a les entitats sense afany de lucre d&rsquo;&agrave;mbit catal&agrave; amb programes de voluntariat</strong> i, per tant, &eacute;s important que tant les associacions com les fundacions coneguin quines s&oacute;n les principals obligacions que han de complir respecte al seu voluntariat. Farem un recull dels principals requisits que han de complir les entitats d&rsquo;acord amb la llei.&nbsp;

<img alt='' src='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Flyer-webinar-768x512.jpg' style='width: 350px; height: 233px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://voluntariatambiental.cat/wp/wp-content/uploads/Programa_llei_voluntariat-webinar.pdf' target='_blank'>consultar programa online</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10:30 h &ndash;&nbsp;Presentaci&oacute; de la Jornada</strong><strong>10:40 h &ndash;&nbsp;Drets i deures de les entitats ambientals en la implementaci&oacute; de la llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l&rsquo;associacionisme</strong>

A c&agrave;rrec de Marc Vi&ntilde;as, Subdirector General de Cooperaci&oacute; Social i Voluntariat del Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies<strong>11:10 h &ndash;&nbsp;Aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica&nbsp;de la llei i incid&egrave;ncia a les entitats ambientals i als seus projectes de conservaci&oacute; de la natura</strong>

A c&agrave;rrec de Gl&ograve;ria Arribas, coordinadora dels programes de foment de la participaci&oacute; i suport al voluntariat del Consorci del PN de la Serra de Collserola. Va ser coordinadora del projecte &ldquo;Voluntaris de Collserola&rdquo;. Membre de la Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental.<strong>11:30 h &ndash;&nbsp;Torn obert de preguntes</strong><strong>12 h &ndash;&nbsp;Fi de la jornada</strong></div>


&nbsp;&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia al webinar a&nbsp;trav&eacute;s del formulari online.Dies previs a l&rsquo;inici del webinar s&rsquo;enviar&agrave; als assistents un email amb les instruccions per connectarse al webinar. Pel bon seguiment de la jornada es recomana disposar d&rsquo;una bona connexi&oacute; a internet.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i consultes contacteu amb la Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura (asubirana@xct.cat o b&eacute; trucant al 93 886 61 35).

Gràcies a PHP iCalendar