agenda - Dijous, 8 de Novembre

Dijous, 8 de Novembre

agenda Calendari
Dijous, 8 de Novembre
Hora: Event diario
Resum: VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio
Descripció: Gr&agrave;cies al suport de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente i de la Generalitat Valenciana, els propers<strong> 8, 9 i 10 de novembre es celebraran a Val&egrave;ncia</strong> les &quot;VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio&quot; (VIIJECdT ).Des d&#39;ara, i fins a la data de les jornades, es desenvolupar&agrave; el treball dels grups de treball per avan&ccedil;ar sobre tem&agrave;tiques clau.Properament s&#39;oferir&agrave; m&eacute;s informaci&oacute;.Per avan&ccedil;ar en tem&agrave;tiques concretes es crearan i dinamitzaran quatre grups de treball en relaci&oacute; a aspectes rellevants per al desenvolupament de la cust&ograve;dia a Espanya. Cada un d&#39;aquests grups elaborar&agrave; un documents de s&iacute;ntesi que es validar&agrave; i debatr&agrave; en les JECT.<strong>GT1. Administracions P&uacute;bliques i cust&ograve;dia del territori</strong>

Les administracions p&uacute;bliques s&oacute;n actors clau per contribuir al desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori a Espanya. En els &uacute;ltims anys, es mostra des de les diferents administracions territorials un creixent inter&egrave;s per aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute; col&middot;laborativa i participativa. Aquest grup aprofundir&agrave; en les diferents formes d&#39;actuaci&oacute; del sector p&uacute;blic per generar iniciatives s&ograve;lides de cust&ograve;dia del territori en el marc de les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.<strong>GT2. Les entitats de cust&ograve;dia del territori com a part del Tercer Sector Ambiental. Reptes i propostes de futur</strong>

El conjunt de les entitats sense &agrave;nim de lucre que formen el Tercer Sector Ambiental &eacute;s clau per a la participaci&oacute; de la ciutadania i l&#39;enfortiment del teixit social. Com a part d&#39;aquesta forma de societat civil organitzada, les entitats de cust&ograve;dia s&oacute;n catalitzadors de primer nivell que permeten el manteniment d&#39;iniciatives s&ograve;lides de gesti&oacute; participada i col&middot;laborativa i faciliten el di&agrave;leg entre actors en el territori. Debatre sobre els reptes i les propostes de futur del Tercer Sector Ambiental per visibilitzar i mantenir la seva rellev&agrave;ncia social &eacute;s especialment rellevant en temps de canvis i incertesa.<strong>GT3. Els comunals a la cust&ograve;dia del territori</strong>

El paper de les comunitats locals en la conservaci&oacute; de la natura ha estat i &eacute;s molt rellevant a Espanya com a forma de gesti&oacute; col&middot;lectiva dels recursos naturals. La governan&ccedil;a exercida per aquestes comunitats sobre el territori &eacute;s especialment rellevant donada la seva capacitat de contribuir a la conservaci&oacute; dels valors naturals, culturals i paisatg&iacute;stics i l&#39;empoderament de la poblaci&oacute; rural. &Eacute;s objecte d&#39;aquest grup de treball reflexionar sobre els valors i metodologies de treball compartides amb la cust&ograve;dia del territori.<strong>GT4. Cust&ograve;dia agr&agrave;ria i Pol&iacute;tica Agr&agrave;ria Comuna.</strong>

La cust&ograve;dia agr&agrave;ria segueix sent de gran inter&egrave;s a causa de l&#39;enorme extensi&oacute; de territori dedicat a l&#39;agricultura, ramaderia i silvicultura. El febrer de l&#39;any passat s&#39;ha donat comen&ccedil;ament al debat sobre la futura pol&iacute;tica agr&iacute;cola comuna. La nova perspectiva que anuncia el document de proposta de la Comissi&oacute; Europea i els resultats de l&#39;enquesta ciutadana sobre el seu futur apunten cap a mesures enfocades al pagament per resultats ja un major suport a sistemes agraris ambientalment sostenibles. La cust&ograve;dia pot i ha de tenir un paper principal en aquest nou escenari. El grup de treball es centrar&agrave; en consolidar una posici&oacute; i proposta de les entitats de cust&ograve;dia per a la nova PAC.&nbsp;<strong>&nbsp;Les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT)</strong>

Cada dos anys, les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT) s&oacute;n un punt de trobada i reflexi&oacute; entre xarxes i entitats involucrades en la cust&ograve;dia del territori, aix&iacute; com un f&ograve;rum obert a altres agents socials i econ&ograve;mics vinculats d&#39;una o altra forma a aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute;.Les JECdT se celebren bianualment des de l&#39;any 2004. Es tracta de la trobada de major rellev&agrave;ncia per a les entitats que treballen a l&#39;Estat espanyol amb aquesta eina de conservaci&oacute; del patrimoni natural, cultural i paisatg&iacute;stic, recollida en la legislaci&oacute; espanyola en la Llei 42 / 2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.La preparaci&oacute; i el desenvolupament de les jornades han estat un exemple de com el moviment de cust&ograve;dia del territori, oberts a les organitzacions interessades, treballa en xarxa des de les entitats de cust&ograve;dia fins al propi FRECT passant per les diferents xarxes regionals d&#39;entitats.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada &quot;Les varietats tradicionals d&#039;horta, una via per l&#039;increment de l&#039;eficiència productiva&quot;
Descripció: Les varietats locals d&rsquo;horta poden ser el motor d&#39;una diversificaci&oacute; productiva en moltes explotacions que nom&eacute;s poden competir en produccions d&#39;alt valor afegit. D&#39;altra banda, en molts casos, l&#39;efici&egrave;ncia productiva d&#39;aquestes varietats, en condicions d&#39;escassessa de recursos, pot ser comparable a algunes varietats millorades. En aquest sentit, l&#39;elecci&oacute; de varietat locals per a la producci&oacute; hort&iacute;cola pot ser una bona alternativa tant econ&ograve;mica com d&#39;efici&egrave;ncia de recursos per afrontar una major viablitat de les explotacions agr&igrave;coles.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181108_varietats%20tradicionals%20dhorta.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>9.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada10.30 h - Les varietats locals d&rsquo;horta amb millor potencial per a la producci&oacute; a escala comercial12.00 h - Pausa12.30 h - Visita de camp a una finca amb el 95% de varietats locals d&rsquo;horta13.30 h - Cloenda de la Jornada</strong></div>


Totes les pon&egrave;ncies aniran a c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig Roca, doctor en Ci&egrave;ncies Ambientals, especialitat Canvi Clim&agrave;tic i Canvi Global Ambiental.<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>

Masia Can Feliu&agrave; (veue mapa). 08415 BIGUES I RIELLS<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a&nbsp;jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274.

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>

<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar